Beth Yw Locws Rheolaeth? Ac A yw Mewnol Neu Allanol yn Well?

Faint o reolaeth sydd gennych chi dros eich bywyd, a faint mae'n cael ei reoli gan bwerau eraill?

Mae'n gwestiwn diddorol heb unrhyw ateb pendant. Er bod damcaniaethau'n bodoli ynghylch ein hunanbenderfyniad a'n hewyllys rhydd (neu ddiffyg hynny), nid yw'r ddadl yn agos at setlo.

Yr hyn sy'n bwysicach yng nghyd-destun yr erthygl hon yw sut rydych chi'n gweld eich gallu i reoli canlyniadau eich bywyd. Mae'n ymddangos bod y farn unigol hon yn effeithio ar sut rydyn ni'n meddwl ac yn ymddwyn yn fwy nag y gallen ni ei ddychmygu.

Y term y mae seicolegwyr yn ei ddefnyddio i ddisgrifio'r farn hon yw eich un chi locws rheolaeth . Ystyr y term ‘locws’ yw safle neu le, ac o ran rheolaeth, gellir ei ddisgrifio fel un mewnol neu allanol.

Mae locws rheolaeth fewnol yn golygu eich bod chi'n gosod y pŵer - a baich cyfrifoldeb - yn gadarn yn eich dwylo eich hun. Mae locws rheolaeth allanol i'r gwrthwyneb, gyda phwer a chyfrifoldeb yn perthyn i heddluoedd allanol.Dyma gwpl o enghreifftiau i'ch helpu chi i ddeall:

Enghraifft 1:Mae Brian yn ennill dyrchafiad yn y gwaith.

Os oes gan Brian locws rheolaeth fewnol, mae'n debygol o briodoli'r canlyniad hwn i'w etheg gwaith caled, ei berfformiad serol, a'i bersonoliaeth atyniadol.Os oes gan Brian locws rheolaeth allanol, mae'n debygol o briodoli'r canlyniad hwn i lwc, amseriad da, a diffyg ymgeiswyr amgen.

Enghraifft 2:Mae Susan yn methu ei phrawf gyrru.

Os oes gan Susan locws rheolaeth fewnol, mae'n debygol o briodoli'r canlyniad hwn i'w diffyg cymhwysedd, ei nerfau, a'i dewis o slot amser ar gyfer y prawf.

Os oes gan Susan locws rheolaeth allanol, mae'n debygol o briodoli'r canlyniad hwn i'r tywydd gwael, gyrwyr diofal eraill ar y ffordd bryd hynny, a'r arholwr yn cael diwrnod gwael.

Felly Pa Sy'n Well?

Nid oes un ateb i'r cwestiwn hwn. Yn gyntaf, mae'n bwysig nodi nad yw eich locws rheolaeth chwaith mewnol neu allanol mae'n cwympo ar hyd sbectrwm rhwng y ddau.

Efallai y byddwch yn pwyso'n drymach tuag at safle mewnol, ond nid yw hyn yn eich atal rhag credu bod rhai pethau y tu hwnt i'ch rheolaeth. Yn yr un modd, efallai y byddwch chi'n eistedd ymhellach tuag at ben allanol y raddfa, ond gallwch chi ddeall o hyd sut mae rhai pethau yn gyfrifoldeb arnoch chi.

Yn fwy na hynny, mae gan y ddau eu manteision a'u hanfanteision ...

Rhywun ag mewnol gall locws rheolaeth gael ei yrru a'i ysgogi'n fwy i weithio'n galed a sicrhau llwyddiant oherwydd eu bod yn credu bod ganddynt y pŵer i effeithio ar newid cadarnhaol yn eu bywydau.

Maent yn fwy tebygol o fod yn rhagweithiol ym mhob rhan o fywyd, gan gynnwys mewn perthnasoedd, lle gallent, er enghraifft, fod yr un i wneud yr ystum gyntaf o gymodi lle mae anghytundeb wedi digwydd.

Ar y llaw arall, gall y rhai hefyd fod yn gyflym i feio'u hunain pan nad yw pethau'n mynd i gynllun. Gallant fod yn rhy hunanfeirniadol a churo eu hunain dros eu methiannau. Yn fwy na hynny, os nad yw cyfleoedd i symud ymlaen neu gyflawni yn cyflwyno'u hunain, gallant gael eu siomi a chredu eu bod yn gwastraffu eu potensial.

Rhywun ag allanol gallai locws rheolaeth ymdopi'n well â methiant (yn y tymor uniongyrchol o leiaf) oherwydd gallant drosglwyddo'r cyfrifoldeb i ffactorau eraill a herio beirniadaeth o'u perfformiad eu hunain. A phan fydd rhywbeth drwg yn digwydd, efallai y byddan nhw'n gyflymach i'w dderbyn a symud ymlaen oherwydd nad ydyn nhw'n credu y gallen nhw fod wedi dylanwadu ar y canlyniad: digwyddodd i nhw, ddim oherwydd ohonyn nhw.

faint yw gwerth tony bennett

Wrth weithio mewn tîm, gallant fod yn fwy tebygol o gyflawni canmoliaeth am swydd sydd wedi'i chyflawni'n dda gan eu bod yn gwerthfawrogi dylanwad chwaraewyr allanol yn fwy nag y maent yn ei wneud eu hunain.

Ar y llaw arall, eu tueddiad i beio ffactorau y tu allan gall hefyd effeithio'n negyddol ar eu perthnasoedd (gweithio, rhamantus, neu fel arall) oherwydd byddant yn rhoi baich y cyfrifoldeb ar unrhyw un arall ond eu hunain. Bydd materion, yn eu meddwl, yn cael eu hachosi gan y arall person, ac nid ydynt mor debygol o ymestyn cangen olewydd oherwydd eu bod yn teimlo mai nhw oedd y rhai a gafodd gam.

Mae'r rhai sy'n pwyso'n fwy tuag at y pen allanol hefyd yn debygol o roi'r gorau iddi ar dasg yn gyflymach ac yn teimlo'n llai abl i wella o sefyllfaoedd digroeso sy'n eu cwympo. Maent yn teimlo'n fwy tynghedu i dynged na gallu gwella eu hamgylchiadau.

Nid oes unrhyw ffordd gywir nac anghywir i fod, ond mae'r ymchwil yn y maes hwn hyd yn hyn yn awgrymu bod y rhai sydd â locws rheolaeth fwy mewnol yn llai tueddol o iselder, yn ymdopi'n well â straen, ac yn fwy bodlon yn eu swyddi.

Dod o Hyd i'ch Cydbwysedd

I ryw raddau, mae eich locws rheolaeth yn rhywbeth y gallwch ei addasu yn dibynnu ar y sefyllfa. Mae'n cymryd ymdrech ymwybodol i deyrnasu yn eich ymateb greddfol, ond os ydych chi'n gallu meddwl yn rhesymol am eich amgylchiadau, gallwch eu gweld yn gliriach a chanfod pa ddylanwad, os o gwbl, sydd gennych chi cael wedi neu gallai fod wedi.

Nodi a derbyn achosion digwyddiadau yw'r nod cyntaf wrth gydbwyso'ch locws rheolaeth. Yn lle gwrando ar eich meddyliau cychwynnol, oedi am eiliad a myfyrio ar y gwir realiti. A yw'ch greddf yn adlewyrchu'r gyfres wirioneddol o ddigwyddiadau? Neu a ydych chi'n troelli pethau i gyd-fynd â'r naratif rydych chi'n ei ddweud wrth eich hun yn nodweddiadol?

Gall y broses hon deimlo'n annaturiol. Rydych chi'n cwestiynu'ch hun - a'ch perfedd - trwy herio'r casgliadau rydych chi wedi'u cyrraedd. Mae'n rhaid i chi gael gwared ar hidlydd y canfyddiad a bwrw'ch llygad dros y gwir lun o'ch blaen. Mae'n cymryd ymarfer a dyfalbarhad i allu gwneud hyn yn llwyddiannus.

Un peth a all helpu yw dangos tosturi i chi'ch hun. Mae hyn yn arbennig o bwysig i'r rheini sydd yn naturiol â locws rheolaeth fewnol y rhai sy'n beio'u hunain am unrhyw beth a phopeth sy'n mynd o'i le.

Yn rhyfedd, nid yw pobl o'r fath bob amser mor gyflym i gymell eraill am fethiannau tybiedig. Nid yw'r ffordd y maent yn trin eu hunain yn arwydd o'r ffordd y maent yn trin eraill, a gallant fod mor garedig, gofalgar a thosturiol ag unrhyw un arall.

Y gamp i bobl o'r fath, felly, yw dychmygu eu bod yn siarad â nhw eu hunain fel person ar wahân ac i weithredu a siarad yn unol â hynny. Yn lle bod yn or-feirniadol a gosod meddyliau dinistriol cymryd drosodd, byddwch yn sensitif i'ch anghenion a'ch dealltwriaeth o unrhyw beth y byddech fel arall wedi'i ystyried yn fai neu'n ddiffyg.

Nid yw hynny'n golygu na allwch ddysgu o sefyllfaoedd lle'r oedd y rheolaeth yn eich dwylo chi i raddau helaeth. Weithiau, chi fydd yn gyfrifol am y methiant, ond yn lle gweld hyn yn negyddol, dywedwch wrth eich hun, “Ydw, rydw i'n ffaeledig, ond byddaf yn dysgu o hyn ac yn tyfu'n gryfach ar ei gyfer.”

Mewn sefyllfaoedd lle mae locws rheolaeth allanol yn achosi meddyliau ac ymddygiad trechol, un peth y gallwch chi geisio yw edrychwch am y peth lleiaf y gallwch CHI ei wneud i newid eich amgylchiadau.

Unwaith eto, mae'n rhaid i hon fod yn broses ymwybodol sy'n herio'ch meddylfryd dysgedig. Mae'n rhaid i chi dawelu'r meddyliau eich bod chi'n deithiwr diymadferth, ac atgoffa'ch hun faint o reolaeth sydd gennych chi dros eich bywyd eich hun. Rydych chi'n gwneud hyn erbyn adeiladu momentwm, gan ddechrau gyda rhywbeth mor fach fel ei fod bron yn ddibwys.

Efallai eich bod chi'n gwneud y gwely, yn dyfrio'r planhigion, darllen cadarnhad cadarnhaol , gwnewch baned o goffi i'ch pennaeth, neu gliriwch eich blwch derbyn o negeseuon e-bost heb eu darllen. Nid oes ots pa mor ddibwys y mae'n ymddangos, mae'n bwysig eich bod chi'n gwneud rhywbeth. Yna gwnewch beth arall, yna peth arall, a daliwch ati i wneud y pethau bach hyn nes i chi ddarganfod eich bod chi wedi gwneud cryn dipyn mewn gwirionedd. Mae hyn yn eich atgoffa eich bod chi wneud bod â rheolaeth dros rannau o'ch bywyd, os dewiswch ei ymarfer.

Un tacteg allweddol i gydbwyso locws rheolaeth allanol sy'n ymylu ar afiach yw byddwch yn egnïol, nid goddefol . Gwnewch gymaint o bethau ag y gallwch sy'n golygu eich bod chi'n gwneud dewis i chi'ch hun - hyd yn oed os ydych chi'n dechrau bach ac yn gweithio'ch ffordd i fyny at bethau sydd â mwy o ganlyniad.

sut i grio pan na allwch chi

Ystyriaeth bwysig arall i'w gwneud yw'r stori rydych chi'n ei dweud wrth eich hun pan fydd pethau da yn digwydd yn eich bywyd. Wrth gadw'ch syllu yn sefydlog ar realiti, dylech chi wneud hynny canmolwch eich hun am y dylanwad a gawsoch ar unrhyw ganlyniadau cadarnhaol. Oes, mae'n ddigon posib y bydd elfen o lwc yn gysylltiedig, ond ychydig o bethau sydd i gyd yn ganlyniad i ffortiwn da neu ddrwg.

I'r gwrthwyneb, pan fydd canlyniad yn llai na dymunol, byddwch yn onest am y rôl y gwnaethoch ei chwarae. Heb grwydro i mewn i gêm o fai, byddwch yn berchen ar achosion lle y gallech fod ar fai, yn hytrach na chymryd bod y cyfrifoldeb yn rhywle arall.

Gall fod yn drallodus derbyn eich amherffeithrwydd - yn enwedig i bobl eraill - ond gall gwneud hynny gryfhau perthnasoedd a gwella'ch amgylchiadau mewn gwirionedd. Cael eich grymuso trwy gymryd perchnogaeth o'ch gweithredoedd.

Efallai yr hoffech chi hefyd (mae'r erthygl yn parhau isod):

Y Ffactor Sefydlogrwydd Rheolaeth

Agwedd allweddol arall ar eich locws rheolaeth yw p'un a ydych chi'n ystyried bod rhywbeth yn barhaol (neu'n para'n hir) neu'n gyfnewidiol. Neu, i fod yn fwy cywir: sefydlog neu ansefydlog.

Er enghraifft, efallai y byddwch chi'n ystyried bod uchder eich oedolyn llawn yn sefydlog. Ar y llaw arall, mae mesuriad eich canol yn rhywbeth a all newid ac felly mae'n cael ei ystyried yn ansefydlog.

Mae faint o ymdrech rydych chi'n ei roi i mewn i rywbeth yn ansefydlog. Mae anhawster rhai tasgau yn sefydlog (mae marathon Efrog Newydd yr un 26 milltir bob blwyddyn, er y gall y tywydd ei gwneud yn llai sefydlog).

Gellid ystyried bod eich hawliau fel dinesydd eich gwlad naill ai'n sefydlog neu'n ansefydlog yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw.

Mae'r tywydd yn ansefydlog, ond mae newid y tymhorau, yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw, yn broses gymharol sefydlog (er bod newid yn yr hinsawdd yn cael effaith ar hyn).

Gall pa mor sefydlog yw rhywbeth ddylanwadu ar p'un a ydych chi'n credu ei fod y tu mewn neu'r tu allan i'ch locws rheolaeth. Er bod rhai pethau'n wirioneddol sefydlog / ansefydlog, gall hefyd fod yn wir mai eich canfyddiad o rywbeth yw'r hyn sy'n wirioneddol bwysig. Efallai y byddwch chi'n penderfynu bod rhyw ffactor neu'i gilydd yn sefydlog ac felly nid yw'n rhywbeth y mae gennych chi unrhyw reolaeth drosto. Efallai y bydd rhywun arall yn gweld yr un sefyllfa yn wahanol ac yn credu y gallant newid pethau.

Er enghraifft, efallai y byddwch yn gweld dal annwyd yn y gaeaf yn anochel. Mae'n digwydd bob blwyddyn ac mae'n ganlyniad sefydlog oherwydd eich bod yn agored iddo ar drafnidiaeth gyhoeddus ac mae eich system imiwnedd yn sefydlog. Efallai y bydd rhywun arall yn gweld ei system imiwnedd yn ansefydlog, ac felly'n rhywbeth y gallant ddylanwadu arno trwy ymarfer corff a bwyta'n iach. Efallai y byddant hefyd yn gweld eu cymudo i'r gwaith fel rhywbeth y gallant ei newid trwy feicio, gyrru, neu gerdded fel dulliau amgen o deithio.

Fel y gwelwch, mae'r cysyniad o sefydlogrwydd yn cyd-fynd yn agos iawn â…

Rheolaeth

Mae rhai pethau y tu hwnt i'n rheolaeth. Mae'r haul yn codi ac yn machlud, mae'r economi'n ffynnu ac yn penddelwau, mae diwydiannau'n gwanwyn ac yn diflannu, rydyn ni'n heneiddio. Fel unigolyn, nid oes gennym fawr ddim dylanwad dros y pethau hyn.

Nid yw eich taldra mewn gwirionedd yn rhywbeth y gallwch ei reoli, ond mae eich canol. Nid yw hyd marathon yn eich dwylo chi, ond pa mor anodd rydych chi'n hyfforddi ar ei gyfer. Efallai na fydd eich hawliau fel dinesydd yn rhywbeth y gallwch chi ddylanwadu'n uniongyrchol arno, ond mae eich agwedd tuag atynt.

Ac o ran y tywydd a'r tymhorau ... gadewch i ni ddweud bod gennych chi anhwylder affeithiol tymhorol (SAD) ac yn cael trafferth gyda'r gaeaf lle rydych chi'n byw. Ni allwch reoli dechrau'r gaeaf na byrhau'r dyddiau. Ond gallwch chi reoli ble rydych chi'n byw. Efallai y byddwch yn dewis ymfudo i wlad fwy cyhydeddol lle mae'r cynhesrwydd yn parhau trwy gydol y flwyddyn. Neu fe allech chi dreulio hanner y flwyddyn yn hemisffer y gogledd a hanner yn y de (datrysiad eithafol, efallai, ond nid yn amhosibl).

Efallai y byddwch chi'n ystyried bod heneiddio yn agwedd naturiol ar fywyd y dylid ei dderbyn - nad oes modd ei reoli. Ar y llaw arall, efallai y byddwch chi'n penderfynu bod heneiddio yn rhywbeth y mae gennych chi rywfaint o ddweud amdano o ran diet, ymarfer corff, neu hyd yn oed lawdriniaeth gosmetig - y gellir ei reoli (i raddau).

Felly nid yw gallu rheoli, fel sefydlogrwydd, yr un peth i bob person. Gallai eich barn fod yn wahanol i'r rhai sydd gan eich ffrindiau, cydweithwyr neu aelodau o'ch teulu.

Pam ddylwn i ofalu?

Yr ateb cyflym: mae p'un a yw eich locws rheolaeth yn fwy mewnol neu allanol yn gwneud gwahaniaeth diriaethol i'r ffordd rydych chi'n agosáu at fywyd a'r canlyniadau rydych chi'n dod ar eu traws.

Yr ateb hir: trwy ddeall pryd a ble i symud tuag at naill ai locws rheolaeth fewnol neu allanol, gallwch ennill buddion y ddau. Gallwch chi fod yn llawn cymhelliant a phenderfyniad yn hytrach na threchu. Gallwch chi cymryd cyfrifoldeb am y pethau hynny y gallwch chi ddylanwadu arnyn nhw a derbyn y rhai na allwch eu gwneud. Gallwch chi ddangos caredigrwydd eich hun pan fyddwch chi'n methu, wrth ddysgu gwersi i geisio osgoi gwneud yr un camgymeriadau ddwywaith.

Y cysyniadau canolog i'w cofio yw cydbwysedd a realaeth. Mae'n rhaid i chi fod yn feddyliol hyblyg er mwyn cymryd yr agwedd gywir at bob sefyllfa rydych chi'n dod ar ei thraws. Ac mae'n rhaid i chi fynd y tu allan i'ch pen ac wynebu realiti'r sefyllfaoedd hyn hefyd.

Mae positifrwydd cyffredinol locws rheolaeth fewnol yn wych, ond os nad oes ganddo sylfaen mewn gwirionedd, rydych chi'n peryglu'r meddyliau hunanfeirniadol hynny sy'n cyd-fynd ag unrhyw fethiannau. Gall fod yn iach yn feddyliol derbyn bod rhai pethau y tu hwnt i'ch rheolaeth, ond gall fod yr un mor afiach credu nad oes gennych unrhyw ddylanwad o gwbl dros eich bywyd.

Cyn dychwelyd i safbwyntiau mewnol neu allanol, mae angen i chi ofyn i chi'ch hun beth yw realiti'r sefyllfa. Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod eich greddf bob amser yn gywir mae rhai pethau y tu hwnt i'ch rheolaeth, ond nid yw llawer o bethau. Meddyliwch amdano, aseswch eich opsiynau, a phenderfynwch a oes unrhyw beth y gallwch ei wneud i ddylanwadu ar y canlyniad. Yna naill ai gwnewch hynny, neu derbyn beth fydd.