16 Arwyddion Yr ydych Yn Wir Yn Wneud Fel Gwr: Sut I Fod Yn Cadarn o'ch Teimladau

Felly, mae yna ddyn newydd yn eich bywyd…

… Ond nid ydych chi'n siŵr a ydych chi wir yn ei hoffi, neu a ydych chi ddim ond yn twyllo'ch hun.

Efallai bod eich teimladau wedi eich bradychu yn y gorffennol.A fu adegau pan oeddech chi'n argyhoeddedig eich bod chi'n hoffi rhywun? Roeddech chi'n siŵr ei fod yn real y tro hwn.

Ac yna, yn sydyn, fe newidiodd eich teimladau, neu fe wnaethoch chi sylweddoli nad oeddech chi erioed yn rhan ohono yn y lle cyntaf…… A chawsoch eich hun mewn sefyllfa yr oedd yn anodd dod allan ohoni.

Nid ydych chi am i hynny ddigwydd eto.

Ydych chi'n poeni mai unig yn unig ydych chi, neu mai'r sylw yr ydych chi'n ei hoffi, nid y dyn?Ydych chi'n poeni am y syniad o gael dyn yn eich bywyd yr ydych chi'n ei hoffi?

A ydych yn ansicr eich bod yn ei hoffi am bwy ydyw mewn gwirionedd?

Ydych chi'n chwythu'n boeth ac yn oer?

Ydych chi'n teimlo eich bod chi ben ar sodlau un diwrnod, ac yna'n ddifater y nesaf?

Ydych chi wedi drysu ynghylch eich teimladau , a chwilio am rywfaint o eglurder yn eich bywyd rhamantus?

Bydd yr arwyddion isod yn eich helpu i ddarganfod a yw'ch teimladau am y dyn hwn yn ddwfn ai peidio.

1. Mae'n teimlo'n naturiol i fod o'i gwmpas.

Pan fyddwch chi'n treulio amser gydag ef gyntaf, pryd mae'r tensiwn rhywiol yn rhedeg yn uchel , mae'n debyg y byddwch chi'n teimlo mwy nag ychydig yn fflws yn ei bresenoldeb.

Ond os ydych chi'n hoff o foi, dylai hefyd deimlo'n naturiol i fod gydag ef.

Dylai sgwrs lifo, ac ni ddylai fod angen i chi chwilio o gwmpas am bynciau i drafod neu geisio llenwi distawrwydd lletchwith.

Fe ddylech chi deimlo eich bod chi'n gallu bod yn chi'ch hun o'i gwmpas a mwynhau cysylltiad sy'n mynd y tu hwnt i'r corfforol yn unig.

Ni ddylai unrhyw beth am yr amser rydych chi'n ei dreulio gydag ef deimlo ei fod yn cael ei orfodi.

2. Rydych chi wedi cael sgyrsiau sy'n mynd y tu hwnt i'r arwynebol.

Os nad ydych chi'n gwybod ei gyfenw ac nad ydych chi wedi trafod eich gorffennol, eich swyddi, eich breuddwydion neu'ch teuluoedd, bydd hi'n eithaf anodd gwybod pwy ydyw a dweud y gwir yn.

Ond os ydych chi wedi darganfod bod y ddau ohonoch yn naturiol wedi dechrau agor i'ch gilydd am bethau dyfnach a'ch bod chi'n hoffi'r hyn rydych chi wedi'i ddarganfod amdano hyd yn hyn, mae hynny'n arwydd rhagorol y gallai eich teimladau fod yn wirioneddol.

3. Rydych chi'n meddwl amdano trwy'r amser.

Os ydych chi gyda rhywun yn unig oherwydd nad ydych chi'n hoffi'r syniad o fod ar eich pen eich hun neu oherwydd eich bod wedi diflasu, yna pan mae gennych chi gwmni arall, yn cael eich meddiannu yn gwneud pethau hwyl, neu'n cael sylw gan ddynion eraill, ' mae'n debyg mai hwn fydd y peth olaf rydych chi'n meddwl amdano.

Ar y llaw arall, os gwelwch ei fod hyd yn oed yn meddiannu'ch meddwl pan rydych chi allan o gwmpas ac yn cymdeithasu, mae hynny'n arwydd rhagorol eich bod chi wir yn hoffi'r dyn hwn.

Os ydych chi wir yn ei hoffi, byddwch chi'n meddwl amdano. I gyd. Mae'r. Amser.

Byddwch yn tynnu sylw yn y gwaith ac yn darganfod bod eich ffrindiau wedi dechrau dweud wrthych chi am edrych yn y dydd pan fyddant yn ceisio siarad â chi neu ddweud stori wrthych.

Byddwch yn aros yn gyson iddo anfon neges destun atoch yn ôl, eisiau iddo fod yr un i'ch cysuro pan fyddwch wedi cynhyrfu, a byddwch yn meddwl amdano yn y peth cyntaf yn y bore a'r peth olaf yn y nos.

Ni fydd byth yn bell o'ch meddyliau, ni waeth pa mor aml rydych chi'n ei weld mewn gwirionedd.

4. Rydych chi'n sôn amdano.

Pan fyddwch chi'n sgwrsio â'ch ffrindiau, rydych chi'n ei fagu.

Rydych chi'n adrodd straeon am y peth doniol hwnnw a ddywedodd neu a wnaeth.

Allwch chi ddim helpu sôn amdano, ac maen nhw wedi dechrau sylwi.

marie y wawr a torrie wilson

5. Nid yw hyn wedi digwydd dros nos.

Ni wnaethoch chi gwrdd â'r dyn hwn yr wythnos diwethaf.

Os ydych chi wedi bod ar gryn dipyn o ddyddiadau ac wedi ei adnabod ers tro bellach a bod pethau'n adeiladu'n raddol, mae hynny'n arwydd rhagorol y gallai hyn ddatblygu'n berthynas iach.

Os mai dim ond newydd ddod i mewn i'ch bywyd y mae, mae angen i chi roi cyfle i bethau flodeuo a thyfu, a rhoi cyfle i'ch teimladau aeddfedu.

6. Rydych chi wedi bod yn genfigennus.

Yn gymaint ag y mae'n gas gennych ei gyfaddef, rydych wedi bod yn cael gefeilliaid o genfigen.

Os nad oeddech yn ei hoffi, ni fyddech yn sylwi arno yn sôn nac yn siarad â menywod eraill, heb sôn am genfigennus yn ei gylch.

Ond os byddwch chi'n wyliadwrus iawn pryd bynnag y mae o gwmpas menywod eraill a bod eich clustiau'n cael eu pigo am grybwylliadau am ei exes neu ffrindiau benywaidd, mae hynny'n arwydd da iawn eich bod chi'n ei hoffi.

Ni ddylem fyth ganiatáu i genfigen ein rheoli na mynd allan o law, ond mae pang o genfigen yma ac acw yn naturiol.

7. Rydych chi'n cael trafferth darlunio'ch bywyd hebddo.

Nid ydych chi'n gwybod sut y digwyddodd, ond rydych chi'n cael trafferth darlunio sut beth fyddai bywyd pe na bai ynddo.

Ni allwch gofio sut brofiad oedd ef pan nad oedd o gwmpas oherwydd eich bod wedi rhannu cymaint o atgofion hwyliog yn barod.

Mae wedi dod yn rhan fawr o'ch bywyd, ac os ydych chi'n ei hoffi'n fawr, rydych chi am iddo aros felly.

8. Rydych chi wedi dechrau darlunio dyfodol gyda'ch gilydd.

Gallwch chi ddychmygu dyfodol a rennir gyda'r dyn hwn.

O'r hyn rydych chi'n ei wybod amdano hyd yn hyn, rydych chi'n meddwl bod gan y ddau ohonoch nodau bywyd canmoliaethus, eich bod chi'n gwneud tîm da, ac y gallech chi ddod â'r gorau yn eich gilydd.

Rydych chi wedi cael eich hun yn breuddwydio am ble y gallech chi fyw, neu'r anturiaethau y gallech chi fynd ymlaen gyda'ch gilydd.

Neu, yn y dyfodol llai pell, rydych chi'n meddwl am bethau hwyl y gallech chi eu gwneud gyda'ch gilydd adeg y Nadolig, neu ychydig fisoedd o nawr.

Fe fyddwch chi'n gwybod faint rydych chi'n ei hoffi gan ba mor gyffrous rydych chi'n ei gael ynglŷn â gwneud cynlluniau gydag ef.

9. Gall eich ffrindiau weld pa mor smitus ydych chi.

Gall eich ffrindiau ddweud faint rydych chi'n hoffi'r boi hwn, hyd yn oed os ydych chi'n dal yn ansicr.

Maen nhw wedi gweld y ffordd rydych chi wedi bod yn ymddwyn a'r ffordd rydych chi'n siarad amdano, ac maen nhw'n gwybod eich bod chi wrth ben sodlau yn llwyr.

10. Mae gennych ddiddordeb mewn mwy na'i gorff yn unig.

Mae'r rhyw, os ydych chi wedi cyrraedd mor bell â hynny, yn wych. Ond nid ydych chi'n ei ffonio nac yn ei negeseuo am fwy o'r un peth yn unig.

Rydych chi'n hoffi ei feddwl, yn ogystal â'i gorff.

Fe allech chi dreulio oriau yn siarad ag ef. Rydych chi'n hoffi clywed am ei farn ar y byd ac mae gennych chi wir ddiddordeb yn ei farn ar bethau.

Rydych chi am dreulio amser gydag ef, hyd yn oed os nad yw'r amser hwnnw'n cynnwys mynd yn gorfforol.

11. Rydych chi'n gwneud ymdrech wirioneddol.

Rydych chi'n mynd allan o'ch ffordd ar gyfer y dyn hwn, ac mae hyn yn arwydd rhagorol eich bod chi wir yn ei hoffi.

Rydych chi'n gwneud ymdrech wirioneddol gyda'ch gwisgoedd am ddyddiadau. Rydych chi wedi bod yn awgrymu rhai dyddiadau hynod ddychmygus i'r ddau ohonoch.

Efallai eich bod wedi prynu anrheg fach iddo yr oeddech chi'n meddwl yr hoffai ei hoffi, neu efallai eich bod chi wedi gwneud cinio iddo.

Rydych chi'n hapus yn teithio cryn bellter i'w weld.

Rydych chi'n meddwl am yr hyn y mae'n ei hoffi neu ei angen, a'i roi yn gyntaf.

Nid ydych chi'n mynd allan gydag ef yn unig oherwydd ei fod yno ac oherwydd ei fod yn hawdd. Rydych yn wirioneddol barod i roi eich amser a'ch egni i mewn i'w weld a gwneud iddo wenu.

12. Rydych chi'n cymryd y risg o gael eich brifo.

Rydych chi wedi rhoi eich hun allan yno iddo. Rydych chi wedi agor, a dweud pethau agos atoch chi'ch hun. Rydych chi wedi siomi eich gwarchod.

Rydych chi'n barod i fentro brifo os yw'n golygu eich bod chi'n gorfod treulio amser gyda'r dyn hwn ac yn agor y potensial ar gyfer dyfodol gyda'ch gilydd.

Yn syml, ni fyddech yn datgelu eich calon i brifo a phoen posibl pe na baech yn siŵr eich bod yn hoffi'r boi hwn yn fawr.

13. Nid ydych chi'n meddwl am gyn.

Nid yw'ch meddyliau'n symud yn gyson i'r dyn olaf yr oeddech chi gyda nhw.

Mewn gwirionedd, anaml y byddwch chi'n meddwl amdanyn nhw o gwbl, rydych chi mor brysur yn breuddwydio am eich diddordeb cariad newydd.

Nid ydych chi'n gwneud hyn dim ond i wneud y dyn olaf yn genfigennus. Nid ydych chi bellach yn poeni am yr hyn y mae'r dyn arall yn ei feddwl o gwbl.

14. Rydych chi wedi stopio chwilio am unrhyw un arall.

Yn ystod dyddiau cynnar iawn dyddio’r boi hwn, efallai eich bod wedi parhau i anfon neges at bobl eraill ar yr amrywiol apiau a gwefannau sydd ar gael.

Efallai eich bod hyd yn oed wedi mynd ar ddyddiadau gyda phobl eraill ar yr un pryd.

Ond rydych chi wedi rhoi stop ar hyn i gyd nawr. Yn gyntaf, nid ydych chi am roi'r hyn sydd gennych chi gyda'r dyn hwn mewn perygl. Yn ail, nid ydych chi ddim yn teimlo'r angen i edrych ar opsiynau eraill.

Rydych chi'n gwybod pam? Oherwydd eich bod chi'n ei hoffi ac mae'n mynd y tu hwnt i wasgfa fach - chi a dweud y gwir fel ef.

15. Rydych chi am i'w ffrindiau hoffi chi.

Efallai ei bod yn dal yn rhy gynnar i fod wedi cwrdd â'i deulu, ond efallai ei fod wedi eich cyflwyno i rai o'i ffrindiau agosaf.

Rydych chi wedi gwneud ymdrech wirioneddol i ymgysylltu â nhw a bod yn gyfeillgar y tu hwnt i'r dymuniadau lefel wyneb yn unig.

Rydych chi am i'w ffrindiau feddwl yn bositif amdanoch chi oherwydd eich bod chi'n gwybod y bydd hynny'n dda i'ch perthynas bosibl â'r dyn hwn yn y dyfodol.

Mae'r ffaith eich bod chi'n mynd allan o'ch ffordd fel hyn yn arwydd da eich bod chi'n hoffi rhywun yn fwy nag ychydig.

16. Nid ydych chi eisiau chwarae gemau.

Weithiau, pan fyddwn ni'n dechrau gweld rhywun, rydyn ni'n chwarae pethau mewn ffordd benodol.

Gallai hyn olygu dweud eich bod chi'n brysur pan nad ydych chi eisiau gwneud iddyn nhw eisiau mwy i chi yn unig, neu siarad am berson arall i'w wneud yn genfigennus.

Ond nid ydych chi'n gwneud hynny gyda'r dyn hwn. Rydych chi'n ymateb yn brydlon i'w destunau, rydych chi'n gwneud amser iddo, ac nid ydych chi'n ceisio gwneud iddo deimlo'n ansicr neu'n ansicr mewn unrhyw ffordd.

Mae hyn yn dangos bod eich teimladau amdano yn real a'ch bod yn awyddus i fynd â'ch perthynas i'r lefel nesaf.

Dal ddim yn siŵr a ydych chi'n hoffi'r boi hwn? Sgwrsiwch ar-lein ag arbenigwr perthynas o Hero Perthynas a all eich helpu i ddarganfod pethau. Yn syml.

Efallai yr hoffech chi hefyd: