Pryd A Beth I'w Testun ar ôl Dyddiad Cyntaf

Mae eich dyddiad cyntaf yn cael ei wneud a'i gwyro.

Rydych chi wedi dweud eich hwyl fawr ac wedi mynd eich ffyrdd ar wahân.

Beth sy'n digwydd nawr?

Rydych chi'n gwybod bod angen i chi anfon neges destun atynt, ond pryd yw'r amser iawn i wneud hynny?

A beth ddylech chi ei ddweud yn eich neges?Gadewch i ni ddechrau gyda'r cyntaf o'r cwestiynau hynny.

Pryd i anfon neges destun ar ôl dyddiad cyntaf

Mae yna ychydig o ffactorau a all ddylanwadu ar ba mor hir ar ôl dyddiad cyntaf y dylech chi aros cyn anfon yr holl destun pwysig hwnnw.

1. Pa mor dda aeth y dyddiad?

Gall rhai dyddiadau cyntaf fod fel cyfarfod cwrtais gyda chleient gwaith neu diwtor coleg.Gall eraill deimlo fel sgwrs generig gyda ffrindiau ffrindiau mewn parti.

Nid ydyn nhw'n erchyll, ond dydyn nhw ddim yn eich llenwi â'r egni a'r cyffro hwnnw o ddyddiad gwirioneddol wych.

Byddwch yn onest â chi'ch hun - sut aeth y dyddiad cyntaf hwn?

A wnaeth y llif sgwrs yn naturiol ? Oedd yna ddigon o chwerthin? Oeddech chi'n teimlo gwreichion cemeg? Ychydig tensiwn rhywiol , hyd yn oed?

Os oedd hi'n amlwg gweld bod y ddau ohonoch chi wedi dod ymlaen fel tŷ ar dân, mae'n debyg y byddwch chi eisiau tecstio yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach er mwyn cadw'r lefelau egni'n uchel.

Os oedd y dyddiad mor uchel, ond rydych chi'n meddwl bod potensial i bethau wella yn ystod ail ddyddiad mwy hamddenol, ni fyddech chi eisiau aros yn rhy hir cyn gwneud hynny'n glir iddyn nhw.

Os oedd y dyddiad ychydig yn ddi-glem ac nad ydych yn ei weld yn mynd i unrhyw le, efallai na fydd angen i chi anfon neges destun atynt o gwbl.

2. Pa mor dda wnaethoch chi ddod i'w hadnabod?

Gall dyddiadau cyntaf fod ar sawl ffurf wahanol a gallant bara am gyfnodau amrywiol.

A gawsoch chi gyfle i wneud hynny mewn gwirionedd dod i adnabod ein gilydd ?

Pe bai'ch dyddiad yn dechrau gyda mynd am dro ar y Sul trwy barc lleol ac yna cinio ac yna diodydd, mae'n debyg y byddech chi'n dysgu llawer mwy na phe byddech chi ddim ond yn gallu gwasgu ychydig o ddiodydd i mewn wythnos.

Os gwnaethoch dreulio amser hir gyda'ch gilydd, gall seibiant byr mewn cyfathrebu ganiatáu i ragweld cyfarfod nesaf posibl adeiladu eto.

mama ail fabi lil durk

Gadael ychydig ddyddiau cyn y gallwch anfon neges destun weithiau fod yn syniad da, er y bydd y ffactorau eraill a drafodir yma yn cael eu chwarae.

Fodd bynnag, os oedd cyfyngiadau amser yn golygu mai dim ond crafu'r wyneb yr oeddech yn ei wneud, mae'n debyg y byddai'n well tecstio yn gymharol fuan i'w gwneud hi'n glir yr hoffech eu gweld eto.

Efallai na fyddwch wedi llwyddo i fynd y tu mewn i'w pen (mewn ffordd dda!) Mewn cyn lleied o amser, ac nid ydych am iddynt anghofio amdanoch chi.

Wedi'r cyfan, gallant fod ar apiau a gwefannau dyddio a bod ganddynt ddyddiadau posib eraill wedi'u leinio.

3. Pa mor hen ydych chi?

Mae moesau dyddio yn esblygu wrth i bobl heneiddio a gall hyn gael dylanwad mawr ar pryd y dylech anfon neges destun at rywun ar ôl eich dyddiad cyntaf.

A siarad yn gyffredinol, y bobl hŷn sy'n cael, y mwyaf syth y maent am i gyfathrebu fod.

Os ydych yn dal yn ifanc, gall gwerth ‘the chase’ a’i chwarae’n cŵl olygu y gallwch aros ychydig ddyddiau cyn tecstio eich dyddiad.

Ond rhowch gynnig ar hynny gyda rhywun yn ei 20au hwyr neu'n hŷn ac rydych mewn perygl o'u digalonni yn gyfan gwbl.

Yn yr oedran hwn, byddwch yn sicr eisiau eu tecstio drannoeth i wneud eich diddordeb ynddynt yn glir.

4. Beth ddywedoch chi ar ddiwedd eich dyddiad?

Pan mai chi yw eich ffyrdd wedi'u gwahanu â dyddiad, beth a ddywedwyd?

A wnaeth y ddau ohonoch fynegi diddordeb clir mewn ail ddyddiad? Os felly, mae'n debyg y gallwch fforddio ei adael ychydig yn hirach cyn anfon neges destun.

Maen nhw'n gwybod ble maen nhw'n sefyll o ran faint o ddiddordeb sydd gennych chi a gobeithio na fyddan nhw'n poeni a oeddech chi'n eu hoffi.

Os dywedasoch wrthynt eich bod wedi eu tecstio yn ystod yr wythnos, gwnewch yn siŵr eich bod yn addo.

Os ydych chi newydd ffarwelio a'i adael ar hynny, bydd angen i chi gael testun i mewn yno yn weddol gynnar i'w gwneud hi'n glir iddyn nhw sut roeddech chi'n teimlo bod y dyddiad wedi mynd a'ch bod chi (mae'n debyg) yn hoffi mynd ar un arall.

A ddylech chi anfon neges destun yn syth ar ôl dyddiad cyntaf?

A siarad yn gyffredinol, ni ddylai fod angen i chi anfon neges destun at eich dyddiad yr un noson ag y gwelsoch nhw.

Gadewch i ni ei wynebu, rydych chi newydd dreulio peth amser gyda'ch gilydd ac mae'n debyg eich bod chi'ch dau yn dal i brosesu'r dyddiad yn eich pen.

Os ydych chi'n ddyn sy'n draddodiadol draddodiadol ac rydych chi am wirio bod merch wedi cyrraedd adref yn ddiogel, yn enwedig os oedd hi'n teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, yna anfonwch neges fer iawn ar bob cyfrif ... ond peidiwch â dechrau sgwrs y tu hwnt i hynny.

Ac yn yr oes sydd ohoni, nid yw'r mwyafrif o ferched yn disgwyl y math hwn o destun, felly peidiwch â theimlo y dylech ei wneud i edrych fel eich bod yn malio.

Peidiwch ag aros yn rhy hir.

Er nad oes rheol galed a chyflym ynglŷn â phryd i anfon neges destun ar ôl dyddiad cyntaf, mae'n well cyfeiliorni ar ochr rhybudd a thestun yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach.

Mae'n llawer gwell cael eich ystyried yn frwd yn hytrach na heb ddiddordeb.

Os nad ydych yn siŵr, mae testun y noson ganlynol yn bet eithaf diogel.

Er y gall rhai pobl ddod o hyd i destun y diwrnod canlynol ychydig yn ormod, mae'n debyg na fyddai'r mwyafrif helaeth yn batio amrant ar hyn.

Osgoi chwarae gemau a cheisio'n rhy galed i adeiladu disgwyliad. Os yw rhywun yn eich hoffi chi, nid yw'n deg gwneud iddyn nhw aros yn rhy hir i wybod hynny rydych chi'n eu hoffi yn ôl .

Beth I'w Testun ar ôl Dyddiad Cyntaf

Nawr eich bod chi'n gwybod pryd i anfon neges destun at rywun ar ôl dyddiad cyntaf, gadewch inni droi ein sylw beth dylech fod yn dweud yn eich negeseuon dilynol.

sut i ddweud a oes gan fenyw iau ddiddordeb ynoch chi

Dyma rai pethau y byddwch chi am eu cynnwys.

1. Dywedwch wrthyn nhw eich bod chi wedi mwynhau eich hun a'u cwmni.

Mae dynion a menywod eisiau gwybod pryd aeth dyddiad yn dda.

Rydyn ni eisiau teimlo ein bod ni'n gwmni da ac nad oedd y llongddrylliad nerfus y gallen ni fod wedi bod y tu mewn yn dangos gormod.

Felly dechreuwch eich testun trwy ddweud wrthyn nhw faint wnaethoch chi fwynhau'ch dyddiad.

Byddwch yn glir nad y pryd neu'r diodydd na'r gweithgaredd y gwnaethoch chi ei fwynhau yn unig, ond nhw a'r sgyrsiau y gwnaethoch chi eu rhannu.

Bydd hyn yn rhoi ychydig o hwb i'w hunan-barch ac yn gwneud iddyn nhw anadlu ochenaid neu ryddhad os ydyn nhw'n gobeithio eich gweld chi eto.

2. Gwnewch hi'n glir eich bod chi am eu gweld eto.

Peidiwch â churo o gwmpas y llwyn - dywedwch eich bod yn hoffi cael ail ddyddiad.

Nid yw dynion na menywod yn hoff o amwysedd neges annelwig. Maen nhw eisiau gwybod a yw hyn yn arwain yn unrhyw le.

Nid oes rhaid i chi gwblhau'r manylion ar unwaith, ond mae'n dda rhoi'r syniad o ail ddyddiad yn gadarn yn eu pennau.

Os yw eu hymateb i hyn yn gadarnhaol, gallwch naill ai gynnig diwrnod neu ddau yn y fan a'r lle neu aros ychydig yn hirach cyn mynd i fanylion penodol.

Y ddau bwynt cyntaf hyn yw'r cyfan sydd angen i chi ei gynnwys yn eich testun cychwynnol. Rydych chi am ei gadw'n fyr a chaniatáu i'r sgwrs dyfu oddi yno.

3. Cysylltu yn ôl â'r dyddiad cyntaf.

Mae pobl yn ei hoffi pan fydd rhywun yn cofio rhywbeth maen nhw wedi'i ddweud. Mae'n dangos eu bod yn talu sylw mewn gwirionedd ac nid gwrando yn unig er mwyn ymateb.

Felly pe bai'ch dyddiad yn siarad am eu cariad at ffotograffiaeth, fe allech chi ddweud yr hoffech chi weld rhai o'u lluniau gorau, neu ofyn mewn ffordd jôc pryd maen nhw'n mynd i dynnu'ch portread.

Neu os digwyddodd rhywbeth ar y dyddiad a barodd i'r ddau ohonoch chwerthin, codwch ef eto i'w hatgoffa o'r foment y gwnaethoch ei rhannu.

A wnaethoch chi ollwng diod arnoch chi'ch hun? A aethoch ar goll wrth gerdded trwy'r ddinas gyda'ch gilydd?

Dywedwch rywbeth sy'n dod â chof eich dyddiad yn ôl i'w meddwl yn y goleuni mwyaf cadarnhaol posib.

Oherwydd, er y gallai fod ychydig eiliadau lletchwith, rydych chi am iddyn nhw gofio'r holl hwyl a gawsant yn lle.

4. Cadwch eich negeseuon yn fyr, neu adlewyrchwch yr hyn maen nhw'n ei wneud.

Fel rheol gyffredinol, rydych chi am gadw'ch testunau yn eithaf byr yn y cychwyn cyntaf yn ôl ac ymlaen sydd gennych ar ôl dyddiad.

Ond peidiwch â'u gwneud yn rhy fyr. “Hei!” neu “Beth sydd i fyny?” nid ydyn nhw'n destunau y mae unrhyw un yn dymuno eu derbyn gan rywun maen nhw wedi bod ar ddyddiad gyda nhw.

Dylid cadw dod i adnabod ei gilydd yn wirioneddol ar gyfer y dyddiadau eu hunain, gyda sgyrsiau testun yn fwy i'w wneud â chynnal y cysylltiad hwnnw rhwng dyddiadau ac i drefnu'r dyddiadau hynny yn y dyfodol.

pan fyddwch chi'n teimlo eich bod chi'n cael eich cymryd yn ganiataol

Yr eithriad i'r rheol hon yw pan fydd y person arall yn dechrau ysgrifennu ymatebion hir i'ch testunau.

Os daw'n norm, mae'n iawn adlewyrchu hyn gyda rhai negeseuon hirach eich hun.

Yn enwedig gan eich bod chi am fynd i'r afael â'r rhan fwyaf, os nad y cyfan, o'r pethau maen nhw wedi siarad amdanyn nhw yn eu testunau.

5. Peidiwch â thestun yn rhy aml.

Yn debyg iawn i chi nad ydych chi eisiau ysgrifennu negeseuon hir iawn, nid ydych chi hefyd eisiau bod yr unigolyn sy'n tecstio yn ddiangen neu sy'n ymateb yn syth bob tro.

Yn sicr, os ydych chi'n cael sgwrs dros destun un noson, mae'n iawn ymateb yn weddol gyflym, ond os ydyn nhw'n tecstio allan o'r glas un diwrnod, does dim rhaid i chi fynd yn ôl atynt ar unwaith.

Byddant yn deall yn iawn a ydych yn brysur ac yn methu ymateb ar yr union foment honno mewn amser.

Cofiwch, nid ydych chi eisiau i destunau ddisodli'r dyddio go iawn.

6. Fflyrtiwch os yw'n teimlo'n naturiol, ond ceisiwch osgoi secstio.

Os mai dim ond ar un dyddiad rydych chi wedi bod gyda'r person hwn, mae'n rhy fuan i fod yn cyfeirio at unrhyw beth rhywiol mewn testunau gyda nhw.

Ond mae fflyrtio yn hollol iawn ... os yw'n rhywbeth rydych chi'n teimlo'n gyffyrddus ag ef.

Ni all pawb fflyrtio'n effeithiol, felly peidiwch byth â'i orfodi na defnyddio llinellau rydych chi wedi'u darganfod ar y rhyngrwyd.

Dim ond bod yn naturiol. Os oeddent yn teimlo cysylltiad ar eich dyddiad cyntaf, ni fyddant yn cael eu digalonni yn sydyn os na allwch fflyrtio trwy destun.

Ond efallai y byddan nhw'n digalonni os byddwch chi'n dechrau taflu llinellau atynt nad ydyn nhw'n ymddangos fel y chi go iawn.

7. Cadwch bethau'n ysgafn.

Os ydych chi wir yn mwynhau sgyrsiau dwfn ac ystyrlon am fywyd a'r bydysawd, NID nawr yw'r amser i ddechrau un.

Dylid cadw tecstio ar ôl dyddiad cyntaf yn ysgafn ac yn hawdd ymateb iddo.

Nid yw pobl eisiau gorfod ateb cannoedd o gwestiynau dros destun, maen nhw eisiau gwybod bod gennych chi ddiddordeb a threfnu ail ddyddiad.

A pheidiwch â dweud wrthyn nhw pa mor wael fu'ch diwrnod yn y gwaith neu sut rydych chi wedi cael dadl gyda'ch ffrind.

Dim ond siarad am bethau cadarnhaol i gynnal eu hargraff gadarnhaol ohonoch chi.

8. Peidiwch â gorddefnyddio emojis.

Mae yna rai adegau pan all emoji neu ddau gyfleu ein meddyliau neu ein teimladau yn llawer gwell nag y gallai geiriau erioed.

Ond, ac mae'n OND mawr, ni ddylent fyth fod yn brif ffurf ar destun.

Weithiau, gall testun emoji unigol achosi dryswch yn fwy na dim arall oherwydd gellir eu dehongli mewn gwahanol ffyrdd.

seremoni neuadd enwogrwydd wwe

Felly os ydych chi'n eu defnyddio, ceisiwch eu cynnwys mewn brawddeg sy'n mynegi'r hyn rydych chi am ei ddweud yn glir.

Neu os ydych chi'n anfon emoji ar ei ben ei hun, gwnewch yn siŵr ei fod yn weddol glir beth rydych chi'n ei olygu. Dim unicorn ar hap nac wynebau pucio os gallent gael eu camddarllen fel rhywbeth sy'n golygu rhywbeth arall.

Cwestiynau Cyffredin Tecstio Ôl-ddyddiad Eraill

Heblaw am y pryd a'r hyn i'w anfon at destun, dyma rai cwestiynau ac atebion cyffredin eraill ynghylch tecstio ar ôl dyddiad cyntaf.

Beth os nad ydyn nhw'n ateb neu os nad ydyn nhw'n ymddangos â diddordeb?

Ah, y distawrwydd ofnadwy ar ôl i chi anfon neges destun at rywun rydych chi wedi bod ar ddyddiad gyda nhw.

Er ei bod yn moesau gwael i beidio ag ateb o gwbl, mae'n digwydd nawr ac yn y man.

A chyda negeseuon modern sy'n eich galluogi i weld pan fydd rhywun wedi darllen testun, mae'n anoddach fyth ar y person sy'n cael ei ysbrydoli.

Os ydych chi wedi rhoi diwrnod neu fwy iddyn nhw ymateb, mae gennych chi ddau ddewis ...

… Naill ai rydych chi'n derbyn nad oedd ganddyn nhw ddiddordeb ac yn rhoi'r gorau iddyn nhw.

… Neu rydych chi'n rhoi cynnig ar un testun olaf yn y gobaith eu bod nhw wedi anghofio am yr un cyntaf yn unig.

Yr unig weithiau y dylech ddewis yr ail ddull yw pe bai'r dyddiad yn mynd yn dda iawn, fe wnaethant fynegi diddordeb mewn cyfarfod eto, neu rydych chi'n gwybod bod ganddyn nhw ychydig ddyddiau prysur iawn yn dod i fyny.

Ond beth am os ydych chi'n tecstio gyda nhw, ond mae'n ymddangos nad ydyn nhw'n gwneud yr ymdrech ac yn cynnig atebion di-flewyn-ar-dafod yn bennaf?

Wel, mae hyn yn aml yn arwydd gwael o ran pethau'n mynd i unrhyw le rhyngoch chi.

Y peth gorau i'w wneud yw gofyn yn syml a hoffent fynd ar ail ddyddiad. Mae hyn yn rhoi cyfle iddynt ddweud ie, ac os felly gallwch drefnu un, neu na, ac os felly gallwch ddymuno'n dda iddynt a ffarwelio.

Mae rhai pobl yn casáu tecstio yn unig, ond efallai eu bod yn dal yn awyddus i'ch gweld chi eto. Un ffordd neu'r llall, byddwch chi'n gwybod ble rydych chi'n sefyll.

A ddylai merch anfon neges destun at ddyn yn gyntaf?

Ateb byr: yn sicr, pam lai?

Dyma'r 21stganrif ac wedi mynd yw'r dyddiau pan oedd yn gyfan gwbl ar y dyn i gychwyn pethau.

Mae hyn yn arbennig o wir pan fydd pobl, fel y soniwyd yn gynharach, yn heneiddio ac eisiau mynd yn syth i fusnes yn lle troedio'n ysgafn o amgylch y sefyllfa.

Peidiwch â phoeni am ymddangos yn rhy awyddus - nid oes y fath beth mewn gwirionedd. Mae'n debyg y bydd dyn yn cael rhyddhad nad oes rhaid iddo gael y bêl i rolio.

A ddylech chi ffonio yn hytrach na thestun?

Ddim mor bell yn ôl, galwad ffôn oedd yr unig opsiwn ymarferol i siarad â rhywun ar ôl dyddiad cyntaf (heblaw am droi i fyny ar stepen eu drws, nad ydym byth yn ei argymell!)

Ond mae tecstio wedi cymryd drosodd yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac mae galw rhywun nad ydych chi wedi cwrdd ag ef unwaith yn cael ei ystyried ychydig yn rhy gyfarwydd.

Mae galw yn mynnu mwy na thestio o ran uniongyrchedd, ac yn gyffredinol mae'n llai cyfleus.

Cofiwch yr hyn a ddywedasom yn gynharach yn ei gylch: prif bwrpas tecstio yw sicrhau'r dyddiad nesaf a chadw'r llog i fyny tan hynny.

Nid yw am ddod i adnabod rhywun, ac nid yw chwaith yn galw.

Mae'n debyg ei bod yn well ei osgoi.

bod mewn cariad yn erbyn caru rhywun

Pa mor hir ddylech chi aros cyn ail ddyddiad?

Er y byddwch fwy na thebyg eisiau ei roi o leiaf cwpl o ddiwrnodau rhwng eich dyddiadau cyntaf a'ch ail ddyddiad, peidiwch â'i adael yn rhy hir.

Yn dibynnu ar sut mae'ch dau ddyddiadur yn edrych, mae hi bob amser yn dda gosod ail ddyddiad o fewn wythnos i'r cyntaf.

Os gwnaethoch gyfarfod ar benwythnos, ceisiwch wneud rhywbeth y penwythnos canlynol neu'n gynt.

Po fwyaf o amser sy'n mynd rhwng eich dyddiadau cyntaf a'ch ail ddyddiad, y lleiaf tebygol y bydd yr ail ddyddiad yn digwydd byth.

Dal ddim yn siŵr beth i'w roi yn eich testun? Sgwrsiwch ar-lein ag arbenigwr perthynas o Hero Perthynas a all eich helpu i ddarganfod pethau. Yn syml.

Efallai yr hoffech chi hefyd: