18 Awgrymiadau Dyddiad Cyntaf Pwysig Ar ôl Cyfarfod â Rhywun Ar-lein

Rydych chi wedi cwrdd â rhywun ar-lein, ac mae gennych chi ddyddiad yn y dyddiadur.

Os ydych chi'n darllen hwn, mae'n debyg eich bod ychydig yn nerfus ynghylch cwrdd â nhw'n bersonol am y tro cyntaf.

Nid oes ots a ydych chi'n gyn-filwr ap dyddio / safle neu ai dyma'ch menter gyntaf i fyd dyddio ar-lein, mae gloÿnnod byw wedi ymddangos.

Ac mae hynny'n hollol normal.pa mor hen yw bod lleyg ferch yn gorwedd yn 2020

Rydyn ni i gyd yn mynd yn nerfus cyn dyddiadau, a gall yr agwedd ddigidol ar sut gwnaethoch chi gwrdd â'r boi / merch hon ychwanegu haen ychwanegol o nerfau. Mae'r anhysbys bob amser ychydig yn frawychus.

Os ydych yn bryderus, gallai hyn fod oherwydd nad ydych yn ‘dda’ iawn ar ddyddiadau yn gyffredinol. Neu gallai fod oherwydd nad ydych chi'n siŵr a yw'r moesau a'r protocol yn wahanol pan rydych chi wedi cysylltu fwy neu lai, yn hytrach na chwrdd wyneb yn wyneb.

Ond ymlaciwch. Dim ond oherwydd eich bod wedi cwrdd â rhywun ar-lein, nid yw'n golygu bod angen i chi weithio i fyny ynglŷn â chwrdd â nhw'n bersonol.Dylai dyddio fod yn hwyl, nid yn feichus neu'n rhywbeth sy'n eich llenwi â dychryn. Dylai fod gennych chi ieir bach yr haf, ond nid heidiau cyfan ohonyn nhw.

Darllenwch yr awgrymiadau syml hyn ar gyfer sicrhau bod dyddiad cyntaf gyda rhywun y gwnaethoch ei gyfarfod ar-lein yn mynd mor llyfn â phosibl.

Os ydych yn tueddu i fynd yn nerfus ynghylch dyddiadau yn gyffredinol, ni allaf warantu y bydd yr awgrymiadau hyn yn tawelu eich nerfau yn llwyr…

… Ond dylent eich helpu i deimlo'n barod ac yn hyderus, a mwynhau'r profiad yn unig.

Wedi'r cyfan, dydych chi byth yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Efallai y bydd eich dyddiad cyntaf nesaf yn rhoi stori ddoniol i chi ei hadrodd, gallai arwain at gyfeillgarwch newydd, gallai fod yn ddechrau carwriaeth, a gallai hyd yn oed fod y dyddiad cyntaf olaf a gawsoch erioed!

1. Cymerwch bethau all-lein yn gyflym.

Peidiwch â threulio wythnosau yn sgwrsio â rhywun ar-lein cyn cyfarfod â nhw wyneb yn wyneb.

Hynny yw, wrth gwrs, oni bai bod rhesymau ymarferol pam mai dyma'r unig ddewis (e.e. rydych chi mewn gwahanol leoliadau ar gyfer gwaith neu wyliau ar hyn o bryd).

Mae'n haws asesu a yw rhywun yn botensial partner pan fyddwch chi'n cwrdd â nhw ac yn siarad â nhw'n bersonol.

2. Peidiwch â dihysbyddu pob pwnc sgwrs cyn i chi gwrdd.

Camgymeriad mawr y mae rhai pobl yn ei wneud gyda dyddio ar-lein yw cael sgyrsiau hir, manwl trwy ap neu destun.

Maent yn ymdrin â llawer iawn o dir sgwrsio, ond yna'n darganfod nad oes llawer mwy i'w drafod pan fyddant yn cwrdd o'r diwedd.

Ar ben hynny, gall pobl fynegi eu hunain trwy destun yn wahanol iawn i sut maen nhw'n gwneud mewn bywyd go iawn. Felly os ydych chi'n treulio gormod o amser yn siarad â nhw ar-lein, efallai y cewch yr argraff anghywir o'u personoliaeth.

3. Cymerwch y sgyrsiau ar-lein all-lein.

Yr allwedd yw dechrau sgyrsiau ar-lein ac yna plymio ymhellach i'r manylion unwaith y byddwch chi yno gyda'ch gilydd mewn bywyd go iawn.

Trwy hynny, gallwch osgoi rhywfaint o'r lletchwithdod a ddaw o beidio â gwybod beth i'w ddweud wrth rywun.

Bydd gennych rai edafedd i godi arnynt a gall hyn helpu i dorri'r iâ yn yr ychydig funudau cyntaf hynny.

4. Rheoli eich disgwyliadau.

Os ydych chi wedi gweld ychydig o luniau o rywun ac wedi sgwrsio â nhw ar-lein, gall fod yn hawdd creu llun o'r person hwnnw yn eich meddwl.

Ond nid yw'r hyn rydych chi'n ei weld a'i ddarllen ar-lein bob amser yn cyfieithu i'r byd go iawn.

Weithiau mae'n ymddangos nad yw'r wreichionen yr oeddech chi'n meddwl eich bod chi'n teimlo yn bodoli mewn gwirionedd.

Felly peidiwch â gadael i'ch profiad rhithwir adeiladu'ch gobeithion yn rhy uchel. Rheoli'r disgwyliadau hynny a chadw eich meddyliau a'ch teimladau dan reolaeth am y tro.

5. Cyfarfod ar eich tywarchen eich hun.

Wrth gwrdd â rhywun am y tro cyntaf, beth am awgrymu rhywle eich hun yn hytrach na'i adael i fyny iddyn nhw?

Dewiswch le lle rydych chi wedi bod o'r blaen ac yn teimlo'n gartrefol. Trwy hynny, byddwch chi'n gwybod eich ffordd o gwmpas a byddwch chi'n teimlo'n fwy cyfforddus.

hobïau i gyplau wneud gyda'i gilydd

Gall gwybod pethau bach, sy'n ymddangos yn ddibwys fel yr hyn rydych chi am ei archebu oddi ar y fwydlen, neu ble mae'r ystafelloedd ymolchi, roi hwb gwirioneddol i'ch hyder a'ch atal rhag teimlo'n lletchwith ... neu mor lletchwith ag y byddech chi fel arall.

Os oes gennych unrhyw ofynion dietegol, yna mae hyn yn arbennig o bwysig, oherwydd gallwch ddewis hoff fan sy'n darparu ar gyfer eich anghenion, ond eich bod chi'n gwybod eu bod nhw'n dal i hoffi.

6. Sicrhewch ei fod yn lle cyhoeddus.

Lle bynnag y penderfynwch awgrymu ar gyfer y dyddiad, gwnewch yn siŵr ei fod yn rhywle agored a phrysur.

Mae mwyafrif llethol y bobl ar wefannau dyddio yn hollol ddilys a dibynadwy, ond mae'n well cymryd rhagofalon synhwyrol rhag ofn y dylech fod yn anlwcus.

7. Gadewch i rywun wybod ble byddwch chi.

Dywedwch wrth rywun rydych chi'n ymddiried i ble rydych chi'n mynd a phwy gyda nhw a gwiriwch gyda nhw ar ôl i'r dyddiad ddechrau gadael iddyn nhw wybod bod y cyfan yn mynd yn dda.

Yn y bôn, o ran diogelwch, cymerwch yr holl ragofalon y byddech chi fel arfer wrth gwrdd â dieithryn a defnyddio'ch synnwyr cyffredin.

8. Cadwch ef i goffi.

Os ydych chi am wneud eich cyfarfod all-lein cyntaf mor achlysurol â phosibl cyn i chi ddarganfod a allai fod unrhyw atyniad rhamantus rhyngoch chi, yna fe allech chi awgrymu cyfarfod ar gyfer coffi / te a chacen.

Nid yw dyddiadau fel y rhain byth yn para am fwy nag awr, ac maent yn ffordd wych o deimlo rhywun allan a thorri'r iâ heb aberthu noson, sy'n beth da os oes gennych amserlen brysur.

Hefyd does dim rhyfeddod ceisio darganfod a ydych chi ddim ond yn gwneud diodydd neu'n cael cinio hefyd.

9. Cymysgwch bethau â gweithgaredd.

Yn wahanol i'r hyn y mae llawer o bobl yn ei feddwl yng nghymdeithas fodern y gorllewin, mae'n bosibl mynd ar ddyddiad heb yfed.

Yn hytrach na chyfarfod mewn caffi neu far, beth am feddwl ychydig y tu allan i'r bocs ac awgrymu dyddiad gweithredol?

Bydd yr opsiynau sydd ar gael ichi yn dibynnu ar ble rydych chi wedi'ch lleoli a beth yw eich diddordebau a rennir.

Y peth gwych am gwrdd â rhywun ar-lein yw y dylech chi allu cyfrif hynny, yn rhannol o leiaf, o'u proffil dyddio a'ch sgyrsiau blaenorol.

Fodd bynnag, os ydych chi'n poeni efallai nad ydyn nhw ar gyfer y gweithgaredd sydd gennych chi mewn golwg, gadewch ef am yr ail ddyddiad a mynd am y fformat dyddiad cyntaf clasurol.

10. Dechreuwch gyda diod.

Os byddwch chi'n dewis cyfarfod gyda'r nos, yna dilynwch y protocol dyddiad cyntaf safonol a rhoi cychwyn ar bethau gyda diod.

sut i ddweud a ydych chi'n edrych yn dda

Yn y ffordd honno, os nad ydych yn ei deimlo, nid oes rheidrwydd arnoch i wneud noson lawn ohoni na gwario ffortiwn ar bryd o fwyd.

11. Ond gwnewch yn siŵr eich bod chi'n bwyta.

Os ydych chi'n mynd allan am ddiodydd, ystyriwch fwyta cinio cyn i chi fynd allan am y noson, yn hytrach nag aros i weld a yw'r ddau ohonoch chi'n mynd am fwyd.

Wedi'r cyfan, gallwch chi fwyta ddwywaith bob amser, ond y peth olaf rydych chi ei eisiau yw darganfod yn sydyn eich bod chi wedi cael ychydig o ddiodydd ar stumog wag.

Nid oes unrhyw beth o'i le â mynd yn awgrymog, ond mae'n debyg nad ydych chi eisiau bod yn rhy feddw ​​o amgylch rhywun rydych chi newydd ei gyfarfod, ac efallai na fydd ‘meddw-chi’ yn gwneud y penderfyniadau gorau.

im ddim yn ddigon da i chi

12. Cyrraedd yno ar amser.

Mae prydlondeb yn bwysicach nag erioed ar ddyddiad cyntaf, oherwydd gallai bod yn hwyr awgrymu iddynt nad ydych yn gwerthfawrogi eu hamser yn ddigonol i ddod i fyny pan ddywedwch y byddwch.

Hefyd, nid oes unrhyw un yn hoffi aros o gwmpas am ddyddiad, yn meddwl tybed a ydyn nhw wedi sefyll i fyny. Os ydych chi'n mynd i fod ychydig yn hwyr, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi gwybod iddyn nhw.

13. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwrando'n astud.

Mae'n bwysig bod yn siaradus ar ddyddiad cyntaf, ond mae'r un mor bwysig i beidio â dominyddu'r sgwrs ac i adael iddyn nhw siarad hefyd.

Pan fyddant yn siarad, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi eich sylw llawn iddynt.

Gofynnwch gwestiynau sy'n dangos bod gennych chi wir ddiddordeb mewn gwybod mwy am y pethau maen nhw'n eu dweud wrthych chi.

14. Rhannwch y bil.

Mae hwn yn bwnc dadleuol o hyd ac mae barn yn amrywio o ddiwylliant i ddiwylliant, ond yn fy llyfr, dylid rhannu popeth i lawr y canol.

Oni bai, wrth gwrs, bod eich dyddiad wedi mynd â chi i rywle anhygoel o ffansi ac archebu potel o siampên, ac os felly mae croeso iddyn nhw dalu amdano.

Gallwch chi hefyd wneud rowndiau, gydag un ohonoch chi'n prynu'r ddiod gyntaf, a'r llall yn cael yr ail rownd i mewn os aiff pethau'n dda rhyngoch chi.

Waeth beth yw eich rhyw, mae'n arfer da bod yr un i brynu'r ddiod gyntaf pe byddech chi'r un i ofyn i'r person arall allan.

Os yw arian yn bryder, dyna reswm da arall ichi ddewis ble rydych chi'n cwrdd, oherwydd gallwch chi ddewis rhywle gydag opsiynau cyfeillgar i'r gyllideb.

15. Gallwch chi adael bob amser.

Yn amrwd fel y mae'n ymddangos, os byddwch chi'n cyrraedd dyddiad ac mae'n amlwg i chi ar unwaith nad oes gan y ddau ohonoch unrhyw beth yn gyffredin, neu eich bod chi'n teimlo'n anghyffyrddus o gwbl, rydych chi o fewn eich hawliau i adael.

Peidiwch â bod yn anghwrtais (oni bai eu bod wedi gwneud rhywbeth i'w haeddu), ond dywedwch wrthynt yn bwyllog ac yn gwrtais ei bod wedi bod yn hyfryd cwrdd â nhw, ond rydych chi'n meddwl y byddwch chi'n mynd adref.

Ni ddylai fod angen i chi wneud esgus, gan y dylem i gyd gael ein tyfu i fyny yn ddigonol i dderbyn nad yw pawb yn mynd i'n caru ni.

Fodd bynnag, os ydych chi'n ei chael hi'n rhy lletchwith, gallwch chi bob amser ddisgyn yn ôl ar y dacteg glasurol o gael eich cydletywr yn eich ffonio i ddweud bod y gegin wedi gorlifo, neu beth bynnag y bo.

Dim ond gwybod y bydd eich dyddiad yn ôl pob tebyg yn gweld yn syth trwy'ch esgus.

Pa mor anghyffyrddus bynnag yw torri dyddiad yn fyr, does dim synnwyr gwastraffu eich amser na'u hamser hwy os gallwch weld eich bod yn anghydnaws yn angheuol o'r gair go.

16. Mae'n ymwneud â'r ffordd rydych chi'n edrych arno.

Mae rhai pobl yn gweld dyddio ar-lein yn dipyn o feichus. Ni allant gredu eu bod wedi eu gorfodi i dreulio eu hamser ar apiau a chael dyddiadau cyntaf ar gyfartaledd er mwyn dod o hyd i rywun arbennig.

Ac os edrychwch arno fel yna, wrth gwrs nid ydych yn mynd i'w fwynhau.

Yn lle, edrychwch ar bob dyddiad fel cyfle hwyliog i fynd o gwmpas a chwrdd â rhywun newydd.

Peidiwch â mynd i mewn gyda disgwyliadau uchel, neu ddisgwyliadau isel, dim ond disgwyl cael hwyl. Ac os na wnewch chi, does dim rhaid i chi eu gweld eto. Syml â hynny.

17. Peidiwch â sôn am y cyn.

Fel gydag unrhyw ddyddiad cyntaf, cadwch yn glir heb sôn am y cyn.

Gallai eithriadau i hyn fod os yw'r chwalfa'n ddiweddar iawn a'ch bod yn teimlo y dylai unrhyw un newydd wybod eich bod yn dal i fod yn ffres o'ch perthynas flaenorol.

Neu os oes unrhyw beth arall am eich perthnasoedd yn y gorffennol rydych chi'n teimlo y dylen nhw ei wybod o'r cychwyn cyntaf.

18. Ewch gyda'r llif.

Mae rhai pobl yn hoffi penderfynu ar reolau caeth fel dim cusanu o gwbl ar y dyddiad cyntaf - nid yw duw yn gwahardd unrhyw beth mwy - ond nid wyf yn credu bod y rheolau hynny'n arbennig o ddefnyddiol.

Ewch gyda'r llif. Os yw pethau'n mynd yn dda, a'ch bod am ymestyn y dyddiad neu eu cusanu (dim ond os yw'n amlwg eu bod am eich cusanu yn ôl), neu unrhyw beth arall sy'n cymryd eich ffansi, gwnewch hynny.

sut i ddweud a yw'ch perthynas yn dod i ben

Dim ond unwaith rydych chi'n byw, felly gwrandewch ar eich teimladau a'ch perfedd, ac arweiniodd y naws ac ymddygiad eich dyddiad yn eich tywys.

Dydych chi byth yn gwybod ble y gallai'r noson fynd â chi.

Dal ddim yn siŵr sut i fynd at eich dyddiad cyntaf ar ôl cwrdd â rhywun ar-lein? Sgwrsiwch ar-lein ag arbenigwr perthynas o Hero Perthynas a all eich helpu i ddarganfod pethau. Yn syml.

Efallai yr hoffech chi hefyd: