Torri Cylch Meddyliau Ailadroddus Trwy Ailgychwyn Eich Meddwl Fel Hyn

Eisiau torri cylch meddyliau obsesiynol? Dyma'r $ 14.95 gorau y byddwch chi erioed wedi'i wario.
Cliciwch yma i ddysgu mwy.

Onid ydych chi'n ei gasáu pan na allwch roi'r gorau i feddwl am rywbeth pan fydd eich meddwl yn mynd o gwmpas mewn dolen, gan ailadrodd yr un peth dro ar ôl tro?

Mae'n hynod rwystredig a gall fod yn wanychol yn feddyliol oherwydd bod eich holl egni'n cael ei ddefnyddio ganddo. Gall oriau lithro heibio tra'ch bod chi'n gwyro yn eich pen eich hun, gan geisio deall rhywbeth a ddigwyddodd - yn enwedig os oedd y rhywbeth hwnnw'n ddigwyddiad a ddaeth yn llawn emosiwn.

Mae'r angen hwn am ddealltwriaeth yn digwydd oherwydd y dryswch a amgylchynodd y digwyddiad cychwynnol, a'r modd y gwnaethoch ymateb. Rydych chi'n dyheu am benderfyniad a dychwelyd i heddwch mewnol a dyma sy'n cyfrannu at natur ailadroddus eich meddyliau.

Y broblem y gallech ei hwynebu, fodd bynnag, yw na allwch chi bob amser feddwl eich hun i le heddwch. Waeth faint o weithiau rydych chi'n mynd dros yr hyn a ddigwyddodd, efallai na fydd eich meddyliau, ar eu pennau eu hunain, yn ddigon i chi roi rhywbeth i orffwys.Mae angen i'ch ochr emosiynol hefyd ddod i delerau â'r hyn a ddigwyddodd ac mae hyn yn aml yn cymryd ychydig yn hirach. Hyd nes y bydd, ni fydd eich meddwl meddwl byth yn gallu rhesymoli ei ffordd allan o'r ddolen rydych chi wedi sownd ynddi.

Felly, beth yw'r ateb felly? Sut allwch chi roi eich meddyliau o'r neilltu a bwrw ymlaen â bywyd a gadael eich emosiynau i fyrlymu yr anymwybodol ?

Un ffordd effeithiol iawn yw trowch eich sylw yn rymus at dasg benodol - un na allwch ei chyflawni ar awtobeilot. Os dewiswch dasg sy'n gofyn am lefel uchel o ganolbwyntio, yr unig ffordd y gallwch ei chwblhau yw trwy ildio'ch egni meddyliol a'ch gallu iddi.Felly, trwy orfodi eich hun i sefyllfa lle mae angen eich sylw â ffocws, dylech allu tawelu'r ailadroddus monolog mewnol mae hynny'n llenwi'ch meddwl ar hyn o bryd.

Wrth gwrs, nid yw'r dechneg hon yn sicr o weithio ar unwaith Mae gan feddyliau ddiffyg ar gyfer gweithio eu ffordd yn ôl i'ch ymwybyddiaeth. Pan fydd hyn yn digwydd - ac mae hi bron bob amser yn amser ac nid os - bydd yn rhaid i chi ddod â'ch ymwybyddiaeth yn ôl i'r dasg ac ailddyblu eich sylw.

Efallai y bydd hyd yn oed yn gofyn ichi wneud hynny gwnewch ymdrech or-ddweud i ganolbwyntio , trwy sero i mewn ar bob manylyn bach, pob meddwl bach, a phob symudiad bach o'ch corff sy'n ofynnol. Mae arafu yn aml yn eich helpu i wneud hyn gan ei fod yn torri ar draws llif arferol eich ymennydd ac yn eich gorfodi i feddwl am bob cam a gymerwch.

Y peth i'w gofio yw, beth bynnag y dewiswch ei wneud, mae'n rhaid iddo fod yn rhywbeth lle mae angen sylw difrifol. Ni allwch fynd am dro neu wylio'r teledu oherwydd gellir gwneud y pethau hyn heb lawer o feddwl yn ymwybodol. Os nad ydych chi'n ei chael hi'n heriol ychydig o leiaf, ni fydd yn gallu llenwi'ch meddwl yn llwyr. Po fwyaf cymhleth ydyw, y mwyaf effeithiol y bydd yn atal eich patrymau meddwl cylchol.

Yn y pen draw, dylech ddarganfod bod eich meddwl wedi ymbellhau o'r digwyddiad cychwynnol a achosodd y meddyliau dolennu. Ac, fel petai trwy hud, unwaith y bydd eich meddwl wedi stopio meddwl amdano, gall eich calon brosesu eich emosiynau yn gyflymach. Rydych chi'n gweld, pan fydd eich meddwl yn obsesiwn ar feddwl penodol, dim ond ail-greu'r emosiynau hynny oedd gennych chi yn y lle cyntaf.

pethau i'w gwneud pan fydd eich diflasu gartref

Hynny yw, mae un ddolen yn eich proses feddwl, ond mae un arall yn rhedeg rhwng eich meddwl a'ch calon. Ni allwch roi'r gorau i feddwl am y mater tra bod eich emosiynau'n dal i redeg yn uchel, ac ni all eich emosiynau afradloni tra bod yr un meddyliau'n dal i fynd o gwmpas ac o gwmpas.

Mae'n rhwymiad sy'n cymryd cryn dipyn o ymdrech a phenderfyniad i dorri, ond un y gellir ei wanhau i'r pwynt o dorri trwy orfodi eich sylw llawn ar rywbeth arall yn gyfan gwbl.

Felly, y tro nesaf y byddwch chi'n meddwl yn eich pen sydd fel petai'n sownd wrth ailadrodd, rhowch gynnig ar y dechneg ac efallai y byddwch chi'n synnu pa mor gyflym mae'ch meddwl yn setlo'n ôl i'w rythm arferol.

A ydych chi'n dioddef llawer o'r broblem hon, ac os felly, a ydych chi'n barod i roi cynnig ar y dull hwn? Gadewch inni wybod trwy adael sylw isod.

Edrychwch ar hyn hypnotherapi MP3 wedi'i gynllunio i helpu rhywun stopio meddwl obsesiynol .
Cliciwch yma i ddysgu mwy.

Mae'r dudalen hon yn cynnwys dolenni cyswllt. Rwy'n derbyn comisiwn bach os dewiswch brynu unrhyw beth ar ôl clicio arnynt.