Sut i Oresgyn Credoau Cyfyngol: 7 Cam Beirniadol

“Mae taith o fil o filltiroedd yn dechrau gydag un cam.” Felly dywedodd yr athronydd Tsieineaidd hynafol, Lao Tzu.

Y realiti trist i lawer ohonom yw ein bod mor frwd gan y baich o gyfyngu ar gredoau a ddatblygwn trwy ein bywydau, fel nad oes gennym yr hyder i gymryd y cam cyntaf a phwysig hwnnw.

Faint o gyfleoedd mawr a allai newid bywyd sydd wedi mynd heibio ichi oherwydd eich bod wedi'ch argyhoeddi nad ydych chi ddim yn cyflawni'r dasg?

“Nid wyf yn ddigon craff, nid y rhyw iawn, neu nid oes gennyf y priodoleddau corfforol na'r cefndir diwylliannol cywir ...”

Ac felly mae ein monolog fewnol yn mynd ymlaen. A’r gwir amdani yw, p'un a yw’n wir ai peidio, ei fod yn dod yn wir i chi.Ffaith: Nid pwy ydych chi sy'n eich dal yn ôl, ydyw pwy ydych chi'n meddwl nad ydych chi .

Mae'r llif o negyddiaeth yr ydym yn ei sianelu tuag at ein hunain yn ddiderfyn ac mae'n anodd iawn ei anwybyddu hefyd. Y sibrwd mewnol parhaus, amheus hwnnw…

O, pe baem ond cystal am gredu'r pethau cadarnhaol amdanom ein hunain ag yr ydym am gredu'r negyddol! Byddwn yn amhosib ei atal!It’s Only Human

Methiant dynol cyffredin arall yw cael ei drechu gan feddwl y gystadleuaeth cyn i chi ddechrau arni hyd yn oed.

“Bydd cannoedd o ymgeiswyr am y swydd honno” “nid yw fy nghymwysterau a fy sgiliau yn ddigon da” “Nid oes gennyf y profiad angenrheidiol” ac ati.

torri i fyny gyda rhywun rydych chi'n gweithio gyda nhw

Y gwir yw, yr unig ffordd y gallwch chi fod 100% yn siŵr na fyddwch chi'n llwyddo yw os nad ydych chi mewn gwirionedd yn rhoi eich het yn y cylch yn y lle cyntaf.

Wrth gwrs, y credoau cyfyngu llechwraidd a malaen hynny sy'n gyfrifol am ein rhwystro yn ein traciau.

Daw rhai o'r credoau hyn o'r tu mewn ac maent yn ganlyniad i fethiannau a siomedigaethau canfyddedig blaenorol.

Mae eraill yn cael eu cynnwys yn annileadwy yn ein psyche gan aelodau teulu neu athrawon sydd mor gynorthwyol ac sy'n stampio ar hyd a lled ein brwdfrydedd a'n hyder naturiol trwy argraffu'r syniad ein bod ni ddim yn ddigon da neu'n ddigon clyfar neu digon teilwng .

Pan gyfunir y dylanwadau mewnol ac allanol hyn, maent yn cynhyrchu ymdeimlad cyffredinol ac anodd ei anwybyddu o hunan-amheuaeth.

Mae Meddwl Negyddol yn Hunangyflawnol

Y gwir yw mai hunan-amheuaeth yw un o'r nodweddion creulonaf a mwyaf niweidiol o'r holl nodweddion dynol.

Mae amau ​​ein galluoedd neu ein teilyngdod ein hunain yn gyflym yn arwain at ladd cyfan o gredoau cyfyngol sy'n hunangyflawnol yn y pen draw.

Fel y dywedodd Henry Ford yn enwog: “P'un a ydych chi'n meddwl y gallwch chi, neu'n meddwl na allwch chi, rydych chi'n iawn.' Gadewch i'ch hun gredu na allwch wneud rhywbeth ac mae'n dystysgrif farw y byddwch yn methu neu na fyddwch hyd yn oed yn cael y blociau cychwyn.

Felly, sut allwn ni alltudio'r credoau hunangyfyngol hyn i domen sgrap ein gorffennol llai llwyddiannus a chamu ymlaen i ddyfodol rosy lle mai'r awyr yw'r terfyn?

7 Cam i Oresgyn Eich Credoau Cyfyngol

Yn ffodus, mae'r rhwydwaith o gredoau negyddol sy'n datblygu dros y blynyddoedd yn ein pennau ac anaml y maent yn seiliedig ar unrhyw realiti.

Mae yna gamau y gallwch eu cymryd i'w symud trwy ail-raglennu'ch prosesau meddwl arferol.

Os nad ydych yn credu y gallwch wneud rhywbeth, byddwch yn gofyn y cwestiwn: “A gaf i wneud hyn?” Mae hyn yn caniatáu ar gyfer yr ymateb anochel: “Na! '” - a'ch mae uchelgeisiau wedi suddo heb olrhain cyn i chi ddechrau.

Felly, dylech chi geisio…

1. Newid y Cwestiwn

Os gofynnwch y cwestiwn i chi'ch hun: “A gaf i golli 20 pwys?” bydd y ffaith eich bod wedi methu o'r blaen efallai yn erfyn am ateb negyddol.

Felly, beth am newid y cwestiwn i fod yn haws mynd ato: “ Sut y byddaf colli 20 pwys? ”

Mae'r ail ddull yn eich galluogi i ddod o hyd i ffordd ymlaen, gweithredu arno, a chreu canlyniad newydd a gwahanol yn hytrach na ailadrodd methiannau'r gorffennol .

Mae yna gam pellach, sef gofyn: “Beth yw’r ffordd orau i mi…?” Yn y ffordd honno rydych chi'n agor yr hunan-drafodaeth i ystyried sawl llwybr a'r ffordd orau ymlaen.

Cyn i chi wneud unrhyw un o hyn, serch hynny, mae angen i chi…

2. Gwahaniaethwch rhwng Ffaith a Chred

Mae'r meddyliau negyddol hyn wedi'u gwreiddio mor ddwfn yn ein psyche fel nad ydym weithiau hyd yn oed yn sylweddoli cymaint y maent yn ein hatal rhag cyflawni ein gwir botensial. Fel rheol, nid ydym hyd yn oed yn eu cydnabod fel ‘credoau’ ac yn aml yn eu gweld fel ‘ffeithiau.’

Mae atgoffa amserol o'r gwahaniaeth yn ddefnyddiol yma: Mae ffeithiau'n disgrifio realiti - “Rwy'n llwglyd oherwydd nad ydw i wedi bwyta.” Credoau yw ein canfyddiad o realiti - “ Rwy'n unig achos does neb yn fy hoffi. ”

A dyma’r peth, nid yw “neb yn fy hoffi i” ddim yn disgrifio realiti (er ei fod yn hawdd ei ddrysu ag un).

Neb? Really? Mae mwy na saith biliwn o bobl ar ein planed fach ac mae’n amhosib dweud “ neb yn hoffi fi ”ymhlith yr eneidiau myrdd hynny.

Nid yw hyn, felly, yn ffaith, dim ond cred neu syniad am realiti yw canfyddiad. Ond mae’n ‘rheswm’ o ble rydyn ni’n sefyll.

Felly, sut ydyn ni’n dweud a yw ‘rheswm’ yn ffaith neu’n gred? Ei drin fel cred a mynd gydag ef. Os yw'n ffaith, mae'n debyg na fydd yn newid, ond os yw'n gred, mae'n debyg y bydd.

Y cam nesaf yw…

3. Nodwch Eich Credoau Cyfyngol

Meddyliwch am feddwl hir, caled a nodwch un o'ch un chi heddiw. Ystyriwch sefyllfa bersonol benodol fel: “Mae fy mherthynas mewn trafferth” “Nid wyf yn ennill digon” na beth bynnag sy'n berthnasol i chi.

Nawr ychwanegwch y gair ‘oherwydd’ a’i ysgrifennu i lawr. Nesaf, dywedwch ef yn uchel ac ysgrifennwch eich ymateb greddfol i gwblhau'r frawddeg.

Ceisiwch wneud hyn yn gyflym a heb hunan-farnu - mae'n bwysig gadael i'r syniadau lifo yn ddigymell a heb farn neu unrhyw ymgais i werthuso ar y pwynt hwn.

Yna ailadroddwch nes nad oes gennych unrhyw beth ffres i'w ddweud ar y pwnc.

Dywedwch bob brawddeg yn uchel a'u hasesu gan ddefnyddio sgôr o 1-10 (ffug = 1, gwir = 10). Trwy ‘wir’, dyma pa mor wir y mae mewn gwirionedd yn teimlo a yw hynny’n rhesymegol ai peidio.

Yn y pen draw, bydd gennych restr o gredoau cyfyngol sydd wedi bod yn twyllo fel ‘rhesymau’ dros ba bynnag sefyllfa rydych chi wedi bod yn ei hystyried.

Mae'r broses o ysgrifennu i lawr ac yna cydnabod bodolaeth y gred sy'n eich dal yn ôl nawr, ac a allai fod wedi bod yn gwneud hynny am yr amser hiraf, yn caniatáu ichi ei henwi a'i chywilyddio.

Ar ôl ei nodi a'i dderbyn am yr hyn ydyw, gallwch ddechrau datgysylltu'ch hun oddi wrtho a rhoi rhywfaint o le emosiynol rhyngoch chi ag ef - gan gofio hynny nid chi yw eich credoau!

O'r safbwynt ar wahân hwn, rydych chi mewn sefyllfa well i ofyn i chi'ch hun o ble y daeth y gred a gweld sut mae'n cael effaith negyddol ar eich bywyd.

Yna, defnyddiwch y “Sut y byddaf i…?” cwestiwn i'w wrthweithio, gan wneud y ymddangos yn amhosibl yn gyraeddadwy yn gyraeddadwy.

Ar ôl i chi agor y drws i bosibilrwydd, gallwch gamu trwyddo a gwirio'r cyfleoedd newydd sy'n aros yr ochr arall.

Efallai yr hoffech chi hefyd (mae'r erthygl yn parhau isod):

4. A allai Seicoleg Chwaraeon Ddal yr Allwedd?

Yn ddiweddar, mae gwyddoniaeth seicoleg chwaraeon wedi dangos hynny ofn methu gall fod mor bwerus fel y gall eich dal yn ôl rhag cyrraedd eich gwir botensial.

Os ydych chi'n credu y byddwch chi'n methu, byddwch chi bron yn sicr yn gwneud hynny. Bydd gan athletwyr llwyddiannus y cryfder meddyliol yn ogystal â chorfforol i wthio eu hunain allan o’u parth cysur a bod yn barod i fentro, hyd yn oed pe gallai’r risgiau hynny ddod i ben yn fethiant.

Yn amlwg, nid yw risgiau bob amser yn talu ar ei ganfed. Y peth pwysig, serch hynny, yw bod cymryd risg yn rhan sylfaenol o fod yn athletwr llwyddiannus.

Gadewch inni wynebu hynny, mae'r un peth yn wir am fywyd proffesiynol a phersonol llwyddiannus a chyflawn. Bydd darllen eich ffordd yn ofalus trwy fywyd, cymryd dim siawns a gwthio dim ffiniau yn sicr o arwain at anfodlonrwydd, siom a dadrithiad.

Ai dyna'r ffordd rydych chi'n gweld eich bywyd yn pannio? A ydych chi wir yn mynd i adael i'r credoau negyddol hynny wadu llawenydd hunan-gyflawniad i chi?

Felly, y cam nesaf rhesymegol yw…

5. Cydnabod Ofn Methiant

Pan argyhoeddwn ein hunain nad ydym yn mynd i lwyddo, nid dim ond ofni ein methiant ein hunain sy'n chwarae rhan.

Elfen gref o ofn barn gan eraill hefyd yn ffactor. Y canlyniad yw ein bod yn aros yn ein parth cysur. Yn y ffordd honno rydym yn osgoi'r risg o embaras .

Gallwn dynnu deilen allan o lawlyfr y seicolegydd chwaraeon trwy gydnabod yn gyntaf yr ofn hwn o fethu ac yna cydnabod ei effaith ar ein gweithredoedd.

Ar ôl gwneud hyn, y cam nesaf yw magu hyder trwy adeiladu ymdeimlad o optimistiaeth. Gellir cyflawni hyn yn rhannol trwy hunan-siarad neu ddelweddu ffrwyth llwyddiant, ond hefyd trwy anogaeth a chanmoliaeth gan yr hyfforddwr.

Ceisiwch ddelweddu'ch hun yn llwyddo a'r buddion diderfyn y byddwch chi'n eu cael o'r llwyddiant hwnnw.

Recriwtiwch eich hun yn ‘hyfforddwr’ o blith eich anwyliaid. Eu manyleb swydd fydd eich atgoffa o eich doniau unigryw a nwydau pryd bynnag y bydd y cythreuliaid negyddol hunan-amheus hynny yn codi eu pennau hyll.

6. Cyfnewid Hen Gredoau Am Newydd

Ar ôl i chi lwyddo i nodi a difetha cred gyfyngol a gweithredu'n gadarnhaol mewn ffordd sy'n groes i'ch greddf flaenorol, byddwch chi'n rhyddhau'ch hun.

Gan fod rhwydwaith o gredoau yn dominyddu'r psyche dynol, yn fuan iawn fe welwch fod gennych gredoau grymusol newydd ar waith lle rydych chi i gyd am yr hyn y gallwch chi ei wneud ac nid yr hyn na allwch chi ei wneud.

Byddai hynny'n plesio hen Mr Henry Ford yn fawr!

7. Cymerwch Naid o Ffydd Heddiw

Faint o botensial dynol cynhenid ​​sydd wedi'i aberthu ar allor y credoau cyfyngol malign ond mynnu hyn? Meintiau annymunol!

Dilynwch rai o'n hawgrymiadau ac efallai y byddwch chi'n dod o hyd i ffordd i adael y gremlins meddyliol negyddol hyn ar ôl a chyflawni'ch potensial gwir, unigryw a diderfyn.

Peidiwch â gwneud unrhyw gamgymeriad, nid yw'n hawdd cymryd y naid honno o ffydd o hunan-amheuaeth i hunan-werth. Wedi dweud hynny, nid yw'n hawdd byw gyda'r naill na'r llall yn gresynu at fywyd nad yw wedi'i fyw i'w wir botensial.

Fel yr awdur, entrepreneur a hyfforddwr bywyd sydd wedi gwerthu orau, mae Tony Robbins yn cynghori:

Rydyn ni i gyd yn cael yr hyn rydyn ni'n ei oddef. Felly stopiwch oddef esgusodion ynoch chi'ch hun, gan gyfyngu ar gredoau'r gorffennol, neu wladwriaethau hanner ased neu ofnus.

Rhyddhewch eich hun o’r carchar meddwl o gyfyngiadau hunanosodedig trwy fod yn ddigon dewr i gymryd y cam holl bwysig cyntaf hwnnw ar daith drosiadol Lao Tzu.

Pob lwc!