101 Ffeithiau Hwyl a Diddorol Gallwch Chi Ddweud Amdanoch Eich Hun

P'un a ydych chi mewn parti, ar ddyddiad, mewn cyfweliad swydd, neu ddim ond cwrdd â rhywun newydd am y tro cyntaf, gall datgelu rhai ffeithiau difyr amdanoch chi'ch hun fod yn torri'r iâ gwych.

Pan fyddwch chi'n dweud wrth y tidbits gwybodaeth diddorol hyn i bobl, rydych chi'n dod yn fwy dynol ac yn fwy hoffus.

Ond gall fod yn anodd meddwl am y pethau hyn yn y fan a'r lle.

Efallai eich bod chi'n gofyn i chi'ch hun, “Beth yw rhai ffeithiau difyr amdanaf i?”

Oes angen rhai enghreifftiau arnoch chi o bethau diddorol y gallech chi eu galw heibio i sgwrs?Rydych chi mewn lwc.

Rydyn ni'n mynd un yn well ac yn rhoi'r ffeithiau i chi -'ch jyst angen i chi lenwi'r bylchau.

Gyda'r rhestr hon, ni fyddwch byth wedi rhedeg allan o syniadau am ffeithiau hwyliog amdanoch chi'ch hun.Ac nid oes prinder ffyrdd i'w defnyddio…

… Sbeiswch eich proffil dyddio.

… Gwnewch gêm hwyliog ohoni gyda ffrindiau.

… Creu awyrgylch mwy hamddenol, agored mewn cyfarfod gwaith.

… Ysgeintiwch nhw i mewn i sgwrs testun â'ch mathru .

… Gwnewch eich ailddechrau yn fwy diddorol i ddarpar gyflogwyr.

… Cyflwynwch glec i'ch hun wrth ddechrau swydd newydd.

… Eu hymgorffori mewn araith y mae'n rhaid i chi ei gwneud.

A dim ond blaen y mynydd iâ yw hwn.

Ydych chi'n barod i feddwl am ffeithiau difyr amdanoch chi'ch hun?

Ffeithiau ‘Fel’

1. Fy hoff fwyd yw ___, yn enwedig ___.

2. Yr hobi na allwn i byth roi'r gorau iddi yw ___.

3. Fy hoff dymor yw ___ oherwydd ___.

4. Rwyf wedi gweld [nodwch eich hoff ffilm] [nodwch y rhif] gwaith.

5. Rwy'n cefnogi [nodwch y tîm chwaraeon] ac rwyf wedi gwneud ers i mi fod [nodwch oedran].

6. Fy hoff flas hufen iâ yw ___.

7. Fy diod o alcohol di-alcohol yw ___.

8. Fy diod alcoholig o ddewis yw ___.

9. Y peth dwi'n ei ddarganfod mwyaf deniadol mewn person yw ___.

10. Rwy'n gwrando ar gerddoriaeth ___ yn bennaf.

Ffeithiau ‘Ddim yn hoffi’

11. Mae gen i alergedd i ___.

sioe newydd austin steve oer carreg

12. Mae fy anifail anwes yn ___.

13. Mae'n gas gen i arogl ___.

14. Mae gen i ofn ___.

15. Ni allaf sefyll sain ___.

16. Pobl sy'n [mewnosod ymddygiad neu nodwedd] mewn gwirionedd cythruddo fi .

17. Dwi ddim yn hoffi sut mae ___ yn teimlo i gyffwrdd.

18. Y gamp fwyaf diflas i'w gwylio yw ___.

19. Y gair sy'n fy nghythruddo fwyaf yw ___.

20. Y peth mwyaf ingol i mi yw ___.

Ffeithiau Talent

21. Gallaf chwarae'r [mewnosod offeryn].

22. Gallaf siarad ___ ieithoedd a ___ oedd yr anoddaf i'w dysgu.

23. Gallaf goginio'r ___ mwyaf rhyfeddol.

24. Rwy'n unwaith [nodwch ryw gamp anhygoel o sgil neu ddygnwch].

25. Fe wnes i ___ o'r dechrau.

26. Gallaf wneud acen ___ dda iawn. (Yna ewch ymlaen i'w brofi.)

27. Ysgrifennais lyfr / stori fer am ___ unwaith.

28. Gallaf [fewnosod rhywbeth anarferol y gallwch ei wneud gyda'ch corff].

29. Chwaraeais ___ unwaith yn fy nghynhyrchiad ysgol o ___.

30. Rwy'n ___ yn well na'r mwyafrif o bobl.

Ffeithiau Teithio

31. Rwyf wedi ymweld â ___ o wledydd yn fy mywyd.

32. Fy hoff wlad hyd yn hyn yw ___.

33. Teithiais yn unigol gyntaf pan oeddwn yn ___.

34. Y foment fwyaf dychrynllyd o fy nheithiau oedd pan ___.

35. Y lle mwyaf rhyfeddol i mi erioed yw ___ oherwydd ei fod yn ___.

36. Fy nhaith nesaf yw ___.

37. Rydw i wrth fy modd yn teithio cymaint oherwydd ___.

38. Yr un peth rydw i bob amser yn ei gymryd ar fy nheithiau yw fy ___.

39. Pan fyddaf yn mynd ar antur, rwy'n hoffi [cynllunio'r holl beth / ei wneud wrth i mi fynd - dileu yn ôl yr angen].

40. Y lle mwyaf anghysbell i mi erioed yw ___.

Ffeithiau Teulu

41. Mae gen i ___ brodyr a chwiorydd.

42. Fi yw'r plentyn [hynaf / canol / ieuengaf] yn fy nheulu.

43. Dysgodd fy [brawd (iau) / chwaer (au)] i mi ___.

44. Mae gen i ___ cŵn / cathod / bochdewion / nadroedd / ac ati. Eu henwau yw ___.

45. Fy nghof teulu mwyaf hoff o blentyndod yw ___.

46. ​​Rwyf wedi bod gyda fy mhriod / partner am ___ mlynedd.

47. Mae gennym ___ o blant. Eu henwau yw ___.

48. Ymfudodd fy rhieni / neiniau a theidiau yma yn ___ o ___.

49. Pan oeddwn yn ___, fe wnes i [fewnosod stori ddoniol am eich plentyndod].

os yw'ch perthynas yn gyfrinach

50. Mae enw fy nheulu yn golygu ___. (gallwch chi edrychwch am eich cyfenw yma )

Efallai yr hoffech chi hefyd (mae'r rhestr yn parhau isod):

Ffeithiau Ffrind

51. Pan oeddwn i'n iau, roedd gen i ffrind dychmygol o'r enw ___. Roedd ef / hi yn ___.

52. Llysenw fy mhlentyndod oedd ___.

53. Rwyf wedi adnabod fy ffrind gorau ers ___ mlynedd.

54. Byddai fy ffrindiau yn fy nisgrifio fel ___.

55. Yn fy ngrŵp o ffrindiau, rwy'n cael fy ystyried yn ___. (e.e. un synhwyrol, un creadigol)

56. Fy ffrindiau a minnau amlaf siarad am ___.

57. Bûm yn forwyn briodas / dyn / tywysydd gorau ym mhriodasau ___ fy ffrindiau.

58. Arferai fy ffrindiau a minnau dreulio ein hafau hir ___.

59. Roedd fy ffrindiau unwaith yn chwarae pran anhygoel arna i pan oedden nhw'n ___.

60. Es i ar wyliau fy ffrindiau cyntaf pan oeddwn yn ___ ac aethon ni i ___.

Ffeithiau Addysg a Gwaith

61. Fy hoff bwnc yn yr ysgol oedd ___.

62. Fy mreuddwyd yw ___.

63. Ond pan oeddwn i'n blentyn, roeddwn i eisiau bod yn ___ pan ges i fy magu.

64. Fy swydd gyntaf erioed oedd ___.

65. Fy swydd briodol gyntaf ar ôl graddio oedd ___.

66. Fy swydd fwyaf chwithig oedd ___.

67. Y peth rwy'n ei hoffi fwyaf am fy swydd yw ___.

68. Rwy'n ___ cymwys.

69. Rwy'n gwirfoddoli fel ___.

70. Pe bawn i'n cael fy amser yn yr ysgol eto, byddwn i'n ___.

Ffeithiau ar hap, ond diddorol

71. Rwy'n ymarferol gaeth i ___.

72. Y person enwog sydd yn fy ysbrydoli fwyaf yw ___.

73. Y peth mwyaf chwithig i ddigwydd i mi erioed oedd ___.

74. Rwy'n casglu ___.

75. Fy mhleser euog yw ___.

76. Y cyflawniad ydw i mwyaf balch ohono yw ___.

77. Fy syniad o'r Nefoedd ar y Ddaear yw ___.

78. Y cyngor gorau a gefais erioed oedd ___.

79. ___ oedd fy nghar cyntaf.

80. Nid wyf erioed wedi rhoi cynnig ar [nodwch fwyd neu ddiod].

81. Mae gen i ___ tat a / neu ___ tyllu.

82. Pe bai gen i 1 awr i fyw, byddwn i'n ei wario ___.

83. Fy hoff degan plentyndod oedd ___.

84. Fy hoff liw yw ___.

85. Y peth mwyaf rhamantus y mae unrhyw un erioed wedi'i wneud i mi yw ___.

86. Rydw i [ddim / dwi] yn credu mewn cariad ar yr olwg gyntaf. (dileu yn ôl yr angen)

87. Rwy'n gwario llawer gormod o arian ar ___.

88. Rwyf wedi torri esgyrn ___ yn fy nghorff. Torrais nhw ___.

89. Fy mathru enwog yw ___.

90. Fy meddwl cyntaf pan fyddaf yn deffro yn y bore yw ___ fel rheol.

91. Fy nghof cynharaf yw ___.

92. Pe bawn i'n gallu byw mewn unrhyw oes arall o hanes, byddai'n ___ oherwydd ___.

93. Hoffwn ddysgu sut i ___.

94. Y peth rwy'n ei garu fwyaf amdanaf yw fy ___.

95. Fy arfer gwaethaf yw ___.

96. Fy hoff arlunydd / ffurf ar gelf yw ___.

person ysblennydd rhydd mewn perthynas

97. Pe bai fy mywyd yn cael ei wneud yn ffilm, hoffwn i ___ fy chwarae.

98. Pe bawn i'n gallu byw yn unrhyw le ar y blaned, byddai'n ___.

99. Rwy'n ofergoelus am ___.

100. Rydw i [ddim / ddim] yn credu mewn bywyd allfydol. (dileu yn ôl yr angen)

101. Cyfarfûm unwaith [nodwch enwogion].

Yno mae gennych chi, 101 enghraifft o ffeithiau difyr a diddorol amdanoch chi'ch hun y gallwch chi ddweud wrth bobl eraill.

Felly, dim mwy o straen ar eich meddwl yn ceisio meddwl am rywbeth i'w ddweud pan fydd pobl yn gofyn am wybod mwy amdanoch chi.

Nawr llenwch y bylchau hynny!