15 Arwyddion Rydych chi'n Cael Eich Cymryd Am Roddedig Yn Eich Perthynas

Weithiau mae'n anodd gwybod a ydych chi'n cael eich cymryd yn ganiataol yn eich perthynas ...

… Ac weithiau mae'n amlwg iawn.

Y naill ffordd neu'r llall, os ydych chi'n amau ​​nad yw'ch partner yn eich gwerthfawrogi gymaint ag y dylent, mae'n debyg eich bod chi'n iawn.

Efallai bod eich ffrindiau’n dal i dynnu sylw at yr ‘arwyddion rhybuddio’ neu efallai bod pethau wedi newid ac rydych chi nawr yn teimlo nad ydych chi'n cael eich gwerthfawrogi'n ddigonol.

Rydyn ni yma i'ch helpu chi i weithio allan beth sy'n digwydd mewn gwirionedd, a beth i'w wneud nesaf.Dyma 15 arwydd bod eich partner yn eich cymryd yn ganiataol.

1. Nid ydyn nhw bob amser yn eich trin â lefel sylfaenol o barch.

Mae parch yn rhedeg yn ddwfn mewn perthnasoedd ystyrlon, ond mae'r pethau sylfaenol yn dal i gyfrif.

Mae pethau syml fel cydnabod pan rydych chi wedi gwneud rhywbeth drostyn nhw, waeth pa mor fach ydyn nhw, yn gwneud gwahaniaeth enfawr i sut rydych chi'n teimlo amdanoch chi'ch hun a'r berthynas.Mae ‘syml’ Diolch Efallai y bydd ‘pan fyddwch wedi coginio pryd o fwyd neu wedi tacluso yn ymddangos yn ddibwys, ond mae’n datgelu llawer am sut mae eich partner yn teimlo amdanoch chi.

Mae eich ystyried wrth wneud cynlluniau hefyd yn arwydd o barch . Os nad yw hyn yn digwydd, mae'n arwydd mawr o amarch.

Wrth gwrs, nid ydym yn dweud bod angen i wŷr a gwragedd neu gariadon a chariadon dreulio pob eiliad deffro gyda'i gilydd ...

… Ond mae'n bwysig eich bod chi'ch dau yn ymwybodol iawn o bresenoldeb eich gilydd.

Mae edrych allan am eich gilydd a sicrhau eich bod chi'ch dau yn gyffyrddus â chynlluniau yn bwysig mewn perthynas iach.

Os ydych chi'n trefnu noson allan gyda'ch ffrindiau eich hun, ni ddylech deimlo'n euog ... ond dylech roi gwybod i'ch partner.

Gwneud cynlluniau ar ran eich partner? Siaradwch â nhw yn gyntaf! Dylai eich partner ddweud wrthych a ydyn nhw wedi'ch cofrestru ar gyfer noson allan gyda chydweithwyr neu ginio gydag aelodau'r teulu - cwrteisi sylfaenol, gweddus ydyw.

Mae canslo cynlluniau y funud olaf hefyd yn no-na eithaf mawr o ran parchu rhywun. Os yw'ch partner yn gwneud hyn yn aml, mae'n arwydd nad ydyn nhw'n eich gwerthfawrogi chi gymaint ag y dylen nhw.

Unwaith neu ddwywaith yn ddealladwy - mae pethau'n digwydd y tu hwnt i'n rheolaeth! Ond, a dyma lle mae parch yn cael ei chwarae, rhaid cyfleu'r newidiadau hyn i'r person arall.

Nid yw'n eich gwneud chi'n anghenus neu'n anobeithiol os ydych chi eisiau gwybod beth sy'n digwydd neu pam mae'n rhaid i'ch cynlluniau newid yn sydyn.

Byddech yn disgwyl cael gwybod am newidiadau i unrhyw gynlluniau eraill, hefyd, p'un a yw'n gyfarfod â'ch pennaeth sydd wedi'i ganslo neu'n noson allan gyda ffrindiau sydd wedi'i ohirio.

Os nad yw'ch partner yn gwneud yr ymdrech i roi gwybod i chi pam ei fod yn newid cynlluniau, neu'n parhau i'w wneud am ddim rheswm amlwg, maen nhw'n eich cymryd yn ganiataol trwy dybio nad ydych chi wedi cicio ffwdan.

2. Nid ydyn nhw'n eich cynnwys chi yn eu bywyd ac nid oes ganddyn nhw ddiddordeb mewn bod yn rhan o'ch bywyd.

Gall hyn ymddangos fel pwynt gwirion - wrth gwrs rydych chi'n ymwneud â bywyd eich partner.

… Ond, wyt ti a dweud y gwir ?

Cadarn, rydych chi'n siarad / testun trwy gydol y dydd ac yn treulio amser gyda'ch gilydd, ond a ydych chi mewn gwirionedd yn rhan o weddill eu hoes?

Ydyn nhw'n siarad â chi cyn gwneud penderfyniadau am eu bywyd?

Rhan o fod gyda rhywun yw gwerthfawrogi eu presenoldeb yn eich bywyd. Mae hynny'n golygu gofyn iddynt am gyngor, eisiau eu mewnbwn ar bethau, a throi atynt pan fydd angen cefnogaeth arnoch.

Os nad yw'ch partner yn gwneud hyn, rydych chi'n colli allan ar ddarn enfawr o'u bywyd.

Nid ydym yn dweud y dylech benelin eich ffordd i mewn i bob agwedd ar yr hyn y mae eich partner yn ei wneud, ond mae'n braf cael eich hysbysu a'u diweddaru am eu bywyd.

Os nad ydyn nhw'n dweud wrthych chi beth maen nhw'n ei wneud neu nad ydyn nhw'n eich cynnwys chi mewn pethau, mae'n arwydd eu bod nhw'n eich cymryd yn ganiataol ac efallai nad ydyn nhw'n eich gwerthfawrogi chi'r ffordd yr hoffech chi.

A ydyn nhw'n ymwneud â'ch bywyd chi hefyd?

Ydyn nhw'n gofyn sut mae pethau gyda'ch swydd, sut mae'ch hobïau'n mynd, a beth sy'n digwydd gyda'ch ffrindiau?

Yn sicr, nid oes angen iddynt fod â gwybodaeth agos am Susan o gyfrifon a'i materion perthynas, ond dylent fod yn ymwybodol o bwy yw'ch ffrindiau, o leiaf!

Mae perthynas iach yn cynnwys dau berson annibynnol ... ond nid yw hynny'n golygu y dylai eich bywydau fod yn hollol ar wahân i'w gilydd.

pan nad yw'ch gŵr yn eich caru chi

Os yw'ch partner yn gwneud ychydig neu ddim ymdrech i'ch cynnwys chi yn eu bywyd, ac yn gwthio i ffwrdd o fod yn rhan o'ch un chi, rydych chi'n cael eich cymryd yn ganiataol ac nid ydyn nhw'n eich gwerthfawrogi chi fel y dylen nhw fod.

Syml â hynny.

3. Nid ydyn nhw'n tynnu eu pwysau.

Gall hyn fod yn un anodd oherwydd mae cymaint o ‘gyfrifoldebau’ pan rydych chi gyda rhywun.

Meddyliwch am yr hyn maen nhw'n ei gyfrannu, a sut mae hyn yn cymharu â'r hyn rydych chi'n ei gyfrannu.

Yn ariannol, er enghraifft, a ydych chi'n talu mwy o rent a biliau nag ydyn nhw? Ydych chi'n cael eich hun yn coginio bob nos, er eu bod adref? Pwy mae'r gwaith tŷ yn amlach?

Yn sicr, mae cyplau yn ymgartrefu mewn arferion a bydd un person yn aml yn gofalu am dasg benodol oherwydd ei fod yn… gwneud!

Efallai bod eich partner mor gyfarwydd â chi wrth goginio fel ei fod yn meddwl eich bod chi'n ei fwynhau ac nad ydyn nhw wir yn ei ystyried yn broblem.

p> Sicrhewch fod pethau'n teimlo'n gydfuddiannol mewn rhai ffyrdd. Os mai'ch ‘rôl’ yw coginio bob nos, dylent fod yn cyfrannu mewn man arall o hyd, trwy wneud y llestri neu fynd â'r sbwriel.

Os oes dosbarthiad anwastad neu annheg o gyfrifoldebau, mae angen i chi feddwl am ystyr hynny.

Efallai ei fod yn oruchwyliaeth ddiniwed neu gall fod yn arwydd eu bod yn meddwl eu bod uwch eich pennau neu nad oes angen iddynt ‘drafferthu’ eich helpu gyda phethau o amgylch y tŷ.

Cwestiwn arall i'w ofyn yw: A ydyn nhw'n eich cefnogi chi'n ddigon emosiynol?

Gall hyn fod yn anhygoel o anodd ei ateb.

Er mwyn ei gwneud yn glir - nid ydych yn ‘anghenus’ am fod eisiau sylw gan eich partner. Eisiau agosatrwydd ac nid yw cariad yn gwneud hynny gwneud i chi glingy neu'n anobeithiol.

Yn sicr, mae yna rai ffiniau y dylid eu parchu, ond ni ddylech fyth deimlo fel nad oes gennych hawl i gael gofal.

Mae perthynas dda yn golygu bod yno i'w gilydd, gofalu am eich gilydd, a chefnogi'ch partner.

Os ydych chi'n teimlo mai chi yw'r un sy'n rhoi hyn i gyd ac nad ydych chi'n cael llawer yn ôl, mae'ch partner yn eich cymryd yn ganiataol.

4. Nid ydyn nhw'n rhoi yn yr ymdrech.

Ni ddylech ddisgwyl blodau a chiniawau yng ngolau cannwyll bob nos (er bod disgwyl gwneud ymdrech ar achlysuron arbennig, a dweud y gwir!), Ond mae'n help pan fyddant yn gwneud. ystumiau bach bob dydd i'ch atgoffa hynny rydych chi wedi'ch caru a'ch eisiau .

Mae cysylltiad a sylw yn rhannau enfawr o fod gyda rhywun a dyna'r hyn y dylech ei ddisgwyl o leiaf - a'r hyn yr ydych yn ei haeddu.

Nid yw perthynas yn rhywbeth y mae pawb yn gyffyrddus ag ef trwy'r amser, ond mae'n agwedd bwysig iawn ar berthnasoedd i lawer o bobl.

Mae yna resymau pam nad yw rhai pobl yn hapus dangos neu dderbyn hoffter , wrth gwrs. Mae'r rhain i'w parchu bob amser.

Wedi dweud hynny, os nad oes unrhyw resymau gwirioneddol y tu ôl i'r diffyg anwyldeb, gall fod yn arwydd bod eich partner yn eich cymryd yn ganiataol.

Nid yw’n gofyn gormod i ddal dwylo gyda’ch anwylyd bob hyn a hyn, nac eisiau cael eich cofleidio pan fyddwch wedi mynegi eich bod wedi cael diwrnod gwael.

Os yw'ch partner yn amharod i fod yn agos atoch yn gorfforol, mae'n debyg ei fod yn teimlo nad yw'n gofalu digon, neu y gallai fod cywilydd arno o gael ei weld gyda chi yn gyhoeddus.

Efallai nad yw hyn yn wir, ond ni ddylai eu hymddygiad wneud ichi ystyried hyd yn oed y gallai hyn fod yn esboniad!

Os gwelwch mai chi yw'r unig un sy'n mynegi emosiwn ac agosatrwydd yn eich perthynas (a'i fod yn aml yn cael ei wrthod neu ei ddiswyddo), mae angen i chi ystyried o ddifrif a yw'ch partner yn eich gwerthfawrogi ai peidio.

5. Nid ydyn nhw'n ffyddlon i chi.

Os yw'ch partner wedi twyllo arnoch chi, mae'n amlwg iawn ei fod yn eich cymryd yn ganiataol.

Nawr, i lawer o bobl, yr ateb ar unwaith yw dod â phethau i ben. Ac eto, rydyn ni'n gwybod nad yw hi bob amser mor hawdd gadael i berthynas y person rydych chi'n ei garu ac wedi ymrwymo i .

Mae pobl yn twyllo am bob math o resymau - ond nid oes yr un ohonynt yn ddilys. Os ydych chi'n ymwybodol bod eich partner yn twyllo arnoch chi a'ch bod chi'n dal gyda nhw, mae angen i chi gwestiynu pam.

Nid ydym yn dweud na all perthnasoedd fel hyn weithio, oherwydd gallant, ond mae angen ichi edrych ar pam eich bod yn dewis aros gyda rhywun sydd wedi bod, neu sydd, yn twyllo arnoch chi.

Os ydych chi'n briod, â phlant, neu os oes gennych chi glymiad ariannol â nhw (fel morgais, cyfrif banc ar y cyd, neu fusnes sy'n eiddo ar y cyd), mae yna resymau i geisio datrys pethau.

Os ydych chi'n aros gyda'ch gŵr, gwraig neu bartner oherwydd bod gennych chi ofn bod ar eich pen eich hun, mae angen i chi ystyried eich gweithredoedd. Efallai eich bod chi'n teimlo fel nad oes gennych chi ddewis, ond mae angen i chi weld pethau am yr hyn ydyn nhw mewn gwirionedd.

Mae’n debyg bod eich partner yn teimlo fel y gallant ‘ddianc’ gyda thwyllo arnoch chi gan nad ydyn nhw byth yn cael eu ‘cosbi’ amdano, fel petai - does dim canlyniadau i’w weithredoedd.

Yn yr achos hwn, maen nhw'n manteisio arnoch chi a'ch natur dda. Nid yw'ch partner yn eich gwerthfawrogi nac yn eich parchu ac rydych chi'n haeddu llawer mwy na hynny.

Gall fod llawer o gariad o hyd yn y math hwn o berthynas, ond mae'n fath gwenwynig o gariad ac nid yw'n iach aros gyda rhywun sy'n eich trin fel hyn.

Os ydych chi'n credu bod eich partner yn twyllo, ond nad ydych chi'n gwybod yn sicr, mae'n arwydd o hyd y gallech chi gael eich cymryd yn ganiataol yn eich perthynas.

Ofn cael eich twyllo ar goesau o lawer o wahanol leoedd. Mae rhai pobl wedi cael eu twyllo yn y gorffennol ac yn awr yn poeni y bydd yn digwydd eto. Mae eraill yn credu y gallai eu partneriaid fod yn twyllo oherwydd ansicrwydd dwfn neu materion ymrwymiad .

Nawr, nid ydym yn dweud nad yw'r teimladau hyn yn ddilys, oherwydd eu bod, ond nid ydynt yn arwyddion o berthynas iach.

Os yw'ch partner gweithredu mewn ffyrdd sy'n awgrymu eu bod nhw'n twyllo (bod yn gyfrinachol iawn ac yn feddiannol gyda'u ffôn / gliniadur, diflannu heb esboniadau, peidio ag ateb i chi am fwy o amser nag arfer pan fyddant allan, ac ati), yn bendant mae rhywbeth o'i le!

Nid yw hynny i ddweud eu bod nhw'n twyllo arnoch chi, ond mae'r ymddygiad hwnnw'n annheg ac yn wenwynig.

Os ydych wedi tynnu sylw at y ffaith bod yr ymddygiad hwn yn gwneud ichi deimlo'n anghyfforddus ac, er eich bod yn ymddiried ynddynt, mae'r gweithredoedd hyn yn gwneud ichi deimlo'n nerfus neu'n ansicr, dylent fod yn ceisio'ch helpu chi trwy hynny.

Nid oes angen iddynt newid yr hyn y maent yn ei wneud yn llwyr (dylent deimlo fel y gallant dreulio amser gyda ffrindiau benywaidd, er enghraifft), ond mae angen iddynt gydnabod eich bod yn cael amser caled a gweithio gyda chi i ddod o hyd i datrysiad.

Os nad ydyn nhw'n gwneud unrhyw ymdrech i leddfu'ch teimladau neu dawelu'ch meddwl trwy weithredu, rydych chi'n cael eich manteisio arno ac nid yw'ch partner yn eich trin â'r parch rydych chi'n ei haeddu.

6. Maent yn cyfrannu at, neu'n achosi, eich hunan-barch isel.

Os ydych chi'n dioddef o hunan-barch isel, ystyriwch sut mae'ch partner yn effeithio arno.

Efallai eich bod wedi teimlo fel hyn o'r blaen, ond gofynnwch i'ch hun sut maen nhw'n eich helpu chi i ddelio â'r teimladau hynny, neu a ydyn nhw'n gwaethygu.

Efallai bod y materion hyn wedi codi yn ystod eich perthynas, ac os felly mae gwir angen i chi ofyn i chi'ch hun pam hynny.

Mewn rhai perthnasoedd, gall pobl fynd yn diriogaethol neu'n rheoli iawn, a all gysylltu â chymryd eu partneriaid yn ganiataol.

Wrth gwrs, mae'r partneriaid weithiau'n sylweddoli hyn ac yn cael eu hunain allan o'r perthnasoedd. I eraill, mae'r ymddygiadau rheoli hyn yn cronni ac mae'n dod yn anodd iawn gwahanu o'r berthynas, waeth pa mor ddinistriol neu wenwynig ydyw.

Yn y perthnasoedd hyn, bydd y parti rheoli yn chwilio am ffyrdd i roi eu partner i lawr mewn ymgais i ddiraddio eu hunan-barch a gwneud eu partner yn ddibynnol arnynt.

Mae ffyrdd cyffredin o wneud hyn yn cynnwys dweud wrth eu partner eu bod yn ddiwerth ac yn anneniadol ac na fyddant byth yn dod o hyd i unrhyw un arall sy'n eu caru.

Neu efallai y byddan nhw'n dweud wrthyn nhw na fydd neb arall byth eu heisiau a'u bod nhw'n ddi-werth ar eu pennau eu hunain ac yn ffodus i gael eu caru gan eu partner.

Mae hwn yn ymddygiad erchyll a sarhaus y mae rhai pobl yn ei ddefnyddio i ddal eu partner yn y berthynas. Mae eu partner yn teimlo fel nad oes unrhyw ffordd allan a neb arall a fydd byth yn eu derbyn neu'n eu caru.

Mae hwn yn arwydd rydych chi'n cael eich cymryd yn ganiataol yn eich perthynas, yn ogystal ag arwydd o gamdriniaeth y mae angen i chi ddod o hyd i ffordd allan ohono.

7. Maen nhw'n eich trin chi'n emosiynol.

Mae hyn yn cysylltu â'r pwynt uchod ynghylch cylchoedd gwenwynig dinistrio hunan-barch.

Os gwelwch eich bod yn cael eich trin yn emosiynol i bethau, mae angen i chi ystyried o ddifrif a ydych chi yn y berthynas iawn.

Efallai y gwelwch fod yn rhaid i chi wneud hynny bob amser ymddiheurwch am bethau rydych chi wedi'u dweud neu eu gwneud , neu mai chi yw'r un sy'n gorfod cyfaddawdu bob amser.

Efallai ei fod yn bethau bach, fel ble rydych chi'n mynd am ginio, neu gall fod yn faterion mwy fel methu â threulio amser gyda ffrindiau penodol neu fynd allan heb eich partner.

Mae'n ymddangos eu bod yn rheoli'r berthynas ac, i raddau, chi.

Maen nhw'n penderfynu ar hap nad ydyn nhw eisiau bod gyda chi a gorfodi chwalfa. Yna byddant hefyd yn penderfynu pryd y maent am ddod yn ôl gyda chi.

Yna byddant yn eich cadw chi i ddyfalu a ydych yn ‘ddiogel’ ai peidio ac fe ddônt o hyd i ffyrdd i’ch cadw ar y blaen - gan ollwng awgrymiadau y dylech ‘wylio eich ymddygiad’ neu roi ‘rhywfaint o le iddynt’.

Os oes unrhyw fath o drin emosiynol yn eich perthynas, mae angen i chi ofyn i chi'ch hun pam rydych chi'n goddef hynny - neu pam mae gormod o ofn arnoch chi i'w godi fel mater o bwys.

Nid yw hwn yn ymddygiad iach ac nid dyna'r hyn yr ydych yn ei haeddu o gwbl. Mae yna ffyrdd bob amser allan o'r mathau hyn o berthnasoedd, a byddwch bob amser yn dod o hyd i'r gefnogaeth sydd ei hangen arnoch chi.

8. Mae lefelau agosatrwydd corfforol wedi newid - y naill ffordd neu'r llall.

Arwydd arall i edrych amdano yw newid mewn agosatrwydd corfforol. Gall hyn fynd y naill ffordd neu'r llall, ond mae yna ychydig o bethau i'w nodi o ran cael eu cymryd yn ganiataol.

Os yw'n ymddangos bod eich partner eisiau cael rhyw gyda chi gryn dipyn yn fwy, ond nad yw'n rhoi unrhyw agosatrwydd emosiynol i chi, efallai ei fod yn manteisio arnoch chi.

Efallai na fyddant yn barod i rannu unrhyw beth gyda chi o ran teimladau ac anwyldeb, sy'n arwydd nad yw'r berthynas mor iach ag y dylai fod.

Ni ddylid byth eich gorfodi i deimlo eich bod yn ‘ddyledus’ i'ch partner unrhyw beth, yn enwedig o ran eich perthynas rywiol â nhw.

Os ydyn nhw'n gwneud i chi deimlo fel bod angen i chi gael rhyw gyda nhw er mwyn derbyn sylw neu anwyldeb, mae angen i chi ystyried sut mae pethau wedi cyrraedd y pwynt hwn.

Ni ddylai eich partner fod yn gwneud ichi gwestiynu eich gwerth fel person, na gwneud ichi ystyried defnyddio rhyw fel ‘arian cyfred’ ar gyfer cysylltiad emosiynol.

Ni ddylech fyth deimlo eich bod yn cael eich gorfodi na'ch pwysau i unrhyw beth corfforol. Dylai fod yn ffordd i rannu'ch bond ac nid sglodyn bargeinio oherwydd eich bod chi eisiau teimlo'n agos atynt.

Os yw'r gwrthwyneb yn digwydd ac nad yw'ch partner bellach yn ymgysylltu â chi'n gorfforol pan arferai arfer, mae angen i chi gwestiynu pam y gallai hyn fod yn digwydd.

Mae cyfathrebu yn allweddol mewn perthnasoedd, yn enwedig o ran agosatrwydd rhywiol oherwydd gall ddod yn fater enfawr i rai pobl yn gyflym.

9. Nid chi yw eu blaenoriaeth.

Ond maen nhw'n disgwyl bod yn un chi.

Er na allwch chi bob amser fod y peth mwyaf dybryd yn eu bywyd, dylech fod ar frig eu rhestr flaenoriaeth yn amlach na pheidio.

Os ymddengys eu bod yn rhoi pethau eraill a phobl eraill o'ch blaen yn rheolaidd, ni fydd yn teimlo'n rhy dda.

Efallai eu bod yn torri addewid maen nhw wedi'i wneud i fod yno i chi mewn digwyddiad teuluol pwysig. Neu maen nhw'n fflachio ar ymrwymiadau eraill rydych chi wedi'u cael yn y dyddiadur ers oesoedd.

Mae hyn yn arwydd eu bod wedi rhoi mwy o werth ar rywbeth arall nag arnoch chi a'r cynlluniau rydych chi wedi'u gwneud gyda'ch gilydd.

A ydyn nhw'n aros yn hwyr yn y gwaith yn amlach nag sy'n rhesymol?

Yn sicr, efallai y bydd yn rhaid i chi gymryd sedd gefn os oes ganddyn nhw ddyddiad cau pwysig iawn yn agosáu, ond os ydych chi'n bwyta'ch pryd nos yn unig y rhan fwyaf o nosweithiau'r wythnos, maen nhw'n rhoi eu gyrfa o flaen eich perthynas.

Neu ydyn nhw'n gollwng cynlluniau gyda chi pan fydd un o'u ffrindiau'n galw ac yn dweud wrthyn nhw fod ganddyn nhw docynnau ar gyfer y gêm bêl-droed ddiweddaraf?

Ydy, mae'n dda cynnal cyfeillgarwch cryf hyd yn oed pan mewn perthynas, ond os na fyddan nhw byth yn gwrthod y cyfle i wneud rhywbeth heboch chi, mae'n rhaid i chi ofyn i chi'ch hun pam.

Y gwir yw, mae perthynas dda yn cynnwys rhywfaint o aberth.

Wrth gwrs, os byddwch chi'n troi'r byrddau ac yn ymddwyn yn y fath fodd tuag atynt, byddant yn cynhyrfu a naill ai'n gwrthod gadael i chi eu gadael neu wneud i chi dalu amdano wedyn.

10. Nid ydyn nhw'n ystyried eich teimladau.

Rydyn ni i gyd yn gwneud camgymeriadau o bryd i'w gilydd ac weithiau gall y camgymeriadau hyn achosi brifo i'r rhai rydyn ni'n honni eu bod yn poeni amdanyn nhw.

Yn dibynnu ar yr union amgylchiadau, mae'r slip-ups hyn yn aml yn anghofiadwy.

Ond a yw'ch partner yn diystyru'ch teimladau yn rheolaidd?

Ydyn nhw'n gweithredu mewn ffyrdd sy'n eich cynhyrfu heb feddwl o ddifrif am yr hyn maen nhw'n ei wneud?

Efallai eu bod nhw'n cellwair amdanoch chi o amgylch eraill. Neu maen nhw'n dweud popeth wrthych chi am eu diwrnod ac yna'n mynd ati i wneud rhywbeth arall heb ofyn am eich un chi.

Nid ydyn nhw o reidrwydd yn gwneud y pethau hyn allan o falais, ond maen nhw mor lapio yn eu byd bach eu hunain nes eu bod nhw'n prin yn rhoi ail feddwl i'ch teimladau.

Efallai eu bod yn naturiol yn absennol eu meddwl, ond pan rydych chi wir yn gwerthfawrogi'r person arall mewn perthynas, rydych chi'n ceisio'ch anoddaf i roi eich hun yn eu hesgidiau a dangos ychydig o empathi unwaith mewn ychydig.

Yn sicr, nid yw hynny'n dod yn hawdd i rai pobl, ond hyd yn oed os na allant greu'r cysylltiad dyfnach hwnnw, dylent o leiaf allu meddwl yn ddeallusol am sut y gallech deimlo o ystyried eu gweithredoedd.

11. Nid ydynt yn gwrando nac yn diwallu'ch anghenion.

Mae gan bob un ohonom anghenion. Pethau yr hoffem i bobl eraill eu gwneud i ni, neu ein helpu gyda nhw o leiaf.

Mewn perthynas gref yn seiliedig ar barch, byddai'r ddau bartner yn ceisio diwallu anghenion y llall orau ag y gallant.

Mae'n arwydd da eich bod chi'n cael eich cymryd yn ganiataol pan fydd eich partner nid yn unig yn ceisio diwallu'ch anghenion, ond nad yw hyd yn oed yn talu sylw pan rydych chi'n egluro'ch anghenion.

Mae'n dangos nad ydyn nhw'n gweld eich anghenion yn bwysig neu'n werth gweithredu arnyn nhw.

Gall y rhain fod yn anghenion emosiynol, anghenion ymarferol, neu hyd yn oed anghenion corfforol.

Efallai nad ydyn nhw'n ceisio'ch cysuro pan rydych chi'n teimlo'n isel. Neu efallai eu bod yn eich gadael i gerdded yn ôl o'r orsaf reilffordd yn hwyr yn y nos pan allent eich codi'n hawdd.

Yn yr ystafell wely, efallai y byddan nhw'n mynnu bod y swyddi sy'n gweithio orau er eu mwynhad heb feddwl llawer a ydych chi'n gallu cyflawni lefel debyg o bleser.

12. Nid ydyn nhw'n ceisio deall eich safbwynt.

Nid oes angen i gyplau gytuno ar bopeth trwy'r amser. Nid yw gwahaniaethau barn yn golygu bod y berthynas yn doomed a gall dadleuon fod yn iach hyd yn oed i raddau.

Ond mae'n bwysig ceisio ystyried safbwynt eich partner, hyd yn oed os ydych chi'n meddwl yn wahanol.

Trwy ddeall yn well pam mae rhywun yn meddwl neu'n teimlo eu bod yn gwneud hynny, gallwch gyrraedd cyfaddawdau iach sy'n caniatáu i'r ddau barti deimlo'n fodlon eu bod wedi cael eu clywed.

Os nad yw'ch partner yn dangos unrhyw ddiddordeb mewn ceisio gweld o ble rydych chi'n dod, mae'n arwydd arall nad ydyn nhw'n gwerthfawrogi nac yn parchu'ch barn.

A ydyn nhw'n ceisio gwahanu unrhyw ddadl rydych chi'n ceisio'i gwneud?

A ydyn nhw'n anfodlon cytuno i anghytuno, gan fynnu eu bod nhw'n iawn tan yr anadl olaf un?

Os felly, does ryfedd nad ydych chi'n teimlo bod eich partner yn eich gwerthfawrogi.

13. Nid ydynt byth yn gofyn am eich cyngor.

Efallai na fydd eich partner yn ceisio'ch cyngor am unrhyw broblemau y gallant fod yn eu hwynebu.

Efallai y byddan nhw'n cael trafferth ar eu pennau eu hunain neu hyd yn oed ofyn i bobl eraill am eu mewnbwn yn lle chi.

Gall hyn fod oherwydd nad ydyn nhw eisiau ymddangos yn wan neu'n analluog. Efallai nad ydyn nhw'n gyffyrddus â'r bregusrwydd sy'n ofynnol wrth ofyn i chi, eu partner, am help.

Neu efallai na fyddan nhw'n eich gweld chi fel pobl ddeallusol hafal, ac felly nid ydyn nhw'n gweld sut y byddai gofyn am eich barn ar rywbeth yn help. Wedi'r cyfan, pe gallech ddod o hyd i'r ateb, byddent wedi meddwl amdano eisoes.

Nid ydyn nhw, wrth gwrs, byth yn brin o air neu ddau o gyngor i chi. Nid oes ots ganddyn nhw chwalu'r gwersi, ond nid ydyn nhw'n barod i'w derbyn.

14. Maen nhw'n trin eraill yn well nag y maen nhw'n eich trin chi.

Mae'n amlwg gweld bod eich partner yn trin eu teulu, ffrindiau, a hyd yn oed eu cydweithwyr yn well nag y maen nhw'n eich trin chi.

Maen nhw'n dangos iddyn nhw'r parch sy'n absennol yn eich perthynas.

Maent yn gwrando ar eraill, yn eu helpu allan, yn dangos eu gwerthfawrogiad, yn talu sylw i'w hanghenion, ac yn gyffredinol yn ymddwyn yn fwy ffafriol tuag atynt.

Ac efallai nad chi yw'r unig un i fod wedi gweld hyn.

Os yw'ch ffrindiau a'ch teulu yn lleisio eu pryderon ynghylch sut yr ymddengys eich bod yn cael eich trin fel ail gyfradd, mae'n rhaid bod rheswm da.

Ni fyddent yn siarad yn sâl am eich partner yn ysgafn.

15. Dydych chi ddim yn teimlo eich bod chi'n cael eich gwerthfawrogi.

Mae rhywbeth yn eich perfedd yn dweud wrthych nad yw'ch partner yn gwerthfawrogi'r ffordd yr hoffech chi.

yn arwyddo bod dyn yn ceisio cuddio ei fod yn eich hoffi chi

Yn aml, mae eich teimladau'n gwybod bod rhywbeth ar i fyny cyn i'ch meddwl nodi'r broblem. Felly os ydych chi wedi bod yn teimlo bod rhywbeth ychydig i ffwrdd yn eich perthynas ers cryn amser, mae'n debyg eich bod chi'n iawn.

Efallai eich bod wedi ceisio siarad am hyn gyda'ch partner, ond does dim llawer wedi newid.

Os na allwch chi ysgwyd y teimlad eich bod chi'n cael eich cymryd yn ganiataol, mae'n bryd derbyn bod hyn bron yn sicr.

Aros yn gryf

Y peth pwysicaf i'w gofio yn ystod hyn i gyd yw bod gennych chi ddewis.

Gallwch ddewis cadw at eich perthynas a chodi'r materion hyn gyda'ch partner neu gallwch ddewis gadael y berthynas.

Efallai y bydd esboniad dilys am rai agweddau yr ydym wedi cyffwrdd â nhw - efallai bod eu gyriant rhyw wedi gostwng oherwydd straen gwaith, neu efallai nad ydyn nhw'n siarad â chi am bethau oherwydd nad ydyn nhw eisiau eich poeni chi, ac ati.

Cyfathrebu agored a gonest yw'r unig ffordd y byddwch chi'n darganfod beth sy'n digwydd mewn gwirionedd, ac yna gallwch chi wneud penderfyniad ynglŷn â sut i symud ymlaen o'r fan honno.

Os ydych chi'n rhy bryderus neu'n ofnus i gyfathrebu am y mathau hyn o faterion, mae gennych broblem arall yn yr ystyr bod eich perthynas yn afiach a gwenwynig iawn.

Fodd bynnag, mae yna ffyrdd allan o berthnasoedd bob amser yn gaeth rydych chi'n teimlo neu faint bynnag sy'n marchogaeth arno, fel priodas plant. Ystyriwch gysylltu ag un o'r nifer o sefydliadau ac elusennau a all helpu.

Atgoffwch eich hun eich bod chi'n haeddu perthynas iach rydych chi'n teimlo'n hapus ac yn gyffyrddus ynddi.

Nid oes unrhyw berthynas 100% yn berffaith, nac yn berffaith 100% o'r amser, ond rydych chi'n haeddu teimlo eich bod chi'n cael eich caru a'ch bod chi'n ddiogel.

Os nad ydych chi'n cael hynny gan eich partner, mae angen i chi benderfynu a allwch chi weithio arno neu a oes angen i chi symud ymlaen.

Byddwch yn hollol iawn y naill ffordd neu'r llall ewyllys ewch drwyddo, pa mor anniben bynnag yw'r chwalu, faint bynnag o ddagrau rydych chi'n eu crio, a faint bynnag o hufen iâ mae'n ei gymryd i chi.

Byddwch yn gryf a gwnewch yr hyn sydd orau i chi.

Ddim yn siŵr sut i fynd at eich partner ynglŷn â hyn?Nid yw teimlo eich bod yn cael ei gymryd yn ganiataol byth yn braf, ond gall pethau newid er gwell. Bydd yn cymryd amser ac ymdrech. Yn ystod y broses gallai fod o gymorth i gael trydydd parti niwtral i siarad ag ef, p'un ai gennych chi'ch hun neu fel cwpl.Felly sgwrsiwch ar-lein ag arbenigwr perthynas o Hero Perthynas a all eich helpu i weithio trwy hyn. Yn syml.

Efallai yr hoffech chi hefyd: