Sut I Ddweud wrth Rhywun Rydych Yn Hoffi Nhw (A NID difetha'r Cyfeillgarwch)

Oes gennych chi mathru ar rywun ?

Oes gennych chi syrthio pen dros sodlau mewn cariad gyda nhw, er eu bod nhw'n dal i fod, hyd y gwyddoch, yn hollol anymwybodol o'ch teimladau.

Mae llawer ohonom yn cilio rhag dweud wrth wrthrych ein serchiadau sut rydyn ni'n teimlo amdanyn nhw gan nad ydyn ni'n siŵr Sut i fynd ati.Rydym yn argyhoeddi ein hunain y byddan nhw'n ei chyfrifo eu hunain neu eu bod nhw eisoes yn gwbl ymwybodol ond nad oes ganddyn nhw ddiddordeb.

Jamie o podlediad Rogan joe yn

Yn oes y cyfryngau cymdeithasol a dyddio rhyngrwyd, mae llawer ohonom hyd yn oed yn fwy amharod i fod yn flaenllaw ynglŷn â sut rydyn ni'n teimlo.Ond, yn anffodus, gall y dull hwn yn aml olygu bod pobl anhygoel yn ein pasio heibio , yn cael ei gipio gan y rhai sydd yn yn barod i fod yn onest am eu teimladau.

Cliché er y gallai fod,mae bywyd yn rhy fyr, ac os ydych chi bob amser yn aros i bethau ddod atoch chi yn hytrach na mynd allan a'u cydio ynoch chi'ch hun, rydych chi bron yn bendant yn colli allan.

Os ydych chi wedi penderfynu mynd â'r tarw wrth y cyrn a rhoi ergyd iddo, mae'n ddigon posib eich bod chi'n pendroni beth yw'r ffordd iawn i fynd o gwmpas yw.Os ydych chi'n poeni am ei wneud yn lletchwith neu'n argyhoeddedig y byddwch chi'n dod ar draws mor iasol, does dim angen i chi fod.

Darllenwch ymlaen am ychydig o awgrymiadau syml ar sut i wneud eich teimladau tuag at rywun yn grisial yn glir.

1. Peidiwch â'i wneud yn fargen fawr.

Mae pob sefyllfa yn wahanol, ac mae yna bob math o resymau pam y byddech chi'n meddwl bod dod yn lân am eich teimladau yn gymhleth.

Efallai eich bod chi'n poeni am ddifetha cyfeillgarwch pwysig, efallai bod yna exes ynghlwm, efallai y byddwch chi'n gweithio gyda'ch gilydd ... anaml y mae'r pethau hyn yn syml.

Ond os daliwch ati i'w adeiladu yn eich pen a chanolbwyntio ar yr hyn a allai fynd o'i le, rhywbeth mae'n debyg ewyllys mynd yn anghywir.

Cofiwch, os ewch chi amdani yn y ffordd iawn a pheidiwch â gwneud drama ohoni, byddwch chi naill ai'n parhau fel yr oeddech chi, fel ffrindiau, neu'n cael dyddiad allan ohoni.

Os byddwch chi'n ei adeiladu gormod, rydych chi'n sefydlu'ch hun ar gyfer cwympo. Os, hynny yw, rydych chi byth yn cael y perfedd i'w wneud mewn gwirionedd ar ôl i chi freakio'ch hun allan amdano.

Atgoffwch eich hun y bydd y byd, beth bynnag fydd yn digwydd, yn dal i droi, a bydd eich bywyd yn mynd ymlaen gyda'r person hwn neu hebddo.

2. Penderfynu a ddylid ei wneud yn bersonol neu drwy destun.

Eich dewis chi yn llwyr yw ei wneud yn bersonol neu anfon neges atynt, gan fod gan y ddwy ffordd eu manteision.

Os yw'r union feddwl o'u gofyn allan yn eich dychryn chi ac wyneb yn wyneb yn gam yn rhy bell, mae ei wneud trwy destun yn hollol iawn.

Efallai y bydd yn teimlo fel rhywbeth i'w atal, ond mantais o'r dull hwn yw nad oes angen iddynt ymateb ar unwaith.

Os yw'ch teimladau'n dod yn syndod llwyr iddyn nhw, mae derbyn neges yn golygu bod ganddyn nhw ychydig o amser i feddwl, sydd gallai cynyddwch eich siawns o gael ie.

Ar y llaw arall, os ydych chi'n gwybod y bydd anfon neges wedi eich gludo i'ch ffôn a mynd ychydig yn wallgof nes i chi gael ymateb o'r diwedd ... peidiwch â rhoi eich hun trwy hynny!

Mae dadl gref hefyd dros ei wneud yn bersonol. O ran materion y galon, mae'n bwysig gallu darllen ymateb rhywun ac iaith y corff, ac iddynt allu darllen eich un chi.

Mae ei ddweud wrth eu hwyneb hefyd yn golygu, unwaith y byddwch chi'n codi'r dewrder i'w wneud, byddwch chi'n gwybod un ffordd neu'r llall.

Fe fyddwch chi'n gwybod yn ddwfn pa ffordd sydd orau i chi.

3. Dewiswch eich eiliad.

Os penderfynwch anfon neges destun atynt, yna (heb fod hefyd stalker-esque) gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud hynny ar foment pan maen nhw'n debygol o fod yn rhydd, yn hytrach nag o gwmpas y lle.

Gofynnwch iddyn nhw sut maen nhw gyntaf, ac os mai'r ateb yw eu bod nhw dan straen mawr neu wedi blino, gadewch ef am amser arall.

Os gwnewch hynny yn bersonol, gwnewch hynny pan mai dim ond y ddau ohonoch ydyw a'ch bod yn eistedd neu'n cerdded yn rhywle tawel. Mae caffi neu barc yn ddelfrydol.

4. Ei wneud cyn gynted â phosib.

Efallai eich bod eisoes wedi bod yn gwasgu ar y person hwn ers amser maith. Fodd bynnag, os yw'n beth newydd, gwnewch ffafr â'ch hun a rhowch eich hun allan o'ch trallod!

Mae ei wneud cyn gynted â phosibl yn golygu, os na fyddant yn dychwelyd, gallwch roi eich teimladau yn y blagur cyn iddynt ddatblygu ymhellach.

rhwyd ​​braun sgwter gwerth 2020

Ac os ydyn nhw'n dweud ie, mae'n golygu y byddwch chi'n gallu bwrw ymlaen i fwynhau eu cwmni yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach.

Dydych chi byth yn gwybod pa dynged sydd ar y gweill i chi, felly peidiwch â gadael i amser gwerthfawr lithro trwy'ch bysedd.

5. Cadwch ef i chi'ch hun.

Efallai eich bod chi'n obsesiwn ychydig yn unig, ond ceisiwch eich gorau i'w wneud yn fewnol.

Ar bob cyfrif, dywedwch wrth eich ffrindiau agosaf, ond efallai osgoi dweud wrth unrhyw ffrindiau sydd gennych gyda'r person dan sylw.

Yn hytrach na siarad ag unrhyw un a fydd yn gwrando am faint rydych chi'n hoffi'r person hwn, dywedwch wrthyn nhw!

6. Rhowch hwb i'ch hun.

Os ydych chi'n dal yn amharod i wneud eich teimladau yn glir, efallai mai'r hyn sydd ei angen arnoch chi yw hwb ychydig yn ego.

Rydyn ni i gyd yn gyffredinol yn llawer mwy beirniadol ohonom ni ein hunain nag ydyn ni o bobl eraill, felly beth am ddweud wrth eich ffrindiau gorau bod eich hunan-barch yn dioddef ychydig a gofyn iddyn nhw ddweud wrthych chi'r holl bethau maen nhw'n eu caru amdanoch chi.

Atgoffwch eich hun, p'un a yw'r person penodol hwn yn cael ei ddenu atoch ai peidio, rydych chi'n berson anhygoel sy'n deilwng o gariad - ac a fydd yn ei gael.

7. Gofynnwch iddyn nhw ar ddyddiad yn gyntaf.

Oni bai bod y sefyllfa rhyngoch yn gymhleth iawn, y newyddion da yw ei bod yn debyg nad oes angen i chi arllwys eich calon iddynt gydag unrhyw fath o ddatganiad rhamantus.

Efallai y bydd gosod allan sut rydych chi'n teimlo yn eu dychryn, yn enwedig os yw'n dod allan o'r glas yn llwyr iddyn nhw.

Mae dyddiad, fodd bynnag, yn llawer llai bygythiol.

Cofiwch, rydych chi wedi bod yn datblygu'r teimladau hyn ers tro bellach, ond efallai nad ydyn nhw erioed wedi meddwl amdanoch chi yn y ffordd honno tan yr eiliad rydych chi'n awgrymu mynd am ddiod.

Os aiff pethau'n dda, mae mwy na digon o amser ichi wneud hynny cyfaddef eich cariad ymhellach i lawr y lein, pan allent fod yn fwy parod ar ei gyfer, yn barod i dderbyn hynny neu hyd yn oed yn ei ddychwelyd.

Ar y cam hwn, y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw ie neu na syml.

a yw fy coworker wedi fy malu

Gwahoddiad hamddenol sy'n ei gwneud hi'n glir eich bod chi'n gofyn iddyn nhw ar ddyddiad - efallai ar ôl i chi fod yn cael sgwrs achlysurol - yw'r cyfan sy'n ofynnol.

Rhywbeth tebyg i, “Ydych chi awydd cinio bachu rywbryd, fel mwy na ffrindiau?”

Mae hyn yn fwy na digon i gyfathrebu eich bod yn eu hoffi heb fod angen i chi ei sillafu.

Mae hefyd yn golygu y gallant ddweud na yn hawdd ac yn achlysurol a'i chwerthin, os yw'n well ganddynt, a gallwch chi symud ymlaen ac aros yn ffrindiau heb unrhyw lletchwithdod.

8. Gwnewch bethau'n glir, ond peidiwch ag obsesiwn am yr union eiriau.

Mae dau beth i'w cofio yma. Yn gyntaf, sicrhewch fod yr iaith a ddewiswch yn ei gwneud yn glir nad ydych yn gofyn iddynt am goffi am sgwrs gyfeillgar yn unig. Rydych chi am eu hosgoi rhag derbyn eich gwahoddiad o dan yr argraff anghywir.

Os ydyn nhw'n camddeall eich bwriadau, bydd pethau'n mynd yn lletchwith pan fyddan nhw'n sylweddoli o'r diwedd fod y ddau ohonoch chi ar dudalennau hollol wahanol. Mae defnyddio’r gair ‘dyddiad’ bob amser yn helpu.

Ar y llaw arall, peidiwch ag obsesiwn am yr hyn rydych chi'n mynd i'w ddweud a pheidiwch â cheisio meddwl am rywfaint o linell ffansi. Anaml y mae'r hyn sy'n swnio'n dda yn y ffilmiau yn gweithio mewn bywyd go iawn. Gorau po symlaf.

9. Rhowch ddyddiad cau i'ch hun.

Os ydych chi wedi bod yn gohirio gofyn iddyn nhw am ychydig nawr a dal i wneud esgusodion, rhowch noethni i'ch hun trwy bennu dyddiad cau mewn gwirionedd.

Gadewch i ni fod yn onest, yr eiliad ‘berffaith’ honno rydych chi wedi bod yn aros amdani mae'n debyg nad yw byth yn mynd i gyflwyno'i hun, felly mae'n rhaid i chi ddewis eich eiliad a mynd amdani.

P'un a yw'n ddiwedd yr wythnos, diwedd y mis, neu cyn eich pen-blwydd, peidiwch â gadael i'ch hun gadw gwastraffu amser.

10. Yna, rhowch ychydig o le iddyn nhw.

Os ydyn nhw wedi dweud ie ac rydych chi wedi cytuno ar ddyddiad, rhowch ychydig o le iddyn nhw dreulio'r hyn sydd wedi digwydd.

Ar bob cyfrif anfonwch destun atynt i gadarnhau manylion eich dyddiad, ond gadewch iddynt brosesu'r ffaith eich bod wedi dweud wrthynt eich bod yn eu hoffi, a rhoi cyfle iddynt gyffroi am eich cyfarfyddiad!

11. Paratowch ar gyfer gwrthod.

Er ei bod bob amser yn dda i byddwch yn optimistaidd , mewn sefyllfaoedd fel y rhain, mae bob amser yn synhwyrol bod yn barod ar gyfer taro yn ôl.

Os ydych chi'n ffrindiau gyda nhw, gwnewch hi'n glir bod eich cyfeillgarwch yn bwysig i chi, ac mai'r peth olaf rydych chi am ei wneud yw ei wneud yn lletchwith.

Mae'n ddigon posib y bydd pethau ychydig o straen dros yr wythnosau canlynol os ydyn nhw'n dweud na, ond os ydych chi'n ofalus i beidio â newid y ffordd rydych chi'n ymddwyn tuag atynt , dylai'r ddau ohonoch lithro'n ôl i'r berthynas a oedd gennych o'r blaen.

Ceisiwch sicrhau hynny ti yw nid yr un sy'n gwneud pethau'n lletchwith, hyd yn oed os ydych chi'n ei wneud yn anymwybodol.

Mae yna, wedi'r cyfan, digon o bysgod yn y môr a llawer o gariadon mawr nad ydych chi eto wedi cwrdd â nhw, a dylid trysori cyfeillgarwch.

Yn gymaint ag y gallai ymddangos fel petai pan rydych chi yn ei drwch, yn bendant nid diwedd y byd yw gwrthod, felly gwnewch eich gorau i gadw pethau mewn persbectif.

Weithiau gall helpu i siarad â rhywun am eich ofnau a chael cynllun gêm ar sut i fynd at y person rydych chi'n ei hoffi. Dyna lle mae Arwr Perthynas yn dod i mewn. Sgwrsiwch ar-lein ag un o'u harbenigwyr perthynas nawr i gael rhywfaint o gyngor un i un. Yn syml.

Cwestiynau Cyffredin

Sut allwch chi ddweud wrth rywun rydych chi'n eu hoffi heb ei ddweud?

Wrth ddweud ei bod yn amlwg mai hwn yw'r dull gorau yn ôl pob tebyg, fe allech chi bob amser ddefnyddio ymadrodd gwahanol i awgrymu i'r person arall eich bod chi wir yn mwynhau ei gwmni. Mewn gwirionedd, mae dweud yn syml, “Rwy'n mwynhau eich cwmni yn fawr” yn lle da i ddechrau.

10 peth i'w gwneud pan rydych chi wedi diflasu gartref

Ymhlith yr ymadroddion eraill y gallech chi roi cynnig arnyn nhw mae, “Rwy'n hoffi sefyll allan gyda chi,” “Rydw i bob amser yn mwynhau fy hun pan rydych chi o gwmpas,” “Rydych chi'n gymaint o hwyl i fod o gwmpas,” ac “rwy'n teimlo mor gartrefol o'ch cwmpas. ”

Sut allwch chi awgrymu eich bod chi'n hoffi rhywun?

Os nad ydych chi'n barod eto i ddweud sut rydych chi'n teimlo, mae yna ffyrdd eraill y gallwch chi roi cliwiau i'r person hwn eich bod chi'n eu hoffi. Un o'r ffyrdd gorau yw rhoi canmoliaeth wirioneddol iddynt. Gall y rhain fod mor syml â dweud wrthyn nhw eu bod nhw'n edrych yn neis heddiw.

Neu gallwch ganolbwyntio ar rywbeth penodol fel eu hesgidiau newydd neu'r ffordd y mae eu gwallt yn cael ei steilio. Dim ond taflu'r rhain yn achlysurol i sgwrs a pheidiwch â gwneud llawer iawn ohono.

A ddylech chi ddweud wrth rywun rydych chi'n eu hoffi pan maen nhw mewn perthynas?

Os oes gennych chi wasgfa ar rywun sydd eisoes wedi'i gyplysu, mae'n well yn gyffredinol peidio â datgelu'ch teimladau. Mae'n annhebygol o arwain yn unrhyw le ac rydych chi mewn gwirionedd mewn perygl o'u colli fel ffrind oherwydd gallen nhw deimlo'n anghyfforddus iawn bod o'ch cwmpas yn gwybod sut rydych chi'n teimlo ac eto hefyd cael partner. Efallai y bydd yn teimlo fel brad iddynt neu fel eu bod yn eich arwain ymlaen.

Sut allwch chi ddweud wrth rywun rydych chi'n eu hoffi heb gael eich gwrthod?

Mae'n ddrwg gennym, ond mae gwrthod yn bosibilrwydd pryd bynnag y dywedwch wrth rywun sut rydych chi'n teimlo amdanynt. Yn sicr, gallwch geisio aros nes eich bod bron yn sicr eu bod yn eich hoffi yn ôl, ond efallai na fydd y diwrnod hwnnw byth yn dod chwaith oherwydd nad ydych yn darllen yr arwyddion neu oherwydd eich bod yn amau ​​eich greddf.

Y peth gorau yw dod allan a'i ddweud hyd yn oed os yw'n golygu gwrthod, oherwydd o leiaf yna gallwch chi ddechrau symud ymlaen.

Sut allwch chi ddweud wrth eich mathru eich bod chi'n eu hoffi dros destun?

Mae dod allan a nodi sut rydych chi'n teimlo yn un opsiwn yn unig - ac yn un da am hynny. Fel arall, gallwch chi ddweud wrthyn nhw'n anuniongyrchol bob amser trwy ddweud faint rydych chi'n edrych ymlaen at eu gweld, neu faint o hwyl gawsoch chi gyda nhw yn ddiweddar.

Nid yw sgyrsiau testun byth mor eglur ag wyneb yn wyneb, felly gallai ystyr eich negeseuon gael ei gamddeall gan y person arall.

Sut allwch chi ddweud yn gyfrinachol wrth rywun rydych chi'n eu hoffi?

Wel, mae'n rhaid i chi ofyn i chi'ch hun pam y byddech chi hyd yn oed eisiau dweud yn gyfrinachol wrth rywun eich bod chi'n eu hoffi. Beth ydych chi'n meddwl y byddech chi'n ei ennill o hynny? Cadarn, fe allech chi anfon criw o flodau gyda cherdyn yn dweud ei fod o ‘edmygydd cyfrinachol,’ ond os nad ydyn nhw’n gwybod pwy ydyw, nid ydyn nhw’n gwybod sut i deimlo.

Hyd yn oed os ydyn nhw'n amau ​​eich bod chi'n eu hoffi, os nad ydyn nhw'n gwybod yn sicr pwy anfonodd anrheg atynt, ni fyddan nhw'n gallu gweithredu arno, os dyna'r hyn rydych chi'n gobeithio y byddan nhw'n ei wneud.

Sut allwch chi ofyn i rywun a ydyn nhw'n eich hoffi chi heb fod yn amlwg?

Os ydych chi eisiau darganfod sut mae rhywun yn teimlo amdanoch chi cyn dweud wrthyn nhw sut rydych chi'n teimlo, fe allech chi bob amser geisio dweud rhywbeth fel, “Mae'n braf cael dim ond y ddau ohonom ni, onid ydyw?”

Mae'n debyg y byddan nhw'n dweud ie un ffordd neu'r llall oherwydd nad ydyn nhw eisiau eich cynhyrfu, ond y ffordd maen nhw'n ei ddweud a'r edrychiad ar eu hwyneb sy'n dweud wrthych chi beth maen nhw'n ei deimlo mewn gwirionedd.

Os oes ganddyn nhw wên fawr ar eu hwyneb a'u llygaid yn edrych yn ddisglair, mae'n arwydd da eu bod nhw'n hoffi chi o leiaf ychydig. Os ydyn nhw'n gochi, mae'n arwydd gwell fyth eu bod nhw'n eich hoffi chi.

Efallai yr hoffech chi hefyd: