Pam na ddylech BYTH Ceisio Therapi Cyplau Gyda Narcissist

Os ydych chi wedi bod mewn perthynas ramantus (neu briodas) â narcissist, yna does dim dwywaith eich bod chi'n gyfarwydd iawn â'r difrod enfawr y gallant ei achosi. Maent yn arbennig o ffyrnig wrth baru empathi, wrth iddynt ddatblygu afiach iawn codependency , ond gall hyd yn oed perthynas ar gyfartaledd â narc arwain at lwyth cyfan o faterion hunan-barch, iselder ysbryd, pryder , ac yn waeth.

Mae rhai pobl - sef y rhai sydd wedi argyhoeddi eu hunain eu bod yn caru eu partner narcissist ac eisiau ceisio gwneud i bethau weithio gyda nhw - yn meddwl y bydd mynychu cwnsela cwnsela gyda'i gilydd yn gwella'r sefyllfa.

erica mena priod bow wow

Maen nhw'n credu, os ydyn nhw'n gallu argyhoeddi'r narc yn eu bywyd i geisio therapi gyda nhw, yna maen nhw'n hudolus yn dod yn bartner perffaith mae ganddyn nhw gymaint o botensial i ddod.

Uffern na.

Na, nid yw'n mynd i ddigwydd, a gallwch deimlo'n waeth o lawer ar ôl sesiwn therapi neu bump nag y gwnaethoch cyn i chi roi cynnig arni hyd yn oed. Dyma pam.Mae'n Gêm I Nhw

Rhag ofn nad ydych wedi sylwi eto, mae narcissists yn fwystfilod swynol a meistri trin . Os ydyn nhw wedi cytuno i fynd i therapi gyda chi, mae hynny oherwydd ei fod yn eu difyrru i wneud hynny.

Maen nhw'n tynnu sylw gyda chi fel teganau cath gyda llygoden, gan ganiatáu iddi redeg yn rhydd cyn sboncio arni, yna ailadrodd hynny am ychydig: mae'n rhoi gobaith i'r llygoden (chi) fod pethau'n mynd i wella cyn gwasgu'r gobeithion hynny eto. Gyda'u crafangau.

Cofiwch sut wnaethon nhw eich swyno ar ddechrau eich perthynas? Pa mor galed wnaethoch chi syrthio am eu hymddygiad? Wel, mae therapyddion yn bobl hefyd, ac ni allant weld trwy beiriannau narcissist bob amser.Bydd popeth rydych chi'n ei fagu yn cael ei droi yn eich erbyn wrth i'r narc yn eich bywyd geisio dangos i'r therapydd hwn pa mor erchyll ydych chi. Waeth beth rydych chi'n ei ddweud neu sut rydych chi'n ceisio'n daer i ddilysu'ch profiadau a'ch teimladau, bydd y narc yn ei droi o gwmpas fel mai nhw yw'r dioddefwr, ac mae angen i chi gael meddyginiaeth i roi'r gorau i weithredu mor “wallgof,” neu byddwch chi'n ei roi i fyny yn ceisio mynd yn ôl i'ch bywyd, gan gynnal y status quo.

Y naill ffordd neu'r llall, maen nhw'n ennill.

Goleuadau nwy Gyda The Therapist’s Help

Un peth cyffredin sy'n digwydd pan fydd narc yn cael ei lusgo i therapi cyplau yw (fel yr awgrymwyd uchod) eu bod yn y pen draw yn cael y therapydd ar eu hochr, ac maen nhw'n ymuno yn eich erbyn.

Byddwch yn ceisio'n daer i wneud i'r therapydd ddeall eich persbectif ac egluro sut le yw'ch partner gartref, a dywedodd y bydd eich partner yn edrych yn drist ac yn brifo, ac yn tywallt eu calon am ba mor greulon ac annheg ydych chi iddyn nhw, a sut rydych chi'n gwneud. i fyny straeon i'w brifo, a cheisiwch gael sylw neu drueni am eich rhithdybiau.

Dychmygwch sut y bydd y senario yn edrych i'ch therapydd: yno rydych chi, wedi'ch disheveled ac yn manig ac o bosibl yn agos at hysterics, gan weddïo y gallai rhywun wrando arnoch chi o'r diwedd a'ch credu am yr holl gamdriniaeth rydych chi wedi bod yn destun iddo, a'ch partner narc yn unig yn edrych yn drist ac yn ddigalon.

Mae'n bosib iawn y bydd gennych PTSD ac efallai y byddwch yn colli'ch sh * t yn ystod y sesiynau oherwydd eich bod yn llythrennol ar ddiwedd eich rhaff, ond yn hytrach na gwneud ichi ymddangos yn fwy diffuant ac angen help, bydd yr ymddygiad enbyd hwnnw'n eich paentio fel yr ansefydlog. cyflawnwr yn y bartneriaeth afiach hon.

Bydd y therapydd yn eich ceryddu am EICH ymddygiad gwael, a bydd yn gofyn ichi pam eich bod mor afresymol tuag at berson sydd yn amlwg â’ch budd gorau yn y bôn, ac sy’n brifo o’ch cyhuddiadau annheg.

Yn waeth na pheidio â chael eich credu gan berson rydych chi wedi bod yn agored iddo yn cael ei waradwyddo ganddyn nhw, yn enwedig pan mai chi yw'r un sydd wedi bod yn dioddef yn nwylo camdriniwr ystrywgar. Gall hyn achosi mwy o ddifrod tymor hir, tra bod eich cymar narc yn gwenu oherwydd eich bod mor wan a phathetig fel na allwch chi hyd yn oed wneud therapi yn iawn.

bash ar y traeth 2000

Gall bod yn hollol onest fod yn beryglus

Os yw'ch partner narcissist wedi bod yn ymosodol iawn ar lafar, yn emosiynol, a / neu'n gorfforol i chi gartref, mae'n fwy na thebyg eich bod wedi cadw'n eithaf tawel amdano rhag ofn.

Efallai y bydd bod mewn therapi gyda'ch partner yn gwneud ichi deimlo fel bod gennych le diogel i agor am gamdriniaeth o'r fath oherwydd bod gennych rywun yno a fydd yn eich credu ac yn eich amddiffyn ... ond oni bai eich bod chi a'ch partner yn byw ar wahân, rydych chi'n mynd i gorfod mynd yn ôl adref gyda nhw ar ôl y sesiwn gwnsela, ac efallai y bydd uffern i'w thalu.

Cadwch mewn cof bod narcissists yn dirmygu cael eu paentio fel “drwg” mae eu bodolaeth gyfan yn troi o gwmpas cael eu gwerthfawrogi a’u hedmygu, felly os dewch yn lân am eu hymddygiadau erchyll ac ochrau’r therapydd gyda chi yn lle hwy, byddwch yn ddi-os yn dwyn baich eu hysbrydol cynddaredd cyn gynted ag y bydd eich drws ffrynt yn cau y tu ôl i chi.

derbyn pobl am bwy ydyn nhw

Gall eu cynddaredd gynyddu mwy nag y byddech chi'n ei ddychmygu, ac yn lle taflu sarhad ar eich ffordd yn unig, efallai y byddwch chi ar ddiwedd derbyn trais corfforol (neu fygythiadau ohono). Gall hyd yn oed partneriaid narc nad ydyn nhw wedi