Sut i Fyw Yn Yr Eiliad Bresennol: 13 Dim Bullsh * t Awgrymiadau!

Pa Ffilm I'W Gweld?
 

Gan anadlu i mewn, rwy'n tawelu corff a meddwl. Anadlu allan, dwi'n gwenu. Annedd yn yr eiliad bresennol, gwn mai dyma'r unig eiliad. - Thich Nhat HanhAr ryw adeg yn ystod taith pawb o hunan-dyfiant a darganfyddiad ysbrydol, maen nhw'n dysgu bod byw yn yr eiliad bresennol yn bwysig.

Mae'r cyngor i “fod yn yr oes sydd ohoni,” neu rywfaint o amrywiad ohono i'w gael mewn miliwn ac un o erthyglau, llyfrau, fideos a phodlediadau gwahanol.

Mae'r foment bresennol yn cael ei chyflwyno fel ateb i lawer o broblemau bywyd p'un ai i wella ein clwyfau emosiynol, rhyddhau ein meddyliau creadigol, gwella ein perthnasoedd rhyngbersonol, neu rhyddhau ein tensiwn a'n straen .

Yn aml, serch hynny, hepgorir y darn “sut i”. Rydych chi newydd gael gwybod i fod yn bresennol, diwedd. Mae'n hawdd, iawn, felly nid oes angen unrhyw gyfarwyddyd pellach.Wel ... na. Pe bai mor hawdd â hynny, byddem i gyd yn ei wneud. Ni fyddai angen dweud wrthym am wneud hynny. Byddai'n norm.

Yn lle, bydd person nodweddiadol yn treulio llawer o'i fywyd yn deffro mewn rhyw le ac amser pell - siarad yn feddyliol, o leiaf.

Bydd eu meddyliau'n ymylu ar sgwrsio. Bydd meddyliau'n rhedeg terfysg. Bydd y foment bresennol yn eu heithrio.Felly sut mae mynd ati i fynd i mewn ac aros yn yr eiliad bresennol?

Gadewch i ni ddechrau gyda diffiniad.

Beth Mae'n Ei olygu i Fyw Yn Yr Eiliad Bresennol

Yn wahanol i'r gred boblogaidd, nid yw byw yn y foment yn golygu gwagio'ch meddwl o bob meddwl.

Mae'n golygu canolbwyntio ar beth bynnag yr ydych yn ei wneud er mwyn peidio â bod yn ymwybodol o dreigl amser.

Hynny yw, pan ydych chi'n byw yn y foment, nid ydych chi'n sylwi ar y munud yn ticio heibio oherwydd eich bod chi amsugno'n ymwybodol ar waith .

Ac nid oes rhaid i chi o reidrwydd fod yn eistedd yn dawel ac yn dal i brofi'r presennol. Mae credu mai myfyrdod neu weithgareddau digynnwrf eraill yw'r unig byrth i'r foment bresennol yn gamgymeriad y mae llawer o bobl yn ei wneud.

Ydy, gallai'r weithred rydych chi'n canolbwyntio arni fod yn eich anadlu neu'n arsylwi'r byd naturiol o'ch cwmpas, ond gall fod yn llu o bethau eraill hefyd.

Myth arall am fod yn y foment yw na ddylech feddwl am y gorffennol na'r dyfodol. Mewn gwirionedd, os mai'r dasg rydych chi'n canolbwyntio arni yw dysgu o ddigwyddiadau'r gorffennol er mwyn cynllunio ar gyfer rhai yn y dyfodol, gallwch chi fod yn bresennol yn fawr iawn.

Yr allwedd yw buddsoddi'n emosiynol yn y gorffennol na'r dyfodol. Yn lle hynny, efallai y byddech chi'n ystyried nad yw'r gorffennol yn wybodaeth, gwybodaeth, profiad na'r dyfodol yn ddim mwy na thafluniad o bosibiliadau.

Nawr ein bod ni wedi cael hynny allan o'r ffordd, gadewch inni edrych ar rai ffyrdd i fod yn fwy presennol ar hyn o bryd.

1. Colli Eich Hun Yn Y Llif

Fel y gwnaethom ni grybwyll yn unig, mae yna lawer o ffyrdd i fyw yn yr eiliad bresennol. Mae'r thema gyffredin bob amser yn un o sylw â ffocws.

Pan roddwch eich sylw llawn i rywbeth, byddwch yn cymell cyflwr llif lle mae'ch meddwl yn cynnwys cyfres ddi-dor o eiliadau, naill ai meddwl wedi'i dargedu neu beidio â meddwl.

Meddyliau wedi'u targedu yw'r rhai sy'n ymwneud yn uniongyrchol â'r dasg dan sylw, gan dybio bod un.

Pan fyddwch chi'n chwarae chwaraeon cystadleuol neu offeryn cerdd, er enghraifft, rydych chi'n canolbwyntio'n llwyr ar y pethau hyn. Efallai eich bod yn meddwl, yn cynllunio, yn strategol, ond mae'r cyfan wedi'i dargedu at yr hyn rydych chi'n ei wneud.

sut i gael yn ôl ar y trywydd iawn perthynas

Di-feddwl yw'r hyn y mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei ddarlunio fel arfer wrth feddwl am fyw yn y foment. Dyma pryd mae'ch meddwl yn wag o'r math o feddyliau “Myfi” sydd fel arfer yn arnofio o amgylch ein pennau.

Mae eich meddwl yn dal i fod yn weithredol mewn cyflwr o beidio â meddwl, ond mae'n amhersonol. Mae eich synhwyrau yn dal i anfon signalau i'ch ymennydd ac mae'n rhaid i chi dreulio a dehongli'r signalau hynny o hyd, ond nid ydych chi'n “siarad” yn eich meddwl.

Mae awdur, sy'n corlannu eu nofel nesaf, a gollwyd yn eu byd dychmygol, mewn cyflwr o lif.

Mae rhaglennydd cyfrifiadur, sy'n ddwfn mewn miloedd o linellau cod, yn y llif.

Mae saer coed, sy'n cymryd mesuriadau yn gyflym ac yn crefftio pren i ffurf a ddymunir, wedi mynd i gyflwr llif.

Mae lleian Bwdhaidd medrus, yn myfyrio i sŵn bowlen ganu, yn y llif.

Er mai dim ond yr olaf o'r unigolion hyn sy'n eistedd mewn cyflwr o feddwl, maent i gyd yn byw yn y foment yn eu ffordd eu hunain.

2. Dysgu Rhywbeth Newydd

Un o'r ffyrdd hawsaf o fynd i mewn i gyflwr llif yw dysgu rhywbeth newydd. Nid oes ots beth ydyw, cyhyd â'i fod yn gofyn am eich sylw.

Byddwch yn ymwybodol, ar ôl eu dysgu, bod llawer o bethau'n stopio dod yn ddrysau i'r presennol oherwydd eich bod chi'n gallu eu gwneud ar awtobeilot.

Cymerwch yrru car, er enghraifft yn ystod y broses ddysgu, mae'n rhaid i chi roi sylw llawn i'r hyn rydych chi'n ei wneud. Ar ôl ei feistroli, gallwch chi lywio, newid gerau, gwirio'ch drychau, ac addasu cyflymder heb feddwl mewn gwirionedd.

Felly, mae'r cyfrifoldeb ar ddysgu gydol oes parhaus sy'n herio'ch meddwl drosodd a throsodd fel bod yn rhaid iddo ganolbwyntio a bod yn effro.

3. Tynnwch y Cloc

Nid yw amser yn werthfawr o gwbl, oherwydd mae'n rhith. Nid amser yw'r hyn yr ydych chi'n ei ystyried yn werthfawr ond yr un pwynt sydd allan o amser: yr Nawr. Mae hynny'n werthfawr yn wir. Po fwyaf rydych chi'n canolbwyntio ar amser - y gorffennol a'r dyfodol - po fwyaf y byddwch chi'n colli'r Nawr, y peth mwyaf gwerthfawr sydd yna. - Eckhart Tolle

Wrth i ni gyffwrdd wrth geisio diffinio byw yn yr oes sydd ohoni, mae peidio â bod yn ymwybodol o dreigl amser yn allweddol.

Os ydym yn gwylio cloc, nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn yr ydym yn ei wneud. Rydym, yn lle hynny, yn bryderus ynghylch faint neu gyn lleied o amser sydd gennym ar ôl mewn cyfnod penodedig.

Ni all gweithiwr sydd wedi diflasu ac yn gwirio'r amser yn gyson roi sylw llawn i'r hyn y mae'n ei wneud. O ganlyniad, maent yn ei chael yn llawer anoddach cynnal eu cyflwr llif a'u llusgo dydd.

Ar yr ochr fflip, bydd gweithiwr sydd â dyddiad cau i gwrdd ac sydd ag un llygad ar y cloc bob amser hefyd yn ei chael hi'n anodd aros mewn cyflwr llif. Yn unig, mae'n debyg y byddant yn gweld bod eu dyddiad cau yn dod yn gynt nag yr oeddent yn gobeithio amdano.

Gall gweithiwr sydd ddim ond yn cael ei ben i lawr ac yn anghofio faint o'r gloch yw hi barhau i ganolbwyntio yn yr eiliad bresennol ac ar y dasg dan sylw. Byddant yn gwneud cymaint ag sy'n bosibl yn y dydd, p'un a yw dyddiad cau yn mynd heibio ai peidio. Mae'n ymddangos nad yw amser yn mynd heibio yn araf nac yn gyflym iddyn nhw.

4. Angor Eich Hun Trwy'ch Synhwyrau

Pan nad ydych chi'n byw yn y foment - pan fydd eich pen yn llawn meddyliau o'r gorffennol a'r dyfodol - fe welwch fod eich synhwyrau'n mynd yn eu blaenau.

Yn syml, ni allwch ganolbwyntio'n ofalus ar ddau beth ar unwaith.

Meddyliwch sawl gwaith rydych chi wedi cerdded yn ddifeddwl yn rhywle gyda phen yn llawn meddyliau a heb gofio dim o'ch taith. Nid ydych yn cofio oherwydd na wnaethoch wir brofi eich synhwyrau golwg a sain a chyffyrddiad.

Gallwn ddefnyddio hyn er ein mantais i ddod â'n sylw yn ôl i'r foment bresennol.

Os ydym yn canolbwyntio'n ofalus ar ein pum synhwyrau, ni all meddyliau'r gorffennol na'r dyfodol gydio yn ein meddyliau.

Eisteddwch mewn parc ar ddiwrnod cynnes o haf a theimlo gwres yr haul ar eich croen. Bwyta oren yn araf a phrofwch y blas dwys wrth i'r sudd lifo dros eich blagur blas.

Gwrandewch ar synau'r byd yr adar, y ceir, canolbwynt bywyd. Ewch i mewn i becws ac arogli'r aroglau rhyfeddol. Dringwch fryn a syllu allan ar draws y tir islaw.

Gwnewch y pethau hyn gydag ymdeimlad o bwrpas a'u gwneud ar bob cyfle. Gwnewch hi'n rhan o'ch trefn ddyddiol i ganolbwyntio ar yr hyn y gallwch chi ei weld, ei glywed, ei flasu, ei arogli a'i gyffwrdd.

Efallai yr hoffech chi hefyd (mae'r erthygl yn parhau isod):

5. Arsylwi Meddyliau Wayward

Beth ddylech chi ei wneud pan rydych chi'n ceisio byw yn y foment a bod eich pen yn llenwi â rhywfaint o feddwl neu'i gilydd?

Yn gyntaf, cofiwch nad yw pob meddwl yn rhwystr os yw'r meddwl yn gysylltiedig â'r hyn rydych chi'n ei wneud, does dim angen gwneud unrhyw beth.

Fodd bynnag, os yw'r meddwl yn rhywbeth arall - rhywbeth a anwyd o'r gorffennol neu'r dyfodol - y peth cyntaf i'w wneud yw sylwi eich bod yn meddwl.

Gallai hyn swnio ychydig yn rhyfedd sut ydych chi'n arsylwi ar y meddwl ymwybodol heblaw gyda'r meddwl ymwybodol?

Ateb: dydych chi ddim. Mae eich meddwl ymwybodol yn hunanymwybodol. Gall ddal ei hun yn meddwl am rywbeth a chydnabod bod y meddwl hwn wedi digwydd.

Ystyriwch hyn: gallwch “glywed” eich llais mewnol, dde? Mae ganddo sain unigryw iddo. Ond i glywed sain, mae'n rhaid bod ganddo ffynhonnell a derbynnydd.

Yn y byd ehangach, daw synau o bethau eraill ac fe'u derbynnir gan eich clust cyn cael eu prosesu yn yr ymennydd.

Felly, os gallwch chi glywed eich llais mewnol, rhaid bod rhywfaint o wahaniaeth rhwng y llais ei hun a'r endid sy'n ei glywed. Yr endid hwn yw eich meddwl arsylwi yn rhan o'ch meddwl ymwybodol sy'n gallu edrych ar feddyliau eraill a deall mai dim ond meddyliau ydyn nhw.

Sut mae hyn yn helpu?

Wel, os ydych chi'n caniatáu iddo wneud hynny, gall yr endid arsylwi hwn eich helpu chi i ollwng eich meddyliau.

Cyn gynted ag y byddwch chi'n cydnabod eich meddyliau am yr hyn ydyn nhw, rydych chi'n teimlo llai o rwymedigaeth i ddal i'w meddwl.

Mae arsylwi meddwl yn golygu deall mai dim ond cynnyrch o'ch meddwl ydyw. Mae hyn yn dibrisio'r meddwl, gan roi llai o bwysigrwydd iddo, ac felly'n ei gwneud hi'n haws i chi wthio o'r neilltu.

a fyddaf byth yn dod o hyd i'r un

Mae gallu dal eich hun yn y weithred o feddwl yn sgil allweddol i'w ddysgu a'i hogi os ydych chi am fyw'n fwy rheolaidd yn yr eiliad bresennol.

Cymerwch fyfyrdod, er enghraifft. Nid yw'n beth hawdd i ddechreuwr lynu wrtho a bydd meddyliau'n mynd i mewn i'r meddwl yn rhwydd.

Ac eto, cyn gynted ag y byddwch yn sylweddoli eich bod wedi symud i feddwl, mae'n anhygoel pa mor gyflym y mae'r meddyliau hynny'n dod i ben. Efallai y byddant yn dychwelyd dro ar ôl tro, ond bob tro y byddwch yn sylwi arnynt, mae eich meddwl yn colli diddordeb ynddynt.

6. Peidiwch â brwydro yn erbyn eich teimladau

Nid yw byw yn y foment yn golygu bod yn gwbl amddifad o deimladau. Gallwch chi fod yn drist neu'n hapus neu unrhyw deimlad arall a dal i fod yn bresennol gyda chi'ch hun ac eraill.

Mewn gwirionedd, anaml y mae hapusrwydd yn deimlad yr ydym yn ei gysylltu ag unrhyw beth heblaw bod yn y foment.

Yn gyffredinol, yr emosiynau mwy negyddol yr ydym yn eu cysylltu â mynd ar goll wrth feddwl, a hynny oherwydd ein bod yn chwilio am ateb i leddfu'r teimlad.

Nid ydym yn ceisio dod â theimladau cadarnhaol i ben neu leddfu ein hunain, felly does dim rhaid i ni feddwl amdanynt yn yr un math o ffordd.

Ond gorau po gyntaf y gallwch chi wneud heddwch â'ch teimladau negyddol fel y gwnewch chi rai positif, y cynharaf y byddwch chi'n eu derbyn am yr hyn ydyn nhw ac yn stopio meddwl amdanyn nhw.

Peidiwch â chosbi'ch hun am deimlo unrhyw beth nad ydych chi'n wan neu'n dwp am ei gael a dangos emosiynau. Dim ond gofyn am drafferth yn y tymor hir y mae ceisio eu gwthio i lawr a'u hatal.

Dim ond caniatáu iddyn nhw fod eich meddwl anymwybodol yn gweithio drwyddynt mewn pryd nad oes angen i chi geisio cyflymu'r broses trwy feddwl yn obsesiynol am yr hyn a achosodd iddynt.

7. Llaciwch eich gafael ar reolaeth

Un peth sy'n ei gwneud hi'n anoddach byw yn yr eiliad bresennol yw mynnu rheolaeth lawn dros eich bywyd.

Gallwch, ar brydiau byddwch yn gallu rheoli digwyddiadau i raddau a siapio'ch presennol a'ch dyfodol eich hun, ond mae yna hefyd lu o bethau na fydd gennych unrhyw reolaeth o gwbl drostynt.

Mae gennych ddau ddewis: gwrthsefyll y pethau hyn a cheisio honni eich ewyllys drostyn nhw, neu dderbyn eu presenoldeb.

Mae'r cyntaf yn eich tynnu i ffwrdd o'r eiliad, tra bod yr olaf yn eich cadw chi ynddo.

Mae gwrthsefyll pethau sydd y tu hwnt i'ch rheolaeth yn gofyn i chi gymryd rhan mewn proses feddwl sydd braidd yn ddibwrpas. Efallai y byddwch chi'n ceisio ffordd i ennill rheolaeth (sy'n ofer), neu efallai y byddwch chi'n galaru am ddigwyddiadau ac yn cynhyrfu.

Trwy lacio'ch gafael a gadael i bethau sydd y tu hwnt i'ch rheolaeth fod fel y maent, nid ydych yn gosod rhwystrau meddyliol i'r presennol.

8. Stopiwch Baratoi ar gyfer yr Eiliad Nesaf

Yn gyffredinol, mae ychydig o baratoi yn beth da mewn bywyd, ond gellir ei gymryd yn rhy bell hefyd.

Mae llawer o bobl yn cael eu dal i fyny wrth baratoi'n feddyliol ar gyfer yr eiliad nesaf nes eu bod yn anghofio mwynhau'r un hon.

Nid ydynt yn rhoi’r sylw â ffocws a drafodwyd yn gynharach i’r foment bresennol, ond maent yn treulio eu holl amser yn cael ei ddal i fyny yn y dyfodol agos.

“Beth sydd nesaf?” yw'r cwestiwn maen nhw bob amser yn ei ofyn i'w hunain. Nid ydyn nhw am gael eu dal allan gan ddigwyddiadau'r dyfodol, ond mae'r pethau maen nhw'n poeni amdanyn nhw mor ddibwys fel nad ydyn nhw'n haeddu meddwl amdanyn nhw.

Mae angen arsylwi ar y meddyliau hyn wrth i ni siarad yn gynharach os ydyn nhw am gael eu diarfogi.

Pedwar “Peidiwch â” ac Un “Gwneud” O Fyw Yn Y Munud

I gloi ein canllaw, byddwn nawr yn archwilio rhai o'r pethau na ddylem eu gwneud o ran bod yn yr oes sydd ohoni, ynghyd ag un peth sy'n gwbl hanfodol.

Peidiwch â'i wneud yn nod terfynol i chi - gall hyn swnio ychydig yn wrthun, ond nid oes angen meddwl na dweud, “Rydw i'n mynd i fyw yn y foment heddiw.”

Mae dod o hyd i'ch hun yn yr oes bob amser yn ganlyniad gweithredu - p'un a yw'n fyfyrdod trosgynnol, yn cofleidio cwmni ffrindiau, neu'n chwarae offeryn cerdd.

Felly mae'r nod y dylech chi osod eich hun yw gwneud mwy o weithgareddau sy'n arwain at y llif hwnnw y buom yn siarad amdano yn gynharach.

Peidiwch â'i ddealloli - po fwyaf y byddwch chi'n ceisio meddwl eich ffordd i'r foment bresennol, y mwyaf y bydd yn eich eithrio.

Cofiwch, nid yw'r nawr i'w gael yn eich meddwl, mae i'w gael o'ch cwmpas yn y pethau rydych chi'n eu gwneud.

Ni ddylech chwaith geisio graddio pa mor ystyriol a phresennol ydych chi ar unrhyw adeg benodol. Cyn gynted ag y byddwch chi'n cael eich hun yn meddwl pa mor dda rydych chi'n gwneud, rydych chi wedi ei golli.

Peidiwch â gosod terfynau amser ar hyn o bryd - efallai eich bod chi'n meddwl bod “byw yn yr oes sydd ohoni” yn rhywbeth y mae'n rhaid i chi ei wneud am gyfnodau hir. Ond dydych chi ddim.

Y nawr yw'r foment dragwyddol ac felly hyd yn oed os mai dim ond am 10 eiliad ar y tro y byddwch chi'n llwyddo i ddod o hyd iddi, mae'r 10 eiliad hwnnw'n well na dim.

Efallai y byddai'n braf aros â gwreiddiau yn y presennol cyhyd ag y bo modd, ond peidiwch â thanamcangyfrif yr effaith gadarnhaol y gall hyd yn oed cyfnod byr ei chael. Ac yn sicr, peidiwch â berate eich hun os mai dim ond nawr y gallwch chi reoli fforymau byr.

Peidiwch â meddwl y bydd byw yn y foment yn datrys eich holl broblemau - efallai y cewch eich hun mwy mewn heddwch pan fydd eich meddwl yn rhydd o bryder, ond nid yw'r heddwch hwn ar ei ben ei hun yn ddatrysiad cyffredinol i'r heriau rydych chi'n eu hwynebu.

Er y gall fod yn dda i'ch lles emosiynol golli'ch hun yn yr eiliad bresennol yn rheolaidd, ni ddylech ei ddefnyddio fel math o ddihangfa i osgoi taclo'ch problemau .

Mewn gwirionedd, fe welwch y gall y camau sy'n angenrheidiol i fynd i'r afael â mater hyd yn oed fod yn ddrws i mewn i'r awr sy'n peri pryder ac yn gorfeddwl o broblem sy'n ein cadw rhagddi.

PEIDIWCH ag ymarfer, ymarfer, ymarfer - er nad oes angen i chi osod nod i chi'ch hun o fyw yn yr eiliad bresennol, dylech geisio ymarfer mynd i mewn iddo gymaint ag y gallwch.

Mae bod yn y llif yn rhywbeth a all dod yn arferiad . Po fwyaf y byddwch chi'n ei gyflawni, yr hawsaf y daw, a pho fwyaf y byddwch chi'n cael eich hun yn ei wneud yn naturiol.

Mae hyn yn rhannol oherwydd y ffaith y bydd y llwybrau niwral yn eich ymennydd yn newid wrth i chi ymarfer. Byddwch yn cryfhau cysylltiadau sy'n hyrwyddo bod yn y foment, gan wanhau rhai sy'n arwain at feddwl cymhellol.

Felly ble bynnag yr ydych chi ar unrhyw adeg benodol, edrychwch a allwch chi ddod o hyd i weithgaredd a fydd yn mynd â chi i'r foment bresennol. P'un a yw hynny'n ymarferion anadlu syml, ioga, dysgu rhywbeth newydd, mynd ar goll mewn cerddoriaeth, neu rywbeth arall yn gyfan gwbl.

Mae ein moment bresennol yn ddirgelwch yr ydym yn rhan ohono. Yma ac yn awr mae lle mae holl ryfeddod bywyd yn gudd. A pheidiwch â gwneud unrhyw gamgymeriad yn ei gylch, ymdrechu i fyw'n llwyr yn y presennol yw ymdrechu am yr hyn sydd eisoes yn wir. - Wayne Dyer