7 Peth Cyswllt Llygad Hir Gan Ystyr Guy

Pa Ffilm I'W Gweld?
 

O ystyried faint rydyn ni'n bodau dynol yn ei gyfathrebu trwy iaith ein corff, mae llawer ohonom ni'n eithaf gwael am ei ddarllen.Rydyn ni bob amser yn rhoi signalau dieiriau i'n gilydd, ond rydyn ni'n aml yn ei chael hi'n anodd eu dehongli.

Mae cyswllt llygaid yn un mawr o'r rhain.

Rydyn ni'n treulio ein dyddiau naill ai'n gwneud neu'n osgoi cyswllt llygad â bodau dynol eraill, ond hanner yr amser dydyn ni ddim doethach o ran ystyr yr holl signalau hynny mewn gwirionedd.

gŵr trin fi fel plentyn

Ac o ran dirgryniadau rhamantus rhwng dynion a menywod, gall yr ystyr y tu ôl i gyswllt llygad fod yn anoddach fyth ei ddehongli.Felly, os ydych chi wedi dod o hyd iddo yn dal eich syllu, efallai'n rheolaidd, mae'n debyg eich bod chi'n pendroni sut y dylech chi fod yn ei ddarllen.

Wrth gwrs, gall cyswllt llygad hirfaith olygu gwahanol bethau mewn gwahanol sefyllfaoedd, mewn perthnasoedd cyfeillgar neu broffesiynol.

Ond rydyn ni'n mynd i ganolbwyntio ar berthnasoedd rhamantus, neu berthnasoedd rydych chi'n meddwl a allai fod â'r potensial i ddod yn rhamantus.Nid yw hwn yn ganllaw gwrth-dwyll i gyswllt llygad gan ddyn, ond dylai eich helpu i ddarganfod beth y mae'n ceisio ei gyfathrebu i chi, p'un a yw'n ymwybodol ohono ai peidio.

1. Fflyrtio.

Mae cyswllt llygaid, fel y gwyddom i gyd, yn beth agos iawn, ac mae'n rhan fawr o fflyrtio.

Os ydym am i rywun wybod ein bod yn fflyrtio â nhw, mae cyswllt llygad yn bwysig iawn.

Mae fel arfer yn ymuno â gwên flirtatious, hefyd.

Felly, os yw dyn wedi bod yn gwneud cyswllt llygad uniongyrchol â chi tra'ch bod chi'n siarad ag ef, ac wedi rhoi gwên ddigywilydd i chi ac efallai hyd yn oed wedi dweud wrth jôc neu ddau, efallai mai dyna'i ffordd o wneud yn glir ei fod yn fflyrtio.

Ac, wrth gwrs, nid yw cyswllt llygad flirty wedi'i gyfyngu i pan rydych chi'n siarad â rhywun mewn gwirionedd.

Bydd llawer o fechgyn yn syllu neu'n cipolwg ar eich ffordd mewn ymgais i ddal eich llygad i ddarganfod a allai fod gennych ddiddordeb ynddynt cyn gwneud eu cam cyntaf.

Ond mae'n bwysig cofio nad yw o reidrwydd yn golygu bod ganddyn nhw unrhyw fwriadau i fynd â phethau ymhellach oherwydd bod dyn yn fflyrtio. Mae menywod yn ei wneud hefyd.

Weithiau mae pobl yn fflyrtio i gael rhywbeth maen nhw ei eisiau, oherwydd eu bod nhw'n mwynhau'r wefr ohono, neu oherwydd mai dyna'u ffordd ddiofyn o ryngweithio â'r rhyw arall.

2. Atyniad.

Os ydym wedi ein denu at rywun ac rydym yn swil yn ei gylch, byddwn yn aml yn mynd i'r modd lletchwith ac yn osgoi pob cyswllt llygad.

Ar y llaw arall, efallai na fyddem yn gallu gwrthsefyll gwneud cyswllt llygad â'r person rydyn ni'n cael ein denu ato, ond allan o nerfusrwydd, rydyn ni dal ddim yn rhoi unrhyw arwyddion eraill o atyniad, fel gwenu.

Ac, mae hefyd yn wir, os yw dyn yn cael ei ddenu atoch chi ac yn hyderus yn ei gylch, efallai y byddan nhw'n defnyddio cyswllt llygad ynghyd â gwên, neu hyd yn oed winc, fel ffordd o adael i chi wybod bod yr atyniad yno.

Os ydych chi'n meddwl y gallen nhw gael eu denu atoch chi ond yn ansicr yn ei gylch, ceisiwch ddychwelyd eu cyswllt llygad a gwenu arnyn nhw. Os ydyn nhw'n troi'n goch neu'n gwenu'n ôl, mae siawns dda bod yna atyniad yno.

3. Diddordeb dwfn yn yr hyn sydd gennych i'w ddweud.

Nid atyniad rhywiol yw cyswllt llygaid bob amser.

sut i ddweud wrth rywun nad ydych chi'n eu hoffi

Ymhell ohoni.

Os yw dyn yn rhoi cyswllt llygad dwys i chi tra'ch bod chi'n siarad, mae'n bosib iawn y byddan nhw'n eich cael chi'n rhywiol ddeniadol, ond efallai na fydd gan hynny unrhyw beth i'w wneud ag ef.

Efallai eu bod yn wirioneddol yn gweld bod y pethau rydych chi'n eu dweud yn hynod ddiddorol, ac yn gwrando'n astud er mwyn peidio â cholli dim ohono.

Ar y llaw arall, efallai eu bod nhw denu at eich deallusrwydd , ac os felly mae gan y cyswllt llygad ystyr dwbl.

Rydyn ni mor gyfarwydd â phobl yn tynnu sylw pan rydyn ni'n siarad â nhw y dyddiau hyn, gydag un llygad yn edrych dros eich ysgwydd a'r llall ar sgrin eu ffôn, fel ein bod ni'n gallu gweld y math hwn o gyswllt llygad ychydig yn llethol, ond peidiwch â swil i ffwrdd ohono.

Efallai yr hoffech chi hefyd (mae'r erthygl yn parhau isod):

4. Ymgais i gyfathrebu rhywbeth.

Os yw dyn nad ydych chi'n cael sgwrs ag ef yn rhoi cyswllt llygad hir i chi, efallai o bob rhan o'r ystafell, efallai eu bod nhw'n ceisio cael eich sylw, a'ch bod chi'n dweud wrthych chi neu'n eich rhybuddio am rywbeth ar lafar.

sut i fod ar gael yn fwy emosiynol

Mae dal llygad rhywun yn ffordd effeithiol o gael eu sylw, efallai y byddech chi'n cael anhawster i ddarganfod yn union beth maen nhw'n ceisio'i ddweud wrthych chi.

Os ydyn nhw'n nodio i gyfeiriad penodol neu'n codi eu aeliau, yna maen nhw'n bendant yn ceisio dweud rhywbeth wrthych chi.

5. Trin.

Felly, rydyn ni wedi sefydlu y gall cyswllt llygad olygu llawer o bethau cadarnhaol.

Ond nid yw bob amser yn gadarnhaol.

Mae cyswllt llygaid yn offeryn a ddefnyddir gan bobl ystrywgar hefyd.

Maent yn mynd ag ef gam ymhellach, a elwir weithiau'n syllu hypnotig.

Dydw i ddim yn gwybod os fi yn hoffi bod yn gysylltiedig â hyn

Mae'n debyg y byddan nhw'n tîmio'r cyswllt llygad hirfaith â gwneud neu ddweud rhywbeth i brofi lle mae'r ffiniau.

Efallai y bydd yn ymddangos fel eu bod yn ceisio mynegi eu cariad tuag atoch chi neu eich hudo, ac mae'n hawdd dod o dan sillafu rhywun sy'n defnyddio'r technegau hyn.

Mae'n gam tuag at geisio rheoli eich meddyliau a'ch gweithredoedd, sy'n rhan fawr o unrhyw berthynas sy'n cam-drin yn emosiynol.

Ond dylai rhywbeth dwfn eich rhybuddio nad yw'r ymddygiad hwn yn iawn.

Os yw hynny'n wir, ceisiwch roi rhywfaint o le iddyn nhw'ch hun. Cymerwch ychydig o seibiant o'r berthynas a gwiriwch gyda chi'ch hun i weld sut rydych chi wir yn teimlo am y sefyllfa.

6. Sioe o oruchafiaeth.

Hyd yn oed yn ein cymdeithas fodern, mae gennym lawer iawn o waith i'w wneud o hyd cyn i ni sicrhau cydraddoldeb rhywiol.

Mae llawer o ddynion yn dal i deimlo fel bod angen iddynt ddangos goruchafiaeth er mwyn denu menywod.

Llawer o'r rhaglenni erchyll hynny sydd wedi'u cynllunio i helpu dynion i gael eu hunain yn gariad i ddysgu eu tanysgrifwyr, os nad ydych chi'n dangos goruchafiaeth trwy iaith eich corff, ni fyddwch chi byth yn llwyddo gyda'r rhyw arall.

Mae'n sbwriel llwyr, ond yn anffodus, mae'n dal i fod yn gred eithaf eang.

Mae cyswllt llygad, yn ôl ei natur, yn ffurf ddominyddol ar iaith y corff.

Mae'n ddwys ac fel rheol mae'n rhywbeth rydyn ni'n ei wneud yn fwriadol, ac os nad yw'r person rydyn ni'n gwneud cyswllt llygad ag ef yn cwrdd neu'n dal ein syllu, yna gall ymddangos fel ein bod ni wedi ennill.

Os ydych chi mewn perthynas â dyn a'ch bod chi'n dod o hyd iddyn nhw yn ceisio defnyddio cyswllt llygad i'ch curo i mewn i gyflwyniad neu haeru eu pŵer drosoch chi, mae gennych chi sail i bryderu.

7. Meddwl absennol.

Er bod cyswllt llygad fel arfer yn ddewis bwriadol, ymwybodol, weithiau gallwn wneud cyswllt llygad hir â rhywun trwy gamgymeriad.

Rwy'n siŵr eich bod chi'n ei wneud trwy'r amser. Rwy'n sicr yn gwneud hynny. Rwy'n parthau allan yn llwyr, fy meddwl yn canolbwyntio ar rywbeth hollol wahanol, ac nid wyf hyd yn oed yn gweld yr hyn rwy'n edrych arno.

Weithiau byddaf yn sydyn yn snapio'n ôl i'r byd go iawn ac yn sylweddoli fy mod i wedi bod yn edrych yn uniongyrchol ar rywun sy'n dychwelyd fy syllu yn chwilfrydig neu'n nerfus.

Felly, mae yna bosibilrwydd bob amser nad ydyn nhw'n ceisio cysylltu â chi o gwbl.

Ddim yn siŵr sut i ddweud a yw hynny'n wir? Wel, os ydyn nhw'n edrych i ffwrdd yn y pen draw ac yna'n edrych yn ôl arnoch chi eto, mae'n ddigon posib mai dyna ddigwyddodd.

a yw'n bosibl cychwyn drosodd mewn perthynas

Ymddiried yn eich perfedd.

Mae yna adegau pan fyddwn ni'n camddehongli cyswllt llygad, fel arfer oherwydd ein bod ni'n credu bod yr hyn rydyn ni wir yn hoffi ei fod yn wir, yn hytrach nag asesu'r sefyllfa yn bwyllog ac yn synhwyrol.

Ond bydd rhywbeth dwfn i lawr y tu mewn i chi bob amser yn rhoi gwybod i chi beth yw dyn yn ceisio dweud wrthych chi pan fyddwch chi'n cloi llygaid.

Ymddiried yn eich greddf perfedd, ac ni allwch fynd yn rhy bell o'i le.

Dal ddim yn siŵr beth yw ystyr ei gyswllt llygad? Sgwrsiwch ar-lein ag arbenigwr perthynas o Hero Perthynas a all eich helpu i ddarganfod pethau. Yn syml.

Mae'r dudalen hon yn cynnwys dolenni cyswllt. Rwy'n derbyn comisiwn bach os dewiswch brynu unrhyw beth ar ôl clicio arnynt.