Sut I Ddweud Os Mae Merch Yn Eich Hoffi: 25 Arwydd Clir Mae Hi I Chi

Ydy hi'n hoffi fi?

Mae'n gwestiwn sydd, heb amheuaeth, wedi mynd i feddwl bron pob dyn ar ryw adeg yn ei fywyd.

Wedi'r cyfan, pa ffordd well o osgoi gwrthod na thrwy ddarganfod sut mae merch yn teimlo cyn arwyddo'ch diddordeb rhamantus?

Ac eto, weithiau gall menywod fod yn eithaf anodd eu cyfrif, hyd yn oed pan rydyn ni'n meddwl ein bod ni'n gwneud pethau'n amlwg amlwg i'r dyn rydyn ni ynddo.

A gadewch inni fod yn onest, nid ydych chi ddynion mor wych â darllen yr arwyddion lawer o'r amser.Yn enwedig pan fydd eich barn yn cael ei chymylu gan galonnau bach yn nofio o flaen eich llygaid pan edrychwch ar rywun rydych chi wir ei ffansio.

P'un a ydych chi'n ei hoffi hi ac yn ansicr a fyddai hi'n dweud ie pe byddech chi'n gofyn iddi allan, neu os ydych chi eisoes wedi bod allan, ond nid ydych chi'n siŵr a yw hi'n awyddus i gario pethau ymlaen, gall darllen merch fod ychydig yn o gae mwynglawdd.

pan fydd dyn yn cloi llygaid gyda chi a ddim yn edrych i ffwrdd

Yr allwedd yw gwylio am ymddygiadau penodol a chiwiau eraill sy'n dynodi ei hatyniad at eich gilydd.Efallai y bydd rhai yn gynnil, tra bod eraill yn ymylu ar fflyrtio, ond dyma rai arwyddion gwael ei bod hi mewn i chi.

1. Rydych chi'n Ei Dal Yn Edrych arnoch chi

Pan rydyn ni'n hoffi boi, byddwn ni'n ei wylio lawer p'un a ydyn ni'n ei hoffi ai peidio, ac mae'n debyg na fyddem mor dda am ei guddio. Os edrychwch arni a'i dal yn syllu, mae hynny'n arwydd da.

Os yw hi'n gwenu arnoch chi pan fydd eich llygaid yn cwrdd, neu os bydd hi'n ymateb i'ch gwên trwy wenu yn ôl, mae hynny hyd yn oed yn fwy positif. Yn enwedig os yw'n un o'r gwenau melys, swil hynny sy'n dod pan rydych chi wedi cael eich dal yn syllu.

Wedi'r cyfan, mae'n anodd cuddio'ch gwir deimladau yn y foment pan nad ydych chi'n barod amdani.

Ar y llaw arall, ac oherwydd nad ydyn ni'n ddim byd os nad yn groes, arwydd arall (yn enwedig os nad oes unrhyw beth wedi digwydd rhyngoch chi eto) yw nad yw hi'n llythrennol byth yn edrych arnoch chi.

Bydd hi'n osgoi'ch syllu oherwydd nad yw hi eisiau bod yn rhy amlwg.

2. Ac mae hi'n Edrych amdanoch chi

Os yw hi'n dod i mewn i ystafell ac yn gwybod eich bod chi'n mynd i fod yno, gwyliwch i weld a yw ei llygaid yn eich ceisio chi pan fydd hi'n cyrraedd.

Hyd yn oed os nad yw hi'n dod drosodd atoch chi ac yn mynd at ei ffrindiau yn lle, mae'r ffaith ei bod hi'n gwirio i weld a oes arwydd da iawn, gan ei fod yn golygu eich bod chi wedi bod ar ei meddwl.

Mae'r glances bach hynny yn arwydd ei bod yn paratoi ei hun yn feddyliol ar gyfer rhyngweithio â chi yn nes ymlaen.

3. Mae hi'n Dechrau Eich Trin Chi yn Wahanol

Os ydych chi wedi ei hadnabod am gyfnod fel ffrind ac mae hi wedi datblygu teimladau i chi yn sydyn, bydd yn rhaid iddi fod yn actor anhygoel i atal ei hymddygiad tuag atoch chi rhag newid.

Pe byddech chi'n eithaf agos, perthynas serchog o'r blaen ac mae hi'n sydyn yn stopio eich cyffwrdd neu'n dechrau eich trin yn wahanol i'r ffordd y mae hi'n gwneud dynion eraill rydych chi'ch dau yn eu hadnabod, mae'n debyg bod rhywbeth ar i fyny.

Efallai nad yw hi bellach yn teimlo mor gyffyrddus â bod mor gyfeillgar oherwydd yn ei chalon mae hi eisiau mwy.

Efallai ei bod hi eisiau bod yn gariad i chi, ond mae siawns dda ei bod hi hefyd yn poeni am gael ei gwrthod neu ddifetha cyfeillgarwch perffaith dda.

4. Mae hi'n Ymateb i'ch Negeseuon

Unwaith eto, bydd hyn yn amrywio o ferch i ferch, ond yn gyffredinol, os ydym yn hoffi rhywun, byddwn yn eu neges yn ôl yn eithaf cyflym.

Hynny yw oni bai eich bod wedi mynd i mewn i’r ‘gêm’ ofnadwy o ddim ond ateb ar ôl tridiau a ffugio diffyg diddordeb, ac os felly bydd hi’n cadw at hynny oherwydd nad yw’r mwyafrif o ferched eisiau ymddangos fel yr un ‘awyddus’.

Er bod rhai pobl yn ffynnu oddi ar y gemau hyn, nid oes gan y mwyafrif o ferched amser ar eu cyfer. Os daliwch chi i chwarae, mae'n debyg y bydd hi'n colli diddordeb yn eithaf cyflym, felly er mwyn cariad duw stopiwch chwarae o gwmpas a thestunwch ei chefn.

5. Mae hi'n Ymddangos yn Nerfol

Pan fyddwch chi'n cwrdd gyntaf, ydy hi'n clymu ychydig o dafod? Ydy hi'n ei chael hi'n anodd meddwl am bynciau sgwrsio?

Onid yw hi'n hollol siŵr sut i'ch cyfarch? A ddylai fod yn ysgwyd llaw? Cwtsh? Cusan ar y boch? Cusan ar y ddau foch? Neu ydy hi'n sefyll yno'n lletchwith yn unig?

Os yw menyw yn eich hoffi chi, bydd ganddi ieir bach yr haf yn ei stumog pan fydd hi'n eich gweld chi gyntaf, a gallai hynny olygu bod ei hymennydd yn cymryd gwyliau byr.

Dylai ymlacio yn fuan i'ch cwmni, ond mae nerfau cychwynnol yn arwydd sicr bod ganddi ddiddordeb.

6. Mae hi'n Touchy-feely

Mae rhai merched yn anghyffyrddus â chysylltiad yn gyhoeddus, felly nid yw hyn bob amser yn berthnasol, ond yn gyffredinol, os yw hi ynoch chi, bydd hi'n dod o hyd i ffyrdd i gyffwrdd â chi, hyd yn oed os mai ystumiau bach yn unig ydyn nhw.

Mae cyffwrdd â'ch braich yn bendant yn gliw da, gan ei fod yn fwriadol ac yn rhyfeddol o agos atoch. Neu efallai y bydd hi'n fflyrtio mewn ffordd gorfforol arall fel eich taro'n chwareus neu hyd yn oed fod yn fwy uniongyrchol os yw hi'n hyderus ac yn cael eich denu'n fawr atoch chi.

7. Mae hi'n Gwneud Cynlluniau

Nid oes unrhyw beth mwy cythryblus na gwahanu ffyrdd gyda dyn yr ydych yn ei hoffi heb unrhyw syniad clir o pryd rydych chi'n gweld eich gilydd nesaf.

Os nad yw hi wedi trafferthu am eich gweld chi eto, mae'n debyg y bydd hi'n cadw pethau'n amwys, ond os oes ganddi ddiddordeb ynoch chi, fe allai awgrymu rhai dyddiau neu amseroedd ei bod hi'n rhydd ar gyfer dyddiad arall.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n mynd â hi i fyny ar un ohonyn nhw os gallwch chi a rhoi cynllun i lawr, neu efallai y bydd hi'n meddwl nad oes gennych chi ddiddordeb mewn cyfarfod eto a mynd oddi ar y berw.

Mae gosod cynlluniau yn rhoi’r sicrwydd iddi fynd i weld chi eto, ac yn golygu nad oes rhaid iddi aros o gwmpas i chi wneud awgrym, a all fynd yn hynod o ddiflas.

8. Mae ei Ffrindiau'n Ymddwyn yn Wahanol

Os yw hi'n eich hoffi chi, siawns bod ei ffrindiau'n gwybod popeth amdano a bydd yn ymateb mewn ffyrdd sy'n adlewyrchu hyn.

Efallai eu bod yn gadael dau ohonoch ar eich pen eich hun pan ewch ati neu efallai eu bod yn gollwng awgrymiadau bach pan fyddant yn siarad â chi.

Y naill ffordd neu'r llall, mae ffrindiau'n aml yn llai cynnil am bethau i'r pwynt lle maen nhw'n rhoi cliwiau da iawn am deimladau'r ferch ei hun.

dwi'n teimlo nad ydw i'n perthyn i unrhyw le

Efallai y byddan nhw hyd yn oed yn dweud wrthych yn llwyr ei bod hi'n hoff ohonoch chi - os ydych chi'n lwcus!

9. Mae hi'n Chwerthin A Gwenu

Os ydych chi'n gwybod bod eich jôcs yn ddrwg a'i bod hi'n dal i chwerthin arnyn nhw, mae hynny'n arwydd rhagorol bod ganddi wasgfa arnoch chi.

Mae bod o gwmpas dyn rydyn ni'n ei hoffi yn gyffredinol yn ein rhoi mewn hwyliau da a gall ein gwneud ni'n gigiog iawn, felly mae gwenu a chwerthin yn ardderchog.

Chwiliwch am grins dannedd mawr sy'n gwneud i'w llygaid ddisgleirio hefyd, ac rydych chi'n gwybod eich bod chi gyda siawns.

10. Mae hi'n Gwneud Cyswllt Llygaid â Chi

Yn niwylliant y gorllewin, rydyn ni'n gyffredinol eithaf ofnadwy am wneud cyswllt llygad , felly os ydyn ni'n cwrdd â llygaid rhywun, mae hynny fel arfer yn cael ei wneud yn fwriadol iawn.

Mae cyswllt llygaid yn rhyfeddol o agos atoch, felly os yw hi'n cwrdd â'ch llygaid ac yn dal eich syllu, mae hynny'n arwydd da iawn.

Beth sy'n fwy, os ydych chi sylwi bod ei disgyblion yn ymledu wrth siarad â chi, mae'n arwydd pellach bod ganddi ddiddordeb ynoch chi.

11. Mae hi'n Licks Ei Gwefusau

Mae llyfu’r gwefusau yn arwydd anymwybodol eich bod yn hoffi’r hyn a welwch. Ac nid ydym yn siarad am ystumiau llyfu gwefus mawreddog o flirtatiousness eithafol…

… Rydyn ni'n siarad am y ffliciau tafod bach tebyg i neidr sy'n gwlychu ein gwefusau yn barod i siarad neu efallai hyd yn oed i gusanu.

12. Mae hi'n Blushes

Weithiau fe allech chi ddweud neu wneud rhywbeth sy'n gwneud i'w bochau fynd yn binc neu hyd yn oed yn goch llachar. Mae a wnelo'r gwrido hwn ag embaras a mwy i'w wneud â chyffro a nerfusrwydd.

Os ydych chi'n fflyrtio â hi ac yn gweld y tonau ysgarlad hynny yn taro ei bochau, mae'n arwydd ei bod hi'n cuddio teimladau go iawn i chi.

13. Mae hi'n Preens Ei Hun

Os yw merch yn eich hoffi chi, bydd hi eisiau edrych hi fwyaf deniadol pryd bynnag y byddwch chi o gwmpas. Felly bydd hi'n gwirio ei gwallt, yn cyffwrdd â'i cholur, ac yn addasu ei dillad i'w swyddi haeddiannol.

Efallai y bydd hi'n taflu ei gwallt y tu ôl i'w chlust yn rheolaidd wrth i chi siarad neu ailymgeisio sglein gwefusau yn ystod egwyl ystafell ymolchi. Gall yr arwyddion hyn fod yn gynnil, ond os ydych chi'n sylwgar byddwch chi'n gallu eu gweld.

14. Mae ei Chorff yn cael ei droi tuag atoch chi

Pan fydd gennym ddiddordeb mawr yn yr hyn sydd gan rywun i'w ddweud, nid ydym yn canolbwyntio arnyn nhw gyda'n llygaid yn unig, rydyn ni'n troi ein corff cyfan tuag atynt.

Os yw ei hysgwyddau yn sgwâr arnoch chi, mae hi wir yn canolbwyntio ei sylw arnoch chi.Er hynny, mae hefyd yn bwysig gwylio ei thraed oherwydd os yw'r rhain yn parhau i gael eu pwyntio oddi wrthych, gallai fod yn betrusgar i ymgysylltu'n llawn.

Bydd ganddi iaith gorff agored sy'n groesawgar ac yn gynnes. Yn sicr, nid yw hi wedi croesi breichiau. Efallai y bydd hi hefyd yn sefyll ychydig yn dalach ac yn gwthio ei hysgwyddau yn ôl i ddatgelu mwy o'i gwddf.

15. Mae hi'n Symud Ychydig yn Agosach

Os yw merch yn rhan ohonoch chi, mae'n debyg y bydd hi'n pwyso i mewn pan fyddwch chi'n siarad neu hyd yn oed yn cymryd hanner cam tuag atoch chi er mwyn ymgysylltu'n llawn â chi.

bragu marwolaeth y hitman hart marwolaeth

Gan fod hyn i bob pwrpas yn gwthio ffiniau eich gofod personol, mae'n beth eithaf agos i'w wneud. Ond mae'n dangos diddordeb yn yr hyn rydych chi'n ei ddweud a'i lefel uchel o gysur o'ch cwmpas.

16. Mae hi'n Tilts A / Neu Yn Gollwng Ei Phen

Peth arall y gallai ei wneud heb sylweddoli hyd yn oed yw gogwyddo ei phen i un ochr ychydig wrth siarad. Mae hyn yn mynegi diddordeb ac yn dangos ei bod yn barod i dderbyn yr hyn rydych chi'n ei ddweud.

Efallai y bydd y gogwydd pen hwn yn cyd-fynd â chwymp bach o'i ên tuag at y ddaear. Canlyniad hyn yw bod ei syllu yn cael ei droi i fyny at eich wyneb, gan leihau llinell ei ên a rhoi golwg glasurol ci cŵn bach iddi.

Mae hyn yn peri ychydig yn ymostyngol yn dangos bregusrwydd ac yn apelio at natur amddiffynnol y dyn.

17. Mae hi'n Drych Eich Ystumiau a'ch Iaith

Yn naturiol, rydyn ni'n bodau dynol yn copïo'r hyn mae eraill yn ei wneud os ydyn ni am apelio atynt. Gallai hyn fod ymhlith ffrindiau neu hyd yn oed mewn lleoliadau busnes, ond mae'n arbennig o amlwg mewn senarios dyddio.

Felly os byddwch chi'n ei gweld hi'n adlewyrchu'ch ystumiau, iaith eich corff, neu'r pethau rydych chi'n eu dweud, ei meddwl isymwybod sy'n datgelu ei atyniad i chi.

18. Mae hi'n Cofio Pethau Rydych chi'n eu Dweud

Os yw hi'n hoff ohonoch chi, mae'n debyg y bydd hi'n gwrando arnoch chi.

Os ydych chi wedi sôn am enw ci eich modryb neu ben-blwydd eich brawd bach ac mae hi'n cofio, mae'r prawf hwnnw'n dangos ei bod hi'n hongian ar eich pob gair ac mae ganddi ddiddordeb gwirioneddol yn yr hyn rydych chi'n ei ddweud wrthi, yn hytrach na pharthau allan.

Peidiwch â barnu ni yn rhy llym ar yr un hon oherwydd mae gan rai ohonom atgofion erchyll (dim ond dynol ydyn ni), ond os yw hi'n cofio pethau bach rydych chi wedi'u dweud, mae'n amlwg ei bod hi'n awyddus.

19. Bydd hi'n Gofyn Cwestiynau i chi

Nid yn unig y bydd hi'n gwrando ar yr hyn sydd gennych chi i'w ddweud, bydd hi'n cloddio ychydig yn ddyfnach gofyn cwestiynau i chi .

Mae hi eisiau dod i adnabod y gwir amdanoch chi i asesu a ydych chi deunydd cariad.

Mae hi'n ceisio darganfod a oes cysylltiad yno ai peidio, felly byddwch yn barod am ryw dynnu coes flirty sy'n canolbwyntio'n bennaf arnoch chi.

A bydd hi eisiau darganfod am unrhyw fuddiannau cyffredin y gallwch chi eu rhannu ac am unrhyw sgerbydau sy'n cuddio yn eich cwpwrdd.

20. Efallai y bydd hi'n siarad am bethau mwy personol, agos atoch

Efallai ddim ar unwaith, ond wrth ichi ddod i adnabod eich gilydd a theimlo'n fwy cyfforddus yn siarad am bethau, efallai y bydd hi'n cyfeirio'r sgwrs at bynciau sy'n dangos lefel agosatrwydd neu fregusrwydd.

Gallai hyn fod yn freuddwydion, eich ofnau, eich credoau, eich dewisiadau o ran plant, neu hyd yn oed dorcalon neu drawma o'i gorffennol.

Mae'r ffaith ei bod yn agor i chi yn datgelu ei bod yn cymryd y berthynas flodeuog hon o ddifrif.

21. Mae hi'n Rhoi Ei Sylw Heb ei Roi i Chi

Pan fydd y ddau ohonoch yn siarad, bydd yn rhoi ei ffôn i ffwrdd, yn anwybyddu pasio gwrthdyniadau, ac yn canolbwyntio ei hegni arnoch chi.

Dyma ei ffordd hi o ddangos ei bod yn cael ei buddsoddi yn yr hyn sydd gennych i'w ddweud a bod eich geiriau'n golygu rhywbeth iddi.

Ac nid yw hi ddim ond yn gwrando ar ateb fel mae llawer o bobl yn ei wneud mewn sgwrsio achlysurol, bydd ei hymatebion yn feddylgar, yn dangos diddordeb, ac yn gwneud ichi deimlo bod rhywun yn gwrando arnoch chi.

22. Mae hi'n Eich Canmol

Os yw menyw eisiau i chi gael y teimlad cynnes, hapus hwnnw pan fyddwch chi gyda'ch gilydd, efallai y bydd hi'n rhoi canmoliaeth i chi neu'n dweud pethau neis eraill amdanoch chi.

ongl kurt rydych chi'n sugno siant

Efallai y bydd hi'n siarad yn gadarnhaol am yr hyn rydych chi'n ei wisgo neu agweddau eraill ar eich ymddangosiad. Neu efallai y bydd hi'n gwneud sylwadau ar rywbeth a wnaethoch a wnaeth argraff arbennig arni.

Beth bynnag yw'r cyd-destun, os yw hi'n dweud pethau caredig amdanoch chi, mae'n arwydd da ei bod am i chi ei hoffi.

23. Mae hi'n Awgrymu neu'n Datgelu Ei bod hi'n Sengl

Os nad ydych chi'n adnabod merch ac newydd gwrdd â hi mewn parti neu far neu drwy ffrindiau, efallai eich bod chi'n pendroni beth yw ei statws perthynas.

Ond os oes ganddi ddiddordeb ynoch chi ar y lefel honno ar ôl dod i'ch adnabod ychydig, mae'n debyg y bydd hi'n dod o hyd i ffordd i adael iddi lithro ei bod hi'n rhydd ac yn sengl ar hyn o bryd.

Os yw hi'n magu hyn, mae'n un o'r arwyddion cryfaf ei bod hi'n hoffi'r hyn mae hi'n ei weld. Pe na bai hi, ni fyddai fawr o reswm i godi manylion mor bersonol.

Yn fwy na hynny, bydd hi'n sylwgar iawn i'ch ymateb i asesu a ydych chi hefyd yn sengl a beth yw eich emosiynau sylfaenol amdani.

24. Mae hi'n Caer Gwrthrych Yn Ei Dwylo

Mae hyn ychydig yn anodd oherwydd gall menyw sy'n dal rhywbeth yn ei dwylo olygu pethau gwahanol iawn.

Yr allwedd i'w chyfrifo yw gwylio sut mae hi'n ei ddal ac yn rhyngweithio ag ef. Ydy hi'n ei boeni neu ydy hi'n gafael yn dynn? A yw hi'n canolbwyntio llawer ar y gwrthrych, neu a yw ei dwylo'n symud yn isymwybod?

Os yw hi'n dal diod, er enghraifft, a'i droi yn ysgafn wrth gynnal cyswllt llygad â chi, mae'n fwy tebygol o fod yn arwydd ei bod hi'n hamddenol ac yn agored i chi fel person.

Ar y llaw arall, os yw hi'n cydio yn ei bag llaw ar draws ei midriff ac yn edrych i ffwrdd oddi wrthych lawer, mae'n ceisio cynnal rhwystr corfforol rhyngoch chi a hi naill ai oherwydd nad oes ganddi ddiddordeb, neu oherwydd nad yw hi'n ddigon cyfforddus yn eich presenoldeb.

buddion bod yn hen enaid

25. It’s All In The Details

Llawer o'r amser, mae merched yn canolbwyntio'n fanwl iawn.

Mae lle i ystumiau mawr, disglair (dydyn ni byth yn mynd i gwyno os bydd dyn yn ein sgubo i Baris ar seibiant bach ...), ond pan fydd merch eisiau dangos ei bod hi'n hoffi rhywun, bydd hi trwy'r ychydig manylion yn hytrach nag unrhyw beth crand.

Efallai y bydd hi'n coginio cinio i chi, efallai y bydd hi'n prynu rhywbeth bach a gwirion i chi, fe allai wneud rhywbeth meddylgar ar gyfer eich pen-blwydd ...

Os yw hi'n gwneud rhywbeth sy'n gofyn am fuddsoddiad amser yn hytrach nag arian, mae hi'n bendant ynoch chi ac yn ceisio ei ddangos.

Chwiliwch am Signalau Ailadroddwyd

Mae sylwi ar sawl un o'r arwyddion hyn yn amlwg yn ddefnyddiol iawn pan rydych chi'n ceisio darganfod a yw merch yn eich hoffi chi fel mwy na ffrindiau yn unig, ond mae'r llun yn tyfu'n gliriach po fwyaf y byddwch chi'n gweld y pethau hyn yn cael eu hailadrodd.

Ar eu pennau eu hunain, gellir camddehongli'r arwyddion hyn fel rhywbeth mwy nag ydyn nhw. Ac eto bob tro y byddwch chi'n eu gweld, gallwch chi fagu hyder o ran ei gwir deimladau tuag atoch chi.

Fel Ei Chefn?

Os yw hi'n rhoi'r holl arwyddion cywir i chi, mae angen i chi ddychwelyd i sicrhau ei bod hi'n gwybod nad yw hi ar ei phen ei hun yn hyn o beth. Bydd hi'n eich gwylio'n agos am arwyddion, yn union fel chi.

Cyffyrddwch â hi, gwenu, chwerthin am ei jôcs, a - mae hyn yn bwysig iawn - dywedwch wrthi eich bod chi'n ei hoffi (heb iddo deimlo'n lletchwith) <<– click this link to learn how best to do this.

Nid oes unrhyw un yn barod i gofrestru ar ei gyfer cariad digwestiwn , a hyd yn oed os yw hi'n dechrau hoffi chi, yn bendant bydd angen anogaeth arni cyn iddi adael iddi hi syrthio ben ei sodlau.

Mwynhewch y gloÿnnod byw.

Os ydych chi'n argyhoeddedig bod y ferch hon yn eich hoffi chi, ond nad ydych chi'n siŵr beth i'w wneud nesaf, beth am sgwrsio ar-lein ag arbenigwr dyddio o Perthynas Arwr? Yn syml.

Efallai yr hoffech chi hefyd: