A yw Rhai Pobl yn golygu Bod yn Unig Ac Wedi Eu Cyrchu i Aros yn Sengl?

Felly, rydych chi'n sengl, ac rydych chi'n dechrau meddwl tybed ai dyna'r llaw rydych chi wedi cael sylw mewn bywyd yn unig.

Y ffordd y mae pethau'n mynd, rydych chi'n meddwl ei fod wedi cael ei ysgrifennu yn rhywle nad ydych chi erioed wedi bwriadu dod o hyd i bartner bywyd.

Ydych chi i fod i aros yn sengl? A yw'n anochel y byddwch chi ar eich pen eich hun?

Nid oes unrhyw un “i fod” i fod ar ei ben ei hun ac aros yn sengl am ei oes gyfan. Nid oes unrhyw un yn cael ei ragflaenu i beidio â dod o hyd i gariad.

Ar y llaw arall, mae rhai pobl yn aros yn sengl trwy gydol eu hoes.Mae rhai pobl yn mynd ati i ddewis bod yn sengl, ond nid yw eraill byth yn darganfod bod rhywun sy'n werth ildio'u hannibyniaeth werthfawr.

Ac mae rhai pobl yn meddwl eu bod yn ceisio eu gorau glas i ddod o hyd i'r person iawn, ac nad ydyn nhw'n deall pam nad yw pethau byth yn gweithio allan.

Mae gan rai pobl bethau yn sefyll yn eu ffordd o ran ffurfio perthynas iach, hirhoedlog, ond maent yn cael trafferth deall beth yw'r problemau hynny.Felly, yn yr erthygl hon, byddwn yn ystyried beth allai fod yn eich atal rhag dod o hyd i gariad ac edrych ar pam y gall bywyd sengl fod yn fywyd rhyfeddol, cyflawn.

6 rheswm pam y gallech fod yn cael trafferth dod o hyd i'r person iawn:

Mae'n ymddangos bod y bobl o'ch cwmpas yn ei chael hi mor hawdd llithro i berthynas hirdymor, ond rydych chi'n ei chael hi'n anhygoel o anodd. Ac nid ydych chi'n gwybod pam hynny.

Efallai nad yw eich perthnasoedd byth yn ymddangos yn para, neu eich bod yn dal i gael eich hun mewn perthnasoedd afiach sydd ddim ond yn eich niweidio.

Nid yw hynny'n golygu eich bod yn mynd i fod ar eich pen eich hun am byth.

Efallai y bydd rhai rhesymau pam eich bod yn cael trafferth dod o hyd i'r berthynas yr ydych mor daer ei heisiau.

Efallai y byddan nhw'n waith caled i'w oresgyn, ond trwy ganolbwyntio arnyn nhw, fe allech chi synnu'ch hun gyda pha mor fawr o newid y mae'n ei wneud i'ch bywyd caru.

Dyma rai o'r rhai mwyaf:

1. Mae gennych faterion ymrwymiad neu gefnu.

Un o'r pethau mwyaf cyffredin i sefyll yn ffordd pobl sy'n ffurfio perthnasoedd cryf, parhaol yw os oes ganddyn nhw broblemau gydag ymrwymiad neu gefnu, p'un a ydyn nhw'n ymwybodol ohonyn nhw ai peidio.

Os ydych chi'n cael trafferth gydag ymrwymiad, yna fe welwch esgus bob amser i ddod â pherthynas i ben, waeth pa mor addawol.

Ar ôl y cyfnod mis mêl pan fydd pethau'n dechrau mynd yn fwy difrifol, yn sydyn byddwch chi wedi dychryn yn llwyr ac yn dod o hyd i ffordd i ffoi.

Os mai gadael yw eich problem, yna efallai y byddwch naill ai'n gwthio pobl i ffwrdd oherwydd mae'n well gennych na chaniatáu iddynt eich brifo, neu fod mor glinglyd a drwgdybiol fel na all y bobl rydych chi'n ymwneud â nhw'n rhamantus ymdopi.

Darllen mwy:

10 Arwydd Mae gan rywun Faterion Ymrwymiad (+ Sut i Oresgyn Nhw)

sut i ddelio â pherson ystyfnig mewn perthynas

20 Arwyddion Mae Rhywun â Materion Gadael (+ Sut i Oresgyn Nhw)

2. Rydych chi'n tueddu i ailadrodd patrymau perthynas afiach.

Efallai mai'ch problem yw nad ydych chi'n dysgu'ch gwers.

Os oes gennych brofiad gwael mewn perthynas, yna byddai'n rhesymegol tybio y byddech yn ofalus i gadw llygad am yr un arwyddion rhybuddio y tro nesaf a pheidio â gwneud yr un camgymeriadau ddwywaith.

Ond os ymddengys eich bod yn ailadrodd yr un camgymeriadau drosodd a throsodd, yna mae angen ichi edrych yn hir ar pam hynny a sut y gallwch chi gicio'r arferion perthynas wael hyn.

Darllen mwy: Sut i Stopio Ailadrodd Patrymau Perthynas Afiach

3. Rydych chi'n rhoi'r gorau iddi yn rhy hawdd pan fydd pethau'n mynd yn anodd.

Nid yw perthnasoedd byth yn syml, ond ymddengys bod llawer o bobl yn gwadu hynny.

Os ydych chi'n meddwl y bydd y berthynas iawn i chi yn hwylio'n esmwyth am byth bythoedd, yna mae'n ddrwg gennych gael eich siomi.

Efallai mai'ch problem yw eich bod yn tueddu i gefnu ar long cyn gynted ag y bydd pethau'n mynd yn anodd o bell yn hytrach na glynu o gwmpas a gweithio ar bethau, gan ddod allan yn gryfach yr ochr arall.

Rhaid i chi dderbyn nad yw cariad yn hawdd a bod gan y perthnasoedd gorau hyd yn oed glytiau creigiog.

Dim ond os gallwch chi ddweud yn onest eich bod chi'n barod i symud o gwmpas trwy'r amseroedd caled y byddwch chi'n gallu ffurfio perthynas barhaol, gariadus.

Darllen mwy: Pam fod yn rhaid i berthnasoedd fod mor galed?

4. Rydych chi'n gweld eich hun yn annheilwng o gariad.

Os yw'n ymddangos bod pawb arall wedi paru ac rydych chi'n dal yn sengl, yna efallai bod gan y broblem rywbeth i'w wneud â'ch hunan-barch.

Efallai mai'r mater yw nad ydych chi'n meddwl eich bod chi'n deilwng o gariad dyn neu fenyw dda, felly byddwch chi'n gwthio pobl i ffwrdd neu'n hunan-sabotaging pryd bynnag y byddwch chi'n cwrdd â rhywun addawol.

Darllen mwy: 5 ANGHYWIR Rhesymau Pam Rydych chi'n Meddwl nad ydych chi'n haeddu cariad

5. Mae gennych chi ddisgwyliadau afrealistig.

Mae gen i ffrind a oedd, pan oeddem yn iau, â'r disgwyliadau uchaf yn y byd.

Roedd hi'n argyhoeddedig ei bod hi'n mynd i briodi a chael babanod yn ifanc, ac oherwydd mai dyna oedd hi ei eisiau, ni roddodd gyfle erioed i unrhyw ddyn nad oedd hi'n ei ystyried yn ddeunydd priodas oedd ar fin digwydd. Ac roedd hynny'n orchymyn tal o ystyried ein bod ni yn ein 20au cynnar.

Roedd yn golygu, er ei bod am ddod o hyd i gariad, iddi wthio llwyth o ddynion rhyfeddol i ffwrdd, ac roedd yn sengl am amser hir ac yn gynyddol chwerw yn ei gylch.

Ar ôl blynyddoedd lawer o hynny ac ar ôl dadrithio’n eithaf, roedd hi’n ddigon ffodus i ddod ar draws dyn a oedd yn cyrraedd ei safonau ac a oedd yn barod am y math hwnnw o ymrwymiad yn syth, ac mae hi bellach wedi priodi’n hapus.

Beth bynnag, y pwynt yw, fe aeth hi'n ffodus iawn i ddod o hyd i rywun a oedd yn cwrdd â'i disgwyliadau yn y diwedd, ond dioddefodd lawer yn y cyfamser oherwydd ni allai unrhyw ddyn wneud y radd, er ei bod yn ysu am ddod o hyd i rywun i'w rhannu bywyd gyda.

Ac mae llawer o bobl byth yn cael y lwcus honno. Rydych chi'n chwilio am berthynas â bod dynol go iawn, wedi'r cyfan. Ac mae bodau dynol go iawn yn llawn gwendidau a gwrthddywediadau.

a yw'n iawn i fod yn loner

Nid oes unrhyw un yn berffaith ac mae'n agos at amhosibl dod o hyd i rywun sy'n mynd i dicio pob blwch ar eich rhestr o'r hyn rydych chi'n chwilio amdano yn y partner perffaith.

Felly, er ei bod yn dda cael safonau iach a pheidio â gwerthu'ch hun yn fyr neu dderbyn llai na'r hyn rydych chi'n ei haeddu, mae'n bwysig sylweddoli efallai nad y berthynas iawn i chi o reidrwydd yw'r berthynas berffaith sydd gennych chi yn eich pen.

Darllen mwy: 7 Disgwyliadau Afrealistig i'w Osgoi Mewn Perthynas

6. Rydych chi'n gaeth i gyfnod y mis mêl.

Rydych chi'n gwybod y teimlad hwnnw pan rydych chi newydd gwrdd â rhywun? Y wefr o fod yn iawn ar ddechrau perthynas? Pan all yr hormonau wneud ichi weithredu'n llwyr allan o gymeriad, fel dyn neu fenyw yn ei feddiant? Mae hynny'n amser cythryblus ond mae hefyd yn amser cyffrous.

Mae rhai pobl yn casáu ansicrwydd y cam hwnnw o berthynas, ond mae rhai pobl yn ei addoli. Ac ni allant ymdopi pan fydd y wefr yn dechrau pylu i gael eu disodli gan rywbeth tawelach, llai angerddol, a llai o wefr.

Felly, os ydych chi'n cael trafferth ffurfio atodiad parhaol, efallai mai dyma'ch problem.

Os ydych chi bob amser yn mynd i banig pan fydd y fflysiad cyntaf o gariad yn pylu ac yn penderfynu bod y newid hwn mewn teimladau yn golygu nad ydyn nhw'n iawn i chi yn hytrach na'i dderbyn fel arfer, gallai hynny fod lle rydych chi'n mynd yn anghywir.

Cofiwch, er y gall y cam cychwynnol fod yn beniog ac yn eich cadw ar flaenau eich traed, mae'r llwyfan pan rydych chi wir wedi dod i adnabod y person arall ac yn ddiogel yng nghariad eich gilydd hyd yn oed yn well.

Ceisiwch gymryd hoe.

Os ydych chi wedi bod yn chwilio am gariad ers amser maith ac nad yw wedi bod yn gweithio allan, gallai fod yn werth cymryd peth amser i ffwrdd.

Os ydych chi'n mynd i gael perthynas lwyddiannus, yn gyntaf mae angen i chi ddysgu sut i fod yn hapus ar eich pen eich hun . Sut i fod yn fodlon yn eich cwmni eich hun a charu'ch hun am bwy ydych chi. Mae'n ystrydeb oherwydd ei fod yn wir.

Gall peth amser i ffwrdd o ddyddio helpu i symud eich ffocws i bethau eraill, eich dysgu sut i fod yn fwy hunangynhaliol, a'ch atal rhag rhoi cymaint o bwysau ar unrhyw berthnasoedd rhamantus y gallech eu ffurfio yn y dyfodol, ac arnoch chi'ch hun.

Gall eich helpu i gyffroi am y syniad o ddyddio eto unwaith y byddwch chi'n barod, ond yn y cyfamser, gall helpu i gryfhau'ch perthnasoedd eraill a sicrhau cydbwysedd gwell yn gyffredinol.

Gall bywyd sengl fod yn fywyd llawn, hapus.

Yn wahanol i'r hyn y mae cymdeithas yn ceisio'i ddweud wrthym, nid yw dewis aros yn sengl yn ffordd lai dilys o fyw. Ac nid yw'n golygu na allwch arwain bywyd hapus, cyflawn, llawn cof.

Gallwch chi arwain bywyd sy'n llawn anturiaethau anhygoel, gyda pherthnasoedd boddhaus a phrofiadau unigryw.

Nid yw dewis bod yn sengl yn eich gwneud chi'n llai o berson, er gwaethaf yr hyn y gallai diwylliant poblogaidd (a'ch perthnasau annifyr yn ôl pob tebyg mewn cynulliadau teuluol) geisio gwneud ichi gredu.

Efallai y byddwch chi'n colli allan ar rai pethau, ond fe gewch chi brofiadau na fydd pobl sy'n dewis cyplysu byth yn eu gwneud.

Ond os ydych chi'n dewis bod yn sengl, neu ddim ond byth yn dod o hyd i'r person rydych chi am rannu'ch bywyd ag ef, mae angen i chi sicrhau eich bod chi'n cofleidio'n llawn holl fuddion bywyd sengl ac o amgylch eich hun gyda rhwydwaith cymorth cryf.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n arllwys eich holl gariad i'ch perthnasoedd rhyfeddol gyda theulu a ffrindiau a dewis gyrfa sy'n eich cyflawni ac yn eich gwthio.

A gwnewch bwynt o ddod yn rhan annatod o'r gymuned o'ch cwmpas - eglwys, elusennau, sefydliadau cymunedol a phrosiectau. Bydd y rhain yn llenwi'ch bywyd gydag ystyr ac yn darparu mwy fyth o gyfleoedd ar gyfer cyfeillgarwch a chwmnïaeth.

Peidiwch byth â stopio dysgu a bod yn chwilfrydig am y byd o'ch cwmpas.

Manteisiwch i'r eithaf ar y ffaith nad oes rhaid i chi ateb i unrhyw un na chyfaddawdu i unrhyw un, a byw eich bywyd yn gyfan gwbl ar eich telerau eich hun, yn ddianolog.

Byw lle bynnag yr ydych hapusaf, gwnewch y pethau yr ydych yn angerddol amdanynt, a pheidiwch â chyfaddawdu i unrhyw un.

Dim ond un cyfle rydych chi'n ei gael mewn bywyd, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis llwybr sy'n eich gwneud chi'n hapus, p'un a ydych chi'n dewis cerdded ochr yn ochr â rhywun arall ai peidio.

Am wella dyddio a dysgu sut i droi hynny'n berthynas hirdymor? Sgwrsiwch ar-lein ag arbenigwr perthynas o Hero Perthynas a all eich helpu i ddarganfod pethau. Yn syml.

Efallai yr hoffech chi hefyd: