Sut i Ddelio â Gŵr Na Fydd Yn Siarad â Chi am Unrhyw beth

Pa Ffilm I'W Gweld?
 

Gall perthnasoedd fod yn gymhleth, yn bennaf pan mae'n amser gweithio trwy'r heriau sy'n dod gyda nhw.Mae pawb bob amser yn dweud, “ Mae cyfathrebu yn allweddol. ” Ond beth sy'n digwydd pan na fydd eich partner yn cyfathrebu?

Rydych chi'n codi mater gyda nhw, ac maen nhw'n cau i lawr ar unwaith neu'n ceisio osgoi'r sgwrs. Efallai y byddan nhw'n gwthio yn ôl, yn ceisio newid y pwnc, neu ddim yn ateb o gwbl.

sut i helpu ffrind ar ôl torri i fyny

Mae hynny, wrth gwrs, yn cael yr effaith groes i'r hyn a fwriadwyd. Nid yw'n cam-drin y sefyllfa nac yn datrys unrhyw un o'r problemau o gwbl.

Yn lle hynny, mae'n taflu mwy o gasoline ar danau'r gwrthdaro, gan ennyn dicter a pharhau'r ddadl.Gall wneud i chi deimlo'n ynysig, yn unig, ac yn anobeithiol na fydd unrhyw ddatrysiad gan nad oes cyfathrebu agored am y gwrthdaro.

Nid yw'r broblem hon wedi'i chyfyngu i ddynion neu wŷr yn unig chwaith, er ei bod yn cael ei chyflwyno'n gyffredin fel “peth dyn.” Efallai y bydd llawer o fenywod hefyd yn ceisio osgoi sgyrsiau annymunol nad ydyn nhw am eu cael.

Gall hefyd ddigwydd mewn perthnasoedd un rhyw lle mae un person yn osgoi gwrthdaro, a'r llall eisiau plymio'n syth i mewn iddo i geisio dod o hyd i ateb.Mae rhai pobl yn disgrifio'r math hwn o ymddygiad fel un ymosodol. Gall fod neu beidio. Nid yw pobl mor ddeallus yn emosiynol. Weithiau, dydyn nhw ddim eisiau siarad am rywbeth.

Efallai nad oes gan yr unigolyn unrhyw beth i'w ddweud, ei fod yn teimlo ei fod eisoes wedi siarad amdano, neu nad yw siarad amdano yn helpu unrhyw beth.

Mae hynny'n wahanol na rhywun sy'n ei ddefnyddio y driniaeth dawel fel modd i orfodi, cosbi, neu orfodi rhywun i gymryd unrhyw gamau nad ydyn nhw am eu cymryd.

Os yw'r distawrwydd yn orfodol neu'n gosbi, yna mae'n cwympo mwy i diriogaeth cam-drin ac yn faner goch i fod yn wyliadwrus ohoni. Mae'r math hwnnw o driniaeth yn annerbyniol.

Ond gadewch i ni dybio nad yw'n ymosodol. Beth allwch chi ei wneud am bartner nad yw wedi siarad am unrhyw beth?

1. Mynd at y sefyllfa yn ddiplomyddol.

Mae tensiynau a dicter yn rhedeg yn uchel pan nad yw pethau'n gweithio fel y dylent fod. Mae'n hawdd siarad yn hallt pan ydych chi'n teimlo'n brifo neu fel nad yw'ch partner yn talu sylw i'r hyn sydd gennych chi i'w ddweud.

Y broblem yw bod dicter a safiad ymosodol bron yn sicr o ddod ag osgo amddiffynnol yn eich partner, a fydd yn cau cyfathrebu bron yn syth.

Ceisiwch ddod yn y sefyllfa o ongl diplomyddol niwtraliaeth neu un o ofalu. Esboniwch sut mae effaith y sefyllfa yn eich poeni chi a'ch bod chi'n teimlo bod angen eu help arnoch chi i ddod i gasgliad ystyrlon.

Yn y dull hwn, rydych chi'n cyflwyno'r mater fel problem y mae'r ddau ohonoch chi'n gweithio i'w datrys.

Cofiwch, mewn perthynas, ni ddylai fod yn erbyn eich partner. Dylai fod chi a'ch partner yn erbyn y broblem.

2. Ystyriwch pam nad yw'n cyfathrebu o bosibl.

Mae llawer o bobl yn cadw at y cyngor, “Os nad oes gennych unrhyw beth da i'w ddweud, peidiwch â dweud unrhyw beth o gwbl.”

Efallai bod eich partner yn dewis peidio â siarad oherwydd nad oes ganddo unrhyw beth da i'w ddweud. Efallai y byddan nhw'n teimlo y bydd dweud yr hyn maen nhw'n ei feddwl neu ei deimlo mewn gwirionedd yn arwain at fwy o wrthdaro. Yn hytrach na gwaethygu'r sefyllfa, neu o bosibl yn well, maen nhw'n dewis aros yn dawel.

Efallai hefyd eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu cosbi am fod yn onest mewn gwrthdaro mewn perthynas. Nid oes unrhyw un eisiau ymosod arno â'u geiriau eu hunain, eu bod wedi troelli, neu eu defnyddio mewn cyd-destun gwahanol na'r bwriad.

Mae bod yn onest am emosiynau rhywun yn gofyn am fregusrwydd, a gellir defnyddio'r geiriau a siaredir yn yr eiliad honno o onestrwydd fel arf milain pan fydd y person hwnnw'n teimlo'n fregus.

Efallai eu bod yn dewis peidio â bod yn agored i niwed oherwydd bod eu geiriau'n cael eu defnyddio yn eu herbyn.

wwe chyna achos marwolaeth

3. Nid oes angen i rai pobl siarad.

Nid oes unrhyw beth yn fwy rhwystredig na bod yn darged datrysiad un maint i bawb. Mae'n neges rydyn ni'n ei chlywed yn gyson ...

“Sôn am y peth. Sôn am y peth. Pam nad ydych chi'n siarad amdano? Oes angen i chi siarad amdano? Fe ddylech chi siarad amdano. Mae angen i chi siarad amdano. Fe fyddwch chi'n teimlo'n well! ”

Beth os nad yw hynny'n wir? Beth pe baech chi eisoes wedi siarad amdano ddwsin o weithiau drosodd ac yn dal i beidio â theimlo'n well? Beth os ydych chi'n berson nad yw'n profi unrhyw fath o catharsis o siarad amdano?

Nid yw pawb yn teimlo'r angen i siarad. Efallai mai dim ond siarad am y sefyllfa yw eich partner i gyd ac nad oes ganddo unrhyw beth arall ystyrlon i'w ddweud. Efallai eu bod wedi blino'n lân yn emosiynol ac yn feddyliol rhag siarad amdano.

Ac nid yw hynny'n gyfyngedig i siarad am broblemau. Efallai eu bod wedi cael diwrnod garw yn y gwaith, neu eu bod yn cael amser anodd yn eu bywyd personol, ac nid ydyn nhw eisiau meddwl am y peth.

Os ydych chi eisoes wedi treulio'r dydd yn meddwl neu'n siarad amdano, y peth olaf yr ydych chi am ei wneud yw mynd adref a siarad amdano mwy.

Weithiau mae pobl yn cyfathrebu ar wahanol lefelau yn unig.

4. Gadewch ddigon o le i'ch partner gyfathrebu.

Mae pobl yn meddwl ac yn teimlo mewn gwahanol ffyrdd. Ni all pawb feddwl yn hawdd nac yn gyflym.

Efallai na fydd yn fater i chi ystyried eich teimladau a'u lleisio mewn munudau. Efallai eich bod hefyd wedi bod yn meddwl am y broblem lawer yn hwy na'ch partner.

Mae angen llawer mwy o amser ar bobl eraill i brosesu eu hemosiynau, ystyried yr hyn sy'n cael ei ddweud, ystyried yr opsiynau, ac yna mynegi eu hunain.

Mae'n rhwystredig ac yn llethol os ydych chi'n feddyliwr araf yn cael eich gwthio gan feddyliwr cyflym. Ni allwch gadw i fyny oherwydd bod pethau'n symud yn rhy gyflym i chi, fel ceisio nofio i fyny'r afon mewn nant sy'n symud yn gyflym.

A oes gan eich partner ddigon o amser i ystyried ei feddyliau a'i deimladau i allu siarad am y sefyllfa?

Efallai y bydd angen mwy o amser arnyn nhw i weithio trwy bethau. Os credwch y gallai hyn fod yn wir, gallwch roi cynnig ar y dull canlynol.

Gallant roi gwybod ichi fod angen amser arnynt i feddwl amdano. Fe wnaethoch chi roi'r drafodaeth o'r neilltu am y tro. Ac yna mae disgwyl iddyn nhw ddod â'r sefyllfa yn ôl i fyny i'w datrys o fewn amserlen resymol, fel wythnos.

Mae hynny'n rhoi rhyddid iddynt feddwl am y sefyllfa mewn ffordd sy'n gweithio iddyn nhw wrth barhau i wthio tuag at ddatrysiad ystyrlon.

5. Trefnu amser priodol i gyfathrebu.

Mae yna'r fath beth â gormod o gyfathrebu. Gall mynd yn ôl yn barhaus at yr un broblem drosodd a throsodd, ei ail-lunio, ailedrych arno, a'i ailystyried, ymgripio i deyrnas y sïon.

Bydd annedd ar y mater hwnnw’n barhaus yn sbarduno teimladau negyddol, a fydd yn dod drwodd wrth gyfathrebu, ac yn achosi gwrthdaro diangen nad ydynt yn mynd i unrhyw le.

Efallai y bydd amserlennu amser i drafod ac ystyried y problemau hyn yn ateb gwell.

Cytuno ar amser cychwyn a gorffen diffiniol i weithio trwy'r broblem ac yna cadw ati. Yn y ffordd honno, mae'r ddau ohonoch chi'n gwybod beth i'w ddisgwyl, ac rydych chi'n mynd ati i ddod o hyd i'r ateb gyda'ch gilydd.

Mae hynny'n rhoi amser i'ch partner ystyried y broblem, yr hyn y mae angen iddo ei ddweud neu siarad amdano, a dod o hyd i atebion posibl i'r broblem.

Gall hefyd fod yn llawer llai llethol pan wyddoch fod amser stopio, yn hytrach na threulio'r dydd yn dadlau am yr un broblem heb ddiwedd ar y golwg.

Gofynnwch am gymorth proffesiynol os oes ei angen arnoch.

Efallai bod y mater yn rhywbeth mwy na'r hyn y gallwch chi a'ch partner ei drin gyda'ch gilydd. Gall cynghorydd perthynas ddarparu mewnwelediad ychwanegol a bod yn arsylwr niwtral i'ch tywys trwy'r broblem.

Cyfathrebu yw un o'r lladdwyr perthnasoedd mwyaf, felly mae cwnselwyr perthynas yn hyddysg mewn helpu cyplau i weithio trwy'r materion hynny.

sut i'w gael i barchu fi

Rydym yn argymell yn fawr y gwasanaeth cwnsela ar-lein lle gallwch chi a'ch partner siarad ag arbenigwr trwy gyswllt fideo a sgwrs testun i helpu i ddatrys y mater (ion) rydych chi'n eu hwynebu.

Efallai yr hoffech chi hefyd: