6 Gwahaniaethau Allweddol Rhwng Caru Rhywun A Bod Mewn Cariad

Mae ‘cariad’ yn air mawr ac yn deimlad hyd yn oed yn fwy.

Mae'n anodd diffinio beth mae cariad yn ei olygu mewn gwirionedd.

Ac yna mae'r cwestiwn o sut, yn union, cariadus mae rhywun yn wahanol i fod mewn cariad gyda rhywun.

Pan fyddwch chi'n dweud “Rwy'n dy garu di' i rywun, sydd math o gariad wyt ti'n meddwl?

Ydych chi'n eu caru? Neu a ydych chi mewn cariad â nhw?Allwch chi fod yn ddau?

Pan ddaw i ‘gariad’ vs ‘mewn cariad,’ beth yw’r gwahaniaethau allweddol?

1. Infatuation vs Ymrwymiad

Mae bod mewn cariad â rhywun yn aml yn teimlo fel infatuation yn fwy na dim arall.Dyma beth rydych chi'n ei brofi yn y dyddiau cynnar hynny pan na allwch chi gael digon o'r person rydych chi gyda nhw.

Rydych chi eisiau bod gyda nhw trwy'r amser, ac rydych chi'n eu colli yr eiliad maen nhw'n ei adael.

Mae hon yn rhan hyfryd iawn o berthynas, neu'n dyddio, ond gall fod yn eithaf dryslyd.

Efallai y gwelwch eich bod mewn cariad â rhywun heb o reidrwydd weld eich hun gyda nhw yn y tymor hir.

Mae ganddyn nhw rai rhinweddau gwych ac maen nhw'n eich gwneud chi'n hapus iawn, neu o leiaf o gwmpas maen nhw'n eich gwneud chi'n hapus iawn.

Efallai nad nhw fydd eich person delfrydol, ond y sefyllfa o fod gyda nhw yn gweithio'n dda i chi ar hyn o bryd.

Efallai y bydd y teimladau'n teimlo'n ddwfn, ond gallant fod yn fwy ar yr wyneb nag yr ydych chi'n sylweddoli, a gallant fod yn fwy corfforol na'r rhai sy'n ymwneud â chariad ei hun.

pa mor hen yw nene yn gadael

Rydych yn chwennych eu cyffyrddiad, hyd yn oed os mai dal dwylo yn unig neu ddangos rhyw fath o ‘berchnogaeth’ ohonynt i eraill.

Mae caru rhywun, ar y llaw arall, yn eu derbyn .

Gall y parchedig ofn o infatuation fod yno o hyd, ond rydych chi wir yn adnabod y person ac yn ei garu yn ei gyfanrwydd.

Gallwch weld pethau'n fwy gwrthrychol (ie, nid yw eu moesau bwrdd yn anhygoel), ond rydych chi'n eu derbyn a'u caru beth bynnag.

Gallwch weld pethau mewn ffordd gliriach, heb y niwl arlliw rhosyn sy'n aml yn gallu cwympo i lawr yn nyddiau cynnar dyddio.

Yn hytrach na dim ond eisiau bod o gwmpas rhywun trwy'r amser, rydych chi am fod gyda nhw yn y tymor hir.

Mae caru rhywun yn eu cofleidio ac yn adeiladu rhywbeth go iawn gyda'i gilydd, nid dim ond y cam edrych yn ystod y dydd.

Mae'n gweld y diffygion yn rhywun ac yn eu caru beth bynnag, oherwydd rydych chi am fod gyda nhw, nid dim ond o gwmpas nhw.

Cariad diamod yn wir yn golygu hynny'n union - heb amodau - a bron nad oes gennych ddewis a ydych chi'n ei deimlo ai peidio.

2. Perchnogaeth yn erbyn Twf

Gall y cam infatuation fod yn llafurus, ac felly gallwch chi hefyd!

Pan ydych chi mewn cariad â rhywun, rydych chi'n ysu am fod o'u cwmpas, i wybod popeth am eu bywyd.

Rydych chi eisiau bod yn rhan o bopeth maen nhw'n ei wneud ac rydych chi bron yn ysu am fod yn rhan fawr o'u bywyd.

Gall hyn arwain at faterion yn ymwneud â pherchnogaeth a cenfigen , gyda theimladau rhai pobl o gariad yn arddangos fel meddiant .

Ac eto, pan ydych chi'n caru rhywun, rydych chi eisiau'r gorau iddyn nhw - beth bynnag yw hynny.

pethau hwyl i'w gwneud wrth ddiflasu gartref

Ac, mewn rhai achosion trist, nid yw hynny gyda nhw.

Mae hyn yn dangos y gwahaniaeth enfawr rhwng caru rhywun a bod mewn cariad â rhywun - rydych chi'n barod i adael iddyn nhw fynd os yw'n well iddyn nhw.

Mae teimladau o berchnogaeth yn pylu, pe byddent yno erioed, ac yn lle hynny rydych chi'n dysgu gwerthfawrogi twf a chynnydd eich partner mewn bywyd.

Mae'r syniad o fod yn system gymorth i berson arall, yn ogystal â chi'ch hun, yn dod yn bwysig iawn.

3. Tymor byr yn erbyn hirhoedlog

Nid yw hyn yn wir i bawb, ond nid yw bod mewn cariad bob amser yn para cyhyd.

Gall y teimladau dwys hynny o infatuation ddiflannu yr un mor gyflym ag y cyrhaeddon nhw oherwydd efallai nad ydyn nhw mor ddwfn â hynny.

Hynny yw, nid ydyn nhw'n dweud nad ydyn nhw'n deimladau dilys, maen nhw mor ddwys a chyffrous fel eu bod nhw'n gallu ffrwydro allan yn eithaf cyflym.

Chwant ac mae awydd yn chwarae rhan enfawr yn y mathau hyn o deimladau, felly mae'n bwysig bod yn hunanymwybodol wrth i chi ddyddio neu fynd i berthnasoedd newydd.

Wrth gwrs, gall bod mewn cariad â rhywun arwain at eu caru, a dweud y gwir. Mae'n dibynnu ar y bobl sy'n cymryd rhan yn fwy na dim.

Mae rhywun cariadus yn tueddu i bara am amser hir, gyda rhai yn credu bod y teimladau hyn yn para am byth.

Oherwydd eu bod mor ddwfn â gwreiddiau a phur, gallant fod yn anoddach o lawer eu diswyddo na theimladau o ymgnawdoliad.

bowlio am wynfyd alexa cawl

Gall rhai pobl garu ei gilydd heb fod mewn cariad mwyach.

Gall hyn ddigwydd ymhellach i lawr y llinell mewn perthnasoedd, lle mae'r wreichionen wedi pylu, ond mae cyd-ddibyniaeth iach yn agos o hyd.

Y rheswm am hyn yw y gall y teimladau cychwynnol hynny o obsesiwn a pharchedig ofn gael eu lleddfu gan realiti bywyd bob dydd…

… Gall y swigen o fod mewn cariad byrstio unwaith y bydd amserlenni gwaith prysur, plant a materion ariannol yn codi.

Ac wrth inni heneiddio gyda'n gilydd, mae agosrwydd emosiynol caru rhywun yn tueddu i ddod yn bwysicach o lawer na dwyster emosiynol bod mewn cariad.

Y gwmnïaeth, yr hanes a rennir, y bywyd rydych chi wedi'i arwain gan ochr eich gilydd - y pethau hyn yw'r bondiau dyfnaf.

Efallai yr hoffech chi hefyd (mae'r erthygl yn parhau isod):

4. Dibyniaeth yn erbyn Sefydlogrwydd

Mae bod mewn cariad yn aml yn ymwneud â rhoi’r person arall yn gyntaf - rydych yn rhoi eu hanghenion uwch eich un chi ac efallai y gwelwch eich bod yn colli eich hun i’r berthynas.

Mae hyn yn cysylltu â theimladau infatuation, gan y byddwch chi'n gwneud unrhyw beth drostyn nhw.

Efallai y byddwch chi'n cael eich hun yn canslo'ch cynlluniau oherwydd eich bod chi mor daer eisiau bod o'u cwmpas, a'ch bod chi'n eu blaenoriaethu mewn ffyrdd nad ydyn nhw bob amser yn iach.

Gall caru rhywun ddal i gynnwys y math hwn o deimlad ac aberth, ond mae llawer mwy o sefydlogrwydd ynghlwm.

Yn hytrach nag aberthu popeth am eiliad gyda'r person rydych chi mewn cariad ag ef, rydych chi'n gyffyrddus o wybod y bydd pethau'n iawn yn eich perthynas os ydych chi'n canolbwyntio arnoch chi'ch hun.

pam ydw i'n cael diflasu yn hawdd gyda phopeth

Mae hwn yn gam mor bwysig i gyrraedd - bod gyda rhywun nid yw hynny'n golygu eich bod chi'n ddibynnol ar god !

Gallwch chi gael eich bywyd eich hun yn fawr iawn.

Mae'n ymwneud â theimlo'n ddigon sefydlog a hyderus yn eich perthynas i adael iddo fynd ychydig bach a bod yn berson eich hun.

5. Pwysedd yn erbyn Cysur

Gall dyddio yn nyddiau cynnar perthynas fod yn wych, ond yn bendant mae yna lefel o bwysau ynghlwm.

Pan ydych chi'n cwympo mewn cariad â rhywun , rydych chi am iddyn nhw weld yr ochr orau bosib i chi.

Mae bod mewn cariad â rhywun yn aml yn golygu bod y fersiwn fwyaf doniol, craffaf ohonoch chi'ch hun.

Mae'n hollol naturiol gwneud hyn, wrth gwrs, ond gall y teimladau hynny newid unwaith y byddwch chi mewn cariad llwyr â rhywun.

Mae caru rhywun a chael ei garu ganddo yn golygu bod yn chi'ch hun - pa bynnag fersiwn o hynny mae'n digwydd bod!

Mae caru rhywun yn golygu derbyn eu diffygion, eu dyddiau gwallt gwael, a'r brwydrau maen nhw'n mynd drwyddynt.

Mae hyn wir yn cysylltu'n ôl â'r syniad o gariad diamod a'r ymrwymiad hwnnw rydych chi'n ei wneud i garu rhywun fel y maen nhw.

Mae hwn yn gam iach iawn i gyrraedd.

Ar ddechrau perthnasoedd, mae'r ddau ohonoch yn debygol o fod ar eich ymddygiad gorau.

Unwaith y byddwch chi wedi sylweddoli eich bod chi'n caru'ch gilydd a'ch bod chi'n gyffyrddus, byddwch chi eisiau eu gwneud nhw'n hapus o hyd, ond mae llai o bwysau i fod yn 'berffaith' trwy'r amser.

beth mae'n ei olygu pan fydd person yn fas

6. Amheuaeth vs Hyder

Pan fyddwch mewn cariad â rhywun, weithiau gallwch gael eich lapio ag amheuaeth a pryder am ddyfodol y berthynas .

A fydd yn sefyll prawf amser? Ydyn ni'n iawn dros ein gilydd? Ydyn nhw'n teimlo'r un ffordd?

Mae hyn yn arbennig o wir pan fydd cyfnod y mis mêl yn dirwyn i ben ac mae'r uchafbwyntiau a ysgogwyd yn gemegol yr oeddech chi'n teimlo ar y dechrau yn dechrau pylu.

Ychydig o ddadleuon sy'n gallu teimlo fel dechrau troell ar i lawr o doom perthynas.

Pan ydych chi'n caru rhywun, rydych chi'n teimlo'n ddiogel gan wybod eich bod chi a nhw yn cyfateb yn dda ac mae'r siawns o gael perthynas hirdymor lwyddiannus a hapus yn uchel.

Rydych yn derbyn y bydd cynnydd a dirywiad ac y gall eich emosiynau tuag at eich partner amrywio'n fawr.

Ond rydych chi hefyd yn gwybod eich bod chi'n gofalu amdanyn nhw yn ddwfn ac mai'r teimladau hyn sy'n cyfrif go iawn.

Nid yw'r dyfroedd torrog ar yr wyneb yn tarfu ar gefnfor gwir gariad sy'n gorwedd oddi tano.

Mae'r gwahaniaeth ystyr rhwng caru rhywun a bod mewn cariad â rhywun weithiau'n gynnil.

Mae'n bosibl teimlo'r ddau fath o gariad ar yr un pryd, er y bydd pwysigrwydd cymharol pob un yn newid wrth i berthynas barhau.

Gobeithio eich bod bellach mewn gwell sefyllfa i nodi beth, yn union, rydych chi'n ei deimlo ar hyn o bryd.

Dal ddim yn siŵr a ydych chi'n caru rhywun neu mewn cariad â nhw? Sgwrsiwch ar-lein ag arbenigwr perthynas o Hero Perthynas a all eich helpu i ddarganfod pethau. Yn syml.

Mae'r dudalen hon yn cynnwys dolenni cyswllt. Rwy'n derbyn comisiwn bach os dewiswch brynu unrhyw beth ar ôl clicio arnynt.