Sut I Stopio Rhedeg i Ffwrdd o'ch Problemau a Wyneb Nhw Gyda Datrysiad Courageous

Gall y byd fod yn lle anodd. Weithiau mae'n teimlo ein bod ni'n ymosod arnom o bob ochr yn allanol, ac weithiau'n fewnol.

Y brwydrau rydyn ni'n ymladd ar ein pennau ein hunain yn ein meddyliau yw rhai o'r rhai anoddaf. Mae'n hawdd cael eich llethu gan deimladau o anobaith, anobaith, neu ddryswch. Gall y teimladau hynny beri i berson redeg i ffwrdd o'r problemau y mae'n eu hwynebu.

Yn anffodus, nid yw hynny'n aml yn gweithio. Gall newid golygfeydd neu newid sefyllfa un fod yn braf, ond mewn llawer o senarios, nid yw mewn gwirionedd yn datrys y broblem ac yn ei hatal rhag dod yn ôl yn y dyfodol.

Sut allwn ni ddod o hyd i'r dewrder i fynd i'r afael â'r problemau a'r ofnau rydyn ni'n eu hofni fwyaf?

Cofleidio anghysur a dioddefaint.

Woah. Cofleidio anghysur a dioddefaint? Mae hwnnw'n ddatganiad eithaf cryf, onid ydyw?Mae'n anochel y bydd y rhan fwyaf o bethau cadarnhaol a da mewn bywyd yn cynnwys neu'n dod â rhywfaint o ddioddefaint. Nid oes unrhyw ffordd wirioneddol o gwmpas hynny.

Ydych chi eisiau profi cariad dwfn? Yna mae'n rhaid i chi dderbyn y byddwch chi'n teimlo colled ddwfn yn y pen draw.

Ydych chi eisiau colli pwysau? Yna mae'n rhaid i chi dderbyn newidiadau dietegol a ffordd o fyw i wneud i hynny ddigwydd.Ydych chi am gael trafferthion meddyliol dan reolaeth? Yna mae'n rhaid i chi dderbyn yr anghysur sy'n dod gyda therapi a meddygon.

Ydych chi eisiau swydd well? Yna mae'n rhaid i chi dderbyn ansicrwydd ac anghysur chwilio am swydd, cyfweld neu hyfforddi ar gyfer gyrfa newydd.

Nid oes unrhyw beth yn cael ei ennill heb rywfaint o ddioddefaint, ond mae llawer o bobl mor benderfynol o ddod o hyd i hapusrwydd ffuglennol bywiog fel eu bod yn amharu ar eu gallu i gaffael pethau ystyrlon.

sut i wybod a ydw i'n bert

Mae'n anghyffredin y bydd unrhyw un yn cyflawni unrhyw beth heb lawer o waith, sydd weithiau'n golygu dioddef trwy bethau diflas ac anghyfforddus.

Er mwyn wynebu'ch problemau yn ddewr, bydd yn rhaid i chi dderbyn nad ydych chi'n mynd i deimlo'n gyffyrddus. Ni fydd yn broses hawdd, hapus na dymunol.

A chyn i ni barhau ymlaen, cafeat. Nid yw hyn i awgrymu bod “popeth yn digwydd am reswm” neu y dylech ddioddef trwy gael eich trin yn amharchus neu eich cam-drin. Nid yw'n golygu eich bod chi'n haeddu dioddef. Nid yw ond yn golygu bod newid yn mynd i ddod â rhywfaint o boen gydag ef. Does dim osgoi hynny.

Trowch at unrhyw rwydwaith cymorth a allai fod gennych.

Mae llawer o deithiau mewn bywyd yn unig , ond does dim rhaid iddyn nhw fod. Mae yna bobl eraill allan yna sydd ar lwybrau tebyg, sydd wedi gwneud siwrneiau tebyg, sy'n ymdrechu i gyflawni'r un nodau ag yr ydych chi.

Efallai y bydd yna bobl o'ch cwmpas hefyd y gallwch bwyso arnyn nhw wrth i chi weithio i oresgyn pa rwystrau rydych chi'n ceisio'n daer i beidio â rhedeg i ffwrdd oddi wrthyn nhw.

Nid oes angen tanio pob llwybr ar eich pen eich hun, hyd yn oed os yw'n rhywbeth personol. Mae yna bobl allan yna sydd eisoes wedi cerdded y llwybrau rydych chi nawr yn cychwyn arnyn nhw.

sut i ddelio â blacmel emosiynol

Efallai y gallwch ddod o hyd i gefnogaeth mewn cymunedau iechyd meddwl, therapi, grwpiau cymorth, neu hyd yn oed grwpiau cyfryngau cymdeithasol.

Ond, mae angen i chi fod yn ofalus ac arfer rhywfaint o farn ofalus. Os yw'n her sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl neu drawma rydych chi'n gweithio i'w goresgyn, mae'n syniad da aros mewn lleoedd a reolir yn ofalus lle mae gweithwyr proffesiynol yn bresennol os yn bosibl. Gall grwpiau defnyddwyr fod o gymorth, ond gallant hefyd fod yn lleoedd negyddol neu anhrefnus ar brydiau.

Efallai na fydd gan deulu a ffrindiau, er eu bod yn caru ac yn gofalu amdanoch chi, y math o wybodaeth sy'n ofynnol i ddarparu cefnogaeth a mewnwelediad ystyrlon i chi ar eich taith.

Ac yna mae yna adegau eraill lle mae'n bosib y byddwn ni'n cael ein hunain ar groesffordd yn ein bywydau ac efallai mai cefnogaeth broffesiynol yw'r unig opsiwn da.

Efallai yr hoffech chi hefyd (mae'r erthygl yn parhau isod):

Datblygu cynllun gyda nodau tymor byr a thymor hir.

Mae ofn yn aml wedi'i wreiddio mewn anwybodaeth, diffyg gwybodaeth am bwnc penodol. Mae'r ofn hwn yn aml yn ffactor allweddol pan fydd pobl yn rhedeg i ffwrdd o'u problemau.

Gallwn weithio i chwalu'r ofn hwnnw trwy ddysgu mwy am nid yn unig yr her sy'n ein hwynebu, ond hefyd y broses o'i hwynebu a'i goresgyn.

Mae therapydd yn lle gwych i ddechrau adeiladu ar y wybodaeth hon, oherwydd yn gyffredinol gallwch ymddiried ynddynt am gyfeiriadau da at lyfrau a deunyddiau eraill am ba bynnag broblem yr ydych am ei goresgyn.

Gallant hefyd eich helpu i ddatblygu dull gweithredu rhesymol lle byddwch yn gallu penderfynu ar eich cynnydd wrth geisio llwyddo. Dyna lle mae nodau tymor byr a thymor hir yn mynd i mewn i'r llun.

Mae'n hollol bwysig ei gael nodau personol rydych chi am fynd ar drywydd wrth i chi weithio arnoch chi'ch hun. Nid yn unig y maent yn darparu fframwaith ar gyfer cyflawni i chi, ond gallant hefyd eich ysgogi pan fyddwch yn cael amser caled.

Gallwch edrych yn ôl ar y pethau y gwnaethoch chi eu cyflawni, pa mor bell rydych chi wedi dod, a gwybod bod gennych chi'r cryfder, yr ewyllys a'r gallu i gyflawni mwy.

Gosod nodau yn rhan annatod o gynnydd ymlaen. Wedi'r cyfan, sut fyddwch chi'n gwybod pryd rydych chi wedi cyrraedd pen eich taith os nad ydych chi'n gwybod beth yw eich cyrchfan? A phan wnewch chi, cymerwch amser i ddathlu eich llwyddiant cyn gosod rhai nodau newydd!

Archwiliwch eich cylch ffrindiau a'r rhai agosaf atoch chi.

Mae yna lawer o bobl allan yn y byd nad ydyn nhw'n gadarnhaol nac yn gefnogol. Dim ond mewn ffyrdd tywyll neu llwm y gallant weld y byd ac maent yn mynnu heintio pawb o'u cwmpas gyda'r un negyddiaeth.

Mae yna bobl allan yna sydd eisiau gweld eraill yn dioddef yn union fel maen nhw'n ei wneud neu'n tanseilio ymdrechion a llwyddiant eraill. Mae'n feddylfryd “crancod mewn bwced”, lle bydd un cranc yn ceisio tynnu ei hun allan a bydd y crancod eraill yn ei dynnu yn ôl i mewn.

Rhaid i chi edrych yn galed ar y bobl sydd agosaf atoch chi. Byddwch chi'n cael amser llawer anoddach yn wynebu'ch problemau ac yn gwella'ch hun os yw'ch ffrindiau neu'ch partner rhamantus bychanu chi , yn tanseilio'ch ymdrechion, neu'n gwbl elyniaethus i chi wella'ch hun.

Mae'n realiti anffodus bod cymaint o bobl yn tueddu i golli ffrindiau pan fyddant yn dechrau canolbwyntio ar hunan-welliant.

Mae hunan-welliant yn anodd. A phan fyddwch chi'n penderfynu gwella'ch hun neu'ch safle, fe allai pobl eraill o'ch cwmpas feddwl yn annheg eich bod chi'n ymosod ar eu dewisiadau eu hunain neu'n amharod i wella. Ni allwch adael i'ch hun gael eich sugno i'r math hwnnw o negyddiaeth a throell tuag i lawr.

A yw hynny'n golygu eich bod chi'n ildio ac yn taflu'ch ffrindiau i ffwrdd? Na dim o gwbl. Yr hyn y mae'n ei olygu yw bod yn rhaid i chi sicrhau nad oes gan bobl a fyddai'n tanseilio neu'n dinistrio'ch cynnydd y pŵer na'r gallu i wneud hynny.

Eich bywyd chi ydyw, nid hwy, ac nid oes unrhyw reswm i ddioddef sylwadau goddefol-ymosodol na gelyniaeth lwyr.

Yn anffodus, rydyn ni'n dod i ben weithiau hen gyfeillgarwch yn tyfu'n wyllt a pherthnasoedd oherwydd eu bod wedi'u gwreiddio mewn negyddiaeth nad oedd yn adnabyddadwy ar y pryd. Mae hwnnw'n benderfyniad na fydd yn rhaid i chi ei wneud gobeithio, ond peidiwch â synnu gormod os gwnewch chi hynny.

Gwnewch y dewis i sefyll ac ymladd.

Pob newid bywyd ystyrlon rhywun sy'n penderfynu bod digon yn ddigonol. Nid ydyn nhw bellach eisiau profi bywyd yn y ffordd maen nhw'n ei wneud.

Nid oes ots pa mor bell neu gyflym y mae rhywun yn rhedeg, yn hwyr neu'n hwyrach, mae ein problemau yn y diwedd yn ein dal ni. Ar ryw adeg, mae'n rhaid i chi wneud y dewis i sefyll i fyny ac ymladd i ennill, ni waeth y gost.

Mae'n rhaid i chi fod yr un i wneud y dewis i sefyll yn erbyn eich ofnau a'u brwydro. Efallai y byddwch chi'n teimlo fel nad oes gennych chi'r cryfder na'r gallu i'w wneud, ond mae gennych chi hynny. Mae gennych chi fwy o gryfder a gwytnwch nag y sylweddolwch.

Ond mae'n eithaf anodd gwneud yn llwyr ar eich pen eich hun. Gofynnwch am gymorth gweithiwr iechyd meddwl proffesiynol ardystiedig. Gallant fod yn ganllaw rhagorol i oresgyn eich ofnau a'ch problemau fel y gallwch ddechrau byw eich bywyd ar eich telerau eich hun!

rydym yn brifo y rhai yr ydym yn caru

Dal ddim yn siŵr sut i wynebu a goresgyn y problemau sydd gennych chi? Siaradwch â hyfforddwr bywyd heddiw a all eich cerdded trwy'r broses. Cliciwch yma i gysylltu ag un.