Darllenwch yr 20 Dyfyniad hyn ar Unigrwydd I Rhwyddineb Yr Eiddoch

Mae unigrwydd yn rhywbeth rydyn ni i gyd yn ei brofi yn ein bywydau rhywfaint yn fwy nag eraill.

Ar y cyfan, mae teimlo'n unig yn cael ei ystyried yn brofiad negyddol. Mae yna lawer o boen mewn teimlo'n ddatgysylltiedig o'r byd o'ch cwmpas.

Er nad yw'n dymuno bychanu'r boen hon, bydd yr erthygl hon yn ceisio rhagori ar rai o rinweddau unigrwydd.

Mae llawer o feddyliau doeth wedi deall y pŵer a'r harddwch sydd i'w darganfod wrth fod yn hollol ar eich pen eich hun gyda chi'ch hun.

Dyma 20 dyfynbris am unigrwydd a allai ddod â chi'n agosach at wneud heddwch â'ch un chi.beth yw'r pwynt byw

Rhaid inni ddod mor unig, mor llwyr ar ein pennau ein hunain, nes ein bod yn tynnu'n ôl i'n hunan mwyaf mewnol. Mae'n ffordd o ddioddefaint chwerw. Ond yna goresgynir ein hyawdledd, nid ydym ar ein pennau ein hunain mwyach, oherwydd cawn mai ein hunan mewnol yw'r ysbryd, mai Duw ydyw, yr anwahanadwy. Ac yn sydyn rydyn ni'n cael ein hunain yng nghanol y byd, ac eto heb ei aflonyddu gan ei luosogrwydd, oherwydd ein henaid mwyaf mewnol rydyn ni'n adnabod ein hunain i fod yn un â phawb. - Hermann Hesse

Mae'r dyfyniad dwys hwn yn dweud wrthym y gall ein hunigrwydd, a'r dioddefaint a ddaw yn ei sgil, fod yn borth y byddwn yn dod drwyddo i ddeall y dyfnaf o'r holl wirioneddau: ein bod yn gysylltiedig â phawb a phopeth arall. Ein bod ni i gyd yn un.

Mae unigrwydd bob amser wedi bod yn brofiad canolog ac anochel pob dyn. - Thomas WolfeFel y nodwyd yn ein cyflwyniad, mae unigrwydd yn cyffwrdd pawb ar ryw adeg yn eu bywydau. Mae'n brofiad cyffredinol. Gall gwybod eich bod yn rhannu eich dioddefaint â phob person arall ddod â chysur a helpu i leddfu'r dioddefaint iawn hwnnw.

Oherwydd, unwaith yn unig, mae'n amhosibl credu y gallai rhywun fod wedi bod fel arall. Mae unigrwydd yn ddarganfyddiad llwyr. - Marilynne Robinson

I adnabod eich hun , yn wirioneddol ac yn ddwfn, rhaid i chi brofi unigrwydd. Dim ond wedyn, pan fyddwch yn rhydd o feddyliau, disgwyliadau a chredoau pobl eraill, y gallwch ganiatáu i'ch hun fod yn CHI yn llwyr ac yn llwyr.

Byddaf yn llenwi fy hun gyda'r anialwch a'r awyr. Byddaf yn garreg a sêr, yn ddigyfnewid ac yn gryf ac yn ddiogel. Mae'r anialwch yn gyflawn mae'n sbâr ac ar ei ben ei hun, ond yn berffaith yn ei unigedd. Fi fydd yr anialwch. - Kiersten White

Ar ôl i chi ddarganfod pwy ydych chi, byddwch chi'n deall eich bod chi, ar eich pen eich hun, yn gyflawn. Nid oes angen rhywfaint o fod allanol arnoch i lenwi darn coll, oherwydd nid oes gennych ddarn ar goll.

Dim ond cyhyd â'i fod ar ei ben ei hun y gall dyn fod yn ef ei hun ac os nad yw'n caru unigedd, ni fydd yn caru rhyddid oherwydd dim ond pan fydd ar ei ben ei hun y mae'n wirioneddol rydd. - Arthur Schopenhauer

Gallwch teimlo'n gaeth trwy unigrwydd, ond os gallwch ddod o hyd i gysur yn eich unigedd, byddwch yn teimlo'n rhydd. Gan eich bod ar eich pen eich hun, nid yw'r rhai o'ch cwmpas yn eich cyfyngu. Gallwch chi wneud a bod yn beth bynnag yr ydych chi'n ei hoffi. Llawenhewch yn y rhyddid hwn.

Byddwch yn loner. Mae hynny'n rhoi amser ichi ryfeddu, i chwilio am y gwir. Cael chwilfrydedd sanctaidd. Gwnewch eich bywyd yn werth ei fyw. - Albert Einstein

Peidiwch â thanamcangyfrif y buddion o fod yn loner . Mae gennych chi fwy o ryddid i eistedd a meddwl a rhyfeddu at y byd o'ch cwmpas. Gallwch ystyried bywyd, myfyrio ar ystyr, a darganfod gwirioneddau a fyddai fel arall wedi aros yn gudd.

Nid diffyg cwmni yw unigrwydd, diffyg pwrpas yw unigrwydd. - Guillermo Maldonado

Nid pobl yw'r ateb i unigrwydd. Gallwch chi deimlo'r un mor unig mewn torf neu mewn priodas ag yr ydych chi ar eich pen eich hun. Er mwyn goresgyn y boen o fod ar eich pen eich hun yn wirioneddol, rhaid i chi nodi'r hyn rydych chi am ei wneud â'ch bywyd eich pwrpas, eich uchelgais , eich nod.

Mae'n well bod yn unig na chaniatáu i bobl nad ydyn nhw'n mynd i unman eich cadw rhag eich tynged. - Joel Osteen

Gan barhau ar thema pwrpas, rhaid i chi sylweddoli bod bod ar eich pen eich hun a theimlo'n unig yn well na amgylchynu'ch hun gyda phobl sy'n mygu'ch twf.

Nid yw hynny'n golygu y bydd pawb yn eich dal yn ôl, ond peidiwch â gadael i'ch gweledigaeth gael ei gwtogi gan weledigaeth gyfyngedig eich cymdeithion teithiol.

Gweddïwch y gallai eich unigrwydd eich sbarduno i ddod o hyd i rywbeth i fyw amdano, yn ddigon mawr i farw drosto. - Dag Hammarskjold

Trydydd dyfynbris ar ddod o hyd i bwrpas trwy unigrwydd dim ond i yrru'r neges adref bod rhywbeth i'w ennill o'ch unigedd.

Efallai yr hoffech chi hefyd (mae'r dyfynbrisiau'n parhau isod):

Rwy'n unig, ond eto ni fydd pawb yn gwneud. Nid wyf yn gwybod pam, mae rhai pobl yn llenwi'r bylchau ac mae eraill yn pwysleisio fy unigrwydd. - Anaïs Nin

Mae'r dyfyniad hwn yn tynnu sylw at bwysigrwydd dewis pwy rydych chi'n eu caniatáu i'ch bywyd. Bydd rhai pobl yn lleddfu'ch teimladau o unigrwydd, tra bydd eraill yn eu gwaethygu. Mae'n ymwneud â'r hyn y mae rhywun yn dod â nhw i'ch bywyd.

Os ydych chi'n dysgu eistedd gydag unigrwydd mewn gwirionedd a'i gofleidio am yr anrheg ei fod yn ... gyfle i ddod i'ch adnabod CHI, i ddysgu pa mor gryf ydych chi mewn gwirionedd, i ddibynnu ar neb ond CHI am eich hapusrwydd ... byddwch chi'n sylweddoli bod a ychydig o unigrwydd sy'n mynd yn HIR wrth greu CHI cyfoethocach, dyfnach, mwy bywiog a lliwgar. - Mandy Hale

Dyma'r cyntaf o bedwar dyfynbris a fydd yn archwilio pwysigrwydd adnabod eich hun a hoffi pwy yw'r person hwnnw. Mae unigrwydd yn ddrych lle gwelwn ein hunain yn gliriach nag y gallwn erioed yng nghwmni eraill.

sut ydych chi'n dweud wrth rywun nad ydych chi'n eu hoffi

Wrth wraidd y mwyaf o unigrwydd mae hiraeth dwfn a phwerus i undeb â'r hunan coll. - Brendan Behan

Rydyn ni'n teimlo'n fwyaf unig pan nad ydyn ni'n adnabod ein hunain oherwydd, yn ein craidd mwyaf mewnol, ni yw'r person rydyn ni am deimlo fwyaf o gysylltiad ag ef. Os na allwn gysylltu â ni'n hunain, byddwn yn ei chael hi'n anodd cysylltu ag eraill.

Pan na allwn ddwyn i fod ar ein pennau ein hunain, mae'n golygu nad ydym yn gwerthfawrogi'r unig gydymaith y bydd gennym o'i enedigaeth hyd ein marwolaeth - ein hunain. - Eda J. LeShan

Daw unigrwydd o beidio â gwybod eich hunan-werth a derbyn eich bod yn ddigon. Ni yw'r person y byddwn yn treulio ein bywydau cyfan gydag ef caru eich hun a chariad eraill yn unig fydd yr eisin ar y gacen.

Ni allwch fod yn unig os ydych chi'n hoffi'r person rydych chi ar eich pen eich hun gyda nhw. - Wayne Dyer

Pan fyddwch chi'n mwynhau'ch cwmni eich hun, ni all unigrwydd dreiddio i'ch bywyd. Gallwch chi byddwch yn hapus ac yn fodlon heb yr angen am gwmnïaeth allanol.

Mae unigrwydd yn ychwanegu harddwch at fywyd. Mae'n rhoi llosg arbennig ar machlud haul ac yn gwneud i aer y nos arogli'n well. - Henry Rollins

Mae yna rywbeth am fod ar eich pen eich hun yn ystod rhai eiliadau sy'n eu gwneud yn fwy arbennig fyth. Ni ellir gwneud unigedd ar ben bryn, wrth edrych i lawr dros y tir islaw, yn fwy arbennig gyda'r cwmni.

Os ydych chi ar eich pen eich hun, rydych chi'n perthyn yn llwyr i chi'ch hun. Os yw hyd yn oed un cydymaith yn dod gyda chi, dim ond hanner i chi'ch hun neu hyd yn oed yn llai yn gymesur â difeddwl ei ymddygiad, ac os oes gennych chi fwy nag un cydymaith, byddwch chi'n cwympo'n ddyfnach i'r un cyflwr. - Leonardo da Vinci

Pan fyddwch ar eich pen eich hun, nid oes raid i chi roi unrhyw ran ohonoch drosodd i ran arall. Mewn cwmni da, rydych chi'n derbyn rhan gyfartal yn ôl, ond pan nad yw'r cwmni'n dda, fe'ch gadewir yn dlotach. Yn hyn o beth, mae manteision diriaethol i fod ar eich pen eich hun.

Mae yna bleser yn y coedwigoedd di-lwybr, mae yna rapture yn y lan unig, mae yna gymdeithas lle nad oes yr un yn ymwthio, gan y môr dwfn, a cherddoriaeth yn ei rhuo dwi ddim yn caru Dyn y lleiaf, ond Natur yn fwy. - Arglwydd Byron

Mae unigrwydd yn rhoi mwy o gyfle i chi gysylltu â natur. Nid yw'r rhai yr ydych chi gyda nhw yn tynnu eich sylw a gallwch chi amsugno'r cyfoeth o harddwch a rhyfeddod sy'n eich amgylchynu. Mae unigedd yn dod â chyfle i trigo yn y foment yn unig a ddarperir gan y byd naturiol.

Os yw un yn wahanol, mae rhywun yn sicr o fod yn unig. - Aldous Huxley

Yn dibynnu ar yr amgylchiadau sydd wedi arwain at eich unigrwydd, efallai eich bod chi'n unig oherwydd mae gennych bersonoliaeth unigryw nad yw pobl eraill yn deall yn syml. Peidiwch â digalonni yn hyn, ystyriwch ef fel rhywbeth positif. Yn sicr nid ydych chi'n glôn nac yn ddafad rydych chi'n amlwg yn fendigedig.

Po fwyaf pwerus a gwreiddiol yw meddwl, y mwyaf y bydd yn gogwyddo tuag at grefydd unigedd. - Aldous Huxley

Cadarnhad pellach bod y rhai sy'n cael eu bendithio â gwreiddiol yn cymryd bod yn ddynol neu'r rhai sy'n meddwl yn wahanol i eraill yn fwy tueddol o unigrwydd. Ar ôl i chi dderbyn hyn, efallai y gwelwch eich bod chi'n teimlo'n llai unig.

Dim ond mewn unigedd yr ydym yn ein cael ein hunain ac wrth ddod o hyd i'n hunain, yr ydym yn canfod ein hunain ein holl frodyr mewn unigedd. - Miguel de Unamuno

Yn olaf, dychwelwn at y syniad bod unigrwydd yn ganlyniad anochel o fod yn ddynol. Rydyn ni i gyd yn teimlo'n unig o bryd i'w gilydd a thrwy ddod o hyd i'n hunain rydyn ni'n dod i sylweddoli'r cysylltiad dwfn hwn sy'n bodoli rhwng pawb.

Gobeithio y bydd y dyfyniadau unigrwydd hyn wedi gwneud ichi feddwl yn wahanol am eich sefyllfa. Nid yw bod yn unig yn amddifad o fuddion ac ystyr. Mewn gwirionedd, gall ddysgu llawer i ni amdanom ein hunain ac am fywyd.

Pa un o'r dyfyniadau hyn sydd wedi eich cyffwrdd dyfnaf? Gadewch sylw isod i roi gwybod i ni.