Pan Rydych chi'n Cael Diwrnod Gwael, Atgoffwch Eich Hun O'r 20 Peth Hwn

Mae gan bob un ohonom ddyddiau gwael. Ni waeth pa mor berffaith y gallai eich bywyd edrych ar bapur, a hyd yn oed os, ar y tu allan, mae'n edrych fel bod y cyfan gennych, mae pethau'n mynd o chwith.

pa mor hen yw tamina snuka

Weithiau bydd yn ddiwrnod gwael, weithiau bydd yn wythnos wael, ac weithiau gall hyd yn oed deimlo nad yw'ch blwyddyn gyfan yn mynd yn arbennig o nofio.

Os yw heddiw wedi bod yn ddiwrnod arbennig o wael a bod angen rhywbeth arnoch chi i godi'ch calon neu helpu i'ch tynnu allan o ffync, rydych chi wedi dod i'r lle iawn.

Darllenwch ymlaen am ychydig o nodiadau atgoffa a allai helpu i droi eich diwrnod, neu o leiaf eich canfyddiad o'ch diwrnod.

1. Nid ydych chi ar eich pen eich hun.

Mae siawns, fodd bynnag ar eich pen eich hun rydych chi'n teimlo , mae yna bobl yn y byd hwn sy'n poeni amdanoch chi ac sy'n barod i wrando ar eich problemau neu roi help llaw ichi pan fydd pethau'n mynd yn anodd.Cofiwch hefyd, hefyd, mai'r peth rhyfeddol am y byd cyfryngau cymdeithasol hwn yw hyd yn oed pe byddech chi'n dod o hyd i'ch hun yn hollol ar eich pen eich hun yn y byd a heb neb i droi ato, mae yna bob math o grwpiau cymorth ar-lein.

Os dewch chi o hyd i'r grwp iawn ar gyfer eich sefyllfa ac estyn allan at yr aelodau, rydych yn sicr o dderbyn negeseuon o gefnogaeth.

Darllen gallai straeon pobl eraill hefyd helpu i'ch ysbrydoli ac weithiau gall persbectif dieithryn fod yn rhyfeddol o graff.2. Mae rhywun arall bob amser yn cael diwrnod gwaeth.

Ac nid un person yn unig. Os ydych chi ar y dudalen hon, rwy'n cymryd eich bod chi'n byw mewn gwlad gymharol ddatblygedig gyda mynediad da i'r rhyngrwyd a bod gennych chi'r gallu i ddarllen. Mae hynny ynddo'i hun yn golygu bod eich diwrnod yn mynd yn llawer gwell na diwrnod miliynau o bobl eraill ar y blaned.

Mor annifyr â’r ymadrodd ‘mae yna bobl yn marw yn Affrica’ yw pan rydych yn cael amser gwael ohono, mae hefyd yn wir. Ac nid yn Affrica yn unig.

Efallai na fyddai hynny'n syniad cysurus ar brydiau, ond gallai eich helpu chi i gael ychydig o bersbectif a sylweddoli, waeth pa mor wael y mae pethau'n mynd amdanoch chi ar hyn o bryd, rydych chi'n dal yn eithaf ffodus mewn llawer o ffyrdd.

3. Mae yna awyr las uwchben bob amser.

Pan fyddwch chi'n mynd ar awyren ar ddiwrnod cymylog, glawog, weithiau mae'n sioc enfawr i byrstio trwy'r haen o orchudd cwmwl a chanfod bod yr haul yn llosgi'n llachar uwch ei ben, gydag awyr las ddiddiwedd yn ymestyn i fyny uwch eich pennau.

sut i wybod a yw merch i mewn i chi

Os nad yw hynny'n drosiad rhyfeddol, nid wyf yn gwybod beth sydd. Pan fydd eich pen yn cymylu â thristwch, dicter, amheuaeth, neu rwystredigaeth, mae'n hawdd teimlo na fydd yr haul byth yn dod allan eto.

Atgoffwch eich hun, waeth pa mor wael y mae'r tywydd yn edrych a pha mor drwchus y gall haen y cwmwl ymddangos, mae'r awyr las bob amser i fyny yno. Nid yw byth yn diflannu, a bydd y cymylau storm yn mynd heibio.

4. “Bydd popeth yn iawn yn y diwedd. Os nad yw’n iawn, nid dyna’r diwedd. ” - John Lennon

Weithiau rydyn ni'n tueddu i feddwl am ein bywydau fel sgriptiau ffilm, gan ddisgwyl y byddwn ni'n cael ein diweddglo hapus ar ryw adeg ac yna byddwn ni'n cerdded i ffwrdd i'r machlud a byth yn anhapus eto.

Nid yw hynny'n wir. Mae bywyd yn cynyddu'n barhaus, ac mae gennym gyfle arall bob amser i unioni pethau.

5. Mae gennych chi hwn.

Rydych chi'n berson cryf. Rydych chi wedi cael darnau isel o'r blaen ac rydych chi wedi mynd trwyddynt, wedi dysgu oddi wrthyn nhw, ac wedi ffynnu. Pa bynnag her rydych chi'n ei hwynebu, rydych chi'n fwy na abl i'w goresgyn. Peidiwch byth â chwestiynu hynny.

6. Mae'r cyfan yn fater o ganfyddiad.

Iawn, felly rwy’n cyfaddef nad oes gan rai cymylau storm arbennig o fawr leininau arian, ac nid wyf am ddibwysoli unrhyw drawma mawr, ond gellir edrych ar y mwyafrif o sefyllfaoedd o wahanol onglau.

mae hi am ei gymryd yn araf

Mae gennych chi'r pŵer i benderfynu a ydych chi'n mynd i adael i amgylchiadau effeithio arnoch chi a'ch cael chi i lawr, neu a ydych chi'n mynd i wneud fel y cyfarwyddodd bechgyn Monty Python a edrychwch ar ochr ddisglair bywyd bob amser .

7. Mae hunanofal yn hynod o bwysig.

Dylai gofalu amdanoch chi'ch hun a sicrhau eich bod chi'n bwyta'n dda, cael digon o orffwys, a pharchu'ch iechyd meddwl fod yn brif flaenoriaeth ichi, yn enwedig pan rydych chi wedi bod yn teimlo'n isel. Os na fyddwch chi'n gofalu amdanoch chi'ch hun, ni fyddwch chi mewn sefyllfa i wneud hynny helpu unrhyw un arall .

8. Rydych chi'n cael diwrnod gwael, nid ydych chi'n berson drwg.

Mae'n hawdd cymysgu'r ddau. Nid yw'r ffaith nad yw pethau'n mynd yn rhyfeddol i chi ar hyn o bryd yn adlewyrchiad o bwy ydych chi fel person.

Efallai yr hoffech chi hefyd (mae'r erthygl yn parhau isod):

9. Mae bod yn garedig ag eraill yn bod yn garedig â chi'ch hun.

Os ydych chi'n cael trafferth trin eich hun yn dda, dechreuwch gyda phobl eraill. Fe fyddwch chi'n synnu sut y gall gwneud rhywbeth anhunanol i rywun arall fod yn hynod hunanol gan ei fod yn rhoi'r llewyrch cynnes hwnnw i chi.

briod ac mewn cariad gyda dyn priod

10. Perffeithrwydd yw'r gelyn.

Nid yw perffeithrwydd yn bodoli, felly stopiwch ymdrechu amdano. Syml â hynny.

11. Mae llwyddiant yn cymryd amser.

Araf a chyson sy'n ennill y ras mewn gwirionedd. Os ydych chi'n disgwyl dod yn llwyddiannus dros nos, rydych chi'n mynd i gael llawer o ddiwrnodau gwael i frwydro yn erbyn. Fodd bynnag, os derbyniwch y bydd pethau anodd a drwg ac y bydd yn ffordd galed hir, ni fydd pethau'n ymddangos yr un mor drychinebus.

12. Heb yr isafbwyntiau, ni fyddai unrhyw uchafbwyntiau.

Meddyliwch amdano fel diwrnod o haf. Pe bai pob diwrnod yn cusanu haul gydag awel dyner o haf yn chwarae yn y coed a bod yn rhaid i chi ei dreulio yn cerdded mewn dôl blodau gwyllt, a fyddech chi'n ei gwerthfawrogi?

Wrth gwrs ddim. Dyddiau oer, tywyll y gaeaf sy'n gwneud i ni arogli'r haf pan ddaw. Heb y darnau isel, ni fyddech yn gallu blasu'r uchafbwyntiau.

13. Ni allwch reoli popeth.

Yn gymaint ag efallai nad ydych chi'n hoffi'r syniad, mae rhai pethau'n gyfiawn y tu hwnt i'ch rheolaeth . Gorau po gyntaf y byddwch chi'n derbyn hynny, yr hapusaf y byddwch chi.

14. Mae gan bawb ddiwrnodau fel y rhain.

Er bod rhai pethau da yn y cyfryngau cymdeithasol, un o'r anfanteision yw eich bod yn ei hanfod yn edrych ar rîl uchafbwyntiau pawb arall o dan yr argraff bod eu bywyd mewn gwirionedd mor berffaith ag y gallai eu porthiant Instagram awgrymu.

Ymddiried ynof, nid ydyw. Yn hollol mae gan bawb broblemau ac mae gan bawb ddiwrnodau i lawr, dydyn nhw ddim yn rhannu'r darnau hynny ar gyfryngau cymdeithasol, yn union fel na fyddech chi.

pymtheg. Ni allwch blesio pawb .

Mae rhai ohonom yn cael ein melltithio ag a llosgi awydd i gael ei hoffi a gwneud pawb yn hapus. Nid yw'n bosibl. Waeth beth ydych chi'n ei wneud, bydd rhywun allan yna bob amser nad yw'n ei hoffi ac sy'n hapus i ddweud hynny wrthych.

a yw'n arferol hoffi rhywun arall tra mewn perthynas

16. Mae methiant yn rhan o fywyd.

Ni chafodd neb erioed unrhyw le werth bod heb ychydig o hiccups mawr ar hyd y ffordd.

17. Gall newidiadau bach wneud gwahaniaethau mawr.

Pan fyddwch chi'n teimlo'n isel, gall ymddangos fel bod angen i chi ailwampio'ch bywyd yn llwyr er mwyn troi pethau o gwmpas. Dydych chi ddim.

Gall y pethau lleiaf, fel 10 munud o ymarfer corff neu fyfyrio yn y bore, cwpl o ddognau ychwanegol o ffrwythau a llysiau'r dydd, neu ddim ond ceisio gwenu mwy yn ymwybodol, gael effaith enfawr.

18. Chwerthin yw'r feddyginiaeth orau.

Does dim byd gwell i'r felan na giggle da. P'un a ydych chi'n gwylio rhywbeth sy'n eich ticio neu'n dod at eich gilydd gyda'r ffrind sydd bob amser yn eich cracio, bydd bob amser yn help.

19. Rydych chi'n unigryw.

Ni all unrhyw un arall gynnig i'r byd yr hyn a allwch. Mae gennych chi set arbennig o alluoedd sy'n eiddo i chi yn unig, ac mae'n ddyledus arnoch chi i'r bydysawd eu defnyddio i'w llawn botensial.

20. Rydych chi'n haeddu bod yn hapus.

Rydych chi'n haeddu cariad, hapusrwydd, a bywyd llawn golau. Bob amser.