12 Nodweddion Person Goddefol

Gall bod yn naturiol oddefol fod yn fendith ac yn felltith, yn dibynnu ar y sefyllfa rydych chi'n cael eich hun ynddi…

… A pha mor eithafol yw eich goddefgarwch!

Mae pa mor oddefol ydych chi yn cael ei bennu gan eich math o bersonoliaeth, beth ydych chi teimlo bod gennych hawl i , a sut rydych chi'n gweld y byd, y bobl o'ch cwmpas, a lle rydych chi'n ffitio i'r llun hwnnw.

Mewn rhai sefyllfaoedd, gall goddefgarwch fod yn fantais, gan ei fod yn golygu eich bod chi'n gallu ymdopi'n well â straen, heb gymryd rhan yn rhy emosiynol a chaniatáu iddo effeithio arnoch chi.

Mae goddefgarwch hefyd yn gysylltiedig â hoffter, goddefgarwch a thawelwch - nodweddion y gallai llawer o bobl eu gwneud gydag ychydig mwy ohonynt yn y byd gwallgof hwn o'n un ni.Fodd bynnag, pan ddaw goddefgarwch yn osodiad diofyn ichi, gall ddechrau cael effaith negyddol ar eich bywyd.

pam mae dynion yn tynnu i ffwrdd pan maen nhw'n eich hoffi chi

Mae yna adegau pan mae'n bwysig bod yn rhagweithiol ac yn bendant. Amserau pan fydd angen i chi gymryd yr awenau, gwneud i bethau ddigwydd yn eich bywyd, ac nid dim ond eistedd yn ôl a gadael iddyn nhw ddigwydd i chi.

Os ydych chi bob amser yn oddefol, rydych chi mewn perygl o fyw eich bywyd fel chi yw'r actor cefnogol, nid seren y ffilm.Yn fwy na hynny, dim ond oherwydd eich bod yn naturiol oddefol, nid yw'n golygu nad ydych chi'n teimlo dicter neu dristwch rydych chi ond yn eu hatal.

Nid ydynt yn diflannu'n hudol yn unig, ond byddant yn byrlymu o dan yr wyneb a gallant achosi drwgdeimlad neu ffrwydrad ymhellach i lawr y llinell.

Gall fod yn anodd ichi farnu'n wrthrychol a ydych, neu wedi dod yn berson goddefol. Er y gall fod yn amlwg yn amlwg i'r rhai o'ch cwmpas, os mai dyna'ch lleoliad awtomatig, gall fod yn anodd ichi godi arno.

Os credwch y gallech fod yn berson goddefol, dylai'r rhestr hon o nodweddion nodweddiadol eich helpu i benderfynu yn sicr.

1. Peidiwch byth â Chodi Tâl

Nid yw person goddefol byth yn mynd i fod yn arweinydd grŵp. Ar drip, nid chi yw'r un sy'n dal y map neu'n penderfynu ar y cynllun ar gyfer y diwrnod. Ni fyddwch ychwaith yn cynnig eich barn ynghylch a fyddai bwyty penodol yn fan da i stopio am frathiad cyflym ai peidio.

Pan ofynnir i chi beth sydd orau gennych chi, chi fydd yr un sy'n dweud nad oes ots gennych, neu y byddai'n well gennych i bawb arall benderfynu.

Nid ydych chi ddim ond yn esgus peidio â meindio naill ai does gennych chi ddim ffafriaeth mewn gwirionedd, neu nid ydych chi'n meddwl bod eich barn yn bwysig o gwbl.

I berson nad yw'n oddefol sy'n chwilio am farn neu fewnbwn, gall hyn beri llawer.

2. Nid ydych yn Gwerthfawrogi Eich Barn Eich Hun

Nid ydych yn credu bod eich barn ar rywbeth, ni waeth pa mor wybodus ydych chi ar y pwnc, yn rhywbeth a fyddai o ddiddordeb i unrhyw un arall neu'n werth ei leisio.

Pan fyddwch chi'n cynnig eich barn, rydych chi'n ei gymhwyso trwy ddechrau gyda “Rwy'n anghywir yn ôl pob tebyg ...,” neu eiriau i'r perwyl hwnnw. Mae hyn yn gwarantu bod pobl yn llawer llai tebygol o gytuno â chi neu gymryd eich barn o ddifrif nag y byddent fel arall.

3. Rydych chi'n Parot

Gan nad ydych chi'n hyderus yn eich barn eich hun, rydych chi'n dod o hyd i farn eich partner, teulu, neu ffrindiau gorau yn dod allan o'ch ceg, hyd yn oed os nad ydych chi'n cytuno'n llwyr â nhw.

4. Fe Wnewch Chi Unrhyw beth Am Fywyd Tawel

Efallai y bydd adegau pan fydd eich llais mewnol yn dweud wrthych y dylech siarad am rywbeth, ond ni allwch ddod â'ch hun i wneud trafferth.

Mae'n well gennych fywyd syml, hawdd a chymryd y llwybr o wrthwynebiad lleiaf, yn hytrach na mentro glynu'ch pen uwchben y parapet.

5. Rydych chi'n Gadael Pethau Hyd at Tynged

Rydych chi'n hoffi credu bod eich dyfodol eisoes wedi'i gynllunio ar eich cyfer chi, felly does dim pwynt brwydro yn erbyn, nac am rywbeth.

Nid ydych yn credu y gall eich gweithredoedd newid cwrs eich bywyd, felly dim ond eistedd yn ôl a gadael i bethau ddigwydd i chi.

Pan fethwch â rhywbeth, rydych yn derbyn nad oedd i fod i fod, yn hytrach dysgu ohono a rhoi ergyd arall iddo.

6. Rydych chi bob amser yn dweud Ydw

Mae gennych chi amser caled iawn dweud na i unrhyw beth y mae unrhyw un yn ei ofyn gennych chi, hyd yn oed os yw wir yn eich rhoi chi allan neu'n cael effaith negyddol arnoch chi.

Byddai'n well gennych cadwch eraill yn hapus na mentro eu anghyfleustra neu eu cythruddo, ac rydych chi'n graddio'ch anghenion yn llai pwysig na nhw.

7. Rydych chi'n Credu yn Lwc

Nid ydych yn credu bod gwaith caled ac ymrwymiad yn gyfrifol am lwyddiant. Rydych chi'n meddwl ei fod wedi gadael i fyny at lwc y gêm gyfartal.

Os aiff rhywbeth o'i le, byddwch yn ei sialcio hyd yn oed heb fod yn ddiwrnod lwcus i chi, yn hytrach nag edrych ar ble y gallech fod wedi mynd o'i le ac ystyried sut y gallech newid pethau i gael canlyniad gwahanol y tro nesaf.

8. Rydych yn Cymhwyso'ch Araith

Dydych chi ddim yn siarad yn uniongyrchol rydych chi'n curo o amgylch y llwyn. Rydych chi i gyd am yr “oh iawn, wel, mae'n debyg y gallai hynny fod yn wir, efallai.”

pam mae pobl yn bragio am arian

Rydych chi'n petruso wrth siarad, yn amharod i gyrraedd y pwynt neu wneud i unrhyw un feddwl eich bod chi'n hyderus yn eich barn chi.

Pan ddechreuwch eich brawddegau gydag ymadroddion fel “A fyddai ots gennych pe…?” neu “Os yw'n iawn gyda chi ...,” mae'n dangos eich bod chi gofyn am gymeradwyaeth eraill .

9. Rydych chi wedi'ch Llefaru'n Meddal

O ystyried nad oes gennych hyder yn yr hyn sydd gennych i'w ddweud, nid ydych yn gweiddi amdano. Rydych chi'n siarad yn dawel, ac yn aml yn tynnu tua diwedd brawddeg.

Mae hyn yn cyfleu i bawb o'ch cwmpas nad ydych yn ystyried bod yr hyn sydd gennych i'w ddweud yn ddigon pwysig iddynt wrando arno.

10. Rydych yn Osgoi Ymrwymo Os Gallwch Chi O bosib

Os oes opsiynau i chi benderfynu rhyngddynt a bod angen i chi ddewis lôn, byddwch yn petruso rhyngddynt cyhyd ag y bo modd, gan ddweud bod gan y ddau ohonynt eu pwyntiau plws a gobeithio y bydd rhywun arall yn gwneud y penderfyniad fel nad oes raid i chi wneud hynny .

11. Rydych chi'n Ymdrechu i Wneud Penderfyniadau Bywyd Mawr

Nid ydych wedi arfer gwneud penderfyniadau bach yn ddyddiol, felly mae gennych amser anodd iawn wrth benderfynu ar y pethau mawr. Rydych chi'n aros i bethau ddod atoch chi, yn hytrach na mynd allan a chwilio am gyfleoedd mewn bywyd.

Yn rhamantus, rydych chi'n syrthio i berthnasoedd yn hytrach na phenderfynu'n weithredol i fod ynddynt, ac rydych chi'n gadael i'ch partner bennu pa mor gyflym y mae pethau'n symud .

12. Rydych chi'n Aros Yn Eich Parth Cysur

Nid ydych chi'n mynd i geisio cyffro ac adrenalin profiadau newydd. Rydych chi'n eithaf hapus yn byw o fewn cyfyngiadau'ch parth cysur, hyd yn oed os ydych chi'n ymwybodol eich bod chi'n marweiddio yno.

Ydych chi'n Berson Goddefol?

Os ydych chi'n uniaethu ag un neu'r nodweddion hyn i gyd, nid oes angen mynd i banig. Mae bod yn oddefol yn beth cadarnhaol mewn sawl sefyllfa, cyn belled nad ydych chi'n gadael iddo ddominyddu'ch bywyd.

Bod yn ymwybodol o'ch goddefgarwch yw'r cam cyntaf tuag at wneud newidiadau i'ch ymddygiad a allai arwain at welliannau i'ch bywyd.

Efallai y bydd rheoleiddio eich natur oddefol yn caniatáu ichi fynd ar drywydd y pethau rydych chi wir eisiau eu cyflawni, cyflawni'ch nodau, a chael parch y rhai o'ch cwmpas yn wirioneddol.

Cofiwch bob amser eich bod yr un mor bwysig â phawb arall, nid yw eich barn yn llai dilys, ac mae'n ddyledus arnoch i'r byd i rannu'r anrhegion y cawsoch eich geni â nhw.

Peidiwch â bod ofn codi'ch llais nawr ac eto i sefyll dros yr hyn sy'n iawn yn eich barn chi.

Ddim yn siŵr sut i fod yn llai goddefol yn eich bywyd a chymryd gofal ohono yn lle? Siaradwch â hyfforddwr bywyd heddiw a all eich cerdded trwy'r broses. Cliciwch yma i gysylltu ag un.

Efallai yr hoffech chi hefyd: