125 Pethau i'w Gwneud Pan Rydych chi wedi diflasu: Y Rhestr Ultimate!

Rydych chi wedi diflasu.

Mae'n sugno.

Mae angen rhywbeth i'w wneud.

Ond nid oes unrhyw beth arbennig o apelgar yn dod i'r meddwl.

Felly, beth ddylech chi ei wneud?Yn ffodus i chi, rydyn ni wedi llunio'r rhestr hon o bethau y gallwch chi eu gwneud pan fydd diflastod yn taro.

25 Peth Hwyl i'w Gwneud Pan Rydych wedi diflasu

1. Chwarae gêm gardiau - oes, mae yna rai y gallwch chi eu chwarae gennych chi'ch hun, ond mae'r gemau gorau ar gyfer chwaraewyr lluosog. Llywydd yw un o'n ffefrynnau - dyma'r rheolau .

2. Chwarae gêm fwrdd - mae yna filoedd i ddewis o'u plith a bydd y mwyafrif yn darparu hwyl a chwerthin.3. Chwarae gêm gyfrifiadurol - p'un ai ar eich pen eich hun neu gyda ffrindiau, gallwch fwynhau her un o'r gemau di-ri ar consol neu gyfrifiadur personol.

4. Chwarae camp - mae yna ormod i'w rhestru, ond beth am fwynhau ychydig o denis, pêl-fasged, golff, neu beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd.

5. Gwyliwch ffilm - gall fod yn hen ffefryn gennych chi neu rywbeth na welsoch chi erioed o'r blaen (gweler ein rhestr o ffilmiau sy'n gwneud ichi feddwl ).

6. Goryfed mewn cyfres - does dim diwedd ar y gyfres wych sydd ar gael nawr trwy wasanaethau teledu a ffrydio. Gafaelwch yn eich duvet a mynd yn glyd ar y soffa.

7. Gwyliwch fideos YouTube doniol - o gathod gwallgof a phlant ciwt i ddathlu methiannau a phethau rhyfedd sy'n cael eu dal ar gamera, byddwch chi'n LOLing am oriau.

8. Canwch draw i'ch hoff hits - p'un a ydych chi'n frenhines carioci neu'n dôn yn fyddar, does dim ots a yw'n gwneud ichi wenu.

9. Chwarae gyda'ch anifail anwes - cath, ci, bochdew, parot ... does dim ots beth ydyn nhw, gallwch chi gael llawer o hwyl yn ymgysylltu â'ch hoff berson nad yw'n hooman.

10. Rhowch gynnig ar steiliau gwallt newydd - cydiwch yn eich brwsh, chwistrell gwallt, sychwr gwallt, gel, clipiau, ac ati a gweld a oes arddull newydd sy'n addas i chi.

11. Hedfan barcud - gadewch i'r gwynt fod yn ffrind ichi wrth i chi hedfan, er bod eich traed yn gadarn ar lawr gwlad.

12. Ymweld ag arcêd - os oes un yn dal yn bodoli yn agos atoch chi, ewch ar goll mewn hiraeth yn chwarae hen gemau a rhoi cynnig ar y peiriannau diweddaraf.

13. Hela rhai ysbrydion - ymchwilio i rai lleoedd ysbrydoledig gerllaw a chael amser arswydus yn ymweld â nhw.

14. Dysgu tric hud - argraffwch eich ffrindiau trwy feistroli tric a fydd yn gofyn iddyn nhw ddyfalu sut gwnaethoch chi hynny.

15. Ewch i sglefrio rholer - ewch i 8 olwyn gyda esgidiau sglefrio neu lafnau a gweld lle mae'r hwyliau'n mynd â chi.

16. Ewch ar daith ffordd - byddwch yn ddigymell, ewch i mewn i'r car, a gweld lle mae'r ffordd yn mynd â chi.

17. Ewch am bicnic - paciwch eich holl hoff ddanteithion, bachwch rai ffrindiau, a tharo i fyny'ch parc lleol.

18. Ewch i fowlio - ydych chi erioed wedi cwrdd ag unrhyw un nad yw'n mwynhau bowlio? Fi chwaith.

19. Cael ymladd dŵr - os yw'r tywydd yn braf, mynnwch falŵns dŵr, pistolau, pibellau pibell, a dillad nofio a mynd yn wyllt!

