Sut I Stopio Cnewyllyn: 12 Awgrym i Feddyliau Meddwl Negyddol Ailadroddus

Pa Ffilm I'W Gweld?
 

Rhyfeddod yw'r broses lle mae ein meddyliau'n mynd yn sownd ar feddwl neu drên sengl o feddyliau sydd fel arfer yn negyddol neu'n drallodus.Mae'r rhan fwyaf ohonom wedi profi o leiaf un sefyllfa o'r fath lle roedd ein meddyliau'n rasio â meddyliau negyddol, a roeddem yn teimlo bron yn ddi-rym i'w hatal.

Weithiau maen nhw'n cael eu sbarduno gan amgylchiadau ansicr neu frawychus, lle mae amrywiol “beth os?” mae senarios yn chwyrlïo o'n cwmpas mewn maelstrom.

sut i gael eich priodas yn ôl ar y trywydd iawn

Bryd arall, maent yn cael eu hachosi gan brofiadau trawmatig, ac rydym yn dal i ddal sylw ar bopeth yr oeddem yn ei deimlo, drosodd a throsodd.

Gall y meddyliau negyddol hyn achosi cryn bryder - hyd yn oed pyliau o banig llawn - yn ogystal ag anhunedd, iselder ysbryd, a thunnell o broblemau iechyd corfforol.Felly sut mae atal y tyllau cwningen tywyll hyn rhag ein llyncu?

Sut ydyn ni'n tawelu'r meddyliau negyddol sy'n bygwth ein gorlethu'n llwyr?

Dyma 12 ffordd i roi'r gorau i gnoi cil os ydych chi'n cael trafferth ar hyn o bryd.1. Canolbwyntiwch Ar Eich Anadl

Os byddwch chi'n cael eich hun yn chwyrlio troell meddwl negyddol, ceisiwch ganolbwyntio yn llwyr ar eich anadlu.

Ewch i rywle na chewch eich aflonyddu, yn ddelfrydol, lle rydych chi'n ei gael yn dawel ac yn ddiogel.

Ceisiwch anadlu i mewn i gyfrif wyth, dal yr anadlu hwnnw i gyfrif wyth, anadlu allan i gyfrif wyth, ac yna dal i gyfrif wyth.

Os ydych chi'n cael trafferth cyrraedd wyth ar unrhyw un o'r camau hyn, gostyngwch y cyfrif i rywbeth mwy cyfforddus.

Gwnewch hyn o leiaf 10 gwaith yn olynol, gan ganolbwyntio'n llwyr ar gyfrif a theimlad corfforol eich brest yn codi ac yn cwympo.

Nid yn unig y bydd hyn yn gorfodi eich meddwl i atal ei feicio panig, bydd ganddo'r bonws ychwanegol o lenwi'ch ysgyfaint ag ocsigen, a gostwng eich pwysedd gwaed.

Os ydych chi mor dueddol, gallwch chi wneud rhywfaint ioga pranayama mudras tra'ch bod chi arni. Mae'r rhain yn ystumiau llaw ysgafn a all ychwanegu ffocws myfyriol ychwanegol at eich anadlu'n ddwfn.

Rwy'n ffan mawr o nadi shodhana , a elwir hefyd yn “anadlu ffroen bob yn ail.” Mae canolbwyntio ar yr ystumiau corfforol, wedi'u paru ag anadliadau dwfn, hyd yn oed, yn gweithio rhyfeddodau ar gyfer atal sïon yn ei draciau.

2. Trochi Eich Hun Mewn Rhywbeth Heriol

Pan fyddwch chi'n plymio i rywbeth heriol sy'n gofyn am eich ffocws cyfan, does dim lle i feddyliau negyddol bellach.

Mae'n rhaid i chi dynnu'ch holl sylw yn ôl o'r storm honno i ganolbwyntio arni yma, nawr, hyn .

Oes gennych chi brosiect ar y gweill rydych chi wedi'i roi o'r neilltu oherwydd ei fod yn anodd? Da. Dewiswch hynny wrth gefn eto.

Gweithio ar y pos deng mil o ddarnau hynny. Meistrolwch yr offeryn llosgi coed hwnnw. Gwau ychydig resi o'r patrwm les ymddangosiadol amhosibl hwnnw. Gwnewch dair gwers yn dysgu'r iaith sy'n gwneud i'ch pen nofio.

Pan fydd tasg yn herio'ch meddwl, ni allwch helpu ond stopio cnoi cil.

3. Gwrando ar Fyfyrdod dan Arweiniad

Os ydych chi'n teimlo'n rhy llethol ac yn wasgaredig i dynnu'ch ffocws eich hun oddi wrth eich meddyliau negyddol, gadewch i lais rhywun arall helpu.

Mae yna lawer o fyfyrdodau tywysedig ar-lein a all siarad â chi allan ac i ffwrdd o'ch cyflwr presennol, ac ailgyfeirio'ch ffocws yn rhywle llawer iachach.

Os oes gennych gyfrif Clywadwy, neu lyfr sain arall neu danysgrifiad cerddoriaeth ffrydio, chwiliwch yn gyflym am “fyfyrdodau dan arweiniad,” a gwrandewch ar rai samplau. Trwy hynny, gallwch ddod o hyd i un y mae ei lais a'i destun yn apelio fwyaf atoch.

Fel arall, mae yna lawer ar gael am ddim ar wefannau fel YouTube neu Vimeo.

Os ydych chi am fynd am rywbeth wedi'i dargedu'n fwy, rydyn ni'n argymell y trac hypnosis dan arweiniad hwn yn fawr - mae wedi'i ysgrifennu a'i recordio gan hypnotherapydd a seicolegydd profiadol ac mae'n mynd i'r afael yn benodol â phatrymau meddwl obsesiynol.

sut i edrych a sexy theimlad

4. Therapi Ymddygiad Dialectical

Ydych chi'n gyfarwydd â therapi ymddygiad tafodieithol? Mae'n fath o seicotherapi sydd wedi'i ddefnyddio i reoli emosiynau a newid patrymau ymddygiad.

Pan fyddwch chi'n teimlo'ch hun yn cael eich llethu gan feddyliau negyddol, edrychwch o gwmpas a chyfrifwch bum peth glas yn yr ystafell o'ch cwmpas. Enwch nhw. Disgrifiwch siâp, gwead a phwrpas pob un.

Yna, gweithredwch sy'n cynnwys rhai o'ch synhwyrau neu'r cyfan ohonynt.

GWELEDIGAETH: Gwyliwch neu edrychwch ar rywbeth sy'n eich gwneud chi'n hapus, neu'n ymgysylltu â chi. Fel pos chwilio geiriau, neu hoff ffilm.

GWRANDAWIAD: Rhowch gynnig ar fyfyrdod dan arweiniad, neu gwisgwch gân rydych chi'n ei charu.

YNGHYLCH: Cymerwch faddon poeth, neu anifail anwes eich cydymaith anifail, os oes gennych un.

TASTE: Bwyta rhywbeth rydych chi'n ei fwynhau. Nid oes rhaid iddo fod yn bryd bwyd llawn - mae brathiad o siocled neu ddarn o dost cigydd yn iawn.

SCENT: Chwistrellwch eich hoff bersawr, rhowch olew hanfodol mewn tryledwr, neu oleuwch arogldarth.

5. Defnyddiwch Daflen Waith Datganiadau Ymdopi

Ffordd effeithiol arall o roi'r gorau i gnoi cil yw cadw nodyn o sawl un datganiadau ymdopi radical mae hynny'n atseinio gyda chi. Pan welwch eich meddyliau yn troellog, tynnwch y nodyn hwnnw allan a darllenwch nifer ohonynt yn uchel.

Os dewch chi o hyd i un sydd wir yn eich helpu chi ar hyn o bryd, cydiwch yn eich cyfnodolyn ac ysgrifennwch pam ei fod yn helpu.

6. Gwneud Peth Ymarfer sy'n Angen Crynodiad Corff a Meddwl

Mae ffurflenni ymarfer corff fel ioga, tai chi, a chi gung yn ffyrdd delfrydol o frwydro yn erbyn sïon oherwydd eu bod yn gorfodi'ch meddwl i ganolbwyntio ar beidio â chwympo drosodd, tra'ch bod chi hefyd yn anadlu ac yn cyfrif.

Hefyd, nid yw'r llifoedd a'r osgo mwy heriol yn gofyn am eich sylw llawn yn unig: dim ond cyhyd y gellir eu dal, felly nid oes gan eich meddyliau negyddol amser i redeg yn wyllt.

Gall teithiau cerdded hir fod yn dda i glirio'r meddwl, ond dim ond os ydyn nhw'n heriol, fel heiciau coetir.

Pan fyddwch chi'n treulio cyfnodau hir o amser mewn symudiad ailadroddus, trefnus, gallwch chi fynd i mewn i gyflwr tebyg i trance a all wneud eich meddyliau negyddol hyd yn oed yn gryfach.

Nid ydych chi eisiau hynny.

Yn lle, cerddwch i rywle sy'n cynnwys ymdrech gorfforol go iawn a golygfeydd hyfryd, ac mae hynny'n gofyn ichi lywio'ch ffordd. Bydd hyn yn eich atal rhag mynd ar goll yn eich meddyliau.

7. Creu Oriel “Meddyliau Hapus”

Mae delweddau hwyliog, hapus, gwirion ac ysbrydoledig yn wych ar gyfer tynnu ein meddyliau oddi ar ein gwae.

Os nad oes gennych Pinterest neu Instagram eto, edrychwch arnynt, a chreu rhai orielau i chi'ch hun. Chwiliwch am eiriau allweddol, a phan fyddwch chi'n dod o hyd i ddelweddau neu fideos sy'n gwneud ichi wenu, neu eich ysbrydoli, arbedwch nhw.

Yn well byth, arbedwch nhw ac yna eu trefnu yn ffolderau. Mae hyn yn ateb y diben deuol o wneud ichi wenu, a chanolbwyntio eich sylw ar rywbeth cynhyrchiol.

8. Cymryd Rhan Mewn Hoff Hobi

Weithiau, y ffordd symlaf i roi'r gorau i gnoi cil a chipio allan o droell meddwl negyddol yw arllwys eich hun i wneud rhywbeth rydych chi wir yn ei garu.

Gall hobi rydych chi'n ei addoli - sy'n eich sail chi ac yn gwneud ichi deimlo'n fodlon - gael effaith tawelu ar unwaith arnoch chi.

Er y gall ymgolli mewn prosiect anodd eich torri'n rhydd o bryder, gall treulio ychydig oriau yn paentio, darlunio, cerfio pren, neu unrhyw nifer arall o hobïau deniadol eich ymlacio a'ch lleddfu'n esbonyddol.

9. Gwneud Rhai Newyddiaduraeth Diolchgarwch

Mae yna rywbeth i fod yn ddiolchgar amdano bob amser, hyd yn oed pan fydd popeth yn teimlo fel ei fod yn cwympo o'ch cwmpas.

Pan fyddwch chi'n dechrau teimlo eich bod wedi'ch gorlethu gan feddyliau negyddol, cydiwch mewn ysgrifbin ac ysgrifennwch bum peth rydych chi'n ddiolchgar amdanynt yn y foment honno.

Dim ond i roi enghraifft i chi: ar y bore oer, eira hwn, rwy'n ddiolchgar am:

  1. Y te melys, poeth, lemwn rydw i'n ei yfed
  2. Fy nghydymaith cwningen fendigedig, sy'n eistedd wrth fy ymyl
  3. Sanau meddal, cynnes, blodeuog
  4. Ffrindiau agos yr wyf yn eu harddel
  5. Llyfr y mae rhywun rwy'n ei garu wedi fy anfon

Beth amdanoch chi? Ysgrifennwch ef i lawr!

10. Darllenwch rai Dyfyniadau neu Mantras Ysbrydoledig (yn ddelfrydol yn uchel)

Oes gennych chi gasgliad o ddyfyniadau neu mantras mae hynny'n wirioneddol atseinio gyda chi? Rwy'n gwybod fy mod yn gwneud hynny, a gallant fod yn hynod ddefnyddiol ar adegau o anhawster.

Pan fyddwch chi'n delio â meddyliau ymledol, negyddol, cydiwch yn y geiriau hynny a'u darllen yn uchel.

Nid yw eu sganio'n weledol yn cael yr effaith sydd ei hangen i'ch rhyddhau o'r troell meddwl. Mae angen y cyfuniad o brosesu clywedol a gweledol arnoch i'ch ysgwyd allan o'r storm, ac ailgyfeirio'ch ffocws at rywbeth cadarnhaol a defnyddiol.

11. Sgrechwch I Mewn i Gobenydd

O ddifrif, mae croeso i chi ei adael. Pan fyddwch chi'n teimlo bod gennych chi gymaint o bryder wedi'i gronni y tu mewn i chi eich bod chi'n meddwl eich bod chi'n mynd i sgrechian os oes rhaid i chi ei gadw y tu mewn i eiliad yn hirach, yna peidiwch â'i gadw i mewn.

Dewch o hyd i ystafell lle nad ydych chi'n mynd i drawmateiddio unrhyw un, cydio gobennydd neu glustog, a sgrechian i mewn iddo mor uchel a ffyrnig ag sydd angen.

Efallai y bydd yn cymryd mwy nag ychydig o sgrechiadau i gael y cyfan allan, ac efallai y byddwch chi'n crio a / neu'n drool tra'ch bod chi arno, ond mae'n debyg y byddwch chi'n teimlo'n llawer gwell wedyn.

Mae sgrechian i mewn i ddŵr yn gweithio hefyd. Rwy'n byw ychydig o risiau i ffwrdd o afon, ac yn nofio ynddo o ddiwedd y gwanwyn i ddechrau'r hydref, mor aml â phosib. A ydych chi'n gwybod beth? Mae sgrechian o dan y dŵr yn hynod effeithiol wrth atal meddyliau cnoi cil.

Mae hefyd yn llai cythryblus i'r cymdogion, gan nad ydyn nhw'n gallu clywed peth.

P'un a ydych chi'n crebachu yn y pwll cymunedol, neu i mewn i glustog soffa, rydych chi'n sicr o deimlo cymaint yn well ar ôl mynegi'r adeiladwaith emosiynol sy'n crwydro o gwmpas yn eich bol a'ch brest.

12. Treuliwch amser gyda Ffrindiau a Theulu Cefnogol

Efallai y bydd hyn yn haws dweud na gwneud, yn dibynnu ar yr amgylchiadau cyfredol ac a oes gennych bobl agos, gefnogol yn eich bywyd.

I lawer o bobl, mae o leiaf un person arall y gallant droi ato wrth ddelio ag anhawster.

Gall hyn fod yn rhiant neu'n frawd neu chwaer, ffrind agos, neu hyd yn oed gynghorydd ysbrydol: person sy'n gallu darparu'r sylfaen a'r persbectif angenrheidiol pan ymddengys bod y byd yn dod allan o reolaeth.

Weithiau, gall treulio awr neu ddwy gyda chydymaith cyfeillgar, cynnes fod yn ddigon i dawelu’r sïon yr ydych yn ei brofi.

Jyst, gofynnwch iddyn nhw a oes ganddyn nhw'r egni emosiynol i wrando cyn lansio i mewn i bopeth sy'n digwydd gyda chi. Nid ydym bob amser yn gwybod beth sy'n digwydd ym mywydau pobl eraill, a gall trin ein ffrindiau fel therapyddion pan fyddant yn delio â llawer eu hunain eu gorlethu a hyd yn oed eu brifo.

*

Fel y gallwch weld yma, o ran delio â meddyliau negyddol sy'n achosi pryder, mae sawl opsiwn gwahanol ar gael i roi'r gorau i gnoi cil a thawelu'r troell tuag i lawr.

Yn ychwanegol at y gwahanol fecanweithiau ymdopi hyn, efallai yr hoffech dreulio peth amser yn ceisio atal penodau eraill rhag digwydd yn y dyfodol.

ydy'r driniaeth dawel yn fath o gamdriniaeth

Mae llawer o arferion ysbrydol modern yn rhoi llawer o bwyslais ar brosesu pob profiad yn llawn. Er bod hyn yn glodwiw mewn rhai ffyrdd, nid yw'n ddull sy'n addas i bawb. I rai pobl, mae cnoi cil yn gyson am eu profiadau negyddol yn golygu nad ydyn nhw byth yn symud heibio trawma.

Ystyriwch ddarllen rhai llyfrau hunangymorth am fyw yn yr eiliad bresennol, neu sut i gofleidio ac ymgorffori stociaeth. Mae Eckhart Tolle’s New Earth yn wych i’r cyntaf, tra bod Marcus Aurelius ac Epictetus yn ddelfrydol ar gyfer yr olaf.

Yn y pen draw, er gwaethaf pa mor ddwys y gallent deimlo ar hyn o bryd, nid oes gan ein meddyliau a'n hemosiynau bwer gwirioneddol drosom oni bai ein bod yn caniatáu iddynt wneud hynny.

Arhoswch yn bresennol, cadwch ffocws, a gwyliwch sut mae gweithredu ymwybodol, cyson yn arwain at newid hirhoedlog.

Efallai yr hoffech chi hefyd: