Sut NID I Garu Eich Hun: 4 Peth nad ydynt yn Gyfwerth â Hunan-gariad

Mae llawer o erthyglau wedi'u neilltuo i fynd i'r afael â hunan-gariad. Maen nhw'n siarad am sut i gyrraedd man lle gallwch chi garu'ch hun, fel yr ydych, ac am Sefydliad Iechyd y Byd ydych chi, ond cymharol ychydig o erthyglau sy'n mynd i'r afael â'r gweithredoedd neu'r syniadau dinistriol sy'n aml yn cael eu camgymryd am hunan-gariad.

Bydd y darn hwn yn eich helpu i lywio ac osgoi'r peryglon hynny. Bydd yn mynd i’r afael â phedwar o’r camgymeriadau mwyaf cyffredin a wnawn pan geisiwn garu ein hunain ychydig yn fwy.

Felly… beth ddim hunan-gariad?

Cariad Amodol

Cariad amodol mae hynny'n seiliedig ar sut rydych chi'n edrych, neu'r hyn sydd gennych chi (neu nad oes gennych chi) yn hunan-gariad. Mae'r pethau, yr edrychiadau a'r meddiannau hyn yn ddiriaethol, ond yn fflyd. Nid yw gwir hunan-gariad yn gosod unrhyw amodau sy'n rhan o garu'ch hun fel rydych chi'n iawn ar yr union foment honno, dim ifs, ands, neu buts.

caru rhywun yn erbyn bod mewn cariad â rhywun

Efallai nad ydych chi'n hapus â sut mae pethau'n chwarae allan yn eich bywyd, na sut rydych chi'n edrych heddiw, ond mae'r pethau hynny'n gyfnewidiol ac ni ddylent bennu eich synnwyr o hunan-werth. Gan ddweud, “Byddaf yn caru fy hun ... ar ôl Rwy’n colli pwysau, ”nid hunan-gariad mohono oherwydd ei fod yn gosod amod ar eich hunan-dderbyniad.Mae pobl sy'n ymarfer hunan-gariad go iawn yn gweld eu amherffeithrwydd, ond yn sylweddoli eu bod yn rhan o'r hyn sy'n eu gwneud yn arbennig ac unigryw . Maent yn gweithio gyda'r rhwystrau canfyddedig hyn i'w gwneud yn well, neu eu hymgorffori yn rhan o bwy ydyn nhw.

gan ddechrau drosodd mewn perthynas â'r un person

Mae hunan-gariad yn rhywbeth sy'n para ac rydych chi'n cario gyda chi bob amser, p'un a ydych chi'n cael diwrnod gwallt gwael, wedi ennill 10 pwys, neu ar ôl i chi gael eich tanio am wella yn y gwaith. Mewn gwirionedd, ar yr union eiliadau hyn mai hunan-gariad sydd bwysicaf. Mae angen i chi fod yn dyner gyda chi'ch hun a bod yn eich siriolwr mwyaf mewn eiliadau anodd, neu ar ddiwrnodau anodd.

Cariad Anodd

Nid hunan-gariad yw curo'ch hun i fyny. Er ei bod yn bwysig deall nad ydym yn berffaith, ac er ei bod yn berffaith iawn cael y pep hwnnw i siarad â chi'ch hun am wneud newidiadau cadarnhaol yn eich bywyd, nid bod yn golygu i chi'ch hun yw'r llwybr tuag at newid cynaliadwy. Mewn gwirionedd, mae'n cael yr union effaith gyferbyn. Mae cosb yn methu’n ddiflas pan ddaw cymhelliant . Os ydych chi am newid ymddygiad, neu eich ymddangosiad, nid yw bod yn gas â chi'ch hun yn mynd i greu'r lle i symud ymlaen.Gallai bod yn golygu i chi'ch hun eich tanio chi i ddechrau a'ch annog i fynd, ond yn y tymor hir, y rheini meddyliau negyddol ac mae sylwadau yn eich cadw ymhellach rhag cyrraedd eich nod. Gan ddweud wrth eich hun, “Rhedais 5km, ond dylwn i fod rhedeg 7km - Rwy'n ddiog , ”Yn methu â chydnabod eich bod wedi cymryd camau tuag at newid: fe godoch chi, rhuthro i fyny eich hyfforddwyr, ei gwneud hi allan y drws, a rhedeg.

Weithiau, mae pethau y tu hwnt i'n rheolaeth - rydyn ni'n mynd yn sâl, mae storm eira, mae argyfwng teuluol yn codi, mae'n rhaid i ni aros yn hwyr yn y gwaith, neu mae angen help ar ffrind. Ni fydd popeth yn mynd yn ôl y cynllun, ac ni allwn guro ein hunain amdano. Os yw'r bwriad yno, a'ch bod yn cael eich twyllo, mae hynny'n iawn. Nid oes angen pentyrru ar y negyddiaeth na chastio'ch hun. Cydnabod y camau babanod positif hynny a bod yn dyner gyda chi'ch hun.

Efallai yr hoffech chi hefyd (mae'r erthygl yn parhau isod):

Cariad Hunanol

Gall hyn ymddangos yn amlwg, ond nid yw bod yn hunanol yn gariadus iawn. Fodd bynnag, bu rhywfaint o ddryswch ynghylch y cysyniad o hunanofal yn erbyn hunanoldeb yn ddiweddar ers i'r syniad o “hunanofal” ddod yn boblogaidd mewn cylchoedd iechyd meddwl a lles.

faint o'r gloch yw wrestlemania 2019

Mae hunanofal yn tapio i'r real iawn anghenraid i bobl wneud hynny gosod ffiniau , cydnabod eu hanghenion a'u dyheadau, a chreu lleoedd diogel i encilio o'r byd o bryd i'w gilydd. Fodd bynnag, fel gyda phob peth, mae rhai pobl wedi drysu hunanofal â hunanoldeb - naill ai'n gwadu'r arfer ohono'n llwyr, neu trwy fynd yn rhy bell i'r cyfeiriad arall a gwrthod helpu, neu gyfaddawdu â'r rhai o'u cwmpas.

Weithiau, gall hyn fod yn ymateb ar ôl blynyddoedd lawer o wrthod gofal a lle i chi'ch hun, felly byddwch chi'n dihuno, yn dweud na wrth bopeth, ac yn anwybyddu pawb. Er bod yr ymateb cychwynnol hwn yn ddealladwy, nid hunanofal na hunan-gariad mohono. Nid yw brifo eraill byth. Dim ond bod yn grinc ydyw. Mae hunanoldeb yn ymwneud â chanolbwyntio arnoch chi'ch hun er anfantais i eraill Mae hunanofal yn ymwneud ag anrhydeddu'ch anghenion wrth barchu anghenion eraill o hyd. Mae yna ffyrdd i gael yr hyn rydych chi ei eisiau heb droi at gam-drin pobl.

Cariad Ffug

Mae hunan-gariad yn aml yn cael ei gamddeall fel y math hwn o weithgaredd drych positif, dros ben llestri, cadarnhad-yn-yr-ystafell wely. Y gred yw eich bod i fod i berfformio rhyw fath o ddefod bob dydd, gan wenu yn y drych fel maniac a dweud wrth eich hun eich bod chi “Digon da, a gosh darnio, rydych chi'n caru'ch hun.' Nid hunan-gariad yw hynny - dim ond rhyw nonsens iasol, perfformiadol yw hynny.

Nid oes raid i chi fod yn gwenu trwy'r amser, yn pigo'r camweddau hunangymorth diweddaraf, ac yn ceisio argyhoeddi pawb o'ch cwmpas pa mor hapus ydych chi, neu'n ceisio argyhoeddi eich hun o unrhyw beth wrth grincio fel idiot mewn drych. Nid perfformiad yw hunan-gariad, nid yw'n ymwneud â gwneud i eraill eich credu, neu esgus teimlo rhywbeth pan na fyddwch yn gwneud hynny. Mae hunan-gariad yn broses hir, ac weithiau, yn daith gydol oes. Nid yw'n rhywbeth y gellir ei lapio gydag ychydig o driciau cyflym neu ddatganiadau cawslyd.

Does dim rhaid i chi brofi unrhyw beth i unrhyw un. Does dim rhaid i chi wisgo mwgwd trwy'r amser. Yn teimlo'n drist? Crappy? Angry? Mae'r rheini i gyd yn deimladau derbyniol o fod yn caru'ch hun yn eu cydnabod fel rhan ohonoch chi ac yn ymdopi hyd eithaf eich gallu. Yn teimlo'n hapus? Mewn cariad? Llawen? Yna rhannwch yr ochr honno ohonoch chi pan rydych chi wir yn teimlo'r pethau hynny.

Nid yw esgus bod (neu deimlo) rhywbeth nad ydych chi, yn hunan-gariad, mae'n ffug . Ni allwch gadw'r esgus yn hir os nad yw'r teimlad yn dilyn. Bydd gwir hunan-gariad yn waith caled, a bydd gennych bethau drwg a drwg, ond mae'n well bod yn ddilys a gweithio trwy'r teimladau hynny gyda chariad a charedigrwydd i chi'ch hun, na chadw i fyny ymddangosiadau.

Casgliad

Yn bendant nid yw ymdrechu i berffeithrwydd, bod yn greulon tuag atoch eich hun (ac eraill), neu esgus bod yn rhywun nad ydych chi yn ymarfer hunan-gariad. Os yw'n teimlo'n ddigalon, ac nad yw'n atseinio gyda chi, mae'n debyg nad yw'n hunan-gariad. Pan fyddwch chi'n ymarfer gwir weithredoedd o hunan-gariad, byddant yn teimlo'n iawn, ac yn dod â chi heddwch mewnol ac yn bwyllog, yn enwedig yn ystod amseroedd anodd.

pa mor hen yw eddie Guerrero

Does dim rhaid iddyn nhw fod yn agorawdau mawreddog, neu'n sbectol gyhoeddus gallant fod yr eiliadau tawel pan fyddwch chi'n codi'ch hun, yn llwch eich hun ac yn codi calon eich hun. Cofiwch, mae hunan-gariad yn broses barhaus bob dydd, a bydd yn cael ei dyddiau heriol. Peidiwch â rhoi’r gorau iddi, byddwch yn ymwybodol o’r ffrindiau ffug hyn o hunan-gariad, a byddwch yn garedig â chi'ch hun ac eraill.