Pe gallech chi ddarllen meddyliau pobl, byddech chi'n dysgu hyn amdanoch chi'ch hun

Yn nodweddiadol, telepathi yw gwarchodfa'r genre ffuglen wyddonol, ond beth pe gallem ddarllen meddyliau pobl eraill mewn gwirionedd? Beth allem ni ei ddarganfod?

pethau doniol i siarad amdanyn nhw gyda ffrindiau

Pan gaiff ei ddarlunio mewn llyfrau, ffilm, neu ar y teledu, mae'r gallu i ddarllen meddyliau yn amlaf yn beth glân a chydlynol lle mae'r telepath yn dod ar draws adroddwr mewnol sy'n “siarad” un frawddeg ar y tro. Mae hyn yn gwneud synnwyr at ddibenion gwylio oherwydd byddai'n anodd cynhyrchu cynrychiolaeth gywirach o'r meddwl ac yn aneffeithiol fel ffordd o adrodd straeon.

Felly gadewch inni stopio am eiliad ac ystyried sut brofiad fyddai darllen meddyliau rhywun arall. Beth fyddem ni'n ei weld a'i glywed? Beth allem ni ei ddysgu amdanom ein hunain?

Gall Ein Meddyliau Fod yn Anhrefnus

Wel, y peth cyntaf rwy'n credu y byddem ni'n ei sylweddoli yw nad yw meddyliau'n llinol, hynny yw, nad yw meddyliau bob amser yn digwydd un ar y tro, ac nid ydyn nhw bob amser yn digwydd yn y drefn rydyn ni'n disgwyl iddyn nhw wneud. Yn lle, byddwn yn wynebu ffrwydrad o feddyliau sy'n plethu i mewn ac allan o'i gilydd fel edafedd mewn tapestri diddiwedd a chymhleth.

Gallai meddwl fod yn un o lawer o bethau y byddem yn sylwi ar y llais mewnol sy’n siarad fel ni ac â ni, y “golygfeydd” sy’n dod o lygad y meddwl (atgofion, dychymyg, ac ati), a’r synau sy’n arnofio o amgylch ein pennau. Pe byddech chi'n gallu darllen meddwl rhywun arall, mae'n debyg cael eich llethu yn ôl y nifer fawr o feddyliau gwahanol sy'n crwydro o gwmpas ar unrhyw un adeg.Gall Ein Meddyliau Fod Yn Afresymol

Yr ail beth a fyddai'n dod yn amlwg yn gymharol gyflym yw nad yw pob meddwl yn rhesymol. Rydyn ni i gyd yn profi ein cyfran deg o syniadau afresymol ac afresymegol, ond dydyn ni ddim yn eu dweud yn uchel oherwydd bod ein meddyliau'n ymwybodol nad yw hyn yn briodol.

Weithiau, er enghraifft, rydyn ni'n profi meddwl sy'n ymateb pur i'r pen-glin i'r hyn sy'n digwydd yn ein bywydau. Yn aml, mae'r rhain yn cael eu gyrru gan ein hemosiynau, sydd â chysylltiad annatod â'n egos. Maent yn debygol iawn o fod yn afresymol, a thra bo'r emosiwn yn parhau, bydd y meddwl yn treiddio trwy ein meddyliau i gyd. Dim ond nes bod ein teimladau cychwynnol wedi ymsuddo y gall proses feddwl fwy rhesymegol ddigwydd a gallwn fyfyrio ar ein afresymoldeb gydag eglurder ac, yn aml, synnwyr digrifwch.

Fel rhywun o'r tu allan yn edrych i mewn, ni fyddem yn teimlo'r un emosiynau ac felly byddai chwerthinllyd pur y meddyliau'n dod yn amlwg ar unwaith.Mae'r Ego Yn Chwarae Rôl Fawr

Peth arall yr ydym wedi sylwi arno, ac mae hyn yn gysylltiedig â'r pwynt blaenorol, yw bod cyfran fawr o feddyliau unigolyn yn troi o'u cwmpas eu hunain. Efallai eich bod chi'n meddwl bod hyn yn gwneud synnwyr llwyr, ac o ran meddyliau ymarferol ynglŷn â sut mae rhywun yn mynd i wneud rhywbeth, byddech chi'n iawn.

Ond pan nad eich meddwl chi ydyw, rydych chi'n dechrau sylweddoli bod y meddyliau sy'n weddill yn arddangos hunanoldeb, gwagedd a narcissism . Trwy arsylwi ar y meddwl ar waith, byddech yn gallu deall dylanwad yr ego yn well wrth iddo geisio amddiffyn a chryfhau ei safle.

Mae'r ego hefyd yn gyfrifol am yr holl bryder a phryder rydyn ni'n ei deimlo a byddai'r nifer fawr o feddyliau sy'n ymroi i'r teimladau hyn yn dod i'r amlwg.

Nid yw pob meddwl yn ddymunol

Rydym hefyd yn sylweddoli pa mor aml y gall meddyliau fod yn dywyll ac yn aflonyddu rhywfaint. Bydd hyd yn oed y bobl fwyaf normal yn dod o hyd i syniadau digroeso yn ymddangos yn eu meddyliau bob hyn a hyn.

Yn cael ei adnabod gan y gweithwyr proffesiynol fel meddyliau ymwthiol , yn aml gallant ein repulse â'u annymunol. Maent fel arfer yn cynnwys naill ai math o drais neu gyfeiriad at weithgaredd rhywiol, ond, beth bynnag fo'r cynnwys, mae person iach yn gwybod nad ydyn nhw byth yn gweithredu arnyn nhw.

Nid yw hynny'n golygu na fyddech chi'n dod ar eu traws pe byddech chi'n darllen meddwl rhywun arall.

Beth Mae'r cyfan yn ei olygu?

Ar ôl dringo y tu mewn i feddwl bod dynol arall i wylio, darllen a gwrando ar eu meddyliau, byddwch chi'n sylweddoli bod eich meddwl yn union fel llawer o bobl eraill allan yna. Nid ydych yn ddim gwahanol i'r gweddill ohonom, felly nid oes angen teimlo cywilydd o'ch meddyliau nid oes unrhyw beth o'i le gyda chi.

Efallai y byddwch hefyd yn cael gwell dealltwriaeth o ymddygiadau pobl eraill. Byddwch yn gwybod bod ymddygiad afresymol yn cael ei yrru gan feddyliau afresymol, ond nad yw'r rhain yn diffinio'r sawl sy'n eu meddwl. Efallai y bydd hyd yn oed yn eich helpu chi datblygu dull mwy tosturiol i'ch cyd-ddyn, gan wybod eich bod yn fwy fel ei gilydd nag y gallech fod wedi'i ddychmygu erioed.

Yr Ailfeddwl Cydwybodol: nid eich meddyliau chi mohonynt ac nid chi ydyn nhw. Mae'r meddwl dynol yn lle anhrefnus yn aml ac mae yr un peth i'r mwyafrif helaeth o bobl. Afresymoldeb, yr ego, ofn a phryder, nid oes angen i chi boeni cymaint â nhw unwaith y gallwch eu harsylwi a'u deall. Efallai mai gweld y tu mewn i feddwl rhywun arall yw'r agoriad llygad mwyaf ohonynt i gyd.