Y Pethau Syml Mewn Bywyd: Rhestr O 50 Pleser Bach

Pa Ffilm I'W Gweld?
 Mae rhai pethau mewn bywyd yn ein llenwi â llawenydd er eu bod yn bethau mor fach, syml.

Maent yn darparu eiliadau o hud pur sy'n dod â ni'n gadarn yn ôl i'r foment bresennol ac yn ein gwneud yn ddiolchgar am bopeth sydd gennym mewn bywyd.

Dyma 50 o bleserau bach o'r fath y dylem i gyd geisio eu mwynhau yn amlach.

1. Gwylio codiad yr haul.

Codi'n gynnar a syllu ar draws tirwedd naturiol wrth i'r haul godi uwchben y gorwel - beth allai fod yn fwy ysbrydoledig na hynny? Byddwch yn sicr o deimlo'n bositif ac yn llawn egni am weddill y dydd ar ôl dechrau mor hyfryd!2. Te bore neu goffi.

Mae'r blas cyntaf hwnnw o de neu goffi yn y bore yn haeddu llawer mwy o gredyd am ba mor dda mae ein dyddiau ni'n mynd! P'un a yw'n llysieuol neu'n gaffeinedig iawn, mae'n eich sefydlu ar gyfer y diwrnod ac yn eich helpu i fynd i mewn i'ch trefn.

3. Yn cofleidio rhywun rydych chi'n ei garu.

Mae yna gemegau dilys yn cael eu rhyddhau pan rydyn ni'n cofleidio'r rhai rydyn ni'n eu caru, felly beth am ei wneud yn amlach? Mae cofleidio yn ffordd o ddangos cariad a gwerthfawrogiad, ynghyd â chefnogaeth ac undod. Does ryfedd ei fod yn gwneud inni deimlo mor dda!

4. Gwneud a gwrando ar restr chwarae.

Mae gwneud eich rhestr chwarae eich hun yn gymaint o lawenydd, p'un a yw'n bop cawslyd am noson i ferched, rhywbeth uchel a thrwm ar gyfer eich sesiynau campfa, neu rai caneuon ysbrydoledig am ddyddiau caled.5. Tyfu eich llysiau eich hun.

Mae cael eich gardd, rhandir, neu hyd yn oed ardd silff ffenestr fach yn teimlo mor anhygoel! Mae tyfu a bwyta'ch llysiau, ffrwythau a pherlysiau eich hun yn eich helpu i deimlo'n hunangynhaliol ac yn alluog, ac maen nhw bob amser hyd yn oed yn fwy blasus oherwydd i chi eu tyfu eich hun.

6. Gwneud cynlluniau gydag anwyliaid.

Mae gwybod bod rhywun rydych chi'n poeni amdano eisiau gwneud cynlluniau i dreulio mwy o amser gyda chi bob amser yn teimlo'n wych. Mae gwneud cynlluniau yn ffordd dda o deimlo'n bwysig ac yn cymryd rhan, sy'n esbonio pam ei fod yn llawenydd syml mewn bywyd.

7. Teithiau cerdded hir yng nghefn gwlad.

Mae bod y tu allan yn yr awyr iach yn dda iawn i ni, yn gorfforol ac yn feddyliol. Gall mynd am grwydro ein helpu i ailosod, dianc rhag y straen yn ein bywydau, a chael adnewyddiad llawn. Byddwch hefyd yn gweld rhai planhigion ac anifeiliaid hardd allan o ran eu natur.

barddoniaeth ar farwolaeth rhywun annwyl

8. Goleu cannwyll beraroglus.

Mae canhwyllau persawrus wir yn helpu i osod naws yn ein cartrefi, o ymlacio i egnïol yn dibynnu ar yr arogl. Mae gwneud yr ymdrech ychwanegol i gynnau cannwyll yn dangos ein bod yn poeni - amdanom ein hunain a'n gwesteion.

9. Dillad gwely ffres.

A oes gwell teimlad na llithro i mewn i gynfasau ffres sy'n arogli'n rhyfeddol ac yn teimlo'n hynod feddal? Nid ydym yn credu hynny! Gwell fyth ar ôl cawod neu faddon…

10. Dod adref ar ôl taith i ffwrdd.

Mae teithio'n fendigedig, ond felly hefyd dod adref i'ch lle eich hun - mae'ch gwely'n well nag unrhyw westy ffansi ac rydych chi'n gwybod yn union sut i weithio'ch cawod.

11. Cerdded trwy ddail yr hydref.

Mae crensian eich ffordd trwy lwybr o ddail ambr a melyn creisionllyd mor foddhaol. Mae teithiau cerdded yn yr hydref yn eich helpu i ailosod a gwerthfawrogi'r natur o'ch cwmpas yn fawr.

12. Coginio'ch hoff bryd bwyd.

P'un a ydych chi'n caru'r broses o goginio (ychwanegu sbeisys, taenellu mewn perlysiau, a phrofi blas bob pum munud) neu ddim ond mwynhau'r pryd blasus ar ei ddiwedd, mae coginio'ch hoff ddysgl yn gymaint o hwyl.

13. Gweld cŵn yn chwarae gyda'i gilydd yn y parc.

A oes unrhyw beth yn burach na gweld cŵn yn rhedeg o gwmpas ac yn mynd ar ôl cynffonau ei gilydd? Mae gweld cŵn yn cael hwyl yn gwneud i bawb bron wenu, felly beth am fynd ar daith i'r parc lleol a mwynhau'r pleserau syml mewn bywyd?

14. Cael cawod neu faddon ar ôl diwrnod hir.

Mae neidio mewn cawod neu faddon poeth ar ôl diwrnod o gyfarfodydd neu blant streipiog yn lleddfu straen ar unwaith. Rhowch eich hoff faddon swigod allan, gwisgwch ychydig o gerddoriaeth a ildiwch i'r llawenydd syml mewn bywyd.

15. Bol yn chwerthin gyda ffrind da.

Rydych chi'n gwybod bod teimlo pan rydych chi'n chwerthin mor galed yn brifo, mae dagrau'n llifo i lawr eich wyneb, ac rydych chi wedi stopio gwneud unrhyw synau? Hynny! Rydyn ni'n caru hynny.

16. Dŵr oer iâ ar ddiwrnod poeth.

Mae hydradiad yn allweddol ar unrhyw ddiwrnod, ond nid yw rhewi dŵr oer byth yn blasu cystal ag y mae ar ddiwrnod poeth o haf. Cadwch botel neu ddwy yn yr oergell a mwynhewch un o'r pethau syml mewn bywyd…

17. Yn mwynhau nap prynhawn ar y soffa.

Drifftio i ffwrdd tra'ch bod chi'n darllen (neu'n gwylio Netflix) ar y soffa yw un o'r teimladau gorau allan yna. Nid oes unrhyw bwysau am gwsg difrifol felly gallwch fynd yn gyffyrddus a mwynhau cwympo yn yr haul.

yn arwyddo bod dyn yn colli diddordeb

18. Mae cael gwybod eich bod chi'n edrych yn dda.

Mae canmoliaeth yn wych ac yn gwneud i'r rhan fwyaf o bobl deimlo'n eithaf da amdanynt eu hunain. P'un a ydyn nhw'n dod oddi wrth gydweithiwr ar ôl cyflwyniad mawr neu ffrind ar eich gwisg ddiweddaraf, maen nhw'n hwb hyder da.

19. Gwrando ar y glaw tra'ch bod chi'n gynnes yn y gwely.

Mae cysgu i fyny yn y gwely a gwrando ar y glaw y tu allan mor lleddfol. Mae gwybod eich bod yn ddiogel ac yn gynnes y tu mewn yn gwneud gweld storm fellt a tharanau gymaint yn well. Mae'n debyg y bydd y sain patrolio ysgafn yn eich helpu i ddrifftio hefyd ...

sut i fod yn gariad arferol

20. Cael rhagflasau am ddim ym marchnad y ffermwyr.

Mae marchnadoedd ffermwyr yn wych am lawer o bethau - byrbrydau organig, ffrwythau ffres… a samplau am ddim! Mae blasu darnau o gaws lleol a theisennau ffres yn ffordd mor dda o dreulio'ch penwythnos.

21. Gorffen llyfr gwych.

Mae cyrraedd diwedd llyfr rydych chi wedi bod wrth eich bodd yn ei ddarllen yn deimlad mor dda. Mae'n arbennig o foddhaol os ydych chi'n cael trafferth dod o hyd i amser i ddarllen neu fwynhau amser hamdden, felly llongyfarchwch eich hun am eich ymrwymiad!

22. Cwcis sy'n berffaith feddal yn y canol.

Gall daioni siocledog gooey, melus yng nghanol cwci wneud hyd yn oed y dyddiau gwaethaf yn well. Cwcis a theisennau wedi'u gwneud yn dda yw rhai o'r pleserau syml mwyaf blasus mewn bywyd.

23. Cwblhau pos jig-so.

Mae slotio'r darn olaf hwnnw i'r jig-so rydych chi wedi bod yn gweithio arno yn foddhaol iawn. Nid yn unig bod gennych chi bos wedi'i gwblhau, mae gennych chi'r wybodaeth eich bod wedi glynu wrth rywbeth a'i weld hyd y diwedd.

24. Eich hoff ffilm ar brynhawn Sul diog.

Mae cyrlio i fyny ar y soffa ar ôl penwythnos prysur a dirwyn i ben gyda'ch hoff ffilm yn un o'r teimladau gorau yn y byd. Gafaelwch yn y popgorn a blanced a byddwch yn hapus dros ben.

25. Gosod eich e-byst i ‘Allan o Swyddfa’.

A oes gwell teimlad bod gosod eich OOO? Mae gwybod bod gennych amser i ffwrdd i fwynhau gwyliau gosod jetiau neu ddim ond peth amser i chi'ch hun yn teimlo'n anhygoel. Dim mwy o straen gwaith a dim mwy o bwysau!

Efallai yr hoffech chi hefyd (mae'r erthygl yn parhau isod):

26. Gwisgo dillad cynnes yn syth o'r sychwr.

Un o'r pleserau symlaf mewn bywyd yw gwisgo gyda dillad sydd newydd ddod allan o'r sychwr. Maen nhw'n dost ac yn gynnes, maen nhw'n arogli'n anhygoel ac maen nhw'n hynod feddal. Rydym yn bendant yn argymell gwneud hyn o leiaf unwaith yr wythnos!

27. Dawnsio o amgylch y tŷ ar eich pen eich hun.

Mae'r rhyddid i fynegi'ch hun trwy symud yn rhywbeth y mae llawer ohonom ni'n ei fwynhau'n fawr. Tro nesaf rydych chi gartref ar eich pen eich hun , crank i fyny y gerddoriaeth, cydio meicroffon brwsh gwallt, a'i ollwng yn rhydd.

28. Canu yn y gawod a tharo'r holl nodau uchel.

Yn debyg i ddawnsio, mae canu ar eich pen eich hun yn deimlad mor llawen. Rhowch eich hoff ganeuon ymlaen neu ewch acapella yn y gawod a chanwch heb gywilydd nac embaras. Mae Abba yn gyfle gwych i…

29. Sesiwn ioga lwyddiannus.

Gadael eich dosbarth ioga gyda meddwl clir, cyhyrau limber, ac adlais siant hyfryd ‘ohm’ yn eich pen yw’r teimlad gorau erioed. Mae teimlo'n gysylltiedig â chi'ch hun a'r rhai o'ch cwmpas yn bleser mor syml, ond mae mor bwysig.

30. Llwyddo i fyfyrio heb syrthio i gysgu.

Mae myfyrdod yn anodd, gadewch inni fod yn onest. Mae llawer ohonom yn cychwyn yn ddamweiniol wrth geisio sicrhau goleuedigaeth, felly unrhyw bryd hynny does dim digwydd yn llwyddiant! Defnyddiwch ap myfyrdod neu ewch i ddosbarth lleol i ddysgu technegau gwell ac aros yn effro…

31. Dathlu llwyddiant ffrind.

Mae'r balchder a'r cariad rydych chi'n ei deimlo pan fydd ffrind yn cyflawni rhywbeth anhygoel yn deimlad mor rhyfeddol. Rydym yn aml yn canolbwyntio ar ein llwyddiannau ein hunain, ond mae dathlu cyflawniadau ffrind yr un mor bwysig.

32. Eistedd ar y traeth a gwrando ar y cefnfor.

Swn y môr lleddfol yw'r traciau cefndir i dylino am reswm! Maen nhw'n helpu i arafu'ch meddwl a gadael i chi ddrifftio i le oer. Mae gwrando ar donnau yn ffordd mor wych o gysylltu â natur hefyd.

33. Digwyddiadau digymell.

Bob hyn a hyn, dim ond yr hyn sydd ei angen arnom yw digwyddiadau heb eu cynllunio. P'un a ydych chi'n gynlluniwr neu'n union fel cadw at eich trefn arferol, mae digymelldeb yn bleser syml mewn bywyd sy'n haeddu llawer mwy o sylw!

34. Cael rhywfaint o amser ar ei ben ei hun ar ôl diwrnod prysur.

Mae dirwyn i ben ar ôl diwrnod prysur mor dda i'ch meddwl a'ch corff, gan ei wneud yn un o'r pleserau gorau, hawsaf mewn bywyd. Ymlaciwch ar eich pen eich hun a byddwch yn sylweddoli'n gyflym pa mor wych y mae'n gwneud ichi deimlo.

pethau ciwt i'w gwneud i'ch cariad ar ei ben-blwydd

35. Tylino gwych.

Nid dyna'r pleserau symlaf, efallai, ond mae'n anhygoel faint o lawenydd y gall tylino ddod â'ch bywyd. Nid oes angen iddo fod mewn sba ffansi (darllenwch: drud), gall fod yn anwylyd yn dangos rhywfaint o hoffter.

36. Glanhawr dwfn boddhaol.

Dyma un o'r pleserau syml gorau mewn bywyd ac mae'n sicr o'ch gadael yn teimlo'n anhygoel. Efallai na fydd glanhau dwfn yn swnio fel y ffordd fwyaf hwyliog o dreulio'ch amser, ond byddwch chi'n teimlo'n anhygoel o fodlon ar ôl hynny.

37. Eich anifail anwes yn dewis eistedd gyda chi.

A oes unrhyw un arall yn cael rhuthr enfawr o lawenydd pan fydd eu hanifeiliaid anwes yn dewis dod i orffwys ei ben ar eich coes? Mae cael anifail anwes rydych chi'n ei garu eisiau treulio amser gyda chi a bod yn agos atoch chi yn bendant yn un o'r teimladau gorau yn y byd.

38. Hufen iâ ar ddiwrnod poeth.

Y tro nesaf y byddwch chi allan yn toddi yn y gwres, cydiwch mewn hufen iâ a phrofwch hapusrwydd ar unwaith. Pa bynnag flas rydych chi'n mynd amdano, byddwch chi'n cael eich gadael yn teimlo'n hapus ac yn llawn pleser - ac yn llawer oerach!

39. Gorffen y gwaith yn gynnar.

Faint bynnag rydych chi'n caru'ch swydd, mae hi mor foddhaol gadael y gwaith yn gynnar a dychwelyd i fwynhau'ch amser segur neu hobïau. Mae clocio allan yn gynnar yn golygu eich bod wedi gwneud popeth a gallwch eistedd yn ôl ac ymlacio.

40. Dod o hyd i gysgod ar ddiwrnod heulog.

Mae cael rhywfaint o seibiant o'r gwres ar ddiwrnod heulog yn un o'r pleserau symlaf mewn bywyd, ond gall wneud gwahaniaeth enfawr. Oeri ac oeri o dan goeden neu mewn bandstand neu pagoda.

41. Y dip cyntaf yn y pwll / llyn.

P'un a ydych chi'n trochwr traed petrus neu'n plymio'n syth i mewn, mae'r foment gyntaf y byddwch chi'n mynd i mewn i ddŵr croyw yn teimlo'n anhygoel o dda. Dewch o hyd i bwll awyr agored, afon ddiogel, neu lyn i nofio yn wyllt ynddo a chael eich adnewyddu.

42. Ymarfer gwych.

Rhaid i fynd adref ar ôl ymarfer corff fod yn un o'r uchafbwyntiau gorau erioed. Yn sicr, rydych chi'n chwyslyd ac wedi blino'n lân ond mae'ch corff yn llawn dop o endorffinau ac rydych chi'n mwynhau'r pethau symlaf - gallu symud a rhyddhau eich hun trwy ymarfer corff.

43. Tanau gwersyll clyd gyda ffrindiau.

Rhaid i eistedd o amgylch tan gwersyll, tostio malws melys, a chwerthin gyda'ch anwyliaid fod yn un o'n hoff weithgareddau erioed. Mae angen mwy o amser yn yr awyr agored ar bob un ohonom, a gyda ffrindiau a theulu!

44. Teithiau ffordd gyda cherddoriaeth dda a ffrindiau anhygoel.

Lle bynnag rydych chi dan y pennawd, gallwn ni bron â gwarantu y bydd canu gyda'ch hoff restr chwarae gyda ffrindiau agos yn eich codi chi. Dirwyn i lawr y ffenestri, teimlo'r awel yn eich gwallt, a bod yn rhydd.

45. Gwneud i rywun wenu.

Mae un o'r pleserau symlaf mewn bywyd hefyd yn un o'r pethau hawsaf i'w wneud - gwneud i rywun wenu. Mae'r teimlad rydych chi'n ei gael pan sylweddolwch eich bod wedi twyllo rhywun yn wych, felly gwnewch ddiwrnod rhywun heddiw.

46. ​​Pan fydd eich tîm chwaraeon yn ennill.

Mae llawer ohonom yn cefnogi tîm chwaraeon, p'un a yw'n bêl-fasged neu'n bêl-droed, felly rydym i gyd yn gwybod pa mor llawen y mae'n teimlo pan fydd ein tîm yn ennill. Mae'r teimlad hwnnw o lawenydd a chyffro ar y cyd bron heb ei ail.

47. Cael brecwast hamddenol yn y gwely.

Mae llawer ohonom yn ei chael hi'n eithaf anodd dirwyn i ben a bod yn bresennol yn unig. Mae cael brekkie yn y gwely yn ein gorfodi i fwynhau bod yn hamddenol ac yn ddigynnwrf, ac mae hefyd yn lle da i wylio Netflix ohono tra byddwch chi'n cwympo i ffwrdd eto!

48. Gwylio yn ail-redeg ar nosweithiau tawel.

Gall gwaith, magu plant, a byw o ddydd i ddydd fod yn flinedig weithiau! Y tro nesaf y byddwch chi'n teimlo'n llethol ar ôl diwrnod hir, rydyn ni wir yn argymell ymlacio yn y pleser syml o wylio sioeau teledu rydych chi'n eu hadnabod ar eich cof. Super lleddfol a thawelu.

ffyrdd ciwt i synnu'ch cariad

49. Deffro'n gynnar a choginio brecwast.

Yn sicr, mae brecwast yn y gwely yn fwynhad bach gwych, ond felly hefyd codi a choginio hen frecwast mawr i'w ddymchwel wrth eich bwrdd bwyta. Bob hyn a hyn, ewch allan i gyd - crempogau, cig moch, wyau, OJ…

50. Gwylio'r machlud.

Ar ôl cychwyn ar y rhestr hon gyda chodiad yr haul, nid yw ond yn deg ein bod yn sôn am fachlud haul a sut mae'n rhoi cyfle gwych i chi fyfyrio ar y diwrnod. Gosodwch nodau ar gyfer y diwrnod canlynol, byddwch yn ddiolchgar am y presennol, a gwnewch yn rhan o harddwch natur.