20. Creu rhestr chwarae - curadu rhai alawon sy'n cyd-fynd yn berffaith o amgylch thema yn ofalus. Mae fel mixtape, dim ond yn well.

21. Gwnewch sleid slip ‘n’ - yna taflu'ch hun i lawr dro ar ôl tro.

22. Gwnewch restr anrhegion - pori pethau ar-lein a gwneud rhestr ddymuniadau o eitemau yr hoffech eu derbyn ar gyfer y Nadolig neu'ch pen-blwydd.

23. Chwarae Twister - dydych chi byth yn rhy hen i chwarae'r clasur parti hwn gyda'ch ffrindiau.

24. Pori AskReddit - rydych chi'n cael rhai cwestiynau eithaf cŵl a rhai atebion eithaf rhyfedd, ond mae'n ddifyr o bosib.

25. Daydream - ac nid ydym yn golygu cnoi cil ar eich problemau yn unig. Gadewch i'ch dychymyg redeg terfysg. Mae unrhyw beth yn bosibl.

30 Pethau Creadigol i'w Gwneud Pan Wedi diflasu

1. Origami - yn onest, mae'n heriol, ond yn hwyl, a gallwch chi wneud rhai pethau gwirioneddol anhygoel yn unig o blygu papur.

2. Uwchgylchu rhywbeth - hen gadair, rhai finyl sbâr, nad ydych chi'n ei gwisgo mwyach ... anadlwch fywyd iddyn nhw eto.

3. Danteithion pobi - cwcis, cacennau, teisennau crwst a bara yw rhai o'r danteithion blasus y gallwch eu gwneud a'u mwynhau (gyda ffrindiau bob amser yn syniad da).

4. Gwnewch ganolbwynt bwrdd blodau - cydiwch mewn ewyn blodau a rhai blodau rhydd a'u trefnu mewn arddangosfa syfrdanol i fynd ar fwrdd eich ystafell fwyta. (Edrychwch ar y tiwtorial fideo hwn -> Sut I Wneud Trefniant Blodau Posy )

5. Dechreuwch ardd berlysiau blwch ffenestri - does dim rhaid i chi fod â bysedd gwyrdd na bod â gardd i dyfu a mwynhau perlysiau ffres.

6. Gwneud coctel - rhowch gynnig ar gymysgoleg trwy gyfuno gwirodydd a chymysgwyr amrywiol i greu rhywbeth blasus (eto, y peth gorau i'w rannu gyda ffrindiau).

pan fydd dyn yn syllu i'ch llygaid am amser hir

7. Gwnewch ychydig o emwaith - mae'n haws nag yr ydych chi'n meddwl dod o hyd i gyflenwadau a chreu eich breichledau a'ch mwclis eich hun.

8. Creu bwrdd gweledigaeth - yn y bôn mae'n collage o luniau a geiriau sy'n dangos eich nodau a'ch breuddwydion mewn bywyd.

9. Gwnewch eich sebon eich hun - ydy, mae'n rhywbeth y gallwch chi ei wneud yn y gegin a'i fwynhau yn yr ystafell ymolchi. Dyma rai cyfarwyddiadau.

10. Tynnwch rywbeth - gallai fod yn fywyd llonydd, yn hunanbortread, neu'n rhywbeth o'ch dychymyg rydych chi'n ei roi i lawr ar bapur. Heck, gallwch chi hyd yn oed dwdlo pethau ar hap.

11. Paentiwch rywbeth - cael y dyfrlliwiau, acryligau, neu'r olewau allan a rhoi brwsh i gynfas / papur.

12. Gwau - mae gwau yn ôl yn yr amser mawr a gall fod yn ffordd hamddenol o dreulio prynhawn. Nid yw mor anodd ag y mae'n edrych a gellir ei ddysgu'n gyflym.

13. Crosio - mae ychydig yn debyg i wau, dim ond yn wahanol. Ffordd hwyliog arall o gadw'ch dwylo'n brysur.

14. Gwnïo - gyda ffabrig ac edau, gallwch wneud dillad, addurniadau, hyd yn oed hosanau Nadolig os dymunwch.

15. Addurnwch ystafell - cynlluniwch eich ystafell ddelfrydol gyda siartiau lliw a samplau ffabrig ac yna ei gweithredu.

16. Tynnu lluniau - o bobl, lleoedd, adar, anifeiliaid, tirweddau, adeiladau ... beth bynnag sy'n cydio yn eich llygad.

17. Gwneud / casglu modelau - gallwch brynu ac adeiladu modelau manwl o bob math o bethau o longau i baraphernalia ffilmiau eiconig.

18. Adeiladu Lego - p'un a ydych chi'n dilyn cyfarwyddiadau neu'n gwneud rhywbeth o'ch dychymyg, gallwch chi dreulio awr lawer yn adeiladu pethau.

19. Ysgrifennwch gerdd / stori - gadewch i'ch dychymyg grwydro a rhoi rhai geiriau i lawr ar bapur.

ugain. Ysgrifennwch lythyr caru - hyd yn oed os nad oes gennych bartner, ysgrifennwch un at eich ffrind neu'ch mam orau.

21. Bragu'ch cwrw eich hun - mae llwyth o gitiau y gallwch eu prynu, neu gallwch geisio ei wneud eich hun o'r dechrau.

22. Gwneud cardiau cyfarch - ar gyfer penblwyddi, y Nadolig, y Pasg, Sul y Mamau, neu ba bynnag ddathliad sydd i ddod nesaf.

23. Dysgu caligraffi - bydd gallu ysgrifennu'n hyfryd yn dod yn ddefnyddiol mewn pob math o ffyrdd. (Rydym yn argymell yn fawr y cwrs ar-lein hwn !)

24. Gwnewch ychydig o gerddoriaeth - cydiwch mewn offeryn os oes gennych chi un, neu ysgrifennwch rai geiriau a'u canu.

25. Gwnewch ychydig o liwio i mewn - nid ar gyfer plant yn unig mwyach, gallwch nawr gael llyfrau lliwio oedolion gyda dyluniadau anhygoel.

26. Gwnewch ganhwyllau persawrus - gydag ychydig bach o doddi, arogli a gosod, gallwch gael eich canhwyllau eich hun yn eich cartref. Gweler yma am ysbrydoliaeth.

27. Gwneud cwilt clytwaith - gwnïo llwyth o sgwariau ffabrig gyda'i gilydd i wneud rhywbeth hardd i'w drosglwyddo trwy'r cenedlaethau.

28. Creu llyfr lloffion - arbedwch eich atgofion a'ch ceidwaid pwysig mewn un lle ac ychwanegwch ato pryd bynnag y byddwch wedi diflasu.

29. Dechreuwch brosiect gwaith coed - o flychau syml i ddodrefn gardd, gallwch wneud llawer gyda rhywfaint o bren, glud, sgriwiau, ewinedd, a llif.

30. Gwnewch rywbeth o papier-mache - mae'n ffefryn crefft plentyndod, ond does dim rheswm o gwbl pam y gallwch chi gael hwyl gyda phapur a past fel oedolyn.

Efallai yr hoffech chi hefyd (mae'r erthygl yn parhau isod):

15 Peth Cŵl i'w Gwneud Pan Rydych chi wedi diflasu

1. Stopiwch Animeiddiad Cynnig - ie, gyda dim ond eich ffôn, ap, a'r pethau o amgylch eich cartref, gallwch greu fideos animeiddiedig taclus.

2. Claddu capsiwl amser - mynnwch lestr gwrth-ddŵr a gwrth-rwd, ei lenwi â phethau personol, a'i gladdu yn rhywle fel y gallwch ei gloddio mewn 10 mlynedd neu fwy (neu ei adael i rywun arall ddod o hyd iddo).

3. Gwneud a hedfan awyrennau papur - cystadlu yn erbyn eich ffrindiau am yr hediad pellaf a'r aerobateg gorau.

4. Gwneud cart go sylfaenol - bydd angen rhywfaint o bren, olwynion a phethau eraill arnoch chi, ond mae'n rhaid i chi ei rasio unwaith y byddwch chi wedi gwneud!

5. Rasio ceir a reolir o bell - p'un ai yn eich parc lleol neu ar drac iawn, ewch i fyny yn erbyn eich ffrindiau i weld pwy fydd yn croesi'r llinell derfyn yn gyntaf.

6. Gwneud ffilm - gallwch chi a'ch ffrindiau fod yn sêr wrth i chi lunio stori, propiau a gwisgoedd.

7. Edrychwch ar y sêr - gan dybio ei bod hi'n dywyll, ewch allan a throwch eich syllu tuag i fyny (gyda chymorth telesgop o bosib) a rhyfeddu at y bydysawd.

8. Dysgu'r gitâr - dyma'r offeryn coolest o bell ffordd, oni fyddech chi'n dweud?

9. Dysgu jyglo - mae peli jyglo cywir yn gweithio orau, ond gallwch chi jyglo bron unrhyw beth a all ffitio yn eich llaw (dim ond byddwch yn ofalus nad yw'n doriadwy).

10. Ceisiwch dorri record byd - ni fydd yn swyddogol os gwnewch chi hynny, ond mae'n ffordd dda o herio'ch hun i bob math o bethau rhyfedd a rhyfeddol.

sut i ddod i delerau â bod yn hyll

11. Gwneud anifeiliaid balŵn - bydd angen y math cywir o falŵns arnoch chi, ond mae'n rhywbeth y gallwch chi greu argraff ar eraill unwaith y byddwch chi'n ei feistroli.

12. Dysgu beatbox - ymarfer gwneud a chyfuno synau amrywiol â'ch ceg.

13. Ymunwch â chynghrair chwaraeon ffantasi - mae llwyth o gynghreiriau ar-lein am ddim ar gyfer yr holl brif chwaraeon.

14. Dechreuwch flog - gall fod yn ymwneud ag unrhyw beth sy'n ddiddorol i chi. Efallai y bydd hyd yn oed yn ennill ychydig geiniogau i chi hefyd.

15. Adeiladu coelcerth - gwnewch yn siŵr ei wneud yn ddiogel ac yn rhywle y mae wedi'i ganiatáu.

15 Pethau Diddorol i'w Gwneud Pan Wedi diflasu

1. Ymchwiliwch i'ch coeden deulu - gallwch wneud hyn ar-lein a thrwy ymweld â'ch llyfrgell leol neu adeilad y llywodraeth lle cedwir cofnodion.

2. Dysgu iaith - ac nid oes rhaid iddo fod yn un rydych chi'n ei siarad y gallech chi ddysgu iaith arwyddion.

3. Gwnewch bos croesair - heriwch eich tennyn deallusol yn erbyn y cliwiau a gweld a allwch chi gwblhau'r grid.

4. Cymerwch gwisiau ar-lein - mae cymaint o faterion pwnc i brofi'ch gwybodaeth ddibwys arnynt.

5. Dechreuwch gasgliad - o beth bynnag sy'n cymryd eich ffansi. Arian, cardiau post, caniau cwrw, Beanie Babies.

6. Helfa fargen - ymwelwch â siopau clustog Fair a marchnadoedd chwain i weld a allwch chi ddod o hyd i unrhyw eitemau gwerthfawr sy'n mynd yn rhad. Gallwch naill ai eu cadw neu eu gwerthu ymlaen am elw.

7. Mae pobl yn gwylio - dewch o hyd i lecyn gyda llawer o bobl ac yna gwylio a meddwl tybed pwy ydyn nhw a beth sy'n digwydd yn eu bywydau.

8. Ewch i sgyrsiau cyhoeddus - mae llawer yn digwydd bob dydd o'r wythnos mewn dinasoedd mawr, ac fe ddewch o hyd iddynt mewn trefi a phentrefi llai hefyd. Maent yn ymdrin â phob math o bynciau.

9. Dyfeisiwch rywbeth - a oes rhywbeth yr ydych yn dymuno ichi ei gael nad yw'n bodoli? Dyfeisiwch ef. Pwy a ŵyr, efallai y gwnewch ffortiwn ohono.

10. Ewch ar deithiau rhithwir amgueddfeydd - mae llawer o amgueddfeydd mawr bellach yn caniatáu ichi ymweld â nhw o gysur eich cartref eich hun gyda'u teithiau rhithwir.

11. Streic i fyny sgwrs gyda dieithryn - dydych chi byth yn gwybod pa straeon y gallech chi eu clywed. Fe allech chi eistedd i lawr wrth ymyl Pwmp Coedwig bywyd go iawn.

12. Gwyliwch raglen ddogfen - dysgwch rywbeth newydd am bwnc y mae gennych ddiddordeb ynddo. Mae sgyrsiau TED hefyd yn ysgogiad meddyliol da.

13. Dilynwch gwrs ar-lein - mae yna gyrsiau ar gyfer popeth y gallwch chi ei ddychmygu yn llythrennol ... a digon ar gyfer pethau na allwch chi eu gwneud!

14. Gosodwch rai nodau - meddyliwch am 3 pheth rydych chi am eu cyflawni yn ystod yr wythnos nesaf, un yn y mis nesaf, ac un yn y flwyddyn nesaf.

15. Dechreuwch abwydyn - gadewch i'r creaduriaid gwangalon hyn ofalu am eich holl sbarion bwyd. Mae'n fuddugoliaeth i bawb sy'n cymryd rhan.

15 Peth Gweithredol i'w Wneud Pan Rydych wedi diflasu

1. Ewch geogelcio - hela am drysor. Iawn, nid trysor, ond mae'n rhaid i chi fynd i lefydd o hyd a chwilio am bethau a bydd yn mynd â chi ar antur.

2. Ewch i draethu - ie, trysor gwirioneddol y tro hwn. Trysor môr-ladron, efallai. Yn ôl pob tebyg ddim, ond gallwch ddod o hyd i rai pethau diddorol wedi'u golchi ar y draethlin.

3. Ewch am dro - na, o ddifrif, ewch allan o'r tŷ a rhoi un troed o flaen y llall. Mae'n gwneud rhyfeddodau i'ch corff a'ch meddwl.

4. Ewch ar deithiau cerdded - gwneud cerdded ychydig yn fwy diddorol trwy gynnwys hanes tref neu ddinas.

5. Tueddu i'ch gardd - cloddio, torri, torri, hau, tocio, chwyn, plannu a mwy.

6. Ewch i wylio adar - ysbïwch ar ein ffrindiau pluog trwy fynd i fyd natur a chwilio am gynifer o rywogaethau ag y gallwch.

7. Porthiant - p'un ai ar gyfer ffrwythau, llysiau, neu nwyddau bwytadwy eraill, dim ond bod yn ofalus eich bod chi'n dewis pethau rydych chi wedi'u nodi'n iawn fel rhai diogel yn unig.

8. Hyfforddiant cylched - mae'n ffordd wych o weithio allan llawer o wahanol grwpiau cyhyrau ar yr un pryd.

9. Ewch i gasglu sbwriel - tacluso'ch cymdogaeth leol a diogelu'r bywyd gwyllt sy'n byw yno trwy glirio sbwriel.

10. Gwirfoddolwr - cysegru'ch amser i'r rhai llai ffodus neu i achos rydych chi'n poeni amdano.

11. Ewch i hela namau - gweld faint o wahanol fathau o ymlusgiaid iasol y gallwch chi ddod o hyd iddynt yn eich gardd neu barc lleol.

12. Dawnsio i'ch hoff alawon - gwisgwch ychydig o gerddoriaeth ddiguro a pheidiwch â symud yng nghysur eich cartref.

13. Ewch i'r gampfa - efallai y byddwch hefyd yn defnyddio'r amser hwn i gael y sesiwn ymarfer corff honno allan o'r ffordd.

14. Ewch ar daith feic - taro'r ffyrdd neu gefn gwlad ar ddwy olwyn a theimlo'r gwynt yn eich wyneb wrth i chi archwilio lleoedd newydd.

15. Ewch i nofio - ymwelwch â'ch pwll lleol a rhoi rhai darnau i mewn. Mae'n ymarfer corff gwych sy'n hawdd ar y cymalau.

15 Pethau Ymarferol i'w Gwneud Pan Wedi diflasu

1. Trefnwch eich silff lyfrau - fe allech chi ei wneud yn nhrefn yr wyddor, yn ôl genre, awdur, neu hyd yn oed yn ôl lliw asgwrn cefn y llyfr.

2. Declutter - mae bron yn sicr bod gennych chi fwy o bethau nag sydd eu hangen arnoch chi. Beth am gael gwared â rhywfaint ohono? Rhowch ef i elusen neu gwerthwch yr eitemau mwyaf gwerthfawr.

3. Feng Shui eich tŷ - gwnewch yn siŵr bod eich ystafelloedd yn cadw at egwyddorion yr arfer Tsieineaidd hynafol hon.

4. Paratowch ar gyfer Armageddon - neu, o leiaf, paratowch chi a'ch teulu am y gwaethaf trwy bacio bag cydio goroesi.

5. Priodfab eich anifail anwes - mae angen gofalu am ein cymdeithion anifeiliaid, felly beth am ei wneud pan fyddwch chi wedi diflasu fel arall?

pam ydw i'n mynd yn genfigennus o gariadon fy nghariad

6. Piclo / canio - cronni'ch stociau o fwyd wedi'i baratoi ar gyfer pan rydych chi eisiau rhywbeth allan o'i dymor tyfu.

7. Cynlluniwch eich prydau bwyd ar gyfer y 7 diwrnod nesaf - yn y ffordd honno does dim rhaid i chi bwysleisio beth i'w goginio yn nes ymlaen (a gallwch chi brynu'r cynhwysion angenrheidiol).

8. Gwagwch eich blwch derbyn - cymerwch bob e-bost a naill ai ei ddileu neu ei archifo i ffolder ar wahân. Yna eistedd yn ôl ac edmygu'r gwacter.

9. Gwnewch restr bwced - osgoi diflastod yn y dyfodol trwy restru'r holl bethau rydych chi wir eisiau eu gwneud mewn bywyd (fel y gallwch chi eu cynllunio a'u gwneud!)

10. Golchwch eich car - byddwch yn onest, mae'n edrych ychydig yn grubby ac mae'n debyg y gallai wneud â glanhau.

11. Gwnewch y gwaith tŷ - mae ei wneud pan rydych chi wedi diflasu yn golygu nad oes rhaid i chi ei wneud pan nad ydych chi.

12. Ysgrifennwch eich ewyllys - does neb yn hoffi meddwl am farwolaeth, ond mae'n syniad da cael rhyw fath o gynllun ar waith ar gyfer y gwaethaf.

13. Dewch o hyd i fargeinion gwell - p'un ai ar gyfer eich cyfleustodau, eich pecyn teledu, neu'ch yswiriant, fe allech chi bron yn sicr arbed rhywfaint o arian trwy newid.

14. Cynlluniwch eich taith bwyty nesaf - pori bwydlenni, darllen adolygiadau, a phenderfynu ble byddwch chi'n mynd nesaf. Yn y ffordd honno rydych chi wedi trefnu'r cyfan o flaen amser.

15. Rhyddhewch le ar eich ffôn - dilëwch unrhyw luniau nad oes gwir angen i chi eu cadw a chael gwared ar unrhyw apiau nad ydych yn eu defnyddio mwyach.

10 Peth Hawdd Gallwch Chi Eu Gwneud Pan Rydych chi wedi diflasu

1. Darllen llyfr - mae hi mor hawdd lleddfu eich diflastod trwy ymgolli mewn nofel dda.

2. Myfyrio - dyma'r amser perffaith i ymarfer myfyrdod a gallwch ei wneud yn unrhyw le ar unrhyw adeg.

3. Gwrandewch ar bodlediad - mae yna sioeau ar gyfer bron pob diddordeb sy'n bosibl ac maen nhw fel rheol yn rhydd i diwnio atynt.

4. Edrychwch ar hen luniau - cael pob hiraethus a hel atgofion gyda ffrindiau neu deulu am yr hen amser.

5. Cymerwch nap - mae amser yn mynd heibio yn gyflym iawn pan fyddwch chi'n cysgu. Gorffwys ac ailwefru'ch batris.

6. Ymestyn - byddwch chi'n teimlo cymaint yn well ar ôl i chi estyn yr holl gyhyrau yn eich corff.

7. Cymerwch faddon - ffordd arall o ymlacio pan rydych chi wedi diflasu a chael amser ar eich dwylo.

8. Gwnewch jig-so - mae'n syml, mae'n gweithio'r mater llwyd, ond mae hefyd yn eithaf hamddenol mewn ffordd ryfedd.

9. Ffoniwch ffrind - gwnewch ef yn un nad ydych wedi siarad ag ef ymhen ychydig. Mae'n wych dal i fyny ar fywydau ein gilydd.

10. Darllenwch y newyddion - mae'n dda cael y wybodaeth ddiweddaraf. Beth am roi cynnig ar eich newyddion lleol i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y pethau sy'n digwydd yn eich ardal chi?