7 Cam Mae'n RHAID I Chi Gymryd Yn Hollol Pryd bynnag y Gofynnwch i'r Bydysawd am Rywbeth

Pa Ffilm I'W Gweld?
 

Beth sy'n atal y Deddf Atyniad o weithio i chi?
Cliciwch yma a chymryd y cwis 30 eiliad hwn i ddarganfod.Rydyn ni i gyd yn gofyn i'r bydysawd am bethau nad yw bob amser yn broses ymwybodol, ond trwy ein gobeithion a'n breuddwydion, mae pob un ohonom ni'n cyflwyno ceisiadau ar ryw ffurf neu'i gilydd.

Mae dadl beth yw'r pŵer hwnnw a sut mae'n gweithio - Duw, y bydysawd, y ffynhonnell, egni cosmig - does dim ots mewn gwirionedd. Gofyn am rywbeth can gwaith.

pethau hwyl i'w gwneud pan fyddwch wedi diflasu gartref

Yn onest, nid wyf hyd yn oed yn siŵr beth rwy'n ei gredu eto. Mae rhan ohonof yn meddwl, pan ofynnwn am bethau, mai ein anymwybodol sy'n darparu'r atebion, ond rwyf hefyd yn teimlo hynny ein meddyliau anymwybodol gallai fod yn gysylltiedig â rhywbeth mwy.

Trwy gydol yr erthygl hon, byddaf yn cyfeirio at ‘y bydysawd’ fel y pŵer mwy hwn - gallwch amnewid pa bynnag air yr ydych yn ei hoffi yn ei le.Beth bynnag rydych chi'n credu ynddo, mae'r broses o ofyn a derbyn yr un peth. Nid yw'n ddigon gofyn, mae'n rhaid i chi gadw'r camau canlynol mewn cof i fedi'r buddion llawn.

Cam 1 - Byddwch yn Cadarn, Byddwch yn Union

Un o'r prif drapiau y mae pobl yn syrthio iddo wrth ofyn i'r bydysawd am rywbeth yw nad ydyn nhw 100% yn siŵr beth maen nhw ei eisiau a pham.

Maen nhw'n dweud pethau fel ‘Rydw i eisiau bod yn gyfoethog’ neu ‘Rydw i eisiau dod o hyd i gariad’, ond nes i chi roi cnawd ar y syniadau hynny, nid ydyn nhw'n mynd i weithio fel ceisiadau effeithiol.Beth mae cyfoethog yn ei olygu i chi? A yw'n swm o arian yn eich cyfrif banc, cyflog penodol, y gallu i fynd ar wyliau X y flwyddyn, yn ddigon i fagu 2 blentyn yn gyffyrddus heb orfod poeni?

cerddi am annwyl pasio i ffwrdd

Beth mae cariad yn ei olygu i chi? Ai cariad rhamantus rydych chi ei eisiau, math arall o enaid , cariad rhyngoch chi a'ch teulu, rhywun y gallwch chi setlo gyda nhw, rhywun rydych chi'n ymddiried ynddo , rhywun sy'n ddeniadol i chi, neu rywbeth arall?

Y broblem gyda gofyn cwestiynau generig i'r bydysawd yw nad ydych chi'n gwybod sut olwg sydd ar yr ateb. Hyd nes y gallwch chi ddweud, gyda rhywfaint o sicrwydd, beth rydych chi ei eisiau mewn gwirionedd, sut allwch chi o bosibl wybod a ydych chi'n ei dderbyn ai peidio?

Gadewch i'ch teimladau eich tywys wrth benderfynu beth yn union yr ydych chi ei eisiau. Os na chewch awydd pwerus yn ffrwydro ynoch chi wrth ddelweddu'ch cais, yna nid dyna'r cais cywir i'w wneud. Gallaf ofyn am ennill y loteri, ond nid wyf yn deall yn sicr sut y byddai hynny'n gwella fy mywyd - neu gallaf ofyn am fod yn rhydd o straen arian (sut bynnag mae hynny'n amlygu) oherwydd gwn mai dyna'r cyfan yr wyf yn ei wneud mewn gwirionedd. awydd.

Cam 2 - Gofynnwch A Gadewch iddo Fynd

Ar ôl i chi ofyn am rywbeth, mae angen i chi ymlacio a rhoi'r peth hwnnw allan o'ch meddwl. Cofiwch, rydych chi'n ceisio ymateb gan rywbeth heblaw'ch meddwl meddwl - felly does dim pwynt preswylio arno.

Yn syml, rhowch eich cais i'r bydysawd ac yna bwrw ymlaen â'ch diwrnod. Meddyliwch amdano fel ysgrifennu llythyr - nes i chi orffen ei ysgrifennu, ni allwch ei roi mewn amlen, glynu stamp arno, a'i roi yn y blwch post. A nes i chi ei roi yn y post, ni all gyrraedd y derbynnydd a fwriadwyd. A nes iddo gyrraedd y derbynnydd, ni allant anfon ateb.

Cam 3 - Byddwch yn amyneddgar

Anaml y bydd newid yn digwydd mewn amrantiad, fel rheol mae'n broses raddol sy'n gorfod dilyn ei llwybr ei hun.

priodas lynch a seth rollins lwcus

Nid yw bod yn ddiamynedd â'r bydysawd - hyd yn oed yn ddig efallai - yn cyflawni unrhyw bwrpas heblaw eich gwneud chi'n ddiflas.

Yn dibynnu ar ba gais rydych wedi'i wneud, gallai'r nod terfynol sydd gennych mewn golwg gymryd dyddiau neu gallai gymryd blynyddoedd i'w gyrraedd.

Cam 4 - Gwyliwch Am Arwyddion

Pan fydd y bydysawd yn ymateb, ni fydd yn amlwg bob amser. Mae'n rhaid i chi gadw'ch llygaid yn plicio am arwyddion bach yma ac acw sy'n eich tywys i'r man rydych chi am fod.

Meddyliwch am ddrysfa gyda'ch gobeithion a'ch breuddwydion yn y canol - gall y bydysawd eich helpu i'w cyrraedd trwy ddweud wrthych pryd mae angen i chi droi i'r chwith a phryd mae angen i chi droi i'r dde. Os na fyddwch yn gweld yr arwyddion, efallai y byddwch yn cyrraedd pen marw ac yn gorfod troi yn ôl arnoch chi'ch hun.

Gall yr arwyddion hyn ddod ar sawl ffurf wahanol, ond byddant yn rhai y gallwch eu gweld os edrychwch yn ddigon caled.

Felly, os ydych chi'n dymuno am swydd newydd ac wedi gofyn i'r bydysawd eich helpu chi i ddod o hyd i un, byddwch yn ymwybodol iawn o unrhyw gyfleoedd posib sy'n codi. Efallai eich bod chi'n cael siarad â rhywun mewn parti sy'n gweithio i gwmni rydych chi wrth eich bodd yn gweithio ynddo - gofynnwch iddyn nhw a oes unrhyw swyddi ar gael neu a allen nhw eich cyflwyno i'w rheolwr.

Dylech hefyd gofio unrhyw feddyliau neu atgofion sy'n ymddangos ar hap pan rydych chi'n eu disgwyl leiaf - yn aml gall y rhain fod yn arwyddion pwysig y mae angen ichi edrych yn agosach arnynt.

Pan fyddwch chi'n gwylio am arwyddion, mae angen i chi ryddhau unrhyw feddyliau a allai eich dal yn ôl rhag gweithredu. Wedi'r cyfan, hyd yn oed gyda map mewn llaw, nes eich bod yn barod i gymryd y cam cyntaf, ni fyddwch yn mynd i unrhyw le.

dyfyniadau perchyll o winnie the pooh

Efallai yr hoffech chi hefyd (erthygl yn parhau isod):

Cam 5 - Ymddiried bod y Bydysawd yn Gwybod Gorau

Cam hanfodol y mae pobl yn aml yn ei anwybyddu yw ymddiried yn y bydysawd i wneud yn iawn gennych chi, hyd yn oed os nad yw'n ymddangos felly ar yr wyneb.

Y broblem fwyaf gyda gofyn i'r bydysawd am bethau yw na allwch chi wybod yn sicr beth yn union sydd orau i chi.

Nid yw hyd yn oed rhywbeth mor syml ag eisiau bod yn rhydd o bryderon ariannol o reidrwydd yr hyn a fydd yn dod â'r llawenydd, y boddhad a'r bodlonrwydd mwyaf ichi. Os bydd yn rhaid i chi gael trafferth cael dau ben llinyn ynghyd trwy gydol eich oes gyfan, efallai mai dyma ffordd y bydysawd o roi gwerthfawrogiad dwfn a boddhaus i chi o'r holl bethau bach mewn bywyd.

Pe baech yn sydyn yn gallu prynu popeth yr oedd ei angen arnoch yn gyffyrddus, efallai y gwelwch nad ydych bellach mor ddiolchgar am bethau fel hufen iâ ger y traeth neu'r diwrnodau allan yr ydych yn trin eich hun unwaith neu ddwywaith y flwyddyn.

Felly, tra gallwch chi a dylech ofyn i'r bydysawd am bethau , dylech chi wybod y gall yr arwyddion rydych chi'n eu dilyn, mewn gwirionedd, eich arwain i rywle arall yn gyfan gwbl, ond y gallai hyn fod lle roeddech chi eisiau dod i ben yn y lle cyntaf (doeddech chi ddim yn gwybod hynny).

Cam 6 - Anfon Atgoffa Nawr ac Eto

Rhoddais y cam hwn i mewn yn bennaf ar gyfer ceisiadau i'r bydysawd sy'n gofyn am help i ddatrys problemau, ond rwy'n dyfalu bod ganddo ei le mewn unrhyw amgylchiad.

Rwy'n gwneud hynny oherwydd fy mod i'n pwyso'n bersonol tuag at gred bod y bydysawd yn rhannol o fewn ein meddyliau anymwybodol.

Gallwch ofyn am help a bydd eich anymwybodol yn ceisio darparu'r atebion, ond efallai na fydd ganddyn nhw ar unwaith. Mae bod yn amyneddgar yn bwysig, fel y soniais amdano yn gynharach, ond credaf y gall ailddatgan y cais mor aml helpu hefyd.

Mae hyn yn arbennig o wir os ydych chi, fel fi, yn credu bod y meddwl anymwybodol yn chwarae rôl wrth ddod â'r atebion i chi. Trwy atgoffa'ch hun o'ch cais, rydych chi'n anfon signal at eich anymwybodol i ddal i chwilio.

Gall ailadrodd eich cais hefyd gael sgil-effaith eich atgoffa i fod yn wyliadwrus wrth chwilio am yr arwyddion a'r signalau a fydd yn eich arwain at yr hyn yr ydych yn ei geisio.

sut ydw i'n gwybod a ydw i'n bert

Cam 7 - Byddwch yn ddiolchgar

Pan roddir y pethau y gwnaethoch ofyn amdanynt, byddwch yn ddiolchgar amdanynt a dangoswch eich diolchgarwch yn eich gweithredoedd.

A pheidiwch ag anghofio diolch am bopeth arall sydd gennych, p'un a ofynasoch amdano ai peidio.

Felly, dyma'r camau unwaith eto mewn un rhestr hawdd ei dilyn:

  1. Byddwch yn sicr, byddwch yn fanwl gywir
  2. Gofynnwch a gadewch iddo fynd
  3. Byddwch yn amyneddgar
  4. Gwyliwch am arwyddion
  5. Hyderwch mai'r bydysawd sy'n gwybod orau
  6. Anfonwch nodiadau atgoffa nawr ac eto
  7. Byddwch yn ddiolchgar

Beth sy'n atal y Deddf Atyniad o weithio i chi?
Cliciwch yma a chymryd y cwis 60 eiliad hwn i ddarganfod.

Mae'r dudalen hon yn cynnwys dolenni cyswllt. Rwy'n derbyn comisiwn bach os dewiswch brynu unrhyw beth ar ôl clicio arnynt.