Y 7 Math o Gariad y Gall Person Eu Teimlo Yn Y Bywyd Hwn

Yn ôl yng Ngwlad Groeg Hynafol, credwyd yn eang bod 7 math gwahanol o gariad…

Er bod llawer o bethau wedi newid ers hynny, mae'r 7 yn dal i fod yn berthnasol i'r gymdeithas fodern.

Efallai ein bod wedi eu hailenwi ychydig, neu wedi gosod gwahanol baramedrau ar gyfer eu diffiniadau, ond maent yn sefyll yn gadarn fel ffyrdd y gallwn brofi cariad yn ein bywydau.

1. Gadewch

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn cydnabod y gair hwn mewn rhyw ffordd, hyd yn oed os nad ydyn nhw'n gyfarwydd â'r hyn y mae'n ei olygu mewn gwirionedd.

Mae’r term ‘Eros’ yn ymwneud â chariad angerddol, yr ydym yn ei adnabod y dyddiau hyn fel cariad ‘rhamantus’ a rhywiol.Cyfeirir at y math hwn o gariad yn fwyaf cyffredin hefyd o ran cariad ‘mawr’, fel yr hyn y soniwyd amdano yn Sex and the City a sioeau rhamantus eraill a rhamantau Hollywood.

Felly, o ble mae'r syniad hwn yn dod? Wel, ym mytholeg yr Hen Roeg, mae Eros yn digwydd pan fydd rhywun wedi cael ein taro gan saeth Cupid’s - mae hyn yn achosi inni wneud hynny syrthio mewn cariad .

Mae'r mwyafrif ohonom wedi clywed am rywbeth tebyg, ac mae'n syniad eithaf braf!Gan gysylltu hyn yn ôl â bywyd modern, mae llawer ohonom yn cael ein ‘taro’ gan rywun ac yn cwympo amdanynt yn llwyr. Y math hwn o gariad hollgynhwysfawr yw'r hyn yr ydym yn ei ystyried yn gariad rhamantus a dyma'r hyn a bortreadir amlaf yn y cyfryngau.

Yn nodweddiadol, hwn yw'r math mwyaf poblogaidd o gariad - mae'n ddwys ac yn angerddol ac rydyn ni'n colli ein hunain iddo yn llwyr.

onid wyf yn ddigon da iddo

Gall y cariad hwn fod yn afiach mewn rhai ffyrdd , felly mae'n werth cadw golwg ar eich disgwyliadau a pheidio â gadael i'ch hun gael eich cario i ffwrdd â gobeithion uchel!

Wedi dweud hynny, rydyn ni i gyd yn haeddu profi o leiaf un ‘cariad mawr’ yn ein bywydau, felly os yw’n teimlo’n iawn, ewch amdani…

2. Philia

Mae hyn yn llai o gariad rhamantus, agos atoch, ond cariad ydyw serch hynny. Mae ‘Philia’ yn ymwneud â chyfeillgarwch neu hoffter, a dyna hanfod y math hwn o gariad.

Mae hyn yn fwy y math o gariad sydd gennym tuag at ein brodyr a chwiorydd neu ffrindiau da - nid yw'n fath rhamantus o gariad o gwbl ac felly mae'n llawer mwy hirsefydlog.

Yn hytrach na byrstiadau byr o gariad rhamantus neu agos atoch, mae Philia yn ymwneud â chysylltiad tymor hwy, fel y bond o fod yn deulu.

Gellir anwybyddu'r cariad hwn ar brydiau, gan fod cymaint ohonom yn canolbwyntio ar fynd ar drywydd cariad Eros. Fe ddylen ni dalu sylw i Philia serch hynny, gan mai dyma’r math o gariad a fydd yn para mewn gwirionedd ac yn ein cadw ar y ddaear ac yn ddiogel trwy gydol ein bywydau.

Yn hytrach na chanolbwyntio ar ramant neu gorfforol, mae'n ymwneud â'r bondiau hirach y gallwn eu creu gyda'r rhai yr ydym yn wirioneddol agos atynt (gan gynnwys ein partneriaid rhamantus). Dyma gariad i'w drysori, gan ei fod yn dangos arwyddion o gyfeillgarwch, parch a thosturi.

3. Storge

Mewn ffordd debyg i Philia, mae'r math hwn o gariad yn gysylltiedig â theuluoedd. Yn benodol, mae'n disgrifio'r ffordd y mae rhieni'n caru eu plant - hynny diamod , gofal a defosiwn di-ildio.

Nid yw hyn yn gariad at ddibyniaeth mewn unrhyw ffordd, gan fod y cariad hwn yn dod gan y rhiant waeth beth yw ymddygiad y plentyn. Mae'n ymwneud ag aberth ac am rieni yn maddau i'w plant am unrhyw beth a phopeth.

Mae llawer ohonom yn profi’r math hwn o gariad ar ryw adeg yn ein bywydau, boed hynny gan ein rhieni neu trwy fod yn rhieni ein hunain.

Fel rhieni, efallai na fydd y cariad hwn yn teimlo fel ei fod yn syth - mae rhai pobl yn ei chael hi'n anodd ffurfio bond â'u plant yn gynnar. Fel rheol, fodd bynnag, mae wedi'i wreiddio'n ddwfn ac mae yna emosiynau eraill sy'n ei guddio neu'n ei guddio, yn isymwybod neu fel arall.

Mae pŵer y cariad hwn mor aruthrol nes ein bod weithiau'n ei chael hi'n anodd ei brosesu, a dyna pam y gall ymddangos weithiau fel nad ydym yn ei brofi o gwbl. Mae yno, serch hynny!

Meddyliwch am y straeon rydych chi'n eu clywed am famau yn codi ceir â'u dwylo noeth i achub eu plant - mae rhywbeth mor gryf a throsgynnol yn Storge y gall hyd yn oed ein cyrff ei ddeall yn gorfforol ar brydiau.

Efallai yr hoffech chi hefyd (mae'r erthygl yn parhau isod):

4. Agape

Mae hwn yn fwy o fath cysyniadol o gariad ac mae'n rhywbeth i anelu ato yn hytrach na rhywbeth y gallem fod yn teimlo eisoes yn barod.

pob fy ffrindiau yn dweud i fynd ag ef yn araf

Mae'n cyfeirio at gyflwr heddwch yn yr ystyr ein bod ni'n gariadus ac yn allgarol. Mae hyn yn fwy o gariad cymunedol-arddull na chariad personol, un-i-un.

Mae'n cwmpasu'r syniadau o anhunanoldeb a gweithio tuag at y daioni gorau yn hytrach na chanolbwyntio ar ein hanghenion a'n dyheadau unigol.

Er bod y math hwn o gariad yn swnio'n wych ac yn iach, mae'n aml yn cael ei ystyried yn ddyheadol yn hytrach nag yn realistig.

Wrth gwrs, mae yna lawer o fuddion i'r math hwn o fynegiant o deimladau, yn yr ystyr ein bod ni'n elwa'n fawr fel unigolion - mae ein hunan-barch a'n hunan-werth yn cael hwb ac rydyn ni'n teimlo'n dda am wneud daioni.

Gall fod yn anodd cyflawni'r math hwn o gariad, a hyd yn oed yn anoddach ei dderbyn fel unigolyn unigol, felly mae'n haws gweithio tuag ato mewn cymuned.

Mae Agape yn ymddangos mewn llawer o grefyddau neu grwpiau ysbrydol - mae'n ymwneud â thosturi pur a rhoi rhan ohonoch chi'ch hun er budd eraill.

5. Pragma

Efallai bod y math hwn o gariad yn ymddangos yn drist iawn ar y dechrau, ond mae ganddo le yn y rhan fwyaf o'n bywydau ar ryw adeg. Yn hytrach na chanolbwyntio ar ystumiau rhamantus mawreddog neu gariad diamod yn y ffyrdd traddodiadol, mae'n gariad sy'n cael ei ffurfio o'r angen i wneud i bethau weithio.

Er enghraifft, gall cwpl priod â phlant brofi'r math hwn o gariad ar ryw adeg yn eu perthynas. Nid yw o reidrwydd yn adlewyrchu'r teimladau sy'n gysylltiedig rhwng dau berson, ond mae'n ymwneud â gwneud i bethau weithio a glynu wrtho er budd gorau - e.e. lles y plant.

Gall hyn weithio os yw'r bobl dan sylw ar yr un dudalen yn foesegol, ac o ran nodweddion cymeriad. Er efallai nad oes y cariad enfawr, ar ffurf tân gwyllt, y mae llawer o bobl yn anelu ato, gall Pragma ddal llawer o nodweddion tebyg o hyd.

Rhaid cael parch i'r math hwn o emosiwn weithio gan ei fod yn gadael y ddau berson yn agored iawn i niwed. Mae yna dristwch i'r math hwn o gariad, yn yr ystyr ei fod yn bennaf ar gyfer ymarferoldeb, ond mae hefyd yn dangos cryfder yn y berthynas mewn rhai ffyrdd a bod cymaint o ofal ac empathi yn dal i fodoli rhwng y rhai sy'n cymryd rhan.

6. Hunan

Un o'r mathau mwyaf poblogaidd o gariad yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, hunan-gariad yn hynod bwysig i lawer ohonom.

Yn gyffredinol, mae hunan-gariad yn cael ei ystyried yn agwedd wych ar fywyd modern - mae gennym ni'r amser i edrych ar ôl ein hunain yn enw ein lles.

dweud arwyddion stori mae merch yn eich hoffi chi

Gall hunan-gariad gyfeirio at unrhyw beth sy'n ein helpu i dyfu neu sefydlogi ein hunain. Gall hyn fod yn cymryd diwrnod i ffwrdd pan fyddwn yn teimlo bod angen i ni ailosod a dadflino gall fod yn hepgor digwyddiad cymdeithasol os ydym yn synhwyro ein hunain yn mynd yn or-bryderus neu'n ofidus yn ei gylch.

Mae’r cynnydd mewn ymwybyddiaeth iechyd meddwl yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi arwain at gynnydd aruthrol mewn hashnodau ‘hunan-gariad’ a ‘hunanofal’ ar draws y cyfryngau cymdeithasol!

Wrth gwrs, mae yna ochr arall i'r math hwn o gariad. Gellir ei ystyried yn ddinistriol mewn rhai ffyrdd - mae’n rhoi ymdeimlad ffug ohonom ein hunain a gallwn ddod yn ‘ben-mawr’ neu narcissistaidd.

Yn bennaf, fodd bynnag, gellir ei ystyried yn gadarnhaol iawn. Mae cael y pŵer i weithio ar ein hunan-gysyniad yn golygu y gallwn wella ein hyder, ein hunan-barch a'n hunan-barch gennym ni ein hunain.

7. Ludus

Mae Ludus yn cyfeirio at fath o gariad sy'n bell o'r rhai rydyn ni eisoes wedi sôn amdanyn nhw. Yn hytrach na chariad diamod, mae'n chwareus ac yn aml yn fflyd.

Nid oes unrhyw ymrwymiadau ynghlwm, dim ond rhywbeth hwyl. Gall y math hwn o gariad achosi llawer o ddryswch, gan ei fod yn cael ei ystyried weithiau rhywbeth mwy ymroddedig nag y mae - mae hyn oherwydd y gall Ludus ddal i gynnwys agosatrwydd a ‘rhamant’ cariad fel Eros (cariad mawr) heb yr ymrwymiad.

Mae'r math hwn o gariad yn debyg i fflyrtio a hudo i berthnasoedd achlysurol a hwyl yn hytrach nag unrhyw beth difrifol neu gyda bwriadau tymor hir.

Wrth gwrs, gall hyn ddod yn fwy o gariad tymor hir os bydd y ddau barti yn penderfynu eu bod am ei gwneud yn fwy o bartneriaeth yn null Eros.

Efallai bod y 7 math hyn o gariad wedi cael eu categoreiddio flynyddoedd a blynyddoedd yn ôl, ond maen nhw'n dal yn wir heddiw. Bydd y mwyafrif ohonom yn profi llawer o'r cariadon hyn, ar ryw ffurf, ar ryw adeg yn ein bywydau.

Mae cael ymwybyddiaeth o'r hyn ydyn nhw a sut y gallant effeithio arnom yn ein rhoi mewn sefyllfa wych ar gyfer rhoi a derbyn y mathau hyn o gariad.

Efallai na fydd yn ymddangos yn debyg iddo nawr, yn enwedig os ydych chi wedi cael amser caled gyda chariad yn y gorffennol, ond mae allan yna i bawb . A chofiwch - po fwyaf y byddwch chi'n rhoi cariad, y mwyaf y byddwch chi'n ei gael yn ôl.