Sut I Garu Rhywun Gyda Materion Gadael: 8 Awgrymiadau Allweddol

Os ydych chi'n dyddio rhywun sy'n tynnu i ffwrdd dro ar ôl tro, neu'n diflannu gyda chenfigen oherwydd efallai bod gennych chi ddiddordeb yn rhywun arall, neu sydd wedi dweud yn cellwair ar sawl achlysur eu bod nhw'n aros i chi eu gadael i rywun “yn well,” yna rydych chi'n debygol o ddelio â pherson sydd â rhai materion gadael difrifol.

Mae'r materion hyn fel arfer yn cael eu hachosi yn ystod plentyndod, naill ai rhag cael eu gwrthod gan riant neu ofalwr, neu hyd yn oed o golli rhywun sy'n agos atynt oherwydd salwch neu anaf.

Mae rhai pobl yn datblygu materion gadael ar ôl cael eich bradychu neu wedi eu hysbrydoli gan bartner yr oeddent yn gofalu amdano'n ddwfn, a gall profiadau fel y rhain achosi rhai clwyfau eithaf dwfn a all gymryd amser hir i wella.

Nid yw hynny'n golygu nad yw person â'r materion hyn yn deilwng o gariad: mae'n golygu ei bod yn cymryd ychydig o ofal ychwanegol i dorri trwy ei darian amddiffynnol a dangos iddynt eich bod wir yn poeni amdanynt, ac yn bwriadu glynu o gwmpas yn eu bywyd.

Os ydych chi'n dyddio rhywun sydd â phroblemau gadael, mae'n werth cadw'r 8 peth hyn mewn cof.1. Byddwch yn amyneddgar gyda nhw, a chyfathrebu â nhw.

Dyma berson y byddai ei waliau personol yn peri cywilydd i'r Bastille. Nid ydynt yn ymddiried yn hawdd, a bydd eu gwarchodwr yn mynd i fyny ar yr awgrym cyntaf y gallent gael eu brifo. Byddwch yn barod am hyn fel na fydd yn eich dal oddi ar eich gwarchod nac yn eich tramgwyddo pan fydd yn digwydd.

Maent fel arfer yn bolltio ar y sibrwd lleiaf o ansicrwydd mewn perthynas, yn enwedig os ydyn nhw'n meddwl bod yna bethau'n digwydd nad ydyn nhw'n ymwybodol ohonyn nhw, felly mae'n hynod bwysig meithrin cyfathrebu agored.

Hyd yn oed os yw'r cyfathrebu hwnnw'n lletchwith neu'n anodd, bydd yn mynd yn bell i'w gwneud yn sylweddoli y gallant wir ymddiried ynoch chi, ac mae hynny'n werth amser ac ymdrech.2. Sylweddoli nad yw'n ymwneud â chi.

Os ydyn nhw cael ei dynnu'n ôl neu gor-genfigennus , os gwelwch yn dda deall nad ydych chi wedi gwneud unrhyw beth i achosi'r ymddygiad hwn: maen nhw'n debygol o weld rhyw fath o baralel rhwng sefyllfa bresennol a rhywbeth a brofwyd ganddyn nhw flynyddoedd yn ôl, ac maen nhw'n ymateb i'r emosiynau sy'n cael eu drymio gan hynny, yn hytrach na beth sy'n digwydd nawr.

Efallai y byddan nhw'n mynd allan ac ymddwyn yn wael iawn, gan eich gadael chi'n eistedd yno wedi ei syfrdanu, yn pendroni beth yw'r uffern y byddech chi efallai wedi'i wneud i ennyn ymateb o'r fath, pan mewn gwirionedd dim ond iddyn nhw gofio sut brofiad oedd cael eich brifo y tu hwnt i fesur a gwneud popeth ynddo eu pŵer i osgoi brifo cymaint â hynny eto.

Unwaith eto, os gallwch chi, byddwch yn amyneddgar gyda nhw. Anogwch nhw i siarad â chi am yr hyn maen nhw'n ei deimlo ar ôl iddyn nhw dawelu. Ar ôl iddynt gael eu pwl o banig a'u ffrwydrad posibl, mae'n debygol y byddant yn teimlo cywilydd mawr o'u hymddygiad. Os ydych chi'n gweithio gyda'ch gilydd, gallant dyfu o'r profiad, ac mewn gwirionedd gall eich cefnogaeth a'ch sicrwydd atal y math hwnnw o beth rhag digwydd yn rhy aml eto.

sut i roi'r gorau i fod yn rheoli mewn priodas

3. Byddwch yn onest bob amser am eich teimladau.

Peidiwch â theimlo bod yn rhaid i chi gerdded ar gregyn wyau neu lyncu'ch emosiynau eich hun mewn ymgais i osgoi eu cynhyrfu. Efallai eu bod yn ymddangos yn fregus a cain iawn ar brydiau, ond mae hynny yn bennaf oherwydd maent yn goresgyn popeth ac yn gyson yn wyliadwrus iawn, yn ceisio darllen “rhwng y llinellau” i weld a ydych chi'n mynd i'w brifo neu eu gadael yn llwyr.

Os yw'r ymddygiad hwn yn peri gofid neu'n rhwystredig i chi, siaradwch â nhw amdano yn lle ei botelu a naill ai aros yn dawel, neu geisio eu darbwyllo nad oes unrhyw beth o'i le. Trwy wneud hynny, fe ddônt hyd yn oed yn fwy ansicr oherwydd eu bod yn teimlo eich bod yn cuddio pethau oddi wrthynt, a'ch bod hanner ffordd allan o'r drws, yn cerdded i ffwrdd.

Peidiwch ag oedi cyn gor-gyfathrebu, o ddifrif. Byddai'n well gan y bobl hyn eich bod chi'n dweud wrthyn nhw am y minutiae sy'n digwydd yn eich bywyd fel eu bod nhw'n teimlo fel eu bod nhw'n rhan annatod ohono. Po fwyaf y gallwch ei wneud i dawelu eu meddwl eu bod yn bwysig, gorau oll. Mae angen hynny arnyn nhw, a phan maen nhw'n teimlo'n ddiogel yn y berthynas, byddan nhw'n gallu agor i chi a bod yn bartner rydych chi ei angen yn ei dro.

4. Byddwch yn barod i brofi'ch hun.

Un anhawster mawr wrth garu rhywun â materion gadael yw bod llawer ohonynt wedi cael eu difrodi dro ar ôl tro gan yr un math o bobl, drosodd a throsodd. Byddant yn disgwyl ichi eu brifo yr un ffordd, a byddant yn brwsio i'r esgid ollwng, fel petai.

Ystyriwch y senario hwn: Dychmygwch gi sy'n derbyn gofal gan berchennog ymosodol.

Mae'r perchennog yn ymddwyn yn garedig wrth y ci am ychydig, yna'n ei gicio, gan achosi poen iddo ... ond yna mae'n garedig eto am ychydig. Hyd nes eu bod yn ei gicio eto, ac mae'r patrwm yn ailadrodd ei hun. Yna mae'r ci yn cael ei fabwysiadu gan ofalwr arall ... sy'n garedig â'r ci am ychydig, nes iddyn nhw benderfynu ei gicio hefyd.

Ar ôl ychydig o rowndiau gydag ychydig o bobl wahanol, bydd y ci hwnnw wedi dysgu'r wers y bydd unrhyw garedigrwydd bach yn anochel yn cael ei ddilyn gan gic boenus. Byddai'n cymryd llawer o amser, ymdrech, amynedd a sicrwydd i argyhoeddi'r ci hwnnw y bydd yn wahanol y tro hwn. Efallai na fydd byth yn llwyr ymddiried na ddaw cic, na fydd yn cael ei brifo eto, ond dros amser fe all ymlacio digon i gael gofal a charu mwy nag y bu yn y gorffennol.

Mae'r un peth yn wir am y person sydd â materion gadael. Mae'n llawer anoddach ennill ymddiriedaeth un sydd wedi'i ddifrodi'n wael gan eraill, ond os gallwch chi dorri trwy eu hamddiffynfeydd a phrofi iddyn nhw nad ydych chi fel y rhai sy'n eu brifo o'r blaen, byddwch chi'n gwylio'r person hwn chi cariad yn blodeuo i'r anhygoel, maen nhw bob amser wedi bod â'r potensial i ddod.

5. Peidiwch â galluogi eu hunan-siarad negyddol.

Os ydyn nhw'n rhoi eu hunain i lawr, yn siarad am ba mor dwp ydyn nhw am deimlo'r ffordd maen nhw'n gwneud, neu ymddiheuro am ba mor “doredig” ydyn nhw, ceisiwch beidio â'u galluogi trwy ddweud wrthyn nhw nad ydyn nhw, maen nhw'n anghywir. Bydd hynny'n annilysu sut maen nhw'n teimlo, a byddan nhw'n dweud yr un pethau y tro nesaf y byddan nhw'n torri i lawr ychydig.

Yn lle, rhowch gynnig ar ddull lle rydych chi'n gwrando'n weithredol, ond yn ceisio eu cael i weld y sefyllfa o wahanol safbwyntiau.

6. Deall nad ydyn nhw'n ymddwyn fel hyn at bwrpas.

Nid ydyn nhw. Nid ydyn nhw mewn gwirionedd.

Ni fyddent yn caru dim mwy na chwympo i'ch breichiau yn unig ymddiriedaeth lwyr yn y ffaith mai chi yw pwy yr ymddengys eich bod a gallant fod yn berffaith hapus a diogel mewn perthynas â chi, ond mae eu profiadau eu hunain wedi eu dysgu fel arall, dro ar ôl tro.

7. Atgoffwch nhw pam rydych chi'n eu caru.

Yn lle dim ond blanced “ Rwy'n dy garu di , ”Dywedwch wrthyn nhw yn union beth amdanyn nhw rydych chi'n poeni amdano ac yn ei werthfawrogi. Heb os, mae eraill wedi dweud wrthyn nhw eu bod nhw'n cael eu caru, ac fe drodd y geiriau hynny yn wag ac yn ddiystyr pan ddaethon nhw i ben yn brifo ... ond mae canolbwyntio ar bethau diriaethol iawn rydych chi wedi sylwi amdanyn nhw yn gwneud iddyn nhw sylweddoli eich bod chi'n talu sylw i bwy ydyn nhw: i'r hyn maen nhw'n ei wneud.

Gallai ychydig o enghreifftiau fod yn bethau fel:

  • Dwi wir yn edmygu pa mor garedig ydych chi tuag at anifeiliaid.
  • Rwy'n gwerthfawrogi'r ymdrech rydych chi'n ei rhoi i wneud ___ i mi, oherwydd rydych chi'n gwybod fy mod i'n ei hoffi.
  • Mae gennych wên hyfryd: mae'n hyfryd eich gweld chi'n disgleirio mor llachar pan fyddwch chi'n hapus.
  • Roedd y llyfr y gwnaethoch chi ei argymell i mi yn berffaith. Mae gennych chi fewnwelediadau cadarn mewn gwirionedd am yr hyn rwy'n ei hoffi, ac rwy'n gwerthfawrogi hynny.

Etc.

Mae cael eich gweld a'ch clywed yn anhygoel o bwysig, a gall cydnabod eu hymdrechion wneud byd o wahaniaeth iddyn nhw. Mae'r rhain yn aml yn garedig iawn, gan roi i bobl sydd wedi caru'n ddwfn ac wedi manteisio arnynt, felly mae cael eu gwerthfawrogi am yr hyn maen nhw'n ei wneud yn enfawr am ddangos iddyn nhw eich bod chi'n malio.

8. Helpwch nhw, ond peidiwch â cheisio eu trwsio.

Os ydych chi'n dyddio rhywun sydd â phroblemau gadael, efallai y byddwch chi'n teimlo ymdeimlad o gyfrifoldeb i “wella” eu “trwsio” o'u poen a'u brifo.

Er y gallech deimlo fel hyn allan o garedigrwydd ac awydd i'w gweld yn byw bywyd hapusach, cofiwch mai eu bywyd nhw yw hwn, nid eich bywyd chi.

Yn hynny o beth, ni allwch roi pwysau eu hiachau ar eich ysgwyddau, oherwydd nid eich un chi ydyw.

Mae byd o wahaniaeth rhwng helpu rhywun a'u trwsio. Eich rôl chi yw cynorthwyo a darparu ar gyfer eu taith iachâd eu hunain wrth roi'r rhyddid iddynt fynd ar eu cyflymder eu hunain, mynd yn ôl ar brydiau, rhoi cynnig ar wahanol bethau, methu, codi a rhoi cynnig arall arni.

Ni allwch gael gwared ar eu materion gadael - dim ond ganddynt a dilyn yr awgrymiadau eraill yn yr erthygl hon i roi rhywfaint o sicrwydd.

Gall caru rhywun â'r materion hyn fod yn rhwystredig ar brydiau, ond ar ôl i chi eu helpu i weithio trwy eu hofnau, heb os, bydd gennych chi'r mwyaf cariadus, gan roi dychymyg i'r partner, dim ond oherwydd i chi brofi iddyn nhw eich bod chi'n malio, ac y byddwch chi aros.

Dal ddim yn siŵr beth i'w wneud ynglŷn ag ofn gadael eich partner?Nid oes yn rhaid i chi gyfrifo popeth fel eich hun gydag erthyglau fel hyn. Gallwch gael yr arweiniad sydd ei angen arnoch gan gynghorydd perthynas hyfforddedig. Byddant yn gallu eich helpu i lywio'r heriau y gallai perthynas o'r fath eu hachosi.Sgwrsiwch ar-lein ag arbenigwr o Hero Perthynas a all eich tywys trwy bopeth ac ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych. Yn syml.

Mwy hanfodol darllen: