Sut i Gadael drwgdeimlad: 7 Cam Nonsense Rhaid i Chi Ei Gymryd

Pa Ffilm I'W Gweld?
 

Mae pobl yn greaduriaid diffygiol, cymhleth. Mae'n hawdd gwneud penderfyniadau anghywir oherwydd maen nhw'n aml gymaint yn haws na gwneud y peth iawn.Yn anffodus, yn gyffredinol nid yw'r mathau o emosiynau sy'n deillio o'r penderfyniadau hyn yn ddymunol. Mae dicter, tristwch a drwgdeimlad i gyd yn gyffredin ac yn ddisgwyliedig.

Mae drwgdeimlad, trwy ddiffiniad, yn warth chwerw wrth gael ei gam-drin. Efallai y bydd y dicter hwnnw’n teimlo’n siarp, yn atgoffa poenus o gael eich siomi neu eich bradychu gan rywun y dylech fod wedi gallu ymddiried ynddo.

Gall hefyd deimlo bod cydbwysedd y graddfeydd i ffwrdd, lle llwyddodd y person hwn i ffwrdd â'i ymddygiad gwael tra bod yn rhaid i chi ddelio â'r ôl-effeithiau.

Rydym yn aml yn tanio ein drwgdeimlad ein hunain trwy fod yn ystyfnig a pheidio â derbyn sefyllfa am yr hyn ydyw.Ac ydyn, rydyn ni'n gwybod bod derbyn a maddeuant yn llawer haws i'w ddweud na'i wneud, yn enwedig os nad yw'r sawl a wnaeth niwed i ni yn flin am eu gweithredoedd.

Mae maddeuant yn tueddu i fod yn air camarweiniol yn y cyd-destun hwnnw oherwydd ein bod yn aml yn ystyried maddeuant fel rhyddhad o weithred anghywir. Gall fod, ond nid oes rhaid iddo fod.

Fel enghraifft, ystyriwch Sarah, a gafodd ei magu gyda'i mam ymosodol emosiynol, Claire. A yw'n iawn bod Sarah wedi dioddef camdriniaeth ei mam? A oedd yn deg neu'n gyfiawn? Dim o gwbl. A yw ei mam yn gofalu neu'n derbyn cyfrifoldeb am ei gweithredoedd? Hefyd na. Felly beth mae Sarah i fod i'w wneud â'r sefyllfa honno? Ydy hi i fod i fwydo ei drwgdeimlad ei hun? Byw ei bywyd fel person chwerw a blin?Na, wrth gwrs ddim.

Ac yna mae yna Peter. Cafodd gwraig Peter, Linda, berthynas am dair blynedd. Aeth y tu ôl i'w gefn a dweud celwydd wrtho dro ar ôl tro cyn iddo ddarganfod am ei anffyddlondeb. Roedd Linda yn bradychu ymddiriedaeth Peter yn rheolaidd ac yn ei daro allan o unman yn llwyr pan oedd hi'n barod i adael o'r diwedd. Beth all Peter ei wneud am hynny? Dim ond bwydo'r dicter a gadael drwgdeimlad am y ffordd y cafodd ei drin i gymryd drosodd ei fywyd?

Unwaith eto, o gwbl ddim.

Mae yna ddigon o bobl yn y byd fel Claire a Linda. Mae'r siawns yn eithaf da eich bod wedi cwrdd â rhai ohonyn nhw os ydych chi'n ceisio darganfod sut i ollwng drwgdeimlad. Nid ydynt bob amser yn derbyn bod yr hyn a wnaethant yn anghywir. Mae digon o bobl yn dyblu eu gweithredoedd anghywir a byth yn cymryd cyfrifoldeb.

Ni all y rhai sydd mewn swyddi fel Peter a Sarah roi eu hapusrwydd a'u lles yn nwylo'r bobl a'u cam-drin.

Ond efallai nad yw eich drwgdeimlad mor bersonol â hynny. Efallai ei fod yn rhywbeth a oedd â grymoedd eraill yn y gwaith…

Fel, Jenna yn gweithio'n galed yn ei man cyflogaeth, yn clocio'n rheolaidd dros amser ac yn mynd y tu hwnt i alwad dyletswydd ei phennaeth. Mae hi'n gwneud cais am hyrwyddiad y mae hi'n edrych ymlaen yn fawr ato ond nad yw'n ei gael. Mae'n mynd at rywun nad yw'n ymddangos ei fod yn gwneud bron cymaint o waith, gan beri drwgdeimlad i'w phennaeth, ei coworker, a'i swydd dyfu. Efallai bod Jenna wedi cael cam ac na chafodd ei gwaith caled ei wobrwyo.

Efallai hefyd nad oedd Jenna yn deall rheolau'r gêm yr oedd y rheolwyr yn ei chwarae. Gwnaeth ei holl waith caled hi'n anhepgor yn ei swydd bresennol. Ni allent ei hyrwyddo oherwydd nad oedd unrhyw un arall yn gweithio mor galed â hi, ac roedd yn gwneud swyddi tri pherson.

Ydy hi'n iawn i gael ei chynhyrfu gan hynny? Yn hollol. Ond nid oes ots gan ei rheolwr yn arbennig, ac nid yw'r person a gafodd ei ddyrchafu ychwaith. Wedi'r cyfan, mae'r swydd yn dal i gael ei chyflawni.

Bydd y gallu i weithio ar eich drwgdeimlad eich hun a'i wella yn darparu buddion sylweddol i'ch iechyd meddwl ac emosiynol.

Mae pobl yn greaduriaid gwallgof, anniben sy'n gwneud pethau fud, weithiau ofnadwy trwy'r amser heb roi ail feddwl i sut mae eu gweithredoedd yn effeithio ar bobl eraill.

Ni allwch ddibynnu arnynt i sylweddoli eu camgymeriad, penderfynu eu bod am ei gywiro, a gwneud iawn. Byddwch chi'n treulio gweddill eich bywyd yn ddiflas ac yn ddig os byddwch chi'n aros am hynny.

Felly, rydyn ni'n mynd i roi rhai awgrymiadau i chi ar weithio ar ac i wella eich drwgdeimlad eich hun.

1. Cydnabod a derbyn eich drwgdeimlad.

Gonestrwydd yw'r cam cyntaf tuag at ddod o hyd i'ch rhyddhad o'r dicter hwn. Mae angen i chi gydnabod yr hyn rydych chi'n ei deimlo am yr hyn ydyw.

Rhywbeth fel, “Rwy’n derbyn fy mod yn ddig ac yn ddig oherwydd y peth xyz a ddigwyddodd. Mae'n annheg, ac ni ddylwn fod wedi cael fy nhrin felly. ”

pam mae'n well gen i fod ar fy mhen fy hun

Peidiwch â thanseilio na lleihau'r teimladau hynny. Nid oes rhaid i chi geisio eu hegluro. Maent yn ddilys, beth bynnag yr ydych yn ei deimlo am y sefyllfa.

2. Nodi'r hyn y gallwch ei reoli yn y sefyllfa.

Nid ydych yn gyfrifol am weithredoedd anghywir pobl eraill. Fodd bynnag, rydym yn gyfrifol am sut rydym yn ymateb i'r gweithredoedd hynny a pha benderfyniadau a wnawn.

Beth am y sefyllfa sydd o dan eich rheolaeth chi? Pa benderfyniadau oedd eich cyfrifoldeb chi i'w gwneud?

Yn lle gadael, gadewch i ni ddweud bod Peter a Linda yn clytio pethau. Mae hi'n dod â'r berthynas i ben, yn mynd i gwnsela, yn gweithio ar eu priodas, ac yn penderfynu ailadeiladu'r ymddiriedolaeth.

Tua blwyddyn yn ddiweddarach, mae Linda yn cael perthynas arall y mae Peter yn darganfod amdani. Ar y naill law, mae'n rhagorol i Peter fod eisiau iacháu'r rhwyg hwnnw a dod at ei gilydd gyda'i wraig.

Ar y llaw arall, dyna oedd ei benderfyniad. Bydd angen i Linda fod yn berchen ar ei anffyddlondeb, ond bydd angen i Peter dderbyn yr hyn y gall ei reoli yn y sefyllfa. Y cyfan y gall ei reoli yw ei benderfyniad ei hun ynghylch a ddylid ceisio gweithio allan gyda'i wraig ai peidio, p'un a all fod yn llwyddiannus ai peidio.

Roedd Peter wedi gwneud dewis anghywir i geisio trwsio pethau gyda'i wraig, sy'n ddealladwy. Mae llawer o bobl yn ceisio achub eu perthynas yn y math hwnnw o sefyllfa, yn enwedig os yw eu bywydau wedi'u cydblethu fel y mae parau priod yn gyffredinol.

3. Gweithredwch ar yr hyn y gallwch ei reoli.

Ar ôl i chi nodi'r hyn y gallwch ei reoli, gallwch nawr ddewis gweithredu arno.

Efallai y bydd Sarah eisiau wynebu ei mam ynglŷn â pha mor wael y mae hi wedi cael ei thrin. Efallai y bydd Peter eisiau wynebu ac ysgaru Linda fel y gall symud ymlaen gyda'i fywyd. Efallai y bydd Jenna yn chwilio am swydd newydd yn y pen draw i gael y momentwm ar i fyny y mae hi ei eisiau.

Gair o rybudd am wrthdaro: mae'n beth da ceisio wynebu pobl sydd wedi'ch gwneud yn anghywir, ond efallai nad dyna'r opsiwn diogel na chywir. Efallai y bydd rhywun ymosodol yn ymateb gyda'i elyniaeth ei hun neu hyd yn oed drais.

Gall sefyllfaoedd domestig fynd yn hyll iawn, yn gyflym iawn. Mae pobl yn aml ar eu gwaethaf pan fydd perthynas yn dod ar wahân, yn bennaf os oes brad a drwgdeimlad i fynd o gwmpas. Efallai y byddwch yn anfwriadol yn rhoi mwy o danwydd a bwledi i'r person arall eu defnyddio yn eich erbyn.

sut i beidio â chael eich cymryd yn ganiataol

Stopiwch mewn gwirionedd ac ystyriwch yr hyn y gall gwrthdaro budd-daliadau ei roi ichi. Peidiwch â phenderfynu allan o ddicter na dewis ymladd. A byddwch yn barod i dderbyn nad yw'r person arall yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ei weithredoedd ac yn ceisio beio'r cyfan arnoch chi. Mae siawns dda y byddan nhw.

4. Gadewch i ni fynd o'r hyn na allwch ei reoli.

Fe ddaw amser pan fyddwch chi'n cael eich gwneud yn anghywir heb unrhyw atebolrwydd, lle mae'r cyfan allan o'ch rheolaeth.

Yn yr amseroedd hynny, mae'n rhaid i chi ollwng gafael ar y pethau na allwch eu rheoli ac efallai na fyddwch byth yn cau amdanynt. Mae'r cam derbyn hwn yn eithaf anodd a bydd yn debygol o gymryd llawer o amser i chi weithio drwyddo.

Pan fyddwn yn profi drwgdeimlad, rydym yn aml yn canolbwyntio ar ddicter a gweithredoedd pwy bynnag a wnaeth gam â ni. I adael i hynny fynd, mae'n rhaid i ni symud y naratif i rywbeth sydd o fewn ein gallu.

Ni all Sarah reoli bod ei mam wedi gwneud llawer o gamau anghywir.

Ni all Peter reoli bod Linda wedi penderfynu cael perthynas.

Ni all Jenna reoli bod ei rheolwr wedi dewis rhywun arall i gael dyrchafiad.

Sut y gallant ailysgrifennu eu sefyllfaoedd yn iachâd a ffyniant?

Gall Sarah ddewis empathi a chydymdeimlad tuag at ei mam, rhywun sydd wedi'i ddifrodi'n ddigonol i fod eisiau cymryd y camau yn ei herbyn a wnaeth. Mae'n debyg bod Claire wedi dioddef llawer yn ei phlentyndod a'i bywyd i fod y ffordd y mae hi. Nid yw hynny'n esgus, ond gall fod yn rheswm.

Gall Peter ddewis niwtraliaeth yn lle dicter. Roedd yn byw hyd at ei addunedau ac yn addo i'w wraig orau ag y gallai. Hi yw’r un a gamodd y tu allan i’r berthynas yn lle ceisio dod o hyd i ffordd i weithio arni, cytundeb a wnaeth pan ddywedodd, “Rwy’n gwneud.”

A gall Jenna dderbyn ei phrofiad fel gwers bywyd werthfawr. Bellach mae ganddi brofiad personol yn yr hyn sy'n digwydd pan fydd yn rhoi budd gorau ei chyflogwr dros ei phen ei hun. Gall fynd â'r doethineb hwnnw gyda hi a gwneud penderfyniadau gwell yn y dyfodol.

Nid yw'r dewis hwn i ddod o hyd i empathi a derbyniad - maddeuant - yno i ryddhau pobl eraill o'u camwedd. Nid yw maddeuant yn golygu bod yn rhaid i chi anghofio, derbyn ymddygiad gwael, neu agor eich hun i gael eich niweidio'n fwy gan yr unigolyn hwnnw. Maddeuant, yn y cyd-destun hwn heb ymddiheuriad, yw i chi allu derbyn y sefyllfa am yr hyn ydyw a gollwng y dicter yn lle gadael iddo grynhoi.

A dweud y gwir, nid yw llawer o bobl mor dda â hynny. Ac nid yw digon ohonyn nhw'n mynd i ofalu eu bod nhw'n eich brifo chi oherwydd eu bod nhw mor lapio yn eu byd bach eu hunain. Bydd yn llawer haws i chi allu derbyn y bobl hyn am bwy ydyn nhw, dewis eu hosgoi, a pheidio â gadael i'w gweithredoedd anghywir aros dan glo yn eich ymennydd.

5. Gwnewch ddiolch i'ch gwrthwenwyn am ddrwgdeimlad.

Mae diolchgarwch yn arf mor bwerus ar gyfer chwalu dicter, meithrin gobaith, a chreu heddwch yn eich bywyd.

Er bod pob enghraifft a roddir uchod yn boenus ac yn ofidus iawn, gall diolchgarwch helpu i wneud iawn am rai o'r emosiynau negyddol a ddaw ohonynt.

arwyddion ei fod eisiau cysgu gyda chi yn unig

Nid oes unrhyw ddiolchgarwch i'w gael gan Sarah am y cam-drin a ddioddefodd, ond goroesodd. Mae hi yma nawr, mae ganddi’r ddealltwriaeth o’r digwyddiadau niweidiol yr aeth drwyddynt, a gall ddefnyddio hynny i gyd i blotio cwrs gwell o iachâd, heddwch, a hapusrwydd.

Ond i fod yn anymwybodol o'r niwed a ddioddefodd yw ei gadael yn agored i ailadrodd y cylch a bod fel ei mam. Mae'n hyll ac yn boenus, ond mae'n rhywbeth i fod yn ddiolchgar amdano.

Mae bywyd Peter wedi cael ei chwalu gan weithredoedd ei wraig. Y dewis i gamu allan o'r briodas oedd hi, ond efallai mai dyma'r alwad deffro bod angen i Peter fuddsoddi mwy o'i amser a'i egni i gadw ei berthnasoedd yn iach.

Efallai na ddaeth y berthynas allan o'r glas. Efallai y gofynnodd Linda iddo fynd i gwnsela perthynas, creu mwy o amser i'w teulu, helpu mwy o amgylch y tŷ nes iddi roi'r gorau iddi o'r diwedd.

Mor boenus ag y mae, gall y digwyddiad hwn fod yn gatalydd ar gyfer twf personol i symud Peter tuag at fywyd iachach, mwy cytbwys. Mae hynny'n rhywbeth i fod yn ddiolchgar amdano.

Er na chafodd Jenna'r swydd yr oedd wedi gobeithio amdani, gall fod yn ddiolchgar ei bod bellach yn deall lle mae'n sefyll gyda'i chyflogwr.

Mae hi bellach yn deall bod mwy o gêm yn y gwaith na dim ond gweithio'n galed, a byddwch chi ar y blaen. Anaml y mae bywyd byth yn gweithio felly. Mae llygoden sy'n rhedeg ar olwyn yn gweithio'n galed, ond nid yw'n cyrraedd unrhyw le. Mae angen iddi chwarae'n smart a gweithio'n galed os yw hi am fwrw ymlaen. Nid yw'n sylweddoliad dymunol, ond eto i gyd, mae'n rhywbeth i fod yn ddiolchgar amdano.

Mae diolchgarwch yn bwerus. Mae'n anodd i negyddiaeth a drwgdeimlad gydfodoli yn yr un gofod â diolchgarwch. Po fwyaf y gallwch chi ymgorffori diolchgarwch yn eich bywyd, yr hawsaf yw hi i ollwng gafael ar y pigiadau poenus sy'n dod gyda byw.

6. Defnyddiwch ddrwgdeimlad fel tanwydd ar gyfer twf.

Felly cawsoch eich cam-drin mewn un ffordd neu'r llall. Ar ryw ystyr mae hynny'n eich gwneud chi'n ddioddefwr. Ond os ydych chi am ollwng eich drwgdeimlad byth, rhaid i chi beidio â bod yn berchen ar hunaniaeth y dioddefwr.

Gall drwgdeimlad danio’r meddyliau a’r credoau hynny sy’n seiliedig ar ddioddefwyr, neu gall danio credoau mwy grymusol yn lle. Chi sydd i ddewis.

Fel y soniwyd uchod, gellir troi drwgdeimlad yn gamau gweithredu ynglŷn â'r pethau hynny y mae gennych reolaeth drostynt, ac yn bendant mae gennych rywfaint o reolaeth dros eich bywyd wrth symud ymlaen.

Felly pryd bynnag y mae angen cymhelliant arnoch i weithio ar wella'ch hun neu amgylchiadau eich bywyd, trowch at eich drwgdeimlad. Ystyriwch ei fod yn glynu dau fys at bwy bynnag a wnaeth gam â chi, neu'r byd yn gyffredinol, a dweud “F * ck chi uchel!”

Dangoswch iddyn nhw a phawb arall sut rydych chi'n cymryd y ffordd fawr ac yn gwneud rhywbeth positif allan o'r sefyllfa negyddol hon, yn debyg i'r diolchgarwch y gwnaethoch chi ei geisio yn y pwynt blaenorol.

Ac fel gyda phob tanwydd, bydd yn llosgi allan yn y pen draw. Byddwch chi'n cyrraedd man lle rydych chi wedi cyflawni rhywbeth da ac mewn lle gwell yn feddyliol. Bydd y drwgdeimlad wedi diflannu - neu'n lleihau'n fawr - ac yn ei le bydd yn well, yn gryfach ac yn fwy gwydn i chi.

7. Mynd i'r afael â chamweddau'r dyfodol yn gynnar.

Yn aml bydd drwgdeimlad mewn un rhan o'ch bywyd yn tanio drwgdeimlad mewn meysydd eraill. Gall hyd yn oed ail-dendro drwgdeimlad yr oeddech chi'n meddwl eich bod chi wedi'i roi i'r gwely.

Felly trwy gydol y broses o ollwng drwgdeimlad am beth penodol, ac wrth symud ymlaen mewn bywyd, ceisiwch fynd i'r afael â chamweddau yn fuan ar ôl iddynt ddigwydd.

Peidiwch â gadael i un anghywir adeiladu ar un arall ac un arall nes eich bod yn belen o ddicter a drwgdeimlad unwaith eto. Os bydd rhywbeth yn digwydd yr ydych chi'n teimlo sy'n anghyfiawn, gweithredwch arno a cheisiwch wneud heddwch ag unrhyw gamwedd. Bydd dod o hyd i benderfyniad yn gynnar yn golygu y gellir rhoi’r mater i’r gwely yn ymarferol, ond yn bwysicach fyth, yn emosiynol.

Yn y modd hwn, gallwch gael gwared ar eich hunaniaeth dioddefwr a rhoi un yn ei le lle rydych chi'n delio'n rhagweithiol â materion a gwrthdaro er mwyn osgoi cam-deimladau tymor hir.

Mae hyn yn wir am bob math o gamwedd, ond yn enwedig y rhai sy'n ymwneud yn uniongyrchol â'ch prif ffynhonnell gyfredol o boen a brifo.

Mae angen i Sarah alw gweithredoedd camdriniol emosiynol allan gan bobl heblaw ei mam - mawr a bach - neu byddant yn syml yn ei hatgoffa o gamdriniaeth ei mam ohoni. Yn gymaint ag y gall ddelio â'r prif ddrwgdeimlad hwnnw, gall fagu ei ben hyll os bydd sefyllfaoedd tebyg yn digwydd ac nad ymdrinnir â hwy.

Ni ddylai Peter adael i gelwyddau bach sefyll yn ei berthnasoedd yn y dyfodol oherwydd ni fyddant ond yn codi mater hŷn ei wraig yn cael perthynas. Dylai fynnu gonestrwydd ac eglurder neu fe fydd yn digio partner newydd - neu'n wir ffrindiau neu aelodau o'r teulu - am barhau â'r cylch iddo gael ei dwyllo.

Dylai Jenna ei gwneud yn glir i'w phennaeth ac unrhyw benaethiaid yn y dyfodol na fydd hi'n cael ei chymryd yn ganiataol dim ond oherwydd ei bod yn gweithio'n galed, yn troedio llinell y cwmni, ac yn gwneud gwaith cadarn. Dylai fod ganddi ffiniau iach ar waith yn ymwneud â'r dyletswyddau y gofynnir iddi eu gwneud a'r amser y mae'n barod i'w neilltuo i'w swydd. Os yw ei rheolwr yn anfon e-bost ati ar y penwythnos, dylai deimlo y gall naill ai ei anwybyddu neu ddweud wrth ei rheolwr y gellir ei drafod ddydd Llun.

Dal ddim yn siŵr sut i gael gwared â drwgdeimlad fel nad yw bellach yn effeithio'n negyddol ar eich bywyd? Siaradwch â chynghorydd heddiw a all eich cerdded trwy'r broses. Cliciwch yma i gysylltu ag un.

Efallai yr hoffech chi hefyd: