10 O'r Cerddi Gorau Am Fywyd Erioed Wedi Eu Ysgrifennu

Mae barddoniaeth wych yn llwyddo i fynegi hanfod iawn ei phwnc - a phan ddaw’n fyw, dyna’r her yn union.

Mae dal rhywbeth sydd mor amrywiol, ond sy'n ein clymu gyda'n gilydd fel brodyr a chwiorydd mewn breichiau yn cymryd sgil a chrefft go iawn.

Yn ffodus i ni, mae'r beirdd gorau trwy'r oesoedd wedi corlannu llawer o bennill clasurol a hardd i'n helpu ni i ddeall - nay decipher - bywyd yn ei holl ogoniant.

Dyma 10 o'r cerddi mwyaf dwfn ac ystyrlon am fywyd. Rhai yn hir, rhai yn fyr, rhai yn enwog, rhai yn llai felly.

Os ydych chi'n edrych ar ddyfais symudol, rydyn ni'n argymell troi tirwedd y sgrin i sicrhau fformatio pob cerdd yn gywir wrth i chi ei darllen.1. Salm Bywyd gan Henry Wadsworth Longfellow

Y gerdd odli hon yw'r wreichionen sy'n gallu ail-dendro'r tanau ynoch chi. Mae'n eich herio i fynd allan a byw eich bywyd yn yr eiliad bresennol fel ' arwr ”A gadewch eich marc ar y byd hwn.

Actio! Gweithredwch! Byddwch yn Egnïol!

Peidiwch â dweud wrthyf, mewn niferoedd galarus,
Breuddwyd gwag yw bywyd!
Oherwydd y mae'r enaid yn farw sy'n llithro,
Ac nid yw pethau fel y maent yn ymddangos.Mae bywyd yn real! Mae bywyd o ddifrif!
Ac nid y bedd yw ei nod
Llwch wyt ti, i lwch yn dychwelyd,
Ni siaradwyd am yr enaid.

Nid mwynhad, ac nid tristwch,
A yw ein diwedd neu ffordd dyngedfennol
Ond i weithredu, bod pob un yfory
Dewch o hyd i ni ymhellach na heddiw.

Mae celf yn hir, ac mae Amser yn fflyd,
A'n calonnau, er mor stowt a dewr,
Yn dal i fod, fel drymiau muffled, yn curo
Gorymdeithiau angladdol i'r bedd.

Ym maes brwydr eang y byd,
Yn bivouac Bywyd,
Peidiwch â bod fel gwartheg fud, wedi'u gyrru!
Byddwch yn arwr yn yr ymryson!

Trust no Future, pa mor ddymunol!
Gadewch i'r Meirw gladdu ei feirw!
Act, —act yn y Presennol byw!
Calon o fewn, a Duw o’erhead!

Mae bywydau dynion gwych i gyd yn ein hatgoffa
Gallwn wneud ein bywydau yn aruchel,
Ac, gan adael, gadewch ar ôl
Olion traed ar draethau amser

Olion traed, hynny efallai un arall,
Hwylio prif gyflenwad bywyd bywyd,
Brawd forlorn a llongddrylliedig,
Bydd gweld, yn cymryd calon eto.

Gadewch inni, felly, fod ar waith,
Gyda chalon am unrhyw dynged
Dal i gyflawni, dal i fynd ar drywydd,
Dysgu llafurio ac aros.

2. Y Ffordd Heb ei Thynnu gan Robert Frost

Mae bywyd yn cynnwys cyfres o ddewisiadau. Mae'r gerdd enwog hon yn cychwyn wrth fforch mewn llwybr coediog ac yn tywys y darllenydd ar hyd un “ffordd” fel ffordd o egluro bod yn rhaid i ni ddewis un ffordd neu'r llall ac nid yn ddigalon mewn bywyd.

Ni waeth pa ffordd yr awn, ni allwn ragweld i ble y bydd yn mynd â ni, na sut y byddai'r llall wedi troi allan.

Gallwn wneud ein gorau i wneud penderfyniadau da, ond ni fyddwn byth yn gwybod faint yn waeth neu'n well y gallai dewis arall fod wedi bod. Ac felly, rhaid i ni beidio â difaru nad yw'r ffordd wedi'i chymryd.

Roedd dwy ffordd yn ymwahanu mewn coeden felen,
Ac mae'n ddrwg gen i na allwn deithio y ddau
A bod yn un teithiwr, hir y bûm yn sefyll
Ac edrych i lawr un cyn belled ag y gallwn
I ble roedd yn plygu yn yr isdyfiant

Yna cymerodd y llall, yr un mor deg,
A chael yr hawliad gwell efallai,
Oherwydd ei fod yn laswelltog ac eisiau gwisgo
Er hynny, y pasio yno
Wedi eu gwisgo tua'r un peth mewn gwirionedd,

Ac roedd y ddau y bore hwnnw yr un mor gorwedd
Mewn dail nid oedd unrhyw gam wedi sathru'n ddu.
O, mi wnes i gadw'r cyntaf am ddiwrnod arall!
Ac eto, gwybod sut mae ffordd yn arwain ymlaen i'r ffordd,
Roeddwn yn amau ​​a ddylwn i byth ddod yn ôl.

Byddaf yn dweud hyn gydag ochenaid
Rhywle oed ac oes felly:
Plymiodd dwy ffordd mewn coedwig, ac mi wnes i—
Cymerais yr un a deithiodd yn llai,
Ac mae hynny wedi gwneud byd o wahaniaeth.

3. Os— gan Rudyard Kipling

Bydd bywyd yn eich herio - yn gorfforol, yn feddyliol, yn emosiynol ac yn ysbrydol. Mae'r gerdd hon yn galw allan i chi ddioddef, dal ati, a chodi uwchlaw'r adfyd y byddwch chi'n ei wynebu.

Mae'n yn ysbrydoli , mae'n cymell, mae'n darparu enghraifft i'w dilyn. Mae fel rysáit am oes - ac mae'n darparu pryd o fwyd boddhaol iawn.

Os gallwch chi gadw'ch pen pan amdanoch chi i gyd
Yn colli nhw ac yn ei feio arnoch chi,
Os gallwch chi ymddiried ynoch chi'ch hun pan fydd pob dyn yn eich amau,
Ond gwnewch yn siŵr eu bod yn amau ​​hefyd
Os gallwch chi aros a pheidio â blino wrth aros,
Neu fod yn gelwyddog, peidiwch â delio â chelwydd,
Neu gael eich casáu, peidiwch ag ildio i gasáu,
Ac eto, peidiwch ag edrych yn rhy dda, na siarad yn rhy ddoeth:

Os gallwch chi freuddwydio - a pheidio â gwneud breuddwydion yn feistr arnoch chi
Os gallwch chi feddwl - a pheidio â gwneud meddyliau'n nod
Os gallwch chi gwrdd â Triumph and Disaster
A thrin y ddau impostors hynny yr un peth
Os gallwch chi glywed y gwir rydych chi wedi'i siarad
Wedi'i droelli gan gnewyllyn i wneud trap i ffyliaid,
Neu gwyliwch y pethau y gwnaethoch chi roi eich bywyd iddyn nhw, wedi torri,
A stoop and build ’em i fyny gydag offer wedi treulio:

Os gallwch chi wneud un domen o'ch holl enillion
A mentro ef ar un tro o draw-a-thaflu,
A cholli, a dechrau eto ar eich dechreuad
A pheidiwch byth ag anadlu gair am eich colled
Os gallwch chi orfodi'ch calon a'ch nerf a'ch sinew
I wasanaethu eich tro ymhell ar ôl iddynt fynd,
Ac felly daliwch ymlaen pan nad oes unrhyw beth ynoch chi
Ac eithrio’r Ewyllys sy’n dweud wrthyn nhw: ‘Daliwch ymlaen!’

Os gallwch chi siarad â thorfeydd a chadw'ch rhinwedd,
Neu gerdded gyda Kings - na cholli'r cyffyrddiad cyffredin,
Os na all gelynion na ffrindiau cariadus eich brifo,
Os yw pob dyn yn cyfrif gyda chi, ond dim gormod
Os gallwch chi lenwi'r munud anfaddeuol
Gyda gwerth chwe deg eiliad ’o redeg pellter,
Yr eiddoch yw'r Ddaear a phopeth sydd ynddo,
Ac - sy'n fwy - byddwch chi'n Ddyn, fy mab!

4. Peidiwch â mynd yn dyner i'r noson dda honno gan Dylan Thomas

Marwolaeth yn anochel, ac fel y dywed y gerdd hon (‘marwolaeth’ yn ‘dywyll’), mae’n iawn. Ond mae’r awdur yn ein hannog i beidio ildio i farwolaeth yn rhy hawdd ac ymladd am oes ‘tan ein hanadl olaf.

Mae'n ein hatgoffa mewn ffordd bwerus a pherswadiol bod bywyd yn ffynnu a dylem wneud y mwyaf o'r amser sydd gennym ar y blaned hon.

Peidiwch â mynd yn dyner i'r noson dda honno,
Dylai henaint losgi a chynddeiriog ar ddiwedd y dydd
Rage, cynddaredd yn erbyn marw'r golau.

Er bod dynion doeth ar eu diwedd yn gwybod bod tywyll yn iawn,
Oherwydd nad oedd eu geiriau wedi fforchio dim mellt maent
Peidiwch â mynd yn dyner i'r noson dda honno.

Dynion da, y don olaf heibio, yn crio mor llachar
Efallai bod eu gweithredoedd eiddil wedi dawnsio mewn bae gwyrdd,
Rage, cynddaredd yn erbyn marw'r golau.

Dynion gwyllt a ddaliodd a chanu'r haul wrth hedfan,
A dysgu, yn rhy hwyr, fe wnaethant ei alaru ar ei ffordd,
Peidiwch â mynd yn dyner i'r noson dda honno.

Dynion bedd, ger marwolaeth, sy'n gweld â golwg ddall
Gallai llygaid dall dagu fel meteors a bod yn hoyw,
Rage, cynddaredd yn erbyn marw'r golau.

A ti, fy nhad, yno ar yr uchder trist,
Melltith, bendithiwch, fi nawr gyda'ch dagrau ffyrnig, atolwg.
Peidiwch â mynd yn dyner i'r noson dda honno.
Rage, cynddaredd yn erbyn marw'r golau.

5. Desiderata gan Max Ehrmann

Mae'r gerdd ryddiaith hon fel llawlyfr cyfarwyddiadau ar gyfer bywyd. Mae'n hynod ddyrchafol ac yn cadarnhau bywyd fel rhywbeth i deithio drwyddo uniondeb a thosturi.

Mae'n cyffwrdd â sawl maes o fodolaeth o'n perthnasoedd a'n gyrfaoedd i heneiddio a'n lles meddyliol.

helpwch fi i ysgrifennu llythyr cariad

Yn wir, cyfansoddiad dwfn ac ystyrlon os bu un erioed.

Ewch yn llwm ynghanol y sŵn a'r frys, a chofiwch pa heddwch a all fod mewn distawrwydd. Cyn belled ag y bo modd, heb ildio, byddwch ar delerau da â phob person.

Siaradwch eich gwir yn dawel ac yn glir a gwrandewch ar eraill, hyd yn oed i'r diflas a'r anwybodus mae ganddyn nhw eu stori hefyd.

Osgoi pobl uchel ac ymosodol maent yn flinderus i'r ysbryd. Os cymharwch eich hun ag eraill, efallai y byddwch yn mynd yn ofer neu'n chwerw, oherwydd bob amser bydd pobl fwy a llai na chi'ch hun.

Mwynhewch eich cyflawniadau yn ogystal â'ch cynlluniau. Daliwch ddiddordeb yn eich gyrfa eich hun, waeth pa mor ostyngedig ydyw, mae'n feddiant go iawn yn ffawd newidiol amser.

Mae pwyll ymarfer corff yn eich materion busnes, oherwydd mae'r byd yn llawn twyll. Ond gadewch i hyn beidio eich dallu i ba rinwedd mae yna lawer o bobl yn ymdrechu am ddelfrydau uchel, ac ym mhobman mae bywyd yn llawn arwriaeth.

Byddwch yn chi'ch hun. Yn enwedig peidiwch â ffugio hoffter. Peidiwch â bod yn sinigaidd am gariad tuag ato yn wyneb yr holl ystwythder a dadrithiad mae mor lluosflwydd â'r glaswellt.

Cymerwch gyngor caredig y blynyddoedd, gan ildio pethau ieuenctid yn osgeiddig.

Meithrin cryfder ysbryd i'ch cysgodi mewn anffawd sydyn. Ond peidiwch â thrallodi'ch hun â dychymygion tywyll. Mae llawer o ofnau'n cael eu geni o flinder ac unigrwydd.

Y tu hwnt i ddisgyblaeth iachus, byddwch yn dyner gyda chi'ch hun. Rydych chi'n blentyn i'r bydysawd ddim llai na'r coed a'r sêr mae gennych chi hawl i fod yma.

Ac a yw'n amlwg i chi ai peidio, heb os, mae'r bydysawd yn datblygu fel y dylai. Felly byddwch mewn heddwch â Duw, beth bynnag yr ydych chi'n ei feichiogi i fod. A beth bynnag fo'ch llafur a'ch dyheadau, yn nryswch swnllyd bywyd, cadwch heddwch yn eich enaid. Gyda'i holl ffug, drudgery a breuddwydion toredig, mae'n dal i fod yn fyd hardd. Byddwch yn siriol. Ymdrechu i fod yn hapus.

6. Hamdden gan W. H. Davies

Ni allai'r gerdd fer hon fod yn fwy perthnasol i fyd heddiw pe bai'n ceisio. Mae'n ein cynghori i gymryd yr amser i “sefyll a syllu” neu, mewn geiriau eraill, arafu ac arsylwi ar yr holl harddwch sydd o'ch cwmpas.

Peidiwch â gadael i'r byd ruthro heibio heb rybudd agor eich llygaid a gweld - gweld go iawn - yn ei holl ogoniant. Gwnewch le yn eich bywyd ar gyfer y weithred hamdden symlaf hon.

Beth yw'r bywyd hwn os, yn llawn gofal,
Nid oes gennym amser i sefyll a syllu.

Dim amser i sefyll o dan y boughs
A syllu cyhyd â defaid neu fuchod.

Dim amser i weld, pan fydd coedwigoedd rydyn ni'n pasio, yn
Lle mae gwiwerod yn cuddio eu cnau mewn glaswellt.

Dim amser i weld, yng ngolau dydd eang,
Ffrydiau'n llawn sêr, fel awyr yn y nos.

Dim amser i droi cipolwg Beauty,
A gwyliwch ei thraed, sut maen nhw'n gallu dawnsio.

Dim amser i aros nes y gall ei cheg
Cyfoethogi'r wên honno y dechreuodd ei llygaid.

Bywyd gwael hwn os, yn llawn gofal,
Nid oes gennym amser i sefyll a syllu.

7. Cyfle gan Berton Braley

Efallai y byddwch chi'n gofyn i chi'ch hun beth yw pwynt bywyd os mai'r cyfan rydych chi'n ei wneud yw ailadrodd yr hyn mae eraill wedi'i wneud o'ch blaen. Mae'r gerdd hon yn ein hatgoffa nad yw'r byd byth yn blino'r greadigaeth a'ch bod yn grewr.

Mae'n sôn am weithredoedd gwych a gweithredoedd gwych, ond hefyd am gariad a rhamant a chwerthin a teyrngarwch - pethau y mae pob dyn neu fenyw yn alluog ohonynt.

Gwerthfawrogi'r hyn sy'n rhaid i chi ei gyfrannu i'r byd hwn.

Gydag amheuaeth a siom, cewch eich taro
Rydych chi'n meddwl nad oes siawns i chi, fab?
Pam, nid yw'r llyfrau gorau wedi'u hysgrifennu,
Nid yw'r ras orau wedi'i rhedeg,

Nid yw'r sgôr orau wedi'i wneud eto,
Nid yw'r gân orau wedi'i chanu,
Nid yw'r dôn orau wedi'i chwarae eto,
Llawenhewch, oherwydd mae'r byd yn ifanc!

Dim siawns? Pam fod y byd yn eiddgar yn unig
Am bethau y dylech eu creu,
Mae ei storfa o wir gyfoeth yn dal yn brin,
Mae ei anghenion yn ddiangen ac yn wych,

Mae'n dyheu am fwy o rym a harddwch,
Mwy o chwerthin a chariad a rhamant,
Mwy o deyrngarwch, llafur a dyletswydd,
Dim siawns - pam does dim byd ond siawns!

Oherwydd nid yw'r pennill gorau wedi'i odli eto,
Nid yw'r tŷ gorau wedi'i gynllunio,
Nid yw’r copa uchaf wedi’i ddringo eto,
Nid yw'r afonydd mwyaf nerthol yn rhychwantu,

Peidiwch â phoeni a phoeni, gwangalon,
Mae'r siawns newydd ddechrau,
Nid yw'r swyddi gorau wedi cael eu cychwyn,
Nid yw'r gwaith gorau wedi'i wneud.

8. Beth ddylai bywyd fod gan Pat A. Fleming

Gan gamu i ffwrdd o'r gweithiau enwog a chlasurol, rydyn ni'n dod o hyd i'r berl hon o gerdd gan awdur amatur (dim ond mynd i ddangos y gall unrhyw un greu darnau o ystyr gwych).

Yn debyg iawn i'r cerddi mwy adnabyddus uchod, mae'n ein trafod sut y dylem geisio byw ein bywydau. Mae'n syml, ond yn ysbrydoledig.

I ddysgu tra'n dal yn blentyn
Beth mae'r bywyd hwn i fod i fod.
I wybod ei fod yn mynd y tu hwnt i fy hun,
Mae'n gymaint mwy na fi.

I oresgyn y trasiedïau,
I oroesi'r amseroedd anoddaf.
I wynebu'r eiliadau hynny sy'n llawn poen,
Ac yn dal i lwyddo i fod yn garedig.

Ymladd dros y rhai na allant eu hunain,
I rannu fy ngoleuni bob amser.
Gyda'r rhai sy'n crwydro yn y tywyllwch,
I garu gyda fy holl nerth.

I sefyll i fyny gyda dewrder o hyd,
Er sefyll ar fy mhen fy hun.
I ddal i godi ac wynebu bob dydd,
Hyd yn oed pan dwi'n teimlo'n unig.

I geisio deall y rhai
Nad oes neb yn poeni gwybod.
A gwneud iddyn nhw deimlo rhywfaint o werth
Pan fydd y byd wedi gadael iddyn nhw fynd.

I fod yn angor, yn gryf ac yn wir,
Y person hwnnw'n ffyddlon hyd y diwedd.
I fod yn ffynhonnell obaith gyson
I fy nheulu a fy ffrindiau.

I fyw bywyd gwedduster,
I rannu fy nghalon ac enaid.
I ddweud bob amser mae'n ddrwg gen i
Pan dwi wedi niweidio ffrind a gelyn.

I fod yn falch o bwy rydw i wedi ceisio bod,
A’r bywyd hwn y dewisais fyw.
I wneud y mwyaf o bob dydd
Trwy roi'r cyfan sy'n rhaid i mi ei roi.

I mi dyna beth ddylai'r bywyd hwn fod,
I mi dyna beth yw pwrpas.
Cymryd yr hyn mae Duw wedi'i roi i mi
A'i wneud gymaint yn fwy

I fyw bywyd sy'n bwysig,
I fod yn rhywun o werth mawr.
Caru a chael eich caru yn ôl
A gwnewch fy marc ar y Ddaear.

Ffynhonnell: https://www.familyfriendpoems.com/poem/what-life-should-be

9. Beth Yw Ein Bywyd? gan Syr Walter Raleigh

Dyma'r gerdd fyrraf ar y rhestr ar ddim ond 10 llinell, ond mae'n crynhoi sut ni ddylid cymryd bywyd o ddifrif . Yn lle hynny, mae'r awdur yn awgrymu mai comedi yw bywyd ac mai'r ddaear yw ein llwyfan.

Felly beth ddylen ni ei wneud? Gweithredu'n dda. Gwneud i bobl chwerthin. Chwarae ein rhan yn y byd nes i'r llen gwympo ac i ni adael y bywyd hwn.

Beth yw ein bywyd? Y ddrama angerdd.
Ein bore? Cerddoriaeth rhannu:
Ein mamau ’menywod y tai blinedig fod,
Lle rydyn ni wedi gwisgo ar gyfer comedi fer bywyd.
Y ddaear y llwyfan Nefoedd yw'r gwyliwr,
Pwy sy'n eistedd ac yn gweld pwy bynnag sy'n gweithredu amiss.
Y beddau sy'n ein cuddio rhag yr haul crasboeth
Yn debyg i lenni wedi'u tynnu pan fydd y ddrama'n cael ei gwneud.
Felly yn chwarae post rydym ni i'n gorffwys diweddaraf,
Ac yna rydym yn marw o ddifrif, nid yn jest.

10. Yr Adeiladwyr gan Henry Wadsworth Longfellow

Dechreuon ni gyda cherdd gan yr awdur hwn ac felly byddwn yn gorffen gydag un arall. Yma, rydyn ni'n cael ein dysgu bod bywyd yn eistedd ar ben blociau adeiladu amser a bod ein gweithredoedd heddiw yn arwain at ein beddrodau.

Ni yw penseiri ac adeiladwyr ein bywydau ac os ydym am sicrhau ein fersiwn ein hunain o lwyddiant, rhaid inni roi'r gwaith caled a'r egni i mewn.

Mae pob un ohonynt yn benseiri Tynged,
Gweithio yn y waliau hyn o Amser
Rhai â gweithredoedd enfawr a gwych,
Rhai gydag addurniadau o odl.

Nid oes unrhyw beth diwerth yn isel, neu'n isel
Mae pob peth yn ei le orau
A beth sy'n ymddangos ond sioe segur
Yn cryfhau ac yn cefnogi'r gweddill.

Ar gyfer y strwythur a godwn,
Mae'r amser gyda deunyddiau wedi'u llenwi
Ein dyddiau ni a ddoe
A yw'r blociau yr ydym yn adeiladu â hwy.

Yn wir siapio a ffasiwn y rhain
Peidiwch â gadael unrhyw fylchau dylyfu gên rhwng
Peidiwch â meddwl, oherwydd nid oes unrhyw ddyn yn gweld,
Bydd pethau o'r fath yn aros heb eu gweld.

Yn nyddiau hynaf Celf,
Adeiladwyr yn gweithio gyda'r gofal mwyaf
Bob munud a rhan nas gwelwyd o'r blaen
Oherwydd mae'r Duwiau yn gweld ym mhobman.

Gadewch inni wneud ein gwaith hefyd,
Y rhai nas gwelwyd a'r rhai a welwyd
Gwnewch y tŷ, lle gall Duwiau drigo,
Hardd, cyfan, a glân.

Mae ein bywydau eraill yn anghyflawn,
Yn sefyll yn y waliau hyn o Amser,
Grisiau toredig, lle mae'r traed
Yn baglu wrth iddyn nhw geisio dringo.

Adeiladu heddiw, felly, yn gryf ac yn sicr,
Gyda sylfaen gadarn a digon
Ac esgynnol a diogel
Yfory yn dod o hyd i'w le.

Felly yn unig y gallwn ei gyrraedd
I'r tyredau hynny, lle mae'r llygad
Yn gweld y byd fel un gwastadedd helaeth,
Ac un cyrhaeddiad diderfyn o awyr.