8 Peth i'w Wneud Pan Fyddwch Yn Colli Rhywun gymaint Mae'n brifo

Pa Ffilm I'W Gweld?
 

P'un a yw'n doriad neu'n brofedigaeth, mae pawb wedi profi dwyster y galar.Ac mae llawer ohonom hefyd wedi bod mewn sefyllfaoedd lle na allwn weld ein hanwyliaid anwylaf am gyfnod hir.

Yn colli rhywun cymaint nes ei fod yn brifo'n gorfforol yn real , a gall fod yn llethol.

Gall gymryd drosodd agweddau eraill ar eich bywyd yn gyflym hefyd, a gall deimlo'n ddidaro yn aml.

Felly rydyn ni wedi llunio canllaw ar sut i ddelio â'r teimlad hwn, a'r hyn y gallwch chi ei wneud i'w leddfu.1. Sôn am y peth.

Mae problem a rennir yn broblem wedi'i haneru.

Siaradwch â rhywun rydych chi'n eu caru ac yn ymddiried ynddynt ynglŷn â sut rydych chi'n teimlo. Byddant yno i'ch cefnogi, ac efallai y bydd ganddynt fecanweithiau ymdopi sydd wedi gweithio iddynt yn y gorffennol y gallant eu rhannu gyda chi.

Fe fyddwch chi'n teimlo bod pwysau wedi'i godi ... ymddiried ynom.2. Siaradwch bron ac yn rheolaidd.

Os ydych chi'n colli rhywun yr ydych chi'n dal i fod ar delerau da â nhw (yn hytrach na chyn ffrind / partner neu anwylyd coll), trefnwch mewn peth amser - yn llythrennol, FaceTime.

Cadarn, nid yw yr un peth, rydym yn gwybod, ond mae'n eilydd cystal ag sydd gennym ni.

Beth am osod larwm ar eich ffôn i gael fideo dal i fyny dros fideo, neu drefnu cwis misol gyda grŵp o bobl rydych chi ar goll?

Bydd gwneud eich cyfarfodydd rhithwir yn beth rheolaidd yn help mawr - byddwch chi'n teimlo eu bod nhw'n gwneud ymdrech, fel mae yna lefel o ymrwymiad, ac fel eich bod chi'n dal i fod yn agwedd bwysig ar eu bywyd.

Mae rhan o'r dwyster y tu ôl i golli rhywun yn aml yn dod o'r ofn y byddant yn ein hanghofio, neu'n sylweddoli y gallant fyw hebom ni. Trwy amserlennu wrth weld eich gilydd, byddwch chi'n teimlo'n fwy diogel yn eich cyfeillgarwch neu'ch perthynas, a bydd gennych chi rywbeth i edrych ymlaen ato!

3. Mynd i'r afael â'r mater, peidiwch â'i osgoi.

Os yw hwn yn opsiwn i chi, siaradwch â'r person rydych chi ar goll.

Os yw'n gyfeillgarwch sydd wedi dod i ben a'ch bod yn ei golli'n daer, siaradwch â'r person arall dan sylw. Os yw'ch partner wedi symud i weithio, siaradwch â nhw am sut rydych chi'n teimlo.

Cofiwch fod eich teimladau'n ddilys a bod gennych chi'r hawl i fynegi'r teimladau hynny, waeth pa mor ddeallus a chefnogol ydych chi.

Os yw i rywun nad oes gennych gyfeillgarwch neu berthynas dda ag ef mwyach, anfonwch destun yn gofyn a allwch siarad â nhw gan eich bod yn ei chael hi'n anodd symud ymlaen.

Byddwn yn mynd i’r afael â hyn ymhellach yn ein hadran ‘Caewch’, ond nid yw peledu rhywun â negeseuon hir a galwadau di-ri a gollwyd yn iach ac mae’n annheg, pa mor fwriadol bynnag y gallai fod.

Os yw i ffrind, aelod o'r teulu, neu bartner, mae angen i chi fod yn onest ynglŷn â sut rydych chi'n teimlo.

Er enghraifft, os yw'ch cariad wedi symud dramor am swydd 6 mis, mae'n iawn dweud wrtho eich bod chi'n ei golli!

Gallwch chi fod y partner mwyaf cefnogol, siriol erioed a o hyd tristwch - nid yw'n eich gwneud chi'n anghenus neu'n glingy, mae'n eich gwneud chi'n ddynol.

O'r fan honno, gallwch chi drafod opsiynau wrth symud ymlaen - efallai y gallwch chi deithio i'w gweld y mis hwn a gallant ymweld y mis nesaf efallai eich bod chi'n cytuno i FaceTime unwaith yr wythnos efallai y byddan nhw hyd yn oed yn awgrymu eu bod nhw'n gadael yn gynnar ac yn dod yn ôl adref atoch chi.

Pwy bynnag ydych chi'n ei golli, dywedwch wrthyn nhw sut rydych chi'n teimlo - mae'n debyg eu bod nhw'n teimlo'r un ffordd yn union. Bydd hyd yn oed dim ond gwybod hynny yn help aruthrol!

4. Ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar.

Pan rydyn ni'n galaru rhywun, p'un a ydyn nhw'n fyw neu'n farw, rydyn ni'n teimlo ystod hynod ddwys o emosiynau - dicter, euogrwydd, gofid, tristwch yn aml.

Gall y teimladau hyn gronni'n gyflym a gorlifo i agweddau eraill ar ein bywydau.

Rydyn ni'n cael ein hunain yn teimlo'n rhwystredig gyda phobl nad ydyn nhw hyd yn oed yn rhan o'r sefyllfa, neu'n sydyn yn byrstio i ddagrau wrth ein desg.

Gall colli rhywun gymaint nes ei fod yn brifo ddod yn deimlad llafurus yn gyflym iawn, a dyna pam ei bod mor bwysig parhau i ymarfer hunanofal - ac ymwybyddiaeth ofalgar yw'r ffordd berffaith o wneud hynny.

sut ydw i yn gwybod os yw coworker yn fy hoffi

Rhowch gynnig ar ioga, neu mae baddonau sain yn mynd am dro hir y gall hyd yn oed gweithio chwys yn y gampfa fod yn fath o ymwybyddiaeth ofalgar.

Anelwch at rywbeth y mae angen i chi ganolbwyntio arno sy'n helpu i dawelu'r meddyliau eraill yn eich meddwl.

5. Arhoswch yn brysur.

Weithiau, mae angen tynnu sylw da arnoch chi!

Os yw'r person rydych chi'n ei golli yn gyn-aelod, gallwch chi gael eich dal i fyny yn yr egwyl nes bod gweddill eich bywyd yn uno i mewn i un sesiwn rantio, grio fawr.

Mae hyn yn hollol normal, ac mae'n iach prosesu'ch teimladau a siarad amdanynt - i raddau.

Os yw eu colli yn mynd yn annioddefol, mae angen ichi ddod o hyd i bethau eraill i gadw'ch meddwl yn brysur.

Gweld ffrindiau, mynd am dro, ymweld ag amgueddfa - gall hyd yn oed gwylio ffilm ddoniol (nid rom-com) helpu i gadw'ch meddwl oddi ar y meddyliau negyddol, llafurus hynny.

Bydd y meddyliau hynny'n dal i ymddangos, wrth gwrs, ond byddan nhw'n mynd yn llai dwys ac yn llai aml.

6. Rhannwch eich atgofion.

Os ydych chi'n colli rhywun annwyl, fe allai deimlo na fydd y boen byth yn dod i ben.

Nid oes yr opsiwn o ‘ddod yn ôl at ein gilydd’ nac o daro i mewn iddynt eto, a gall hyn fod yn anhygoel o anodd ei brosesu, heb sôn am ei dderbyn.

Un peth y gallwch chi ei wneud, y mae llawer o bobl yn ei ystyried yn ddefnyddiol, yw siarad amdanynt.

Nid o reidrwydd o ran faint rydych chi'n eu colli a pha mor erchyll yw'r golled, ond o ran rhannu atgofion hapus a dathlu eu bywyd a faint rydych chi'n eu caru.

Gwnewch hyn gyda rhywun rydych chi'n eu caru ac yn ymddiried ynddynt, ni waeth a oedden nhw'n adnabod y person rydych chi'n galaru ai peidio.

Po fwyaf cyfforddus rydych chi'n teimlo, y mwyaf gonest a bregus y byddwch chi'n caniatáu eich hun i fod. Bydd hyn yn eich helpu i brosesu eich teimladau (bron fel math o ‘therapi siarad’) a bydd hefyd yn eich gadael yn teimlo ychydig yn ysgafnach bob tro.

Pan gollwn rywun, rydym yn aml yn poeni y byddwn yn anghofio pethau amdanynt. Efallai y bydd yn ymddangos yn amhosibl ar y dechrau, ond efallai y bydd diwrnod pan fyddwch chi'n deffro ac yn sylweddoli na allwch gofio yn union sut roedd eu chwerthin yn swnio, neu efallai y byddwch chi'n sylweddoli'n sydyn nad ydych chi wedi meddwl amdanyn nhw trwy'r dydd.

Gall hyn gymell teimladau o euogrwydd a chywilydd - ond ni ddylai wneud hynny. Mae'n normal ac yn iach cyrraedd cam lle nad ydych chi bob amser yn meddwl am rywun, ac mae'n hollol ddim yn adlewyrchu'ch teimladau drostyn nhw.

Nid oes angen i chi gofio union liw llygaid rhywun i wybod eich bod yn gofalu amdanynt, ac ni ddylech deimlo'n ddrwg neu'n euog neu fel nad ydych yn galaru'n 'iawn' dim ond am nad ydych yn crio amdanynt bob dydd .

Trwy rannu'ch atgofion â rhywun, rydych chi hefyd yn helpu i gadw'r atgofion hynny'n fyw. Bydd gennych rywun arall a all eich helpu i gofio pethau yr ydych efallai wedi'u hanghofio, a byddwch yn gallu rhannu dwyster eich teimladau mewn man diogel.

Efallai y bydd yn anodd siarad amdanynt a gall fod yn rhy amrwd hyd yn oed ar y dechrau, ond po fwyaf y byddwch chi'n agor, yr hawsaf y bydd yn dod a'r lleiaf poenus y bydd yn ei gael dros amser.

Cofiwch ei bod hi'n iawn rhannu atgofion negyddol hefyd! Gallwch chi garu rhywun a'u colli cymaint mae'n ei brifo - ond gallant fod wedi eich digalonni pan oeddent yn fyw!

Mae caru rhywun yn wirioneddol yn caru pob un ohonyn nhw, a dyna pam ei bod hi'n hollol normal ac yn iawn cael rhefru am yr amser maen nhw'n eich cynhyrfu, neu'n crio faint maen nhw'n eich brifo ar un adeg.

Nid oes angen i chi eu cofio fel sant i anrhydeddu eu bywyd - gallwch eu cofio fel y bod dynol rhyfeddol, gyda'u holl ddiffygion a'u hochrau cas, a'u dal yn eu caru yn fwy na dim.

7. Caewch.

Mae cau yn un mor anodd, ac mae'n anodd dweud beth mae'n ei olygu mewn gwirionedd i bob unigolyn.

I lawer, yn enwedig yn ystod toriad, mae'n ddealltwriaeth pam daeth pethau i ben ac o’r diwedd gallu dweud ‘hwyl fawr.’

Siaradwch â'r person eich bod ar goll os yw'r math hwn o sefyllfa ac, yn gwrtais, gofynnwch am gau rhywfaint.

Byddan nhw'n gwybod beth rydych chi'n gofyn amdano a, y rhan fwyaf o'r amser, yn ei roi i chi.

Os na wnânt, sy'n ddigon teg ac ymhell o fewn eu hawliau, gall hynny fod yn rhyw fath o gau ynddo'i hun. Derbyn mai dyma sut mae pethau a chau'r drws - er daioni.

sut i beidio â gofalu am farn pobl

Erthygl gysylltiedig: 11 Awgrymiadau i Symud Ymlaen O Berthynas Heb Gau

8. Sicrhewch gymorth proffesiynol.

Wrth gwrs, os ydych chi wir yn ei chael hi'n anodd ymdopi â dwyster eich teimladau, gall ceisio cymorth proffesiynol fod yn anhygoel o werthfawr.

P'un a yw'n aelod o'r teulu, yn ffrind, neu'n gyn-aelod rydych chi ar goll, gall cwnselydd hyfforddedig eich helpu drwyddo.

Hyd yn oed os ydych chi'n teimlo nad yw'r sefyllfa 'cynddrwg' â phobl eraill (ee nid yw'ch ffrind gorau yn siarad â chi, ond rydych chi'n teimlo'n euog yn cael help amdani pan fydd anwyliaid pobl eraill wedi marw), os yw'n cael mawr effaith ar eich bywyd a'ch lles beunyddiol, dylech ystyried cael help.

Ydych chi'n meddwl bod angen mwy o help arnoch i roi'r gorau i golli cyn-bartner? Rydym ni a dweud y gwir argymell sgwrsio ar-lein ag arbenigwr perthynas o Hero Perthynas a all eich helpu i ddarganfod pethau. Yn syml.

Efallai yr hoffech chi hefyd: