Os Gadawodd Eich Gŵr Chi Am Fenyw Arall, Darllenwch Hwn

Nid yw priodasau i gyd yn rhosod, enfysau a theithiau cerdded rhamantus ar hyd y traeth.

Nid oes ots a ydych chi wedi bod gyda'ch gilydd flwyddyn neu ugain mlynedd, mae lympiau yn y ffordd yn gyffredin.

Ond os ydych chi yn y sefyllfa lle mae'ch gŵr wedi eich gadael chi am fenyw arall, mae'n debyg bod gennych chi lawer o gwestiynau yr hoffech chi atebion iddyn nhw.

Atebion yw'r hyn y bydd yr erthygl hon yn ceisio ei ddarparu.Gadewch i ni ddechrau gyda biggie…

1. Pam wnaeth e fy ngadael?

Mae yna lawer o rhesymau pam y gallai rhywun dwyllo , ond pan fydd yn berthynas lawn y tu allan i briodas, mae'n ferwi i ddau gymhelliant craidd:

Mae wedi cwympo mewn cariad â dynes arall.

Mae cariad yn deimlad cymhleth a phwerus. Gall wneud i berson wneud pethau na fyddent efallai yn eu gwneud fel arall - pethau nad oeddent yn credu eu bod yn alluog.Nid yw hyn yn cael ei olygu fel esgus dros yr hyn y mae eich gŵr wedi'i wneud, ond dim ond esboniad.

Cofiwch sut deimlad oedd hi pan wnaethoch chi a'ch gŵr syrthio mewn cariad gyntaf. Roedd yn feddwol, iawn?

Wel, hyd yn oed os ydych chi'n dal i'w garu ac mae'n dal i garu chi, fe allai'r tân dwys hwnnw bellach fod yn fwy o gannwyll. Mae'n dal i losgi, ond nid gyda'r un disgleirdeb na gwres.

sut i ddod dros ŵr yn gadael am fenyw arall

Felly os yw'ch gŵr yn cwrdd â rhywun ac yn cwympo mewn cariad â nhw hefyd, mae'n rhaid i'ch cariad gystadlu â'u cariad.

Ond mae eu cariad yn fwy newydd ac, ar ryw ystyr, yn fwy hudolus. Mae llai o amser wedi mynd heibio i gyffredinrwydd bywyd bob dydd gael ei effeithiau anochel.

Efallai y bydd eich gŵr yn argyhoeddi ei hun bod y cariad newydd hwn gyda'i feistres yn fwy real na'r cariad y mae'n ei deimlo tuag atoch chi.

Felly, os yw'n teimlo bod yn rhaid iddo wneud dewis rhwng y cariad sydd gennych chi tuag at eich gilydd a'r cariad y mae'n ei deimlo tuag at y fenyw arall hon, fe allai ddewis y fenyw arall.

Mae wedi cwympo allan o gariad gyda chi.

Yr ail gymhelliad craidd y tu ôl i ŵr yn gadael ei wraig am rywun arall yw nad yw bellach yn eich caru chi.

Gall hyn fod yn anodd iawn ei gymryd, yn enwedig os ydych chi'n dal i'w garu, ond nid yw teimladau o gariad bob amser yn para am byth.

Efallai bod y cariad hwnnw wedi diflannu yn syml, neu efallai ei fod wedi dadelfennu mewn rhyw ergyd neu ddigwyddiad enfawr ar ryw adeg yn y gorffennol. Naill ffordd neu'r llall, mae wedi mynd.

Unwaith eto, nid yw hyn i esgusodi'ch gŵr am unrhyw anffyddlondeb…

… Ond pe bai'r siawns o gariad newydd yn dod a bod ganddo lai o resymau i atal pethau yn eich perthynas, efallai y byddai'n egluro pam y dewisodd y fenyw arall.

2. A fydd yn para?

P'un a ydych chi'n dal i lynu wrth obaith o ailadeiladu'ch priodas, neu os ydych chi ddim ond yn dyheu am wybod, mae'n gyffredin gofyn pa mor hir y bydd ei berthynas newydd yn para.

Y broblem yw, ni allwch edrych i mewn i ryw bêl grisial a gweld beth sydd gan y dyfodol.

Efallai eich bod yn credu bod ei berthynas newydd yn tynghedu i fethu oherwydd ei fod wedi eich gadael am fenyw iau nad oes ganddi wir ddiddordeb mewn unrhyw beth tymor hir.

Neu efallai eich bod chi'n meddwl ei fod yn mynd trwy argyfwng canol oed a dim ond symptom o hynny yw'r berthynas hon. Rydych chi'n meddwl y gallai ddod at ei synhwyrau ar ôl iddo gael hyn allan o'i system.

Ond dyfalu yn unig yw hyn.

Mor boenus ag y mae, rydych yn rhywun o'r tu allan yn y berthynas hon. Ni allwch deimlo'r hyn y mae'n ei deimlo ac nid ydych yn gwybod sut beth ydyn nhw gyda'i gilydd fel cwpl.

Efallai y bydd rhai dynion yn gadael eu gwragedd am fenyw newydd ac yn cael eu hunain yn hapusach nag erioed o'r blaen.

Efallai y bydd dynion eraill yn sylweddoli'n fuan nad yw'r glaswellt bob amser yn wyrddach a'u bod yn ei gael yn eithaf da gyda'u gwraig.

Ni all unrhyw un ddweud yn sicr, nid hyd yn oed eich gŵr.

3. A ddaw yn ôl?

Os yw'r berthynas newydd hon yn methu ac yn methu, efallai y byddech yn barod i fynd ag ef yn ôl.

Ond a fyddai am achub eich priodas?

Efallai y bydd hyn yn dibynnu ar ei reswm dros eich gadael yn y lle cyntaf.

Pe bai'n syml yn cwympo mewn cariad â'r fenyw arall hon, ond yn dal i garu chi ar yr un pryd, mae siawns well y bydd yn dod yn ôl.

Os syrthiodd allan o gariad gyda chi, mae'n debygol y bydd yn rhaid iddo gredu y gall cwympo yn ôl mewn cariad gyda chi os yw am ddychwelyd.

Wrth gwrs, mae yna bosibilrwydd arall. Efallai na fydd yn teimlo llawer iawn o gariad tuag atoch chi, ond mae'n dal i fod eisiau bod gyda chi am resymau eraill.

Efallai ei fod eisiau'r cyfleustra o gael i chi ofalu amdano, coginio ei brydau bwyd, gofalu am y tŷ.

Efallai ei fod yn gweld cost ariannol bwrw ymlaen ag ysgariad ac nad yw’n dymuno cymryd y ffordd honno ar hyn o bryd o ystyried na wnaeth ei berthynas newydd weithio allan.

Efallai na fydd yn dymuno bod ar ei ben ei hun, hyd yn oed os nad yw'ch priodas yn gweithio fel yr hoffai'r naill neu'r llall ohoni.

Wrth gwrs, os yw am eich cael yn ôl ar unrhyw adeg, mae gennych y rhyddid i naill ai ganiatáu iddo ddod i mewn i'ch bywyd eto neu wrthod.

4. A fydd yn difaru?

Fel cariad, mae edifeirwch yn emosiwn cymhleth.

Efallai y bydd eich gŵr yn difaru ei benderfyniad i'ch gadael, a gallai hyn fod yn wir hyd yn oed os nad yw am ddychwelyd atoch.

Efallai y bydd yn sylweddoli nad yw’r glaswellt yn wyrddach yr ochr arall os nad yw ei berthynas newydd yn bopeth yr oedd wedi gobeithio amdano.

Ond efallai ei fod yn meddwl ei bod yn rhy hwyr i achub eich priodas nawr bod hyn wedi digwydd.

Efallai ei fod yn difaru hyd yn oed os yw'n hapus gyda'i benderfyniad. Efallai ei fod wedi symud i mewn gyda'i feistres ac yn mwynhau ei fywyd newydd gyda hi, ond yn dal i fod yn amheus ynglŷn â'r sefyllfa.

Efallai ei fod yn difaru sut yr ymdriniodd â'ch gwahaniad. Efallai ei fod yn difaru’r boen a achosodd i chi. Os oes gennych blant, efallai ei fod yn difaru bod y tad a adawodd ei deulu.

Os oedd unwaith yn eich caru chi - os yw'n dal i garu chi fel person, nid dim ond fel priod - mae'n sicr o deimlo rhywfaint o edifeirwch.

Ond efallai na fydd difaru ei hun yn ddigon iddo ddod yn ôl atoch chi.

5. Sut alla i ennill fy ngŵr yn ôl?

Mae'n bwysig cofio nad ydych chi'n berchen ar eich gŵr ac na wnaethoch chi erioed.

Efallai eich bod yn meddwl ichi golli'ch gŵr i'r fenyw arall hon, ond ei ddewis ef oedd eich gadael.

Felly pan feddyliwch am “ei ennill yn ôl,” rhaid i chi gofio hefyd mai ei ddewis ef fydd dod yn ôl.

Gyda hynny mewn golwg, beth allwch chi ei wneud?

Parchwch ei benderfyniad i'ch gadael chi.

Mae hyn yn swnio'n wrthun, ond os gwnewch ei fywyd yn hunllef ar ôl iddo eich gadael am y fenyw arall hon, nid ydych ond yn ei wthio ymhellach i ffwrdd.

Mae'n iawn dweud wrtho eich bod chi'n ei garu, ond gwnewch hi'n glir nad ydych chi'n ei ymladd am hyn os mai dyna mae e eisiau mewn gwirionedd.

Ni fyddwch yn gallu newid ei feddwl beth bynnag.

Mae hyn yn helpu i adael pethau ar delerau da rhwng y ddau ohonynt yn bwysig os yw am ddod yn ôl byth.

Yn bendant, peidiwch â cheisio euogrwydd ei faglu yn ôl i'ch priodas trwy ddweud wrtho faint y mae wedi eich brifo neu trwy ddod â'r plant i'r hafaliad.

Arhoswch yn wir i chi'ch hun.

Efallai bod dewis eich gŵr i adael efallai fod gennych rywbeth i'w wneud â sut mae'r ddau ohonoch wedi bod yn rhyngweithio.

Efallai eich bod chi wedi bod yn brwydro yn erbyn llawer ohonoch chi wedi symud oddi wrth eich gilydd.

Ac er eich bod yn rhannol gyfrifol am gyflwr eich priodas, nid chi sydd i gyd yn gyfrifol.

Felly nid yw gwneud addewidion mawr ynghylch sut y gallwch chi newid yn ffordd gynhyrchiol o fynd ati i ennill eich gŵr yn ôl.

Yn sicr, gallwch edrych ar eich cyfraniad at dranc eich priodas, a gallwch weithio ar rai o'ch beiau os ydych yn wirioneddol gredu eu bod yn ddiffygion ac nid dim ond agweddau ar eich personoliaeth y mae'ch gŵr yn rhwbio yn eu herbyn.

Ond os ydych chi'n mynnu y gallwch chi fod y fenyw y mae am i chi fod, nid chi yn unig yn dod ar draws fel anobeithiol , ond rydych chi'n sefydlu'ch hun ar gyfer rhifynnau yn y dyfodol pan sylweddolwch na allwch chi fodloni pob disgwyliad sydd ganddo.

Dylech hefyd ddeall, os dywedwch y gallwch newid i ddarparu ar gyfer ei ddymuniadau, eich bod yn dosrannu'r rhan fwyaf o'r bai am eich gwahanu arnoch chi, ac yn ei ryddhau o gyfrifoldeb.

Mae hyn yn gwneud dau beth. Yn gyntaf, mae'n cadarnhau yn ei feddwl nad chi yw'r fenyw iawn iddo bellach oherwydd eich bod chi'n dweud wrtho mai chi sydd angen newid, nid ef.

Yn ail, mae'n gwneud iddo deimlo'n llai difaru am eich gadael sy'n ei wneud yn llai tebygol o deimlo gorfodaeth i ddod yn ôl, hyd yn oed os nad yw ei berthynas newydd yn gweithio allan.

Felly, oes, gofynnwch i'ch hun a oes rhai dulliau iach o hunan-wella y gallech chi gymryd rhan ynddynt, ond peidiwch â chyfaddawdu pwy ydych chi i'w blesio.

Cadwch gryn bellter, ond arhoswch yn ddymunol tuag ato.

Mae'n bwysig rhoi lle i'ch gŵr os yw wedi eich gadael ac yn awr yn dilyn perthynas â menyw arall.

Os ceisiwch ymyrryd â nhw trwy wynebu ef neu hi, mae perygl ichi roi rhywbeth pellach iddynt bondio drosto - eu cwynion amdanoch chi.

Yn lle hynny, ceisiwch aros ychydig yn gyfeillgar pryd bynnag y cewch eich gorfodi i ryngweithio - efallai oherwydd cyd-ddalfa unrhyw blant neu at ddibenion ymarferol eraill.

Daw hyn yn ôl at barchu ei benderfyniad a peidio â'i ddieithrio trwy ymladd ag ef yn ei gylch.

Weithiau, gall ychydig bellter wneud iddo sylweddoli beth oedd ganddo a'r hyn y mae bellach yn peryglu ei golli, yn enwedig wrth i gyffro ei berthynas newydd bylu.

Efallai y bydd yn darganfod bod yr hyn a gredai oedd cariad at y fenyw arall hon mewn gwirionedd infatuation neu chwant a'i fod yn ffysio allan ar ôl ychydig.

Mae gwybod nad ydych chi'n ei gasáu yn gadael y drws ar agor iddo ddod yn ôl atoch chi.

Gofynnwch a ydych chi wir eisiau iddo yn ôl.

Heblaw am yr hyn y gallwch chi ei wneud i gael eich gŵr i ailgyflwyno i chi, mae'n hanfodol eich bod chi wir yn ystyried a ydych chi am ei gael yn ôl.

Ac os gwnewch chi, beth yw eich rhesymau?

Os cychwynnodd ei berthynas newydd cyn iddo ddweud wrthych ei fod am wahanu, rhaid ichi wynebu'r ffaith ei fod wedi dweud celwydd wrthych a chuddio pethau pwysig oddi wrthych.

A yw hyn yn rhywbeth y gallwch chi ei faddau?

Ac a ydych chi am ei gael yn ôl dim ond oherwydd eich bod chi'n hoffi sut oedd eich bywyd o'r blaen? Os felly, a ydych chi'n onest yn credu y gall pethau fynd yn ôl i sut yr oeddent ar un adeg?

Ydych chi ddim ond yn casáu'r syniad o fod wedi ysgaru ac yn unig? A fyddech chi'n mynd ag ef yn ôl dim ond i gael rhywfaint o gwmni rydych chi'n gyfarwydd ag ef?

beth mae 3 16 yn ei olygu

A fyddech chi ei eisiau yn ôl pe na bai'r un ohonoch yn dal i garu'ch gilydd a'ch bod chi'n gwybod y byddai'n cymryd llawer o waith ac amser i gael y cariad hwnnw yn ôl?

Dyma'r pethau y bydd yn rhaid i chi eu hystyried cyn i chi hyd yn oed geisio ennill eich gŵr yn ôl.

6. Sut alla i ddod dros fy ngŵr yn fy ngadael am rywun arall?

Os nad oes gennych unrhyw fwriad i ganiatáu i'ch gŵr ddychwelyd i'ch bywyd a'ch priodas, daw'r broblem yn un o oresgyn y cythrwfl emosiynol y mae wedi'i adael.

Sut allwch chi gysoni'r hyn sydd wedi digwydd a symud ymlaen â'ch bywyd?

Dyma rai awgrymiadau ar gyfer delio â'r sefyllfa yn eich meddwl.

Osgoi teimlo'n euog neu dderbyn y bai.

Yn gymaint ag y credwch fod agweddau ar eich personoliaeth yr hoffech weithio arnynt, peidiwch â beio'ch hun am benderfyniad eich gŵr i'ch gadael am fenyw arall.

Gweithredodd yn seiliedig ar ei farn, ei deimladau a'i ddymuniadau ei hun. Mae arno ef, nid chi.

Efallai eich bod wedi ceisio'ch anoddaf i fod yn wraig dda, ond efallai na fyddai wedi bod yn ddigon o hyd.

Cofiwch y rhesymau pam y gallai fod wedi eich gadael chi y soniwyd amdanynt yn gynharach yn yr erthygl. Efallai ei fod wedi cwympo allan o gariad gyda chi neu wedi cwympo mewn cariad â rhywun arall.

Dyma ei deimladau i fod yn berchen arno, nid eich un chi.

Nid oes gennych unrhyw beth i deimlo'n euog yn ei gylch, hyd yn oed os oes gennych blant gyda'i gilydd a'ch bod yn gwybod bod y sefyllfa hon yn achosi poen a phryder iddynt.

PEIDIWCH â chymharu'ch hun â'r fenyw newydd yn ei fywyd.

Gall fod yn demtasiwn mawr edrych ar y fenyw arall a meddwl ei bod hi'n well na chi mewn rhyw ffordd.

Wedi'r cyfan, gadawodd eich gŵr chi amdani, felly mae'n rhaid bod ganddi rywbeth nad ydych chi'n ei wneud, iawn?

ANGHYWIR!

Mae gan bob un ohonom ein pwyntiau da ac mae gan bob un ohonom ein diffygion. Mae'r rhain yn rhan o bwy ydym ni.

Mae ceisio darganfod pam mae'n well gan eich gŵr ei chymysgedd o bwyntiau da a drwg dros eich un chi yn ymarfer di-ffrwyth.

Yr hyn y dylech ei wneud yn lle hynny yw canolbwyntio ar adeiladu eich hunan-barch a fydd, heb os, wedi cymryd cnoc o hyn i gyd.

Un o'r pethau allweddol i edrych arno yw gwella'ch hunan-siarad, yn enwedig mewn perthynas â'ch priodas a'ch gwerth fel gwraig.

Peidiwch â dal i feddwl na dweud nad oeddech chi'n wraig dda neu nad ydych chi'n hoffus.

Newid i negeseuon mwy cadarnhaol amdanoch chi'ch hun a sut rydych chi'n deilwng o gael eich caru a'ch trin â pharch. Bod gennych rinweddau partner gwych i rywun newydd pryd bynnag y gall y person hwnnw ddod i mewn i'ch bywyd.

Fe ddylech chi hefyd ddod o hyd i ffyrdd o wneud hynny cofleidiwch y rheolaeth sydd gennych chi dros eich bywyd yn hytrach na chaniatáu i'ch hun ddrifftio mewn rhyw fath o limbo ar ôl priodi.

Nawr yw'r amser i ofyn sut y gallai eich rhyddid newydd ganiatáu ichi wneud rhywbeth rydych chi wedi bod eisiau ei wneud erioed neu newid cyfeiriad eich bywyd yn llwyr.

Mae'n grymuso gwireddu'r rheolaeth sydd gennych chi - rydych chi wedi'i chael erioed - a gall wneud i'r sefyllfa anodd hon deimlo'n fwy cadarnhaol.

Canolbwyntiwch ar faddau i'ch gŵr, ond gwnewch hynny drosoch eich hun.

Pan adawodd eich gŵr chi am fenyw arall, mae'n debyg y bydd wedi brifo llawer.

Felly efallai mai maddeuant yw'r peth olaf ar eich meddwl.

Ond nid maddeuant iddo ef yw hynny i chi.

Nid yw maddeuant yn golygu bod yn rhaid i chi anghofio'r hyn a wnaeth, neu ddweud ei fod yn iawn. Nid yw'n anwybyddu'r boen y mae wedi'i achosi, ac nid yw'n golygu bod yn rhaid i chi drwsio'ch perthynas ag ef.

Mae maddeuant yn ymwneud â rhyddhau'r baich emosiynol y mae ei adael wedi'i achosi ichi.

Mae'n ymwneud â dweud, “Ni fydd hyn yn effeithio arnaf bellach.”

Mae'n ymwneud â chau'r bennod ar eich gorffennol a dechrau un newydd y gallwch chi fod yn awdur arni.

Mae maddeuant yn rhywbeth y gall unrhyw un weithio arno. Dyma un arall o'n herthyglau sy'n mynd trwy'r broses:

Sut i faddau rhywun: 2 fodel maddeuant sy'n seiliedig ar wyddoniaeth

sut i ddod â pherthynas tymor hir i ben yn dyner

Derbyn realiti’r sefyllfa.

Os ydych wedi penderfynu hynny mae eich priodas drosodd ac na fyddwch yn mynd â'ch gŵr yn ôl, hyd yn oed os daw'n groveling, mae'n rhaid i chi dderbyn yr uffern o'r gwirionedd hwnnw.

Ni allwch symud ymlaen o'r briodas os ydych chi'n dal i lynu wrth unrhyw obaith - waeth pa mor fain - y gallwch chi byth ei hailadeiladu.

Efallai y byddwch chi'n profi cyfnodau galar yn union fel y byddech chi pan fyddwch chi'n colli rhywun annwyl.

Mae hyn yn iawn. Roedd eich priodas yn cynrychioli rhywbeth a oedd yn bwysig i chi ac mae'ch gŵr yn rhywun rydych chi'n ei garu neu unwaith yn ei garu.

Mae'r rhain yn bethau mawr i fynd yn sydyn o'ch bywyd ac felly bydd yn cymryd peth amser i ddod i delerau ag ef.

Os yw'n helpu i wneud i bethau deimlo'n fwy terfynol, gallwch chi fod yr un i ffeilio am ysgariad a chael y bêl i dreiglo ar y ffurfioldeb hwnnw.

Mae hon yn weithred rymus o dderbyn oherwydd eich bod yn gyfrifol am y sefyllfa i atal os rhag llusgo allan.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n tynnu ei holl eiddo o'ch cartref - yn gyntaf trwy ganiatáu iddo gymryd beth bynnag y mae eisiau ei gadw o hyd, ac yna trwy daflu'r gweddill allan neu ei roi i elusen.

Os oes gennych blant, gwnewch yn siŵr eu bod yn eistedd i lawr a thrafod sut nad oes siawns y bydd eu mam a'u tad yn dod yn ôl at ei gilydd.

Gall gorfod siarad y geiriau hynny yn uchel wneud iddo deimlo'n fwy real a therfynol.

Ceisiwch gwnsela os ydych chi'n cael trafferth.

Gall fod yn anodd iawn wynebu chwalfa eich priodas, yn enwedig gan y bydd yn rhaid i chi wneud y rhan fwyaf ohoni ar eich pen eich hun.

Yn gymaint ag y gallai eich ffrindiau a'ch teulu geisio eich cefnogi chi, chi fydd yn gorfod mynd trwy'r broses ymarferol ac emosiynol o wahanu'ch bywyd oddi wrth fywyd eich cyn-ŵr bellach.

A chymaint ag y gallant geisio dweud y pethau iawn wrthych chi, nid oes gan y mwyafrif o bobl y gallu i aros yn niwtral. Efallai y byddwch yn eu cael yn cyfrannu at eich poen trwy danio'ch drwgdeimlad tuag at eich gŵr trwy ddweud pethau erchyll amdano.

Efallai na fyddwch hefyd yn teimlo'n gyffyrddus yn siarad am eich gwir deimladau â'r rhai sydd agosaf atoch chi.

Yn lle hynny, byddwch bron yn sicr yn gweld cynghorydd yn fwy defnyddiol o ran y cyngor y maen nhw'n ei roi a'ch gallu i arllwys eich holl deimladau heb yr angen i guddio faint rydych chi'n ei chael hi'n anodd.

Dal ddim yn siŵr beth i'w wneud am eich gŵr a'ch priodas? Sgwrsiwch ar-lein ag arbenigwr perthynas o Hero Perthynas a all eich helpu i ddarganfod pethau. Yn syml.

Efallai yr hoffech chi hefyd: