8 Arwyddion Llafar Rydych chi Wedi'ch Draenio'n Meddyliol ac yn Emosiynol (+ Beth i'w Wneud Amdani)

Mae bywyd yn rholer rholer di-ddiwedd a all gynnig yr uchafbwyntiau uchaf a'r isafbwyntiau isaf i ni.

Ond pan fydd yr isafbwyntiau'n fwy na'r uchafbwyntiau, nid yw'r reid bellach yn gyffrous nac yn bleserus. Yn lle hynny, rydyn ni wedi draenio'n llwyr ar bron bob lefel.

Pan rydyn ni'n cael ein sugno'n sych o'n holl gryfder meddyliol ac emosiynol, mae'r effeithiau'n amlygu'n gorfforol yn ogystal ag yn ysbrydol.Oni bai ein bod yn dod o hyd i ffordd i atal ein holl nerth rhag cael ei sugno allan ohonom, gallwn waedu allan, yn ddoeth o ran ynni.

dyddiad y bennod gyntaf ar bêl ddraig

Ydy hyn yn swnio'n gyfarwydd?Os ydych chi'n dioddef o unrhyw un o'r effeithiau a restrir isod, mae'n debyg eich bod chi ar y lefel “methu â thynnu gwaed o garreg” o gael eich draenio, yn eich corff, eich meddwl a'ch ysbryd.

1. Blinder Unceasing

Mae blinder yn rhywbeth gwahanol i flinder rheolaidd yn unig . Fe allwn ni fod wedi blino’n lân ar ôl gwerth ychydig ddyddiau ’o bartio neu redeg ar ôl plant bach siwgrog, ond gellir unioni’r math hwnnw o flinder gyda gwerth cwpl o nosweithiau’ o gwsg gweddus.

Ni all blinder.Pan ydych chi'n dioddef o flinder, does dim ots a ydych chi'n cysgu 20 awr y dydd neu'n yfed 30 o goffi mewn rhychwant ychydig oriau: byddwch chi'n dal i fod wedi blino i'r mêr iawn yn eich esgyrn.

Fe fyddwch chi'n teimlo bod gennych chi bwysau plwm 500 pwys wedi'u strapio i bob un o'ch aelodau, ac fe allai gael eich damnio bron yn amhosibl casglu'r nerth i wneud y tasgau mwyaf cyffredin hyd yn oed.

Nid peth achlysurol yn unig mo hwn. Y lefel hon o egni yw eich gosodiad diofyn ar hyn o bryd.

Mae'n ymddangos nad yw byth yn dod i ben. Yn sicr ni allwch weld golau ar ddiwedd y twnnel.

2. Insomnia

Gan ychwanegu at flinder esgyrn blinder, gall anhunedd fod yn ffordd erchyll y gall disbyddu meddyliol ac emosiynol ei amlygu.

Rydych chi mor flinedig iawn, trwy'r amser, a'r cyfan rydych chi am ei wneud yw cysgu, ond allwch chi ddim.

Pam?

Oherwydd bod eich meddyliau'n rasio ar gyflymder uchaf ac ni allwch wneud hynny torri'r ddolen .

Yn union fel y byddwch chi'n dechrau gwyro, bydd rhywfaint o bryder yn ymwthio ac yn eich taro'n ôl i ddihunod, felly ni allwch gael y gorffwys mawr ei angen hwnnw ... sy'n cymhlethu'r blinder sydd eisoes yn eich draenio'n sych.

Y tro diwethaf i chi gael wyth awr o gwsg di-dor oedd… wel, ni allwch gofio pryd yr oedd, roedd hynny ers talwm.

3. Salwch neu Symptomau Corfforol

A ydych chi'n cael crychguriadau'r galon o bryder lefel isel?

Neu efallai pyliau rheolaidd o drallod gastro neu chwydu?

Oes gennych chi gur pen nad yw newydd fynd i ffwrdd?

Beth am boen ar y cyd?

Bydd blinder emosiynol yn aml yn amlygu’n gorfforol, nid yw’n syndod efallai o ystyried pa mor gywrain y mae ein meddyliau a’n cyrff yn gysylltiedig.

Mae hyn yn arbennig o wir os mai chi yw'r math o berson sy'n cario straen yn eich bol, neu os ydych chi'n clench eich cyhyrau yn isymwybod i frwsio yn erbyn beth bynnag sy'n eich brifo.

Ydych chi'n cerdded ar gregyn wyau er mwyn osgoi cynhyrfu rhywun - fel bos megalomaniacal neu bartner rhamantus sy'n emosiynol ansefydlog?

A oes cynnwrf mawr yn eich bywyd ar hyn o bryd?

Beth bynnag yw'r achos, efallai y byddwch chi'n profi symptomau corfforol fel TMJ o falu'ch dannedd, poen ysgwydd rhag hela'ch ysgwyddau, neu faterion berfeddol (ymhlith llawer o rai eraill).

4. Llefain yn Hawdd

Os ydych chi ar y pwynt lle mae cael past dannedd yn cwympo oddi ar eich brws dannedd mae'r peth cyntaf yn y bore yn ddigon i ddod â chi i bwt o wylo hysterig ... nid yw hynny'n dda o gwbl.

Pan fyddwch wedi disbyddu'n emosiynol ac yn feddyliol, mae eich gallu naturiol i drin pethau fel straen arferol, o ddydd i ddydd neu ofid yn cael ei eillio i lawr i ddim byd bron, felly gall y peth lleiaf beri ichi rwygo i ddagrau.

Nid oes gennych chi ynddo i atal llanw emosiwn ac mae'n debyg eich bod wedi cael eich hun yn crio o flaen cydweithwyr, ffrindiau a dieithriaid ar hap.

A gallwch chi anghofio am ei gadw gyda'i gilydd os ydych chi'n gweld neu'n clywed am rywbeth trasig yn y newyddion. Byddwch yn estyn am feinwe cyn i chi ei wybod.

Posibilrwydd arall mewn gwirionedd yw'r gwrthwyneb i gorsensitifrwydd, a hynny yw:

5. Datgysylltiad

Ni allwch ddod â'ch hun i deimlo llawer o unrhyw beth, da neu ddrwg.

Rydych chi wedi mynd yn ddideimlad.

Beth bynnag yr ydych chi'n delio ag ef, mae wedi draenio'ch goleuni i'r pwynt lle nad ydych chi'n llythrennol yn gallu teimlo'r emosiynau rydych chi fel arfer yn eu teimlo pan fyddwch chi'n dod ar draws sefyllfa neu bwnc.

Mae hyn yn debyg i iselder ysbryd, dim ond yn lle teimlo emosiwn sy'n eich pwyso, rydych chi'n cael eich pwyso gan eich absenoldeb.

Anhedonia yn fath o ddatgysylltiad emosiynol sy'n eich atal yn benodol rhag gallu teimlo llawenydd neu bleser, ac mae'n arwydd cryf eich bod wedi disbyddu'n beryglus.

6. Anniddigrwydd a Dicter

Ffordd arall y gall disbyddu amlygu yw anniddigrwydd byth-bresennol, neu hyd yn oed pyliau o gynddaredd cas.

Bydd pethau bach y gallech chi fel rheol eu cau allan, fel sŵn cnoi eich partner neu'r ffaith bod eich cydweithiwr yn mynnu defnyddio Comic Sans yn ei hadroddiadau. cythruddo'r crap byw allan ohonoch chi neu wneud i chi fod eisiau taflu microdon y swyddfa trwy ffenestr.

Yn lle delio â ffynhonnell yr hyn sy'n eich draenio mewn gwirionedd, rydych chi'n or-sensitif i'r llid lleiaf.

Chi rhagamcanu'r teimladau hynny ar ffynonellau heblaw'r un sydd wir yn eich twyllo.

Yn anffodus, gall hyn olygu eich bod yn tynnu eich rhwystredigaethau allan ar y rhai sydd agosaf atoch chi - y rhai nad ydyn nhw fwy na thebyg yn ei haeddu.

Ydych chi wedi chwythu i fyny tuag at eich teulu neu ffrindiau yn ddiweddar?

7. Diffyg Cymhelliant

Nid oes gennych y lle i wneud llawer o unrhyw beth mewn gwirionedd.

Efallai eich bod chi'n gwisgo'r un dillad isaf ychydig ddyddiau yn olynol oherwydd nad ydych chi'n trafferthu newid eich dillad, heb sôn am gael cawod.

Efallai eich bod wedi colli pwysau oherwydd na allwch ddod â'ch hun i fwyta (nid yw'n debyg bod gennych lawer o awch beth bynnag).

A'r cyfan rydych chi am ei wneud yw mynd yn ôl i'r gwely fel y gallwch chi gysgu a chuddio naill ai o'r emosiynau llethol rydych chi'n delio â nhw, neu'ch ymwybyddiaeth nad ydych chi'n teimlo unrhyw beth o gwbl.

Mae hyn yn arbennig o anodd ymgodymu ag ef yn y gweithle neu'r ysgol, gan ei bod yn anochel bod dyddiadau dyledus ar gyfer tasgau neu aseiniadau amrywiol.

Ond os nad oes gennych unrhyw gymhelliant i gyrraedd y tasgau hynny, ni fyddwch yn eu cyflawni mewn pryd ... felly byddant yn cronni, a fydd yn gwneud ichi gyhoeddi mwy.

Ac ymlaen ac ymlaen mae'r cylch yn mynd.

Gall hyn arwain at i chi fethu dosbarthiadau neu gael rhybuddion yn y gwaith - os na chewch eich tanio’n llwyr - ond os ydych yn teimlo’n ddideimlad, nid ydych yn poeni llawer am hynny mewn gwirionedd, a wnewch chi?

8. Anobaith

Yn boeth ar sodlau diffyg cymhelliant mae'r teimlad o anobaith.

… Nad oes ots a ydych chi hyd yn oed yn ceisio gwella'ch sefyllfa - ni ddaw dim daioni beth bynnag.

Neu bydd unrhyw ymgais a wnewch yn cael ei rwystro, felly pam trafferthu?

Mae'n beryglus cyrraedd y pwynt hwn, oherwydd unwaith y bydd anobaith yn ymsefydlu, fe allech chi teimlo mor gaeth yn y sefyllfa y byddwch chi naill ai'n ymddiswyddo'ch hun i'r dynged erchyll hon am byth, ac felly'n aros mewn cyflwr disbyddu am gyfnod amhenodol, neu'n ystyried cymryd mesurau llym er mwyn ei atal.

Os ydych chi ar y pwynt hwn, cofiwch gael help: mae'n llinell beryglus iawn i'w chroesi, ac efallai na fyddwch chi'n gallu dod o hyd i'ch ffordd yn ôl ar eich pen eich hun.

sut i ddweud a ydych chi'n barod am berthynas

Efallai yr hoffech chi hefyd (mae'r erthygl yn parhau isod):

5 Rheswm Anghorfforol Rydych chi Wedi'ch Draenio Mor Gyflawn o Ynni

Nawr ein bod ni wedi cyffwrdd â symptomau llosgi emosiynol, mae'n bryd edrych ar sut y gallech chi gyrraedd y ffordd hon ...

… Nid yw llawer o bobl yn sylweddoli faint o ffactorau sy'n gallu cyfrannu at deimlo'n llawn egni.

Nid ydym yn siarad am anemia na diffygion B12 yma, na diffyg cwsg iawn ar ôl rhedeg marathon. Dim byd corfforol, dim byd sy'n trethu cerbyd cnawd a sinew sy'n gartref i'r person yr ydych chi.

Rydyn ni'n siarad am y rhesymau pam y gallwch chi gael eich hun yn cyrlio mewn pêl ar eich gwely ag aelodau coesyn plwm, gan deimlo fel nad oes gennych chi ddigon o egni yn eich cyfan i symud un cyhyr.

Gall unrhyw un (a phob un) o'r pum mater canlynol gyfrannu at y teimlad hwnnw, ac mae pob un ohonynt yn sefyllfaoedd difrifol y mae angen mynd i'r afael â nhw mewn gwirionedd.

Edrychwch ar y rhestr isod a meddyliwch a fyddai unrhyw un ohonyn nhw'n egluro pam mae lefel eich egni yn hofran yn rhywle o amgylch Antarctica.

1. Anfodlonrwydd Swydd

A ydych chi'n gweld bod ceisio adeiladu'r egni i gael eich hun i weithio wedi'i ddamnio bron yn amhosibl?

Neu unwaith y byddwch chi yn y gwaith, dim ond syllu ar beth bynnag yr ydych chi i fod i weithio arno ac na allwch ddod â'ch hun i'w wneud oherwydd ei fod yn ymddangos yn ddibwrpas ac yn ofnadwy?

Yeah, mae'r rheini'n arwyddion eithaf cryf ei bod hi'n bryd cael swydd newydd.

Pan fyddwch yn anfodlon yn y gwaith, efallai y byddwch yn teimlo eich bod wedi'ch gorlethu gan iselder ysbryd a pyliau o banig, a gall hynny hefyd ymddangos fel blinder anghredadwy ...

… Nid blinder, nid fel eich bod wedi rhedeg marathon, ond blinder dwfn sy'n ei gwneud hi'n anodd cyflawni hyd yn oed y tasgau mwyaf sylfaenol.

arwyddion nad yw am i chi mwyach

Yn llythrennol, mae'n teimlo bod eich ewyllys a'ch golau wedi cael eu sugno ohonoch chi, ac ni fydd unrhyw faint o goffi na symbylyddion eraill yn eich gwthio i allu gwneud unrhyw beth.

Mae gwaith nad ydych chi'n ei fwynhau yn teimlo fel caethwasiaeth .

Mae'n wir. Mae'n slogan difeddwl o bwyll a fydd yn gwneud ichi eistedd yn ôl a meddwl tybed pam yr uffern rydych chi wedi cael yr anrheg hudolus o werth sawl degawd o fywyd ar y blaned ogoneddus hon, dim ond ei gwastraffu gan wneud y crap meddwl dideimlad rydych chi gwneud ar hyn o bryd. Diwrnod i mewn, diwrnod allan.

Mae yna bob amser ffordd i newid eich amgylchiad gwaith i rywbeth rydych chi wir eisiau ei wneud: mae'n cymryd peth cynllunio a dewrder, a rhywfaint o amser hefyd.

Ond ar ôl i chi benderfynu gwneud i'r newid ddigwydd, bydd gennych nod i weithio tuag ato, ac fe welwch fod eich egni'n cronni eto oherwydd gallwch weld golau ar ddiwedd y twnnel.

2. Perthynas Afiach

Mae llawer o bobl yn aros mewn perthnasoedd rhamantus yn llawer hirach nag y dylent oherwydd eu bod yn gyffyrddus ac yn hunanfodlon, ac yn fodlon cynnal y status quo.

… Neu felly maen nhw'n ceisio argyhoeddi eu hunain.

Pan ydych chi mewn perthynas ramantus nad yw'n gweithio mwyach, am unrhyw nifer o resymau, efallai y byddwch chi'n teimlo eich bod chi'n llithro trwodd bob munud.

Efallai yr hoffech chi gysgu llawer (fel math o ddihangfa o bosib), treulio llawer o amser ar eich pen eich hun, a mynd yn bigog pan fyddwch chi'n teimlo unrhyw fath o rwymedigaeth i wneud unrhyw beth gyda'ch partner.

Nid yw hyn yn gyfyngedig i berthnasoedd agos yn unig: efallai eich bod chi'n byw gyda chydletywyr sy'n sugno'ch ewyllys i fyw, naill ai oherwydd eu bod nhw'n fampirod seicig neu oherwydd nad ydyn nhw'n rhan o'ch “llwyth” felly rydych chi'n teimlo'n ddieithrio a allan o bob math pan rydych chi yn eu presenoldeb.

Gall hyn ddigwydd gydag aelodau’r teulu hefyd: dim ond oherwydd eich bod yn rhannu DNA â phobl, nid yw hynny o reidrwydd yn golygu eich bod yn mynd i fondio’n dda gyda nhw, neu hyd yn oed atseinio ar yr un amledd…

… A gall gorfod treulio llawer o amser gyda phobl y mae disgwyl i chi gyd-dynnu â nhw, ond nad ydyn nhw, fod yn hollol flinedig.

Ar thema debyg…

3. Pobl Bleserus

O ran pethau sy'n ein draenio o ynni, un o'r cystadleuwyr gwaethaf yw bod yn y sefyllfa o wneud ein gorau i blesio eraill, ar draul i ni'n hunain.

Soniwyd am hyn yn nhermau perthnasoedd codiadol - yn aml pan fydd pobl sy'n empathig iawn yn paru â narcissistiaid - ond gall ddigwydd i bron unrhyw un, mewn unrhyw fath o berthynas.

Mae problemau'n codi pan rydyn ni'n gwneud ein gorau i gael atgyfnerthiad a dilysiad cadarnhaol gan bobl eraill trwy wneud yr hyn maen nhw'n ei ddisgwyl gennym ni, neu'r hyn sy'n addas eu gweledigaeth o bwy y dylem fod.

Yn y bôn, dim ond chwarae'r rhan mewn masquerade nad ydych chi am fod yn rhan ohono yn onest yw hyn, ond os ydych chi'n berson sy'n gwrthdaro yn osgoi neu'n dueddol o bryder, mae'n debyg y byddwch chi'n parhau i chwarae'r rôl honno ac yn casáu pob eiliad ohoni .

Gan esgus bod yn rhywbeth nad ydych chi'n cymryd llawer iawn o egni.

Mae angen i actorion sy'n chwarae rolau ar gyfer teledu a ffilm gymryd llawer o amser rhwng egin er mwyn gallu ailwefru. Yn y bôn, maen nhw'n bobl sy'n esgus bod yn bobl hollol wahanol, am oriau ar y tro.

Mae'r rhai sy'n byw bywydau i wneud pawb yn hapus heblaw eu hunain yn actorion hefyd, ond mae'r rôl yn 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Dim seibiannau, dim amser i ail-godi tâl.

A yw'n syndod pam nad oes egni i'w sbario ar ôl ceisio cynnal y charade hwnnw?

4. Perffeithiaeth

Os ydych chi'n berffeithydd, rydych chi'n debygol o'ch gelyn gwaethaf eich hun o ran colli ynni.

mae hi'n fy ysbrydoli a dod yn ôl

Mae'n debyg eich bod chi'n treulio llawer mwy o amser nag sydd ei angen yn gwneud popeth rydych chi'n ei wneud mor “berffaith” â phosib, gan achosi pob math o bryderon i chi'ch hun a gwisgo'ch hun yn llwyr yn y broses.

Mae perffeithiaeth yn aml yn cyd-fynd â phobl yn plesio, gan fod y tueddiadau hynny yn tarddu ar ôl delio â phobl feirniadol iawn.

Yn ceisio ennill cymeradwyaeth , mae rhywun yn aml yn credu mai dim ond bod yn “berffaith” yng ngolwg y person hwnnw fydd yn gwneud iddyn nhw ddangos cariad, gwerthfawrogiad, a pharch hyd yn oed.

Fel y gallech ddychmygu, mae hynny'n niweidiol ar lefelau dirifedi, yn enwedig gan ei fod yn achosi i'r perffeithydd ddisbyddu eu cronfeydd ynni eu hunain mewn ymgais i gyrraedd nod anghyraeddadwy.

Nid oes y fath beth â pherffeithrwydd, a bydd ymdrechu i'w gyflawni yn gwneud uffern o lawer mwy o ddrwg nag o les.

Nid yw hynny i ddweud nad yw’n dda bod yn uchelgeisiol na chael eich gyrru, ond yn hytrach ceisio gwneud hynny mewn ffordd iach, hunan-gadarnhaol, yn hytrach na cheisio cyrraedd safonau perffeithrwydd rhywun arall.

Ni fydd hynny byth yn digwydd.

5. Pobl wenwynig yn eich bywyd

Pan fydd gennych bobl o'ch cwmpas sy'n draenio'ch holl olau mewn ymgais i ddatrys eu bywydau anniben eu hunain, efallai y byddwch yn teimlo y bydd hyd yn oed awr yn eu presenoldeb yn gadael gwasg disbydd o'ch hunan arferol.

Fe fyddwch chi'n gwybod bod gennych chi bobl fel hyn yn eich bywyd oherwydd cyn gynted ag y byddwch chi'n gweld testun neu neges ganddyn nhw, mae rhan ohonoch chi'n teimlo fel ei fod eisiau crebachu a marw.

Gallwch ymddiswyddo'ch hun i ateb gydag ochenaid ddofn, gan ymlacio'ch hun am beth bynnag a all ddigwydd, ond gan ddymuno eu bod yn gadael llonydd i chi.

Os ymatebwch fel hyn i'r bobl sy'n agos atoch chi, efallai ei bod hi'n bryd ail-werthuso eu rôl yn eich byd.

6 Ffordd i Drin Llosgi Emosiynol (Sy'n Gweithio Mewn gwirionedd)

Bydd bron pob un ohonom yn gorfod ymgodymu â llosgi emosiynol ar ryw adeg yn ein bywydau.

Gall bodolaeth ar y blaned hon fod yn anhygoel o brydferth, yn llawn llawenydd a rhyfeddod, ond yn anochel bydd adegau pan fydd hefyd yn llawn straen llethol ... weithiau am gyfnodau hir.

Nawr, mae rhai pobl yn eiriol dros y math o hunanofal sy'n hawdd ei wneud, fel cymryd diwrnod i ymglymu mewn baddon swigod a chael triniaeth dwylo, neu fynd i siopa am set newydd o ddillad pŵer a smwddi chia…

… Ond mae'r gweithredoedd hynny fel rhwymynnau tenau sy'n gorchuddio clwyf cnawd hemorrhaging: efallai y byddan nhw'n atal llif y gwaed am 0.002 eiliad, ond mae hynny yn ei gylch.

Mae angen trin llosgi emosiynol ar lefel ddyfnach er mwyn bod yn wirioneddol effeithiol.

1. Treuliwch Amser Gyda Ffrindiau

Weithiau, gall treulio amser dilys gyda phobl sy'n agos atoch chi fod yn anhygoel o gathartig.

Mae pobl yn tueddu i gael eu llosgi allan pan fyddant yn teimlo eu bod yn gyfan gwbl ar eu pennau eu hunain mewn sefyllfa lle mae'r byd ar eu hysgwyddau ac nad oes ganddynt system gymorth i'w helpu.

Trwy siarad â phobl rydych chi'n gofalu amdanyn nhw, rydych chi'n sylweddoli bod yna ddigon o bobl sy'n poeni amdanoch chi yn ôl.

Gallant eich helpu trwy'ch trafferthion, hyd yn oed os mai dim ond mynd â'ch plant am brynhawn ydyw er mwyn i chi allu datrys rhai pethau, neu drefnu gwerthiant iard er mwyn i chi allu newid yr offer a stopiodd weithio yn sydyn.

Peidiwch â bod ofn gwneud hynny gofynnwch am eu help .

2. Lleihau Eich Straen Pa mor Bosibl bynnag

Oes gennych chi rai diwrnodau salwch wedi'u harbed?

Ewch â nhw, a'u defnyddio i ddatgywasgu ym mha bynnag ffordd y gallwch.

Os yw'n bosibl o gwbl cymryd absenoldeb, ceisiwch ddatrys hynny: ni allwch ddal i roi egni allan i'r byd heb ei ailgyflenwi yn y ffynhonnell, a dim ond pan gymerwch gam yn ôl y gallwch wneud hynny mewn gwirionedd. ail-grwpio.

Gall encil ysbrydol gyda'ch grŵp o ddewis weithio rhyfeddodau: gallwch dreulio ychydig ddyddiau tawel mewn Sangha, lleiandy, iwrt yn y coed - beth bynnag sy'n well gennych - wrth gysylltu'n ddwfn â'r gymuned honno.

Treuliwch ychydig o amser o safon gyda henuriaid ac athrawon, a chael eu mewnbwn.

Pan ddaw hi'n amser dychwelyd i'r gwaith, byddwch yn onest am eich llosgi a gweld a allwch chi leddfu'ch llwyth gwaith ychydig.

3. Byddwch yn Greadigol, Yn Unrhyw Ddull Angenrheidiol

Mae'n anodd iawn bod yn greadigol pan fyddwch chi'n onest yn teimlo fel nad oes gennych chi un llwyaid o egni i'w roi, ond yn ddiddorol ddigon, mae bod yn greadigol yn llenwi'ch ffynnon, hyd yn oed ychydig bach ar y tro.

Nid yw hyn i awgrymu eich bod chi'n cofrestru ar gyfer NaNoWriMo (lle rydych chi'n ceisio ysgrifennu'r nofel wych nesaf mewn mis), neu'n creu rhyw fath o gampwaith wedi'i gerflunio, ond sicrhau eich bod chi'n tynnu o'ch ysbryd creadigol ac arllwys rhywfaint o harddwch allan i'r byd yn iachâd aruthrol.

Ydych chi'n hoffi pobi? Rhowch gynnig ar rysáit newydd. Ydych chi'n knitter? Ydych chi'n hoffi gwnïo?

Rhowch gynnig ar brosiect bach rydych chi wir yn ei fwynhau ac yn gallu ei gwblhau'n gyflym ac yn hawdd ar gyfer byrstio cyflawniad bach.

Os ydych chi'n teimlo eich bod wedi llosgi allan, efallai y byddwch chi'n teimlo ei bod hi'n hunan-ymlaciol rywsut i gymryd ychydig eiliadau i fod yn greadigol pan ddylech chi “fod” yn gwneud miliwn o bethau eraill, ond rydych chi'n gwybod beth? Creadigrwydd yw un o'n galluoedd mwyaf, a dyna sy'n gyrru ein rhywogaeth yn ei blaen.

Mae'n actifadu pob math o feysydd yn ein hymennydd, ac efallai y gwelwch eich bod chi'n datrys problemau yn oddefol wrth i chi fraslunio neu chwarae rhywfaint o gitâr.

4. Cael Cwsg Gweddus

O ddifrif, hyd yn oed os oes angen rhagnodi pils cysgu i chi ei wneud, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cysgu.

Ni allwch wasgu gwaed o garreg, a phan fyddwch chi'n ceisio bodoli ar ddiffyg cwsg, bydd popeth fil gwaith yn waeth.

Os yw sefyllfa eich cartref yn wirioneddol ingol, ceisiwch fynd i ffwrdd am gwpl o ddiwrnodau, p'un ai i westy neu le ffrind - unrhyw le y gallwch chi dynnu'n ôl a chysgu i ailwefru'ch hun.

Mae blinder - blinder difrifol iawn, dwfn esgyrn - ond yn ychwanegu at y llosgi y mae cymaint ohonom yn dioddef ohono.

Heb gwsg, mae pob agwedd ar ein hiechyd a'n lles yn dioddef: mae sylwadau diniwed gan eraill yn cael eu prosesu gan fod rhwystrau niweidiol, bach yn ein gwneud ni teimlo eu bod wedi eu trechu'n llwyr , ac rydym yn y diwedd yn troelli ymhellach ac ymhellach i lawr nes ein bod yn cwympo ar wahân.

Mae angen i chi orffwys, ac ailgyflenwi'ch adnoddau.

Os gwelwch eich bod yn gorddosio caffein i gael eich hun trwy ddiwrnod cyffredin, ceisiwch osgoi yfed coffi neu de ar ôl 2pm neu 3pm fel na fydd yn eich cadw'n effro hanner y nos yn y pen draw.

Rhowch ddyfeisiau electronig i ffwrdd awr cyn mynd i'r gwely, a naill ai darllen neu fyfyrio. Fe fyddwch chi'n synnu faint o wahaniaeth y gall rhywfaint o orffwys solet ei wneud o ran ailwefru'ch batris emosiynol.

5. Sicrhewch Gymorth Proffesiynol

Os gwnaethoch chi dorri criw o esgyrn, fe fyddech chi'n mynd at feddyg i gael eu hailosod ac i gael rhai cyffuriau lladd poen i chi'ch hun, iawn?

Yna efallai y bydd angen rhywfaint o ffisiotherapi arnoch i allu gweithredu'n well eto ar ôl iddynt drwsio'n ddigonol.

Os cawsoch niwmonia, bydd angen gorffwys gwely a meddyginiaeth arnoch, ac i esmwytho'n ôl i fywyd rheolaidd yn araf fel na wnaethoch ailwaelu.

Nid yw salwch emosiynol a meddyliol yn ddim gwahanol, ac maent yn tarddu o'r ymennydd, sy'n organ eithaf solet, squishy yn llithro o gwmpas yn eich craniwm.

Os na fyddech yn ymatal rhag ceisio cymorth meddygol ar gyfer asgwrn wedi torri neu ysgyfaint fflem, pam dal yn ôl rhag cael help pan fydd eich ymennydd yn mynd yn haywire?

Gweithio gyda gweithiwr gofal iechyd proffesiynol i weld pa ddulliau a allai weithio orau i chi.

Gall cyflyrau hunanimiwn heb ddiagnosis ac alergeddau bwyd ddryllio aflonyddwch ar les meddyliol ac emosiynol (mae nosweithiau yn llidiol iawn i lawer o bobl a gallant achosi pyliau o banig, er enghraifft), a gellir datrys anghydbwysedd cemegol â meddyginiaeth.

6. Gwneud Newidiadau

Yn gyffredinol, mae llosgi emosiynol yn ddangosydd eithaf da bod angen gwneud newidiadau bywyd, hyd yn oed os bydd yn anodd gwneud hynny.

Efallai eich bod wedi bod yn dioddef mewn amgylchedd gwaith erchyll, disbydd am lawer rhy hir, ond wedi dal yn ôl rhag chwilio am swydd newydd oherwydd eich bod yn gyffyrddus ac yn ddiogel lle rydych chi nawr, er ei fod yn sugno'ch ewyllys i fyw.

Efallai bod eich perthynas wedi bod yn y twll ers blynyddoedd ac mae'n bryd cael sgwrs ddifrifol â'ch partner.

Os ydych chi wedi bod yn rhoi gofal i riant ag Alzheimer neu ddementia, neu blentyn ag anghenion arbennig difrifol, efallai eich bod wedi cyrraedd pwynt lle bydd angen i chi feddwl o ddifrif am gyfleusterau gofal sydd mewn gwell sefyllfa i ofalu amdanyn nhw na chi yn.

Mae wynebu sefyllfaoedd fel y rhain yn wirioneddol anodd, ac mae'r rhan fwyaf o bobl yn ceisio eu hosgoi cyhyd â phosib, hyd yn oed os yw'n golygu eu bod nhw - ac eraill o'u cwmpas, gan gynnwys aelodau agos o'r teulu - yn dioddef yn fawr.

beth mae'n ei olygu pan fydd dyn yn syllu

Mae peidio ag wynebu materion yn golygu y byddwch chi'n parhau i losgi nes nad oes gennych chi ddim byd ar ôl i'w roi, ac mae honno'n sefyllfa enbyd i chi yn ogystal â'r rhai rydych chi'n eu caru.

Gorffwys, bwyta'n dda, cael yr help sydd ei angen arnoch, ac yna byddwch yn onest â chi'ch hun am y bywyd rydych chi'n ei fyw.

Efallai y bydd angen i chi ail-werthuso holl agweddau eich sefyllfa ac yna cymryd camau gwybodus i sicrhau newid hirhoedlog.