10 Dim Ffyrdd Bullsh * t Ffyrdd i Deimlo Mwy o Gariad ac Eisiau Yn Eich Perthynas

Mae pob un ohonom yn dangos cariad mewn ffordd wahanol.

Mae gennym ni bersonoliaethau unigol, amlochrog, ac mae hynny, ynghyd â'n profiadau yn y gorffennol, yn siapio'r ffordd rydyn ni'n dangos cariad pan mewn perthynas ramantus.

Efallai y byddwch chi'n lwcus ac yn gorffen mewn perthynas â rhywun sy'n mynegi eu cariad yn yr un ffordd â chi.ble mae ethan a hila yn byw

Ond mae deddf tebygolrwydd, y ffaith bod gwrthwynebwyr yn aml yn denu, a'r nifer di-ri o ffyrdd i fynegi cariad rhywun yn golygu eich bod chi'n fwy tebygol o gael eich hun yn cwympo dros rywun sydd â syniad gwahanol iawn o'r hyn y mae'n ei olygu i ddangos y teimladau hynny. i bartner.

Nid yw hynny'n golygu bod y berthynas yn llai dilys, ac yn bendant nid yw'n golygu ei bod yn druenus o fethu.Ond mae'n golygu y bydd yn rhaid i'r ddau ohonoch addasu i sicrhau eich bod chi'n teimlo'n ddiogel yng nghariad eich gilydd.

Ein dull diofyn fel bodau dynol yw tybio bod pawb yn gweld pethau o'r un safbwynt ag yr ydym ni.

Rydyn ni'n dysgu'r ffordd galed y mae hynny'n bell iawn o fod yn wir.Ond gall fod yn arbennig o anodd derbyn hynny pan fydd rhamant yn mynd i mewn i'r hafaliad.

Gall fod yn anodd derbyn nad yw ein partner yn dangos cariad y ffordd y gallem ddisgwyl iddynt wneud hynny a deall y prosesau meddwl y tu ôl i'r pethau y maent yn eu gwneud.

Os ydych chi'n profi problemau fel hyn ac nad ydych chi'n teimlo eich bod chi'n cael y cariad a'r sylw rydych chi'n ei haeddu gan eich partner, bydd angen i chi gymryd agwedd ddwbl tuag at bethau.

Ar y naill law, bydd cyrraedd man lle rydych chi'n teimlo mwy o gariad yn y berthynas yn golygu gadael i'ch partner wybod y pethau y mae angen i chi deimlo bod eu heisiau (a'u bod yn barod i wneud y newidiadau hynny i chi).

Ar y llaw arall, bydd angen i chi wneud hynny eu derbyn am bwy ydyn nhw , a derbyn eu ffordd o fynegi eu teimladau.

Gadewch i ni ddechrau gyda'r agwedd bwysicaf, sef eich bod chi'n addasu'ch disgwyliadau, heb ostwng eich safonau, ac yna symud ymlaen i edrych ar ffyrdd y gallwch chi eu helpu i roi'r hyn rydych chi'n dyheu amdano.

Mae'n ymwneud â chyfaddawdu, ond os ydych chi wir yn caru'ch gilydd, dylai'r ddau ohonoch fod yn barod i wneud yr ymdrech.

6 Ffordd i Deimlo'n fwy Caru Trwy Newid Eich Persbectif

Gadewch inni ystyried ychydig o ffyrdd y gallwch reoli eich disgwyliadau ac edrych ar bethau mewn goleuni gwahanol, i'ch helpu i werthfawrogi'r holl bethau y mae eich partner yn eu gwneud yn gwneud wneud i ddangos i chi eu bod yn caru chi.

1. Derbyn bod eich ffordd o ddangos cariad bob amser yn mynd i fod yn wahanol iddyn nhw.

Y cam cyntaf bob amser yw derbyn.

Mae angen i chi dderbyn y ffaith nad yw'r ddau ohonoch chi byth yn mynd i fod â'r un syniadau yn union ynglŷn â sut i fynegi cariad at eich gilydd a rhoi'r gorau i geisio ei ymladd.

Gorau po gyntaf y gwnewch chi, yr hapusaf y byddwch chi!

2. Meddyliwch yn ofalus am yr holl bethau maen nhw'n eu gwneud i chi.

Efallai eich bod chi'n eiriol iawn o ran mynegi cariad, ond efallai eu bod nhw'n ymwneud yn fwy ag anwyldeb corfforol.

Ceisiwch roi eich hun yn eu hesgidiau am funud ac ystyried yr holl bethau maen nhw'n eu gwneud i chi a'r ffordd maen nhw o'ch cwmpas.

Sut maen nhw'n gwneud hynny dangos eu hoffter i chi?

Beth maen nhw'n ei wneud i chi heb i chi orfod gofyn?

Pa bethau bach ydych chi'n meddwl yw eu ffordd o adael i chi wybod eu bod nhw'n eich caru chi, yn wahanol fel y gallen nhw fod i'r ffordd rydych chi'n ei ddangos?

3. Canolbwyntiwch ar y pethau hyn pryd bynnag y byddwch chi'n teimlo'n ddigariad.

Yna, pryd bynnag rydych chi'n teimlo'n ddigariad neu'n ddigroeso oherwydd nad ydyn nhw'n gwneud y pethau sydd, yn eich llyfr, yn cyfrif fel arddangosfa o gariad, dewch â'ch meddwl yn ôl at yr holl bethau bach maen nhw'n eu gwneud i chi, a'u holl ffyrdd personol o ddangos i chi pa mor bwysig ydych chi iddyn nhw.

Peidiwch â gadael i'ch hun ganolbwyntio gormod ar eich cysyniad o'r hyn y mae'n ei olygu i fynegi cariad. Symudwch eich ffocws arnyn nhw yn lle.

4. Dangoswch ychydig o gariad i chi'ch hun.

Pan rydyn ni mewn perthynas ramantus, rydyn ni'n aml yn rhoi gormod o bwysau arno.

Yn sydyn, gall ein hapusrwydd a'n hunan-barch ddibynnu'n llwyr ar p'un a yw un person penodol yn ein caru ai peidio.

Ac nid yw hynny'n iach.

Dylent, wrth gwrs, fod yn rhan bwysig o'ch bywyd. Ond ni ddylent fod yr unig ganolfan ynddo.

Ac mae angen i chi gael pethau eraill yn digwydd sy'n gwneud i chi deimlo bod angen a chyflawni.

Treuliwch ychydig mwy o amser gyda'r bobl eraill sy'n eich caru chi ac eisiau chi, fel eich teulu a'ch ffrindiau gorau un.

A chanolbwyntiwch ar garu'ch hun ychydig yn fwy.

Pellter eich hun o'r hunan-siarad negyddol a dechrau trin eich hun gyda'r un gofal a pharch ag yr ydych chi â'ch partner.

Dim ond wedyn y gallwch chi roi hwb i'ch hunan-werth a dechrau teimlo'n hyderus yng nghariad eich partner tuag atoch chi, yn hytrach nag angen dilysiad cyson.

5. Derbyn y bydd addasu eich disgwyliadau yn broses araf.

Rhaid i chi fod yn glir nad oes dim o hyn yn mynd i ddigwydd dros nos.

Byddwch chi'n ceisio'ch gorau, ond weithiau byddwch chi'n cael trafferth gweld pethau o'u safbwynt nhw.

Mae amynedd yn allweddol o ran cariad, ond os ydych chi wir yn benderfynol o wneud i bethau weithio, byddwch chi yno, ychydig ar ôl ychydig.

6. Addaswch eich disgwyliadau, peidiwch â'u gostwng.

Mae'n bwysig tanlinellu y dylai addasu eich disgwyliadau o ran sut y dylai'ch partner ddangos ei gariad tuag atoch chi mewn gwirionedd golygu addasu, a ddim yn gostwng .

Hyd yn oed os yw'ch partner yn dangos ei gariad mewn ffordd hollol wahanol i chi, dylent fod yn ei ddangos rywsut o hyd.

Rydych chi'n haeddu cariad go iawn.

Ac rydych chi'n haeddu parch, ac i deimlo eich bod chi'n cael eich gwerthfawrogi.

Os ydych chi'n gyson yn teimlo'n hollol ddigariad a digroeso, er eich bod wedi gwneud ymdrech i weld pethau o'u safbwynt nhw, efallai ei bod hi'n bryd ail-werthuso'r berthynas.

Trowch at ffrind da yr ydych yn ymddiried ynddo a gofynnwch iddynt am eu barn onest neu siaradwch â'ch therapydd am y berthynas.

Gallai geirio'ch teimladau am eich partner a beth maen nhw'n ei wneud neu ddim yn ei wneud i wneud i chi deimlo eich bod chi'n cael eich caru eich helpu chi i gael rhywfaint o eglurder ar bethau.

4 Ffordd i Helpu'ch Partner I Wneud i Chi Deimlo'n Angenrheidiol

Ar yr un pryd â gweithio ar eich canfyddiadau o'r hyn sy'n gyfystyr â chariad a cheisio ei weld trwy lygaid eich partner, mae'n bwysig gofyn iddynt, yn barchus ac yn onest, wneud eu cyfran deg o'r gwaith.

sut i ysgrifennu llythyr cariad at gariad

Nid ydych chi byth yn mynd i newid agweddau sylfaenol ar eu cymeriad, ac ni ddylech fod eisiau gwneud hynny, ond efallai y gallwch eu helpu i weld a deall eich anghenion.

Wyddoch chi byth, fe allai droi allan eu bod nhw, hefyd, weithiau'n teimlo'n ddigariad a digroeso o ganlyniad i'ch ymddygiad tuag atynt. Fe fyddwch chi'n synnu.

Os yw'r ddau ohonoch wir eisiau i bethau weithio, bydd y ddau ohonoch yn barod i roi'r ymdrech i mewn a chyfaddawdu ychydig.

1. Cael sgwrs onest, ddigynnwrf.

Mae angen i chi eistedd i lawr gyda nhw ar amser da, pan nad yw'r naill na'r llall ohonoch dan straen neu'n tynnu sylw, a rhoi gwybod iddyn nhw beth sydd wedi bod yn eich poeni.

Gadewch iddyn nhw wybod, mewn termau ysgafn a heb ei daflu yn eu hwyneb, eich bod chi wedi bod yn teimlo ychydig yn ddigroeso, ac angen rhywfaint o sicrwydd eich bod chi'n wirioneddol bwysig iddyn nhw.

2. Gadewch iddyn nhw wybod beth maen nhw eisoes yn ei wneud yn dda.

Os ydych chi'n canolbwyntio'n llwyr ar y pethau negyddol ac yn honni nad oes unrhyw beth maen nhw'n ei wneud sy'n gwneud i chi deimlo eich bod chi'n cael eich caru, nid yw'n mynd i wneud iddyn nhw deimlo'n wych.

Dychmygwch a ddaethant atoch a dweud wrthych eich bod yn gwneud iddynt deimlo'n gyson ddigroeso.

Sut fyddech chi'n teimlo?

Mae'n debyg eich bod chi'n teimlo'n eithaf euog, ac efallai hyd yn oed yn fwy nag ychydig yn ddig, ac ddim yn arbennig o barod i weithio ar bethau.

Felly, cyn eich sgwrs, meddyliwch am yr holl bethau bach maen nhw'n eu gwneud yn iawn.

Gadewch iddyn nhw wybod y pethau hyn, fel nad ydych chi'n gwneud iddyn nhw deimlo fel person ofnadwy, ac maen nhw'n gwybod bod ganddyn nhw sylfaen i adeiladu arni.

3. Esboniwch y pethau a fyddai'n gwneud ichi deimlo'ch bod yn cael eich caru fwyaf.

A oes rhai pethau yr ydych chi wrth eich bodd yn eu gwneud i adael i chi wybod faint maen nhw'n eich caru chi?

A oes rhywbeth sy'n bwysig iawn y maen nhw'n ei wneud i chi wneud i chi deimlo bod eisiau arnoch chi?

Ydych chi'n caru annisgwyl ? A fyddech chi'n trysori'r anrhegion lleiaf, rhataf sy'n gadael i chi wybod eu bod yn meddwl amdanoch chi?

Oes angen llawer o gyswllt corfforol arnoch chi?

Efallai y bydd rhai pethau nad ydyn nhw ddim yn teimlo'n gyffyrddus â nhw, ac mae yna rai pethau na fyddwch chi byth yn newid amdanyn nhw, ond mae yna rai pethau y gallen nhw ddechrau eu gwneud yn wahanol.

Er enghraifft, os nad ydyn nhw'n rhywun sy'n hoffi dweud ‘Rwy'n dy garu di 'yn ddyddiol, mae hynny'n annhebygol o newid unrhyw amser yn fuan.

Mae angen i hynny ddod oddi wrthyn nhw.

Cofiwch, dim ond am nad ydyn nhw'n ei ddweud trwy'r amser, nid yw hynny'n golygu nad ydyn nhw'n ei deimlo.

4. Byddwch yn amyneddgar.

Fel y soniwyd uchod, mae'r broses hon i gyd yn ymwneud ag amynedd.

Ni allwch ddisgwyl i'ch partner newid y ffordd y mae o'ch cwmpas yng nghyffiniau llygad.

Os gwnewch chi hynny, dim ond siomi y byddwch chi.

Mae angen i chi fod yn amyneddgar, a derbyn y ffaith, hyd yn oed os ydyn nhw'n ceisio eu gorau i roi rhai o'r pethau rydych chi wedi sôn amdanyn nhw ar waith, mae'n debyg nad ydyn nhw wedi dod yn naturiol iddyn nhw.

Felly byddan nhw'n anghofio a byddan nhw'n ei gael yn anghywir. Llawer.

Ac, er y gallent wneud cynnydd mewn rhai meysydd, ni fyddant bron yn bendant yn dechrau ymddwyn yn union fel yr hoffech iddynt wneud.

Ar ben hynny, mae pobl yn newid yn naturiol wrth i amser fynd heibio a pherthnasoedd esblygu, ac nid ydych chi byth yn gwybod sut y gallai hynny effeithio ar y ffordd maen nhw'n dangos eu cariad tuag atoch chi.

Gydag ymdrech ar eich rhan i addasu eich disgwyliadau a pheidio â phinio'ch hapusrwydd yn llwyr ar eich partner, ac ymdrech ar eu rhan i ddangos i chi sut maen nhw'n teimlo amdanoch chi, a dos iach o amynedd, gall eich perthynas ffynnu, gyda'r ddau ohonoch rydych chi'n teimlo eich bod chi'n cael eich caru, eich eisiau, ac yn barod i ymgymryd â'r byd gyda'ch gilydd.

Dal ddim yn siŵr beth i'w wneud ynglŷn â phartner nad yw'n gwneud i chi deimlo bod ei eisiau? Sgwrsiwch ar-lein ag arbenigwr perthynas o Hero Perthynas a all eich helpu i ddarganfod pethau. Yn syml.

cerddi am anwyliaid sydd wedi marw

Efallai yr hoffech chi hefyd (mae'r erthygl yn parhau isod):