5 Tricks i Sylw a Delio ag Ymddygiad Goddefol-Ymosodol

Mae yna lawer o wahanol fathau o bobl anodd allan yn y byd, a mathau goddefol-ymosodol yw rhai o'r rhai mwyaf heriol i ddelio â nhw.

Mae ymddygiad goddefol-ymosodol yn aml yn cael ei gyplysu â drwgdeimlad a ystyfnigrwydd ynghyd ag awydd sydd wedi'i wreiddio'n ddwfn i fod yn iawn trwy'r amser.

Bydd y math hwn o berson yn ymladd i'r eithaf i brofi ei hun yn iawn, hyd yn oed pan fyddant yn gwybod eu bod yn anghywir, ond mae'r ffordd y maent yn ymladd yn anuniongyrchol ac yn ddryslyd. Efallai ei fod yn ganmoliaeth wedi'i hail-lunio, yn syllu drwg, neu'r driniaeth ddistaw ofnadwy.

Sut i Gydnabod Ymddygiad Goddefol-Ymosodol

Mae pobl oddefol-ymosodol yn mynegi eu teimladau negyddol mewn modd anuniongyrchol, felly efallai na fyddwch yn eu hadnabod ar unwaith. Fodd bynnag, nid yw'n cymryd llawer o amser i chi, oherwydd mae mathau personoliaeth goddefol-ymosodol yn eithaf gelyniaethus mewn ffordd unigryw. Mewn gwirionedd, ar lawer ystyr maent yn debyg i blentyn ifanc nad yw'n cael ei ffordd. Dyma sut i adnabod un.

1. Maent yn Cuddio Beirniadaeth Gyda Chanmoliaeth

Pan fyddwch chi'n rhyngweithio gyntaf â pherson goddefol-ymosodol, efallai y byddan nhw'n dod ar draws mor ddymunol a chyfeillgar. Efallai y byddant hyd yn oed yn eich canmol, ac ar y cyfan maent yn braf siarad â nhw. Dim ond ar ôl iddynt adael y sylweddolwch mai pigiad cudd oedd y ganmoliaeth mewn gwirionedd. Efallai y byddwch hyd yn oed yn clywed gan ffrind cydfuddiannol bod y person wedi bod yn gwneud hwyl amdanoch chi neu lledaenu sibrydion y tu ôl i'ch cefn .2. Maen nhw'n Cyfrinachol Chi

Mae pobl oddefol-ymosodol yn ceisio eich camarwain fel y gallant eich difrodi. Efallai y byddant yn dweud wrthych “yn sicr, fe wnaf hynny,” pan nad oes ganddynt unrhyw fwriad o wneud hynny. Efallai eu bod yn hwyr yn bwrpasol dim ond i wneud i chi fethu rhywbeth neu edrych yn wael.

3. Maen nhw'n Rhoi Y Driniaeth Tawel

Mae pobl oddefol-ymosodol wrth eu bodd yn rhoi'r driniaeth dawel. Gyda'r mwyafrif o bobl, mae distawrwydd fel arfer yn arwydd o gytundeb, ond nid yn achos ymddygiad ymosodol goddefol. Efallai y byddwch chi'n gofyn “beth sy'n bod?' ond dim ond pan fydd y ddau ohonoch yn gwybod bod rhywbeth o'i le yn sicr y cewch ateb o “ddim byd”. Byddai'n well gan berson goddefol-ymosodol eich cosbi â distawrwydd na dweud wrthych beth sy'n eu cynhyrfu mewn gwirionedd.

4. Maen nhw bob amser yn meddwl bod y byd yn eu herbyn

Bob tro nad yw rhywbeth yn mynd eu ffordd, bydd pobl oddefol-ymosodol yn cwyno bod rhywun yn ymosod arnyn nhw. Mae popeth yn annheg ac yn anghyfiawnder. Mae'r byd allan i'w cael. Mae pawb yn gweithio yn eu herbyn.5. Maent yn aml yn goeglyd

Mae coegni yn aml yn hoff arf person goddefol-ymosodol. Maen nhw'n esgus eu bod nhw'n cellwair pan mae'n amlwg nad ydyn nhw. Maen nhw'n tynnu coes eraill neu'n eu rhoi i lawr ac yna'n ceisio meddalu'r ergyd gyda “dim ond twyllo.” Mae coegni yn ffordd anuniongyrchol o ddweud yn union beth maen nhw'n ei olygu mewn gwirionedd heb orfod cymryd perchnogaeth.

Efallai yr hoffech chi hefyd (mae'r erthygl yn parhau isod):

Sut i Ddelio â Phobl Goddefol-Ymosodol

Gall ymddygiad ymosodol goddefol fod yn heriol delio ag ef. Efallai y bydd pobl yn gweithredu fel hyn oherwydd eu bod nhw teimlo'n ansicr neu os nad oes gennych hunan-barch uchel. Fel arall, gallant fod yn rhwystredig yn unig a ddim yn gwybod sut i ddelio â'u hemosiynau mewn modd cynhyrchiol. Naill ffordd neu'r llall, ni ellir goddef ymddygiad ymosodol goddefol. Dyma sut i ddelio â'r ymddygiad pan welwch chi ef.

1. Nodi'r Ymddygiad fel Elyniaethus

Mae ymddygiad goddefol-ymosodol yn elyniaeth. Efallai na fydd yn uniongyrchol, ond mae'n dal i fod yn ymddygiad ymosodol a gelyniaethus. Peidiwch â gorchuddio siwgr ymddygiad goddefol-ymosodol rhywun oherwydd nad yw'n mynd ati i daflu dyrnu. Os ydych chi'n drugarog ac yn ildio, rydych chi'n dysgu'r person hwnnw'n gyflym sy'n iawn i'ch trin ag ymddygiad ymosodol goddefol. Yn yr un modd na fyddech yn goddef ymosodiad llafar llwyr, peidiwch â goddef un anuniongyrchol.

pryd mae tymor 2 o'r holl Americanwyr yn dod allan

2. Gosod Terfynau a Dilyn Trwy

Pan fyddwch chi'n delio â phobl ymosodol goddefol, mae'n rhaid i chi osod terfynau gyda nhw (yn debyg i sut y byddech chi'n gosod terfynau gyda phlentyn ifanc). Gwnewch hi'n gwbl glir na fyddwch chi'n goddef y math plentynnaidd hwn o ymddygiad ymosodol. Yna, dilynwch. Er enghraifft, gadewch i'r person wybod y tro nesaf y bydd yn hwyr, rydych chi'n mynd i adael hebddyn nhw. Ac yna ei wneud. Does dim rhaid i chi wneud hynny byddwch yn anghwrtais neu'n ddirmygus. Dim ond bod yn gadarn.

3. Rhowch Gyfle i'r Person Goddefol-Ymosodol i Ddatrys y Broblem

Lawer gwaith, bydd person goddefol-ymosodol yn gweithredu fel y maent yn ei wneud oherwydd nid ydynt yn credu eu bod yn cael eu clywed . Pan allwch chi, ceisiwch eu mewnbwn. Gofynnwch iddyn nhw sut fydden nhw'n delio â'r broblem. Efallai y byddant yn eich synnu ac yn cynnig datrysiad gwych. Os ydyn nhw'n dod o fewn patrwm arall o ymddygiad ymosodol neu negyddiaeth goddefol, peidiwch â chytuno nac anghytuno. Yn lle hynny, dywedwch rywbeth fel “Byddaf yn cadw hynny mewn cof,” ac yna symud ymlaen. Dros amser, gall y dull hwn helpu i droi'r ymddygiad gwael o gwmpas.

4. Sylweddoli Na Fyddwch Chi'n Gallu Newid Nhw

Dim ond os ydyn nhw am newid y gallwch chi helpu person goddefol-ymosodol i newid. Fel arall, rydych chi'n ddi-rym i ddylanwadu ar eu hymddygiad. Peidiwch â gwario gormod o'ch egni yn ceisio achub perthynas os nad oes ganddyn nhw awydd i newid. Dim ond rheolaeth arnoch chi'ch hun a'ch ymateb i'w hymddygiad.

5. Cadwch Eich Cŵl

Mae pobl oddefol-ymosodol ar ôl ymateb, felly peidiwch â rhoi hynny. Peidiwch â gadael i'ch hun gael eich sugno i mewn, hyd yn oed os yw'n mynd yn bersonol (y mae'n ei wneud yn aml). Peidiwch â chymryd yr abwyd oherwydd bydd hynny ond yn eu gwneud yn hapus. Cadwch eich pellter pan allwch chi, a'i chwarae'n cŵl pan na allwch chi. Ei chwerthin gyda hiwmor neu peidiwch ag ymateb o gwbl. Beth bynnag a wnewch, peidiwch â gadael i'r sefyllfa waethygu. Symud ymlaen.

Gall fod yn eithaf heriol peidio â chymryd ymddygiad unigolyn goddefol-ymosodol wrth galon. Mae'r ymosodiadau yn aml yn bersonol ac yn niweidiol. Er na allwch chi newid y person, bydd dysgu ychydig o driciau syml yn helpu i'ch grymuso i fod yn gyfathrebwr gwell pan fydd y sefyllfaoedd hyn yn ymddangos, yn lle prynu i mewn i'r ddrama. Os oes rhaid i chi ddelio â pherson goddefol-ymosodol, cymerwch gamau ar unwaith i fynd i'r afael â'r broblem a'i chywiro.