“Dydw i Ddim yn Dda ar Unrhyw beth” - Pam Mae Hwn Yn Un Gorweddi MAWR

Dwi ddim yn dda am unrhyw beth ...

Os yw hyn yn rhywbeth rydych chi wedi bod yn ei ddweud wrthych chi'ch hun yn ddiweddar, stopiwch.

Stopiwch ef ar hyn o bryd oherwydd ei fod yn llwyth o crap.

Oeddech chi'n gwybod, heblaw am narcissists fflamio a sociopathiaid, mae pawb allan yna yn dioddef yn fwy neu lai syndrom imposter ?

Mae pob unigolyn ar y blaned yn dioddef o un math o fater hunan-barch neu'r llall.… Ond ychydig fydd byth yn cyfaddef iddo.

sioe fawr andre y cawr

Mae gan gyfryngau cymdeithasol lawer o ddefnyddiau, ond gall hefyd fod yn niweidiol iawn i'r rhai sy'n torheulo yn llwyddiannau ymddangosiadol pobl eraill.

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn methu â sylweddoli bod y swyddi Instagram a Pinterest perffaith hynny a brags Facebook wedi'u curadu'n fawr iawn.Am bob cwpaned cwpan wedi'i addurno'n berffaith (yn ddieithriad), mae o leiaf ddwsin sy'n edrych fel sgôr o angylion yn chwydu yn rhewi drostyn nhw i gyd.

Cipiwyd y llun o fabi hapus, cysgu yn ystod egwyl o bum munud ar ôl wythnos o nosweithiau sgrechian a di-gwsg di-stop.

Nid yw pobl eisiau cyfaddef i'w methiannau a'u breuder oherwydd ein bod ni i gyd yn ymdrechu mor waedlyd i lwyddo mewn rhywbeth, unrhyw beth, am eiliad yn unig.

Y cyfan rydyn ni'n ei wybod erioed am bobl eraill yw'r hyn maen nhw'n dewis ei rannu.

… A go brin bod hynny'n gynrychiolaeth drylwyr o bwy ydyn nhw mewn gwirionedd, ydy e nawr?

Efallai y bydd y person rydych chi'n meddwl yw'r mwyaf talentog rydych chi erioed wedi dod ar ei draws yn brwydro salwch anodd neu wae ariannol difrifol.

Mae'r rhai rydych chi'n eu hedmygu yn cymharu eu hunain ag eraill hefyd, ac mae ganddyn nhw eu hunan-amheuon eu hunain a teimladau o ddiwerth hefyd…

Felly os gallwch chi, ceisiwch gamu oddi ar yr olwyn honno a dod â'r cylch hyll hwnnw i ben.

Rydyn Ni i gyd yn dda am Rhywbeth

Os cymerwch eiliad i eistedd mewn llonyddwch a distawrwydd a bod yn onest â chi'ch hun mewn gwirionedd, fe welwch rywbeth anhygoel yr ydych yn dda iawn amdano heb amheuaeth.

sut i ddod i adnabod eich hun yn well

Efallai na fydd yn rhywbeth y byddech chi'n bachu ffotograff ohono er mwyn cael “hoff” ar ryw broffil cyhoeddus neu'i gilydd - gallai fod yn dalent neu'n sgil ysgafn nad oedd llawer o bobl eraill hyd yn oed yn ymwybodol ohono.

… Ond mae'n rhywbeth Dim ond ti yn gallu gwneud.

Allwch chi bobi quiche perffaith? Oes gennych chi'r gallu i dawelu anifeiliaid sy'n cael eu maethu pan maen nhw wedi dychryn? Coax planhigion i dyfu mewn pridd adfeiliedig? Saethau gwangalon?

Efallai bod gennych chi ddiffyg ar gyfer ieithoedd, neu y gallwch chi synhwyro emosiynau pobl eraill yn ddigon cryf i ddangos empathi neu dosturi go iawn iddyn nhw.

Byddwch yn onest â chi'ch hun, a cheisiwch gamu y tu allan i'ch corff eich hun a gweld sut y gallai eraill eich gweld chi am eiliad.

Peidiwch â Chredu popeth rydych chi'n ei feddwl

Gall ein meddyliau ein hunain fod yn elynion gwaethaf i ni, yn enwedig wrth fynd trwy glytiau garw.

Gall rhwystredigaethau, rhwystrau personol neu yrfaol, ac anawsterau perthynas oll ein taflu i lawr troellau hunan-gasineb a gwrthgyhuddo.

Ond ar yr adegau hyn mae angen i ni fod y mwyaf tosturiol â ni'n hunain.

uffern mewn cell 2019

Mae gan y mwyafrif ohonom ddisgwyliadau afrealistig drosom ein hunain na fyddem byth yn breuddwydio eu cael dros eraill, ond mae'n llawer haws bod yn dosturiol ac yn dyner tuag at ein hanwyliaid nag ydyw i ddangos yr un tynerwch a charedigrwydd tuag at ein hunain.

Ydych chi'n gwybod beth sy'n ddefnyddiol iawn yn ystod amseroedd fel y rhain?

Gan droi at y rhai sy'n eich caru chi am ychydig o atgyfnerthu cadarnhaol.

Dechreuwch ddogfen wag a'i gludo i mewn i'r holl bethau rhyfeddol y mae eich ffrindiau wedi'u dweud wrthych fel y gallwch ailddarllen y darnau hynny o harddwch ac anogaeth pryd bynnag y mae eu hangen arnoch.

Os ydych chi'n gyffyrddus yn gwneud hynny, gallwch chi hyd yn oed fynd gam ymhellach a bod yn onest iawn gyda'r rhai sy'n agos atoch chi ynglŷn â sut rydych chi'n teimlo, a gofyn iddyn nhw adael i chi wybod am rywbeth maen nhw'n ei hoffi neu'n ei werthfawrogi amdanoch chi.

Yn ddiau, cewch eich synnu ar yr ochr orau (os nad ydych chi'n cael eich gorlethu'n llwyr ac yn snivelly, er mewn ffordd dda) ynglŷn â pha mor uchel yr ydych chi wedi meddwl amdano yn eich cylchoedd cymdeithasol.

Y rhan orau am wneud rhywbeth fel hyn yw y gallwch chi wedyn ddychwelyd.

Gwybod heb amheuaeth bod pobl eraill o'ch cwmpas yn teimlo'n union yr un ffordd ag yr ydych chi'n estyn allan i ddweud rhywbeth caredig neu galonogol a allai helpu i'w tynnu allan o'u quagmire eu hunain.

Efallai yr hoffech chi hefyd (mae'r erthygl yn parhau isod):

Mae Gwneud yr Hyn yr ydych yn ei Garu yn llawer pwysicach na pherffeithrwydd

Os nad ydych chi'n gyfarwydd â'r cysyniad o Wabi Sabi , edrychwch arno. Mae'n gysyniad Siapaneaidd sy'n seiliedig ar yr harddwch sy'n bodoli mewn amherffeithrwydd ac amherffeithrwydd.

Nid oes rhaid i'r hyn yr ydym yn ei garu a'i werthfawrogi fod yn “berffaith” er mwyn bod yn fendigedig, yn hardd, ac yn cael ei werthfawrogi.

Efallai eich bod chi'n dal eich hun i safon chwerthinllyd o uchel o berffeithrwydd o ran y pethau rydych chi'n mwynhau eu gwneud, ac o'r herwydd, yn colli'r llawenydd wrth eu gwneud.

Ceisiwch dorri'n rhydd o hyn a gwerthfawrogi'r gwneud yn y foment, yn hytrach na'r canlyniad terfynol.

Os ydych chi wrth eich bodd yn darlunio, neu baentio, neu wau, neu ysgrifennu, does dim ots a ydych chi'n gorffen gyda champwaith a fyddai'n peri cywilydd i Caravaggio, neu'r nofel fwyaf a ysgrifennwyd erioed.

… Yr hyn sy'n bwysig yw eich bod chi'n gwneud rhywbeth rydych chi'n ei garu, ac mae hynny'n gwneud i chi deimlo'n hapus.

Ydych chi'n gwybod beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n arllwys amser ac ymdrech i mewn rhywbeth rydych chi'n angerddol amdano ?

Rydych chi'n gwella arno.

Bydd unrhyw fath o ymarfer yn eich helpu i wella'ch sgiliau, a bydd hynny yn ei dro yn cryfhau'ch hyder yn y pwnc.

credaf fod fy mherthynas ar ben

Os ydych chi wedi bod yn cael trafferth dysgu iaith, ceisiwch wylio ffilm yn yr iaith honno - efallai y cewch eich synnu ar yr ochr orau o ddarganfod eich bod yn deall mwy o eiriau nag y gallech fod wedi rhoi clod amdanynt eich hun.

Ydych chi wedi ymchwilio i waith coed ac wedi gwneud porthwr adar ennillgar heb un ongl syth? Hongian y tu allan beth bynnag, a byddwch yn barod i wenu i'ch craidd iawn pan fydd pob math o ffrindiau pluog yn stopio heibio am ychydig o fwyd, yn llawn gwerthfawrogiad bod rhywun wedi gofalu digon i roi hadau allan ar eu cyfer.

Cael Sgwrs Gonest gyda Eich Hun

Efallai yr hoffech chi eistedd i lawr a bod yn onest iawn am yr hyn rydych chi'n ceisio'i gyflawni, a pham eich bod chi mor galed arnoch chi'ch hun.

A ydych chi'n anelu at gyflawni nod penodol o fewn amserlen benodol ac rydych chi'n teimlo eich bod chi'n methu â chyrraedd hynny?

Os felly, gallai fod yn syniad da bod yn fwy realistig gyda'r hyn y gellir ei gyflawni, a lledaenu'r llinell amser honno ychydig yn fwy.

A ydych chi'n teimlo'n fwy neu lai popeth am bopeth?

Efallai eich bod yn cael trafferth gydag iselder ysbryd neu gallai diffyg fitamin siarad â'ch darparwr gofal iechyd helpu i ddatrys datrysiad i'ch cael chi allan o'r ffync hwnnw.

Peth arall i'w gofio yw efallai nad ydych chi wedi darganfod yr hyn rydych chi'n wirioneddol wych amdano.

Os ydych chi'n rhwystredig gyda'r amrywiol ymdrechion rydych chi wedi ymgolli ynddynt, ceisiwch fynd i gyfeiriad hollol wahanol a rhoi cynnig ar rywbeth hollol newydd.

Rhowch gynnig ar ddosbarth coginio, dawnsio swing, cerflunio, garddio ... beth bynnag yw hynny, y pegynol gyferbyn â'r rhigol rydych chi'n cael eich hun ynddo ar hyn o bryd.

pa mor gyflym allwch chi syrthio mewn cariad â rhywun

Weithiau mae'r rhwystredigaeth o beidio â rhagori mewn pwnc yn deillio o ennui.

Mam Theresa roedd ganddo rai geiriau doeth i'w dweud am fawredd, ac er y gallai'r cyd-destun fod yn wahanol i'r hyn rydyn ni'n ei drafod, mae'r teimlad yn wir:

Ni all pob un ohonom wneud pethau gwych. Ond gallwn wneud pethau bach gyda chariad mawr.

Os ydych chi'n gwneud yr hyn rydych chi'n ei garu, ac mae'n dod â llawenydd i chi (ac eraill o bosib), yna mae'n ddigon.

Rydych CHI yn ddigon.