Os ydych chi'n Loner, byddwch chi'n Deall y 9 Budd hyn i Fod yn Un

Amser maith yn ôl, ar ôl ychydig flynyddoedd coleg prysur iawn, fe wnaeth ffrindiau fy argyhoeddi i fynd ar wyliau gyda nhw. Dim byd afradlon, dim ond i ni weld y golygfeydd yn Chicago, efallai dal rhywfaint o jazz, ychydig o weithred amgueddfa boeth, acwariwm gwych Chicago, a bwyd da.

Doeddwn i ddim eisiau mynd.

Doedd gen i ddim rheswm dilys i beidio, ond wnaeth hynny ddim fy rhwystro rhag cynnig mil o “resymau” pam na ddylwn i.

Fe wnaethant feto arnaf. Roeddwn yn beryglus ac yn flêr. Fe wnaethon nhw leddfu fi o orchymyn y llong dda I. ar y sail fy mod yn anaddas i gyflawni dyletswydd. Fe wnaethant archebu'r daith, dweud wrthyf pryd i fod yn barod, a'i gadael ar hynny.

Pan gyrhaeddon ni yno, gwnaethon ni'r holl bethau roedden ni'n eu cynllunio, weithiau gyda'n gilydd, weithiau'n gwahanu mewn parau, ac weithiau'n unigol. Roedd yn daith dda, ac eto roedd rhywbeth ychydig o dan wyneb fy niolchgarwch a gwychder gwyliau yn teimlo'n ansefydlog.Pan gyrhaeddais adref, myfyriais ar y teimlad ansefydlog hwnnw. Nid hwn oedd y tro cyntaf i mi ei deimlo, ond roedd yn rhyfedd fy mod yn teimlo ei fod bellach yng nghanol cymaint o gariad, tosturi a cyfeillgarwch dwfn . Roeddwn yn falch eu bod wedi fy llusgo allan o'm pwll blinder. Roeddwn i'n teimlo'n adfywiol.

Yna fe darodd fi: roeddwn i wedi teimlo'r mwyaf adfywiol yr ychydig weithiau yr oeddwn i wedi ymgysylltu â Chicago ar ei ben ei hun.

rhoi eraill i lawr i deimlo'n well seicoleg

Nid oedd yr amser a dreuliwyd yng nghwmni fy ffrindiau yn cyfyngu nac yn trethu mewn unrhyw ffordd, fel y gallai fod i rywun sydd mewnblyg iawn , ond dim ond pan oeddwn i, y ddinas, a’r sgyrsiau ar hap rhyngom yn unig yr oeddwn yn teimlo fy mod yn dychwelyd at “fi”.Edrychais yn ôl i weld a oeddwn i wedi teimlo fel hyn cyn i'r hyn a welais fod yn batrwm clir: roedd gen i ffrindiau erioed, ond roeddwn i yr un mor debygol o fod i ffwrdd â fi fy hun yn cael amser hurt rhyfeddol.

Roeddwn i'n a loner.

Nid oedd unrhyw restrau gwirio hawdd eu cyrraedd ar y pryd, felly gwnes fy rhai fy hun:

A wnes i fwynhau bod ar fy mhen fy hun? Ydw.

Oeddwn i'n gyffyrddus â distawrwydd? Ydw.

Roeddwn eisoes yn gwybod fy mod yn fwy mewnblyg nag allblyg, ond a oedd angen i mi ddianc oddi wrth fy hun ar adegau? Ydw. (Deuthum i fyfyrio yn weddol gynnar mewn bywyd.)

A oedd llongyfarch a chymeradwyo fy hun yn teimlo cystal â llongyfarchiadau a chymeradwyaeth gan eraill? Ydw.

Wedi'i gadarnhau, ei gadarnhau, a'i gadarnhau ddwywaith yn fwy: loner.

Ond sut allwn i fod yn loner? Doeddwn i ddim yn berchen ar siaced ledr sengl! Nid oeddwn yn wrthryfelwr. Pe bawn i hyd yn oed wedi ceisio edrych yn fudlosgi byddai pobl yn debygol o fod wedi cynnig cymorth meddygol i mi.

Loners oedd y merched a'r bechgyn drwg yr oeddem ni'n meddwl yn gyfrinachol eu bod yn cŵl. Roeddwn i mor bell o fod yn cŵl roeddwn i'n folcanig, a chyn belled o boeth roeddwn i'n is-rewi.

Hefyd, roedd gan loners yr enw da o fod yn wrthgymdeithasol i nam, ond roedd gen i ffrindiau, ac yn sicr nid oedden nhw'n loners.

Ac eto, nid oedd y rhestr wirio yn gorwedd. Felly, gan fy mod yn loner a phawb, ceisiais gofleidio manteision derbyn fy statws.

1. Noson Dyddiad

A all unrhyw un ddweud “dyddiad rhad am oes”?

Roeddwn yn hollol gyffyrddus yn mynd i'r ffilmiau , bwyty, y ganolfan, uffern, hyd yn oed bowlio os oes angen… YN UNIG. Bob amser wedi bod.

dwi ddim eisiau gofalu mwyach

Ni fu’n rhaid imi erioed boeni am greu argraff ar fy hun gyda’r hyn yr oeddwn yn ei archebu, na chael fy ystyried yn anghwrtais am gladdu fy mhen mewn llyfr wrth aros am archwaethwyr, neu hyd yn oed chwerthin ffroeni yn ystod ffilm a thrwy hynny ladd unrhyw siawns a gefais o gael fy ngweld fel digon rhywiol ar gyfer amseroedd hwyl yn ddiweddarach.

Roeddwn i'n ddyddiad rhad o un ac roeddwn i wrth fy modd!

2. Bywyd y Blaid

Ar ôl sylweddoli fy mod yn loner, fe wawriodd arnaf fod pobl yn mwynhau fy ngwahodd i bethau, weithiau hyd yn oed pan nad oedd rheswm sero imi fod yno.

Partïon, bwganod, priodasau, gwyliau byrfyfyr, rydych chi'n ei enwi. Roedd pobl yn hoffi fy ngweld yn dod i'w shindigs ac yn amlwg yn eu mwynhau.

Roedd fel roedden nhw'n gwybod yn reddfol fy mod i'n fath o brawf beichiogrwydd dynol: roedd gwên plws ar fy wyneb yn golygu eich bod wedi cael digwyddiad llwyddiannus! Ochenaid neu minws: gwell lwc y cylch nesaf, rydw i wedi cael mwy o hwyl gartref.

Efallai yr hoffech chi hefyd (mae'r erthygl yn parhau isod):

3. Tueddiadau Sy'n Heibio Chi

Loners yw moch trwffl bywyd: maen nhw'n gwreiddio tidbits blasus, od na fydd eraill byth yn sylwi arnyn nhw, yn enwedig yn y celfyddydau.

Y canlyniad yw eu bod yn aml naill ai’r olaf i wybod am dueddiadau cyfredol neu byth yn darganfod yn gyfan gwbl, nad yw, mewn oes o stardom YouTube, bob amser yn beth drwg.

Fydd gen i byth Justin Bieber ar fy rhestr chwarae. Mantais: Morningstar.

4. Gwerthusiadau Gonest

Oherwydd nad yw grŵp cymdeithasol mawr yn hoffi hoffi pobl ifanc i ysgogi pobl ifanc, maent yn gwyro tuag at onestrwydd, yn enwedig pan ofynnir cwestiwn uniongyrchol iddynt.

Mae hyn yn golygu fy mod i wedi dweud wrth ffrindiau pan fydd cot benodol yn gwneud iddyn nhw edrych fel arth sydd wedi dianc. Rwyf wedi cynghori cyplau ar fuddion di-werth eu torri i fyny Ni allaf gyfrif y nifer o weithiau y bûm yr unig berson i ddweud wrth rywun fod ganddynt fwyd yn sownd yn eu dannedd.

5. Loners Gwneud David Bowie yn Falch

“Rwy’n gwybod pryd i fynd allan,” canodd David Bowie yn y gân Modern Love, “Ac rwy’n gwybod pryd i aros i mewn, cyflawni pethau.”

Rwy'n gwneud yn llwyr. Sydd ddim i ddweud fy mod i bob amser yn gweithredu ar y wybodaeth honno, ond mae gen i lawer llai o binges euog o “Pam na wnes i XYZ?!” na rhywun y byddai fy oedran i fel arfer wedi cronni.

Rwy'n gwneud pethau. Wedi'i ganiatáu, nid yw hynny'n nodwedd sy'n unigryw i loner meddwl ymarferol, ond rydym yn aml yn cyflawni pethau tra'n hollol noeth yn ein cartrefi. Mae hynny'n cyfrif fel “ennill.”

6. Arglwydd Arglwydd

Wrth edrych yn ôl dros fy mywyd, rwy’n gweld yn glir bod fy nghwlwm “bore” bob amser yn barod i “pryd bynnag yr hoffwn i,” aeth fy deial ymlacio o sero i sliperi niwlog mewn dau bwynt-chwe eiliad, ac ni wnes i erioed i a ffilm yn hwyr, nid oedd gweld fel fy mwynhad yn ddim byd i gael ei fradychu.

Mae Loners yn gwerthfawrogi amser mewn ffyrdd dwfn, disylw yn aml. Dydyn nhw ddim yn eich gwneud chi'n hwyr, nac yn gwneud i chi aros amdanyn nhw, neu hyd yn oed naddu'n llwyr. Os ydyn nhw byth, rydych chi'n gwybod ei fod naill ai'n oresgyniad estron, llosgfynydd sydyn, neu maen nhw'n achub hwyaid bach rhag ninjas.

7. Dim Cywilydd Yn Eu Gêm Gyhoeddus

Mae'n debyg y dylwn fod wedi sylweddoli fy mod yn loner ar ôl gofyn am y biliynfed amser, “Onid ydych chi'n teimlo'n rhyfedd yn bwyta'n gyhoeddus ar eich pen eich hun?'

Ni ofynnodd neb o fy ffrindiau erioed am hynny. Mae pobl mor gyflyredig i feddwl, os nad ydyn nhw mewn cysylltiad â grŵp ar ryw ffurf neu'i gilydd, maen nhw'n wyrol.

Mae gwyrwyr i fod i deimlo cywilydd er mwyn dod â nhw'n ôl i'r syth a'r cul.

Ie iawn.

Unwaith y byddwch chi'n gwybod eich bod chi'n loner, cywilydd nad ydych chi eisiau rhyngweithio cyson yn yr awyr agored yw ond llawr dant y llew ar wynt cryf iawn.

8. Fi, Fi fy Hun, A minnau Fel Sefydliad Elusennol

Mae Loners yn rhoddwyr. Pam? Oherwydd nad ydyn nhw i'w gweld yn y syniad o fasnacheiddio fel hunaniaeth. Nid oes ganddynt unrhyw broblem rhoi arian nac amser i ffwrdd a allai fod wedi mynd tuag at y ffôn clyfar diweddaraf neu doriad pŵer gyda chleientiaid.

Y foment y mae fy mhwrs yn fy diffinio, rwy'n datgan ar unwaith bod fy fflat yn ashram fel y gall y broses iacháu ddechrau.

9. Hunaniaeth Camgymeriad

Efallai mai mantais fwyaf bywyd fel loner yw bod pobl yn camgymryd bod ar eu pennau eu hunain am unigrwydd, ac fe fyddan nhw'n mynd ati gyda'r bwriad o helpu.

Dyma pryd mae'r loner, os ydyn nhw mor amyneddgar â minnau, yn gorfod eu hagor i'r gwahaniaethau rhwng bod ar eich pen eich hun a bod yn unig.

Mae yna bwyll i fod ar fy mhen fy hun mai anaml y mae'r unig yn ei brofi, a phob tro dwi'n cael rhywun i ddeall hynny, mae eu bywydau eu hunain yn ddieithriad yn agor ychydig yn fwy.

Rwy'n falch dros fy ffrindiau. Ddim yn loner yn eu plith, ond rywsut maen nhw'n gallu gweithio hud David Bowie gyda mi. Maen nhw'n gwybod pryd i fy nghael allan, a phryd i adael i mi aros i mewn.

Nid yw dod gyda'n gilydd byth yn teimlo fel gwaith, ac nid yw bod ar wahân yn gwneud i unrhyw un ohonom ddod heb ei ddadwneud. Mae fel bod pob un yn fy ngharu i fel unigolyn, ac rydw i'n caru pob un ohonyn nhw'n ôl yn union yr un ffordd.

sut i ddewis rhwng dau ddyn rydych chi'n eu caru

Sydd, am ryw reswm rhyfedd, yn ymddangos yn gwneud synnwyr perffaith.