Teimlo Cydymdeimlad â Narcissists: Y Dadleuon O blaid Ac Yn Erbyn

A ddylem ni gydymdeimlo â'r narcissistiaid yn ein plith?

Dyna'r cwestiwn anodd a ofynnir yn yr erthygl hon.

Ar ei wyneb, efallai y credwch ei fod yn gwestiwn hurt i'w ofyn - pam y dylem ofalu am unrhyw un nad yw'n dangos unrhyw ofal am eraill?

Edrychwch ychydig yn ddyfnach, fodd bynnag, ac mae rhai dadleuon dilys sy'n awgrymu y dylem drueni yr eneidiau tlawd hyn yn hytrach na'u hystyried yn wenwynig.Mae'n bendant yn gleddyf ag ymyl dwbl, serch hynny.

Mae cymaint o resymau dros deimlo dim byd ond drwgdeimlad tuag atynt, a byddwn yn ceisio edrych ar ddwy ochr y ddadl isod.

Cydymdeimlad Vs. Teimlo Mae'n ddrwg gennym neu'n ddrwg

Gallai teitl yr erthygl hon fod wedi defnyddio’r geiriau ‘sori’ neu ‘ddrwg’ yn lle cydymdeimlad yn hawdd, ond mae’r rhain yn bendant yn ddau beth na ddylech chi deimlo tuag at narcissist.Yn gyntaf, nid oes gennych unrhyw beth o gwbl i fod yn flin amdano o ran narcissists.

Ni wnaethoch iddynt y ffordd y maent, nid oes unrhyw ddyled arnoch iddynt, ac nid yw ymbellhau oddi wrthynt yn weithred greulon mewn unrhyw ffordd.

Yn yr un modd, os ydych chi'n teimlo'n ddrwg i narcissist, yna rydych chi unwaith eto yn dod o dan eu sillafu.

Nid oes angen i chi fynegi emosiwn negyddol ar eu rhan ni ddylech adael i'w sefyllfa ddod â chi i lawr mewn unrhyw ffordd.

Ar y llaw arall, nid yw cydymdeimlad yn emosiwn negyddol ac nid yw'n awgrymu unrhyw fai ar eich rhan chi.

Mae cydymdeimlad yn deimlad sydd â'i wreiddiau mewn cariad, wrth ofalu ac mewn tosturi.

Rhesymau y Dylem Eu Cydymdeimlo â Narcissists

Gadewch inni wneud un peth yn glir: nid yw teimlo cydymdeimlad tuag at narcissist yn golygu bod yn rhaid i chi gydoddef eu gweithredoedd.

Fodd bynnag, pan ddewch chi i ystyried y cyflwr yn fwy goddrychol, efallai y byddwch chi'n penderfynu mai'r ymateb gorau iddo yw gofalu.

Narcissism gellir ei ystyried yn salwch meddwl fel ei fod yn anhwylder yn y meddwl sy'n effeithio'n ddifrifol ar fywydau'r rhai sy'n dioddef ohono.

Nid yw'r union achos yn hysbys ac mae'n debygol bod yna lawer o lwybrau amrywiol sy'n arwain pobl tuag at narcissism.

Fel eich personoliaeth eich hun, bydd yn gyfuniad o eneteg a phrofiad bywyd.

Mae hon yn ddadl bwysig dros deimlo cydymdeimlad tuag at narcissists.

dwi ddim yn hoffi fy ffrindiau

Maent wedi datblygu fel hyn oherwydd ffactorau sydd y tu hwnt i'w rheolaeth i raddau helaeth yn tyfu i fyny.

Efallai na fyddan nhw'n fwy cyfrifol am eu problemau na rhywun sy'n dioddef pryder difrifol neu sy'n ddeubegwn.

Mae'n rhaid i chi ofyn a yw unrhyw narcissist yn dewis bod y ffordd honno trwy ei ewyllys rydd ei hun.

Efallai y byddwn hefyd yn cydymdeimlo â narcissist pan fyddwn yn darganfod pa mor anhapus y mae llawer (ond nid pob un) yn debygol o fod.

Mae llawer o'u hymddygiadau yn deillio o a hunan-gasineb mae hynny'n eu gadael yn ddig ac yn rhwystredig.

Maent yn tynnu hyn allan ar eraill fel mecanwaith ymdopi, ond nid yw'n cuddio'r ffaith eu bod yn profi poen mawr eu hunain yn ddwfn.

Rhan arall o realiti trist llawer o narcissistiaid yw eu bod yn cael trafferth adeiladu a chynnal unrhyw berthnasoedd go iawn.

Efallai nad ydyn nhw'n teimlo fawr o gysylltiad â'u teuluoedd, ychydig o ffrindiau maen nhw'n gallu dibynnu arnyn nhw, a hopian o un berthynas drychinebus i'r llall.

Nawr rhowch eich hun yn eu hesgidiau am eiliad a dychmygwch sut mae hyn yn teimlo (rhywbeth y mae narcissistiaid yn nodweddiadol yn analluog iddo).

Lluniwch fywyd lle na allwch deimlo cariad, agosatrwydd, tosturi ac anwyldeb.

Pa mor unig ydych chi'n meddwl y gallai bodolaeth o'r fath fod?

Dros amser, byddant yn gyrru nifer fawr o'r rhai sy'n gofalu amdanynt i ffwrdd ac yn cael eu gadael heb ddim byd ond masgiau gwag drwgdeimlad a brifo.

Yn olaf, efallai y byddwch chi'n teimlo cydymdeimlad tuag at narcissistiaid oherwydd nad oes ganddyn nhw'r gallu i dyfu - yn bersonol ac yn ysbrydol.

Ni fydd y mwyafrif byth yn deall y byd a'u lle ynddo, byth yn teimlo ymdeimlad dwfn o gysylltiad â gweddill y bydysawd, a byth yn gallu gwella eu hunain fel pobl.

anwybyddu ef i gael ei sylw

Rhowch yr uchod i gyd at ei gilydd ac efallai y byddwch chi'n dechrau deall sut y gallai rhywun ddangos rhywfaint o gydymdeimlad tuag at narcissistiaid.

Mwy o ddarllen narcissist hanfodol (mae'r erthygl yn parhau isod):

Rhesymau na ddylem Eu Cydymdeimlo â Narcissists

Yn ddiau, bydd y rhai sydd wedi bod yn destun cwmni narcissist ar unrhyw hyd yn dweud wrthych pa mor anhygoel o dreth y gallant fod.

Nid yw'n syndod felly bod y prif ddadleuon yn erbyn teimlo cydymdeimlad â hwy yn ymwneud â'u hymddygiad a'u triniaeth o bobl eraill.

Ac mae bron yn gyffredinol yn wir bod narcissists yn bersonoliaethau dinistriol iawn i fod o gwmpas.

Nid ydynt yn bannau heddwch a thawelwch yn y lleiaf. Mae'n ymddangos eu bod yn llawenhau mewn anhrefn a drama.

Efallai mai oherwydd bod unrhyw fath o sefydlogrwydd yn rhoi amser i'w meddyliau fyfyrio ar eu hymdeimlad eu hunain o anhapusrwydd eu bod am byth yn chwilio am ffyrdd i droi helbul.

Ar ben hynny, y rhai sy'n cael eu hunain mewn perthynas agos â narcissist - y ddau partneriaid ac aelodau'r teulu fel ei gilydd - yn profi ymddygiad sydd ddim ond yn gwaethygu dros amser.

Yn y pen draw, mae'r ffordd y mae narcissist yn trin y bobl hyn yn gyfystyr â chamdriniaeth niweidiol iawn.

Maen nhw'n gyfrifol am ddinistrio bywydau a gwneud i eraill deimlo'n ddi-werth.

Gallant ymosodiadau eithaf creulon ar feddyliau'r rhai y maent yn agos atynt a gallant adael eu dioddefwyr wedi'u creithio am oes.

Yn fwy na hynny, mae cymdeithas yn gyffredinol yn glir iawn ynghylch yr hyn sy'n ymddygiad derbyniol ac nad yw'n dderbyniol, ac felly mae narcissistiaid yn ymwybodol iawn bod eu gweithredoedd eu hunain yn cael eu hystyried yn annerbyniol gan eraill.

Rhaid dweud, felly, eu bod yn gweithredu gyda gwybodaeth lawn am yr hyn maen nhw'n ei gyflawni ac o'r bywydau maen nhw'n effeithio arnyn nhw.

Yr hyn sy'n arbennig o anodd ei stumogi i'r mwyafrif yw bod narcissistiaid yn aml yn dangos ychydig neu ddim edifeirwch am y ffordd maen nhw'n ymddwyn, ond yn ceisio gosod y bai ar bawb arall.

Maent yn dod ar draws mor oer a chyfrifo, heb gael eu heffeithio o gwbl gan yr ing y maent yn ei achosi.

A thristaf oll, efallai, yw mai ychydig iawn o narcissistiaid fydd byth yn gwneud y mathau o newidiadau sy'n angenrheidiol i gwtogi ar eu dylanwad negyddol.

Efallai y bydd therapi yn helpu rhai i feddalu eu hagwedd tuag at eraill, ond mae ‘halltu’ anhwylder personoliaeth narcissistaidd bron yn anhysbys.

Felly A ddylem Ni Deimlo Unrhyw Gydymdeimlad tuag at Narcissists?

Mae hwn yn gwestiwn y bydd angen i chi ei ateb drosoch eich hun.

Nid yw'r dadleuon uchod yn gynhwysfawr mewn unrhyw fodd ac, yn wir, mae yna lyfrau cyfan sy'n trafod yr anhwylder hwn a'i le yn y gymdeithas.

I raddau helaeth, bydd sut rydych chi'n teimlo am narcissistiaid yn dibynnu ar eich profiad personol chi ohonyn nhw.

Yn y diwedd, ni all neb eich gwneud yn sympathetig i gyflwr narcissist ac efallai na fyddai hyd yn oed nodi'r dadleuon o blaid ac yn erbyn mewn modd rhesymegol o gymorth.

Eich dewis chi yn unig yw'r dewis.