Perthynas Yn Symud Yn Gyflym? 9 Ffordd i Arafu Pethau i Lawr

Pan fydd perthynas newydd yn dechrau blodeuo, gall fod yn anodd cadw'ch traed ar lawr gwlad.

Pan fyddwch chi'n cwrdd â rhywun ac mae'r hormonau'n dechrau tanio, gallwch chi gael eich sgubo i fyny yn rhamant y cyfan a symud yn rhy gyflym.

Yna, ar ryw adeg i lawr y llinell, rydych chi'n sylweddoli'n sydyn eich bod chi mewn ffordd dros eich pen.

Gall unrhyw nifer o bethau wneud ichi sylweddoli bod pethau'n mynd yn rhy gyflym i'ch hoffi…

Efallai eich bod newydd gymryd cam mawr, fel gan ei wneud yn unigryw neu'n swyddogol , cwrdd â'r rhieni neu symud i mewn gyda'n gilydd .Efallai bod eich partner wedi dechrau siarad am y dyfodol a'ch cynnwys chi yn y cynlluniau damcaniaethol hynny er mai dim ond ers ychydig wythnosau neu fisoedd rydych chi wedi bod yn gweld eich gilydd.

Os ydych chi wedi cael eich dal mewn corwynt i'r pwynt hwn, ond nawr yn teimlo fel bod pethau'n mynd allan o law, efallai eich bod chi'n pendroni sut y gallwch chi arafu pethau'n ysgafn heb wneud unrhyw ddifrod i'r berthynas.

Peidiwn â bwrw ymlaen â’n hunain, serch hynny.Cyn i ni fynd yn sownd mewn ffyrdd i roi'r breciau ar berthynas sy'n llithro allan o'ch rheolaeth, mae'n bwysig rhoi eich bys ar beth yw'r broblem mewn gwirionedd.

gwneud i amser fynd yn gyflymach yn y gwaith

Mae angen i chi ddarganfod a yw pethau'n wirioneddol yn symud yn rhy gyflym i chi ymdopi ag ef neu a ydych chi ddim ond yn teimlo'r cyffro naturiol a'r gloÿnnod byw sy'n rhan annatod o unrhyw berthynas newydd ac nad ydych chi'n gwybod sut i ddelio â nhw.

Wrth gwrs, mae pob person a phob perthynas yn wahanol, felly does dim un ffordd i bawb o farnu pethau, ond dim ond cwpl o arwyddion dweud yw'r rhain bod eich perthynas yn symud yn rhy gyflym i gael cysur.

1. Mae gennych chi deimlad doniol yn ddwfn i lawr.

Rydym i gyd yn gwybod y teimlad hwnnw. Pan fyddwch chi gyda'r person sydd, hyd at y foment honno, wedi bod yn rhoi eich byd ar dân, ac yn sydyn mae rhywbeth maen nhw'n ei ddweud neu ei wneud yn rhoi'r teimlad rhyfedd hwnnw i chi yn eich stumog na allwch chi wedyn ei ysgwyd.

I rai, mae hyn yn golygu, ar lefel ddwfn, eich bod chi'n gwybod nad yw'r person yn iawn i chi.

Gallai hynny fod yn wir, ond efallai eich bod chi'n teimlo fel bod pethau'n mynd allan o'ch rheolaeth.

Efallai na fydd y berthynas yn anghywir, efallai na fyddwch yn hollol barod amdani. Ac eto.

2. Rydych chi'n osgoi siarad am y pethau difrifol.

Os ydych chi'n gyffyrddus â chyflymder perthynas yn symud, dylech fod yn hapus i wneud hynny siaradwch am faterion ‘mawr’ a chyfrif i maes yn union ble rydych chi'n sefyll a ble rydych chi'n meddwl y gallai'r ddau ohonoch chi fod, yn ddamcaniaethol, yn mynd, gan wybod eich bod chi'ch dau ar yr un dudalen.

Os ydych chi'n llai cyfforddus, cymaint â'ch bod chi wrth eich bodd yn treulio amser gyda gwrthrych eich serchiadau, byddwch chi'n osgoi unrhyw sgyrsiau a allai fod yn ddifrifol. Bydd y geiriau ‘mae angen i ni siarad’ yn taro ofn yn eich calon.

3. Mae yna lawer nad ydych chi'n ei wybod am eich gilydd.

Mae'n gas gen i ei dorri i chi, ond nid yw cariad ar yr olwg gyntaf yn bodoli.

Os yw'n ymddangos bod pethau'n mynd yn eithaf difrifol, ond ni allwch honni eich bod yn adnabod y person rydych chi'n cymryd rhan ynddo, neu os nad ydych chi wedi eu hadnabod cyhyd, mae'n debyg eich bod chi'n iawn wrth feddwl bod angen i bethau fod tynnu i lawr rhic.

Mae angen rhoi amser a lle i berthynas i ddatblygu'n naturiol.

Mae angen i chi wneud hynny mewn gwirionedd dod i adnabod ein gilydd i allu darganfod a allech fod yn ornest a wnaed yn y nefoedd, heb roi unrhyw bwysau ar bethau. Dim ond gydag amser y gall hynny ddod.

Awgrymiadau ar gyfer Rhoi'r Breciau Ar Eich Perthynas Rhedeg

Os yw unrhyw un o'r modrwyau uchod yn wir amdanoch chi, yna ie, efallai fod eich perthynas yn mynd allan o law.

Peidiwch â chynhyrfu, serch hynny. Dim ond oherwydd bod pethau'n mynd yn rhy gyflym, nid yw hynny'n golygu nad yw'n iawn. Nid yw cariad yn datblygu dros nos.

Mae yna ddigon o ffyrdd y gallwch chi arafu pethau i gyflymder rydych chi'n teimlo'n fwy cyfforddus â nhw.

Mae rhai pobl yn poeni y bydd popeth yn cwympo ar wahân os ydyn nhw'n ceisio tynnu pethau i lawr gêr.

Ond os ydych chi i fod, ni fydd cymryd pethau ar gyflymder ychydig yn fwy hamddenol yn gwneud unrhyw niwed i'ch perthynas. Mewn gwirionedd, dylai ei wneud yn fyd cyfan o dda.

sut i gwneud amser yn ymddangos i fynd yn gyflymach

Os oes angen i chi arafu pethau, dyma ychydig o awgrymiadau a ddylai eich helpu i leihau'r cyflymder y mae eich trên perthynas yn teithio arno heb ei ddileu'n llwyr.

1. Gonestrwydd Yw'r Polisi Gorau

Pethau cyntaf yn gyntaf, mae angen i chi gael eich teimladau allan yn yr awyr agored.

Rydych chi wedi tyfu i fyny nawr, ac yn demtasiwn fel y gallai fod i lynu'ch pen yn y tywod ac osgoi pob sgwrs anodd, nid yw hynny'n bwysig.

Mae angen i chi fod yn glir gyda'r person arall ynglŷn â'r ffordd rydych chi wedi bod yn teimlo.

Os ydych chi am i bethau barhau, gwnewch yn siŵr eu tawelu o hynny, fel arall efallai y byddan nhw'n dechrau meddwl mai dyma'ch ffordd chi o gefnu'n araf o'r berthynas yn gyfan gwbl.

Dydych chi byth yn gwybod, efallai eu bod hyd yn oed yn teimlo yn union yr un ffordd â chi, efallai y byddan nhw'n anadlu ochenaid o ryddhad pan soniwch eich bod yn hoffi arafu pethau ychydig.

Er ei bod yn arferol i rywun fod ychydig yn amheus os dywedir wrthynt eich bod am arafu pethau (gan dybio nad ydyn nhw wedi bod yn teimlo'r un ffordd), os ydyn nhw wir yn poeni amdanoch chi ac eisiau gwneud i bethau weithio, dylen nhw wneud hynny byddwch yn hapus i barchu'ch penderfyniad ac addasu.

2. Cadwch Eich Hun yn Brysur

Mae perthnasoedd yn tueddu i sleifio i mewn a llenwi unrhyw amser rhydd sydd gennych.

Os nad oes gennych unrhyw gynlluniau penodol neu rywbeth penodol i'w wneud â'ch nosweithiau a'ch penwythnosau, nid oes gennych reswm pendant dros wneud hynny dywedwch na i dreulio amser gyda'ch partner.

Gall treulio amser gyda nhw ddod yn ddiofyn i chi.

Yr ateb yma yw dod o hyd i rywbeth sy'n llenwi'r bylchau hynny yn eich dyddiadur.

Sicrhewch ychydig o le o'ch perthynas a gwnewch rywbeth rhyfeddol i chi'ch hun.

Dilynwch hobi newydd rydych chi wedi bod eisiau rhoi cynnig arno erioed, ac anogwch eich partner i wneud yr un peth. Bydd eich bywyd yn gyfoethocach ar ei gyfer a'ch perthynas yn iachach.

3. Stopiwch Esgeuluso'ch Ffrindiau

Nid wyf yn credu y gall unrhyw un ddweud yn bendant nad ydyn nhw erioed wedi cael eu sgubo i fyny mewn perthynas a gadael i'w cyfeillgarwch lithro.

Gwnewch ymdrech ymwybodol i sicrhau bod eich ffrindiau yn gymaint o flaenoriaeth ag yr oeddent erioed.

Er ei bod yn wych i'ch cariad a'ch ffrindiau bondio, gwnewch yn siŵr eich bod hefyd yn treulio amser o ansawdd ar eich pen eich hun gyda nhw hefyd, fel yr oedd cyn i'ch diddordeb cariad ddod i'r llun.

4. Ewch i Ffwrdd am Benwythnos

P'un a ydych chi'n mynd i ffwrdd ar eich pen eich hun neu gyda ffrindiau, dianc yn rhywle am y penwythnos heb eich cariad.

Mae'n arbennig o bwysig dianc ar eich pen eich hun os ydych chi'n tueddu i gael eich ymuno wrth y glun. Bydd rhywfaint o le meddyliol a gwneud rhywbeth yn annibynnol ar eich gilydd yn helpu i'ch atgoffa'r ddau na ddylech fod yn gyfan gwbl cyd-ddibynnol .

5. Canolbwyntiwch Nawr, Nid Y Dyfodol

Ceisiwch osgoi siarad am bethau y gallai'r ddau ohonoch eu gwneud gyda'ch gilydd y mis nesaf neu'r flwyddyn nesaf. Am y tro, dim ond canolbwyntio ar y penwythnos nesaf yn lle.

6. Byddwch yn Eich Gwir Hunan

Yn aml, ar ddechrau perthynas, rydyn ni ar ein hymddygiad gorau pryd bynnag rydyn ni'n gweld y person sydd â chalon yn gwibio.

Rydyn ni'n tueddu i gynnal ychydig o weithred a dangos yr ochrau gorau yn ein hunain yn unig.

sut i ddweud sori am eich colled

Ceisiwch fod yn fwy dilys ac ymlaciol o'u cwmpas fel y gallwch ddarganfod a yw'ch gwir bobl yn canmol ei gilydd ai peidio.

Peidiwch â gadael i chi'ch hun gael eich dal mewn swigen afrealistig.

7. Trefnu Dyddiadau Dwbl

Os yw'r amser y mae'r ddau ohonoch yn ei dreulio gyda'ch gilydd un ar un yn mynd ychydig yn ddwys a'ch bod am gadw pethau'n ysgafn ac yn hwyl, ystyriwch fynd ar ddyddiadau dwbl gyda chwpl arall rydych chi'n dod ymlaen yn dda ag ef.

Trwy hynny, mae'n rhaid i chi dreulio amser gyda'ch gilydd a mwynhau cwmni'ch gilydd mewn amgylchedd llai dan bwysau.

8. Llywio'n glir o gwrdd â'r teulu

Waeth faint y gallech chi ei chwarae i lawr, does dim dianc rhag y ffaith bod cwrdd â'r rhieni yn gam mawr.

Os yw pethau'n mynd allan o law, ystyriwch aildrefnu'r cinio hwnnw yr oeddech wedi'i gynllunio.

Os yw'ch partner yn eich gwahodd fel eu plws un ar gyfer priodas, mynnwch sgwrs â nhw ynghylch a ydych chi'n siŵr bod y ddau ohonoch chi'n barod am bethau o'r fath.

pethau top i'w wneud pan diflasu

Peidiwch â gwneud iawn am esgusodion i ddod allan o rwymedigaethau teuluol, gan y bydd celwyddau bob amser yn dod yn ôl i'ch poeni.

Gwnewch yn glir nad ydych chi am roi'r math hwnnw o bwysau ar eich perthynas eto gan nad ydych chi eisiau difetha pethau rhyngoch chi.

9. Peidiwch â mynd yn wallgof ar y tecstio

Pan fyddwch chi mewn i rywun, gall fod yn hawdd treulio'r diwrnod cyfan wedi'i gludo i'ch ffôn yn aros i'w enw ymddangos ar eich sgrin.

Yn fuan iawn daw'n gaeth ac yn arferiad. Os ydych chi'n poeni am bethau'n mynd yn rhy gyflym, ystyriwch leihau ychydig ar amlder testunau.

Er fy mod fel arfer yn eiriolwr dros onestrwydd llwyr mewn perthnasoedd, dyma'r math o diriogaeth lle mae a celwydd bach gwyn Ni allaf brifo.

Yn hytrach na dweud yn uniongyrchol nad ydych chi eisiau siarad cymaint â nhw, ceisiwch grybwyll wrth eich diddordeb caru eich bod chi'n ceisio torri nôl ar anfon neges destun tra yn y gwaith oherwydd eich bod chi'n ceisio lleihau amser eich sgrin.

Neu dywedwch wrthyn nhw eich bod chi wedi gwneud rheol newydd na allwch chi fod yn tapio i ffwrdd ar eich ffôn tra'ch bod chi allan yn cymdeithasu mewn ymdrech i fod yn fwy presennol.

Mae peidio â chael cyswllt cyson a pheidio â bod yn gyfarwydd â'ch gilydd yn golygu y bydd gennych fwy i siarad amdano wrth weld eich gilydd ac mae'n rhoi lle i'r ddau ohonoch ganolbwyntio ar bethau heblaw eich gilydd.

Dal ddim yn siŵr beth i'w wneud am berthynas sy'n symud yn rhy gyflym? Sgwrsiwch ar-lein ag arbenigwr perthynas o Hero Perthynas a all eich helpu i ddarganfod pethau. Yn syml.

Efallai yr hoffech chi hefyd: