“Does gen i ddim Ffrindiau” - 10 Peth y Gallwch Chi eu Gwneud Os ydych chi'n Teimlo Dyma Chi

Os nad oes gennych unrhyw un gallwch chi ffonio gwir ffrind, bydd y unigrwydd gall fod yn anodd ei ddwyn, ond mae yna bethau y gallwch chi eu gwneud i unioni'r sefyllfa.

P'un a ydych chi'n teimlo fel nad oes gennych ffrindiau o gwbl, neu ddim ffrindiau yn yr ysgol, yn y coleg, neu yn y gwaith, ni ddylech adael i'ch hun gredu eich bod yn annheilwng.

Mae'n rhaid i chi archwilio'r rhesymau posibl pam nad ydych chi wedi bod yn gyfaill i unrhyw un eto, a cheisio mynd i'r afael â nhw.

Dyma 10 awgrym hynod effeithiol ar gyfer cael mwy o ffrindiau yn eich bywyd.

Sylwch: os ydych chi'n berson allblyg a chymdeithasol mewn gwirionedd, ond bod eich sefyllfa bersonol wedi newid ac rydych chi'n colli cael ffrindiau o'ch cwmpas - efallai eich bod chi wedi adleoli, wedi gadael gwaith i gael babi, wedi ymddeol yn ddiweddar, neu rywbeth arall - y cyngor yn mae'r erthygl hon yn dal i fod yn berthnasol i chi ac mae'n werth ei hystyried.1. Gwiriwch nad ydych chi'n blocio cyfeillgarwch newydd.

Os ydych chi'n darllen yr erthygl hon, mae'n debyg eich bod chi'n brin o ffrindiau ac yn aml yn teimlo'n unig. Felly gallai ymddangos yn rhyfedd gofyn a ydych chi mewn gwirionedd yn atal cyfeillgarwch newydd rhag ffurfio.

Efallai y byddwch chi'n gofyn yn gywir: “Nid oes gen i ffrindiau, felly pam yr uffern y byddwn i'n ei gael yn fy ffordd fy hun?'

Wel, yr ateb yw efallai na fyddwch chi hyd yn oed yn sylweddoli eich bod chi'n ei wneud.Mae'r meddwl yn fwystfil cymhleth ac mae llawer o'r pethau rydyn ni'n eu gwneud yn dod o le ymhell islaw ymwybyddiaeth. Rydyn ni'n eu gwneud yn awtomatig, heb feddwl, a heb ystyried sut y gallen nhw fod yn effeithio ar ein bywydau.

Mae'r ymddygiadau hyn, sydd wedi'u cuddio oddi wrthych, fel arfer yn ffurfio oherwydd rhai materion personol heb eu datrys.

Nid oes angen i chi fod wedi profi trawma neu gamdriniaeth emosiynol neu gorfforol fawr i ddal rhywfaint o friw dwfn yn eich meddwl anymwybodol.

Gall digwyddiadau ymddangosiadol ddibwys o'ch gorffennol effeithio ar eich meddylfryd presennol ac achosi i chi osod rhwystrau i gyfeillgarwch.

Efallai y cawsoch eich codi mewn amgylchedd a oedd yn annog annibyniaeth a hunan-gadwraeth sydd bellach yn golygu nad ydych yn teimlo y gallwch ddibynnu ar bobl eraill am unrhyw beth - gan gynnwys cyfeillgarwch neu hwyl.

Efallai eich bod wedi cael eich siomi gan bobl yn y gorffennol a'ch bod yn ceisio'n daer i atal yr un teimlad hwnnw o friw rhag digwydd eto. Rydych chi'n ofni brad a siom, felly rydych chi'n cadw pobl hyd braich er mwyn osgoi risgiau mor wirioneddol.

A ydych chi'n syml yn teimlo'n annheilwng o gyfeillgarwch eraill oherwydd eich bod wedi dioddef o fwlio ac aflonyddu yn ystod eich blynyddoedd cynnar?

Dim ond tair enghraifft yw'r rhain o sut y gallech fod yn gosod rhwystrau meddyliol i ffurfio cyfeillgarwch ystyrlon a pham efallai na fydd gennych ffrindiau mwyach.

Gall y credoau sydd gennych chi a'r meddyliau maen nhw'n eu creu ei gwneud hi'n anodd i bobl eraill wneud ffrindiau gyda chi. Gofynnwch i'ch hun a allai hyn fod yn wir yn eich bywyd.

2. Peidiwch â rhoi'r neges anghywir i bobl.

Mae pobl fel arfer yn eithaf agored i wneud ffrindiau newydd, ond mae'n rhaid iddyn nhw deimlo bod y person arall eisiau bod eu ffrind hefyd.

Maent yn asesu'r sefyllfa trwy ddarllen yr arwyddion cyn dewis a ddylid ceisio creu cysylltiad â'r person hwnnw ai peidio.

Felly, mae angen i chi ofyn i chi'ch hun a ydych chi'n rhoi'r signalau anghywir i'r rhai o'ch cwmpas a allai fod yn ffrindiau posib.

Efallai y byddwch chi'n dweud “does gen i ddim ffrindiau,” ond a ydych chi'n siomi gwahoddiadau i ddigwyddiadau cymdeithasol? Ydych chi wedi gwneud hynny yn y gorffennol? Os felly, mae'n rhaid i chi sylweddoli y bydd pobl yn stopio gofyn yn fuan a ydych chi'n parhau i'w gwrthod.

Byddant yn cymryd yn ganiataol nad oes gennych ddiddordeb neu fod gennych bethau gwell i'w gwneud.

Yna dyna iaith eich corff a'r dylanwad y gall ei gael ar bobl eraill.

Os ymddengys eich bod ar gau gyda breichiau wedi'u croesi ac yn mynd i lawr, nid yw'n llenwi pobl yn hyderus am ddod i siarad â chi.

Os ydych chi'n edrych fel nad ydych chi eisiau ymgysylltu, byddan nhw'n llywio'n glir er mwyn osgoi rhyngweithio cymdeithasol lletchwith neu gael eich gwrthod o bosib wedi'r cyfan, maen nhw'n fodau dynol hefyd.

Pan fydd rhywun yn siarad â chi, sut ydych chi'n ymateb? Mae pobl yn hoffi sgyrsiau sy'n llifo'n naturiol ac nad ydyn nhw'n teimlo eu bod nhw'n cael eu gorfodi.

Os byddwch chi'n rhoi atebion di-flewyn-ar-dafod ac esgeulustod i wneud unrhyw ymdrech i estyn y drafodaeth, bydd y distawrwydd yn fuan yn eu ffarwelio.

3. Dysgu sgiliau cymdeithasol a'u hymarfer yn aml.

Ar ôl i chi ddarganfod sut y gallech fod yn sefyll yn ffordd cyfeillgarwch newydd, mae'n rhaid i chi fynd i'r afael â'r materion rydych chi wedi'u datgelu.

Yn yr un modd ag unrhyw sgil, mae'n rhaid i chi gymryd camau i ddysgu hanfodion cymdeithasu ac yna ymarfer bob dydd i ddod yn well arno.

Gallwch chi ddechrau mor fach ag y dymunwch, hyd yn oed cyn lleied â dweud helo wrth wyneb cyfarwydd unwaith y dydd, ond po amlaf y ceisiwch, y cyflymaf y byddwch yn gweld canlyniadau.

Dylech ddewis gweithgareddau sy'n mynd i'r afael â'r meysydd penodol y gwnaethoch dynnu sylw atynt yng ngham un.

Felly os mai'ch annibyniaeth yw'r rheswm pam nad oes gennych ffrindiau, dylech geisio gofyn am help mor aml â phosibl i ddechrau gyda phethau bach ac adeiladu oddi yno.

Os byddwch fel arfer yn gwrthod y cynnig o ddiod gyflym ar ôl gwaith, beth am ofyn a allwch chi dagio y tro nesaf y bydd eich cydweithwyr yn mynd i'r bar.

Dim ond am un ddiod y mae'n rhaid i chi aros cyn gadael, ond byddwch chi'n dod i'w hadnabod gymaint yn well mewn sefyllfa gymdeithasol y byddwch chi byth yn yr amgylchedd gwaith.

Os na fydd sgyrsiau yn dod atoch yn hawdd, efallai cofiwch restr fer o giwiau y gallwch eu defnyddio os bydd y ddeialog yn sychu.

Eu gwneud yn bynciau generig fel yr hyn a wnaeth rhywun ar y penwythnos neu beth yw eu cynlluniau ar gyfer y gwyliau nesaf yn y calendr.

Gall pethau syml fel hyn estyn sgwrs ac adeiladu edafedd cyntaf bond rhyngoch chi ac un arall.

4. Nid yw'r niferoedd yn bwysig.

Pan nad oes gennych ffrindiau yn llythrennol, nid oes ots am y rhif y gallwch ei wneud.Mae ffrind sengl yn well na dim.

Felly peidiwch â phoeni am geisio ffurfio cysylltiad â llawer o wahanol bobl ar unwaith canolbwyntiwch eich ymdrechion ar nifer fach - un neu ddau yn unig efallai - ac yna gweithiwch eich ffordd i fyny oddi yno yn araf.

Os gwelwch na allwch gadw ffrindiau ar ôl eu gwneud, gofynnwch a ydych chi'n lledaenu'ch hun yn rhy denau o ran yr amser a'r sylw rydych chi'n ei roi i bobl.

Mae hyn yn arbennig o bwysig pan fyddwch chi'n gwneud ffrindiau gyda rhywun gyntaf. Cyswllt a chysylltiad rheolaidd yw'r hyn sy'n creu bondiau cryf.

5. Edrych y tu hwnt i rwystrau oedran, hil, dosbarth a rhyw.

Fel oedolyn heb unrhyw ffrindiau, gall fod yn hawdd meddwl eich bod yn fwyaf tebygol o wneud ffrindiau gyda'r rhai sydd o oedran tebyg, cefndir cymdeithasol, neu ryw, ond y gwir yw bod y pethau hyn o bwys llai nag yr ydych chi'n meddwl.

mae fy nghariad yn obsesiwn gyda'i ffôn

Yr hyn sy'n bwysig yw diddordebau a rennir, gwerthoedd a rennir, a phersonoliaethau cydnaws.

Felly peidiwch â chyfyngu'ch hun wrth geisio ffrindiau newydd, ewch y tu hwnt i'r rhwystrau sy'n cadw pobl ar wahân ac yn darganfod byd cyfan o ddarpar gymdeithion.

6. Gwnewch ffrindiau ar-lein, ond peidiwch â gadael iddyn nhw fod yn unig ffrindiau i chi.

Yn aml, mae meddwl arall am “nid oes gen i ffrindiau”, ac nid wyf yn gwybod ble i ddod o hyd iddynt.

Ond mae yna ddigon o gyfleoedd allan yna. Bydd y tri phwynt nesaf hyn yn rhoi'r ffyrdd mwyaf cyffredin i chi gwrdd a gwneud ffrindiau newydd.

Gyda miliynau o fforymau amrywiol, grwpiau Facebook, ystafelloedd sgwrsio, gwefannau, a lleoedd eraill ar gyfer ymgysylltu ar-lein, mae'n aml yn haws dod o hyd i bobl o'r un anian trwy'r cyfrwng digidol hwn.

Nid yw hyn yn beth drwg mewn unrhyw fodd, a gall eich helpu i ymarfer eich sgiliau cymdeithasol mewn amgylchedd diogel, ond peidiwch â dibynnu'n ormodol ar gyfeillgarwch o'r math hwn.

7. Trowch eich nwydau yn ffynonellau ffrindiau newydd.

Mae diddordebau a rennir yn aml yn flociau adeiladu da ar gyfer egin gwmnïaeth, felly beth am gymryd y gweithgareddau rydych chi'n mwynhau eu gwneud a'u troi'n ffordd i wneud ffrindiau newydd?

Defnyddiwch wasanaethau fel meetup.com i ddod o hyd i bobl / grwpiau o'r un anian yn eich ardal chi ac yna ymuno â nhw i fwynhau yn y pethau rydych chi i gyd yn eu cael yn hwyl.

Mae'r domen hon mor syml, hyd yn oed os nad oes gennych ffrindiau heddiw, bydd gennych fywyd cymdeithasol mewn dim o dro.

8. Adeiladu cylch cymdeithasol trwy groes-gyflwyno ffrindiau.

Ar ôl i chi wneud un neu ddau o ffrindiau, fe allech chi helpu i gryfhau'r bondiau sydd gyda chi trwy eu cyflwyno i'w gilydd.

Os ydyn nhw'n mwynhau'ch cwmni, mae siawns resymol y byddan nhw'n mwynhau ei gilydd hefyd. Mae hyn yn arbennig o wir os ydych chi i gyd yn rhannu diddordebau neu os oes gennych anianau tebyg.

Gwnewch hyn yn llwyddiannus a byddwch wedi creu cylch o ffrindiau sy'n fwy gwydn ac yn debygol o bara.

9. Anelwch at gyfeillgarwch sydd â chysylltiad dyfnach.

Mae yna wahanol fathau o gyfeillgarwch ac un ffordd allweddol y maent yn amrywio yw lefel yr agosatrwydd sy'n bresennol.

Mae'n llawer haws dod o hyd i ffrindiau arwynebol na'r rhai lle rydych chi'n teimlo'n gyffyrddus yn agor a rhannu eich meddyliau tywyllaf.

Os nad oes gennych ffrindiau ar hyn o bryd, gall fod yn demtasiwn dewis cysylltiad mwy ar lefel wyneb, un sydd â llai o risgiau ac sy'n haws / yn gyflymach i'w ffurfio.

Y cyfeillgarwch sydd bwysicaf, fodd bynnag, yw'r llond llaw hynny sy'n sefyll prawf amser ac yn gwella'ch bywyd mewn ffordd fawr.

Felly ceisiwch droi un neu ddau o'r ffrindiau rydych chi'n eu gwneud yn ffrindiau agos.

10. Peidiwch â mynd ar ôl ffrindiau.

Er nad oes gennych ffrindiau ac efallai eich bod chi'n teimlo'n unig, mae'n bwysig nad ydych chi'n ceisio'n rhy galed i wneud rhywun yn ffrind i chi os nad oes cysylltiad go iawn yno.

Nid yw mynd ar drywydd pobl a cheisio gorfodi cyfeillgarwch arnynt byth yn mynd i weithio.

Felly er y dylech chi bob amser roi cryn dipyn o amser i bobl weld a oes potensial i'r cysylltiad dyfnach rydyn ni newydd siarad amdano, gwybod pryd i alw ei fod yn rhoi'r gorau iddi.

Mae ychydig yn debyg i ddyddio os nad yw'n teimlo bod perthynas ddifrifol (cyfeillgarwch yn yr achos hwn) ar y cardiau ar ôl ychydig, does dim rhaid i chi deimlo'n euog wrth wahanu ffyrdd.

Ar hyn o bryd, wrth i chi ddarllen hwn, fe all ymddangos i chi fel nad oes gennych chi ffrindiau go iawn ac nad oes unrhyw un yn eich hoffi chi. Cofiwch nad oes rhaid iddo fod fel hyn.

Mae gennych chi'r pŵer ynoch chi i greu cyfeillgarwch newydd a chreu rhwydwaith cymdeithasol o bobl rydych chi'n eu caru.

Mae'n cymryd amser a phenderfyniad i adeiladu'r bondiau hynny o gwmnïaeth, ond ar ôl i chi gael, mae'r gwobrau'n wych.

Diffyg ffrindiau yn dod â chi i lawr? Am siarad â rhywun amdano? Siaradwch â chynghorydd heddiw a all eich helpu i deimlo'n well a gwneud cysylltiadau newydd. Cliciwch yma i gysylltu ag un.

Efallai yr hoffech chi hefyd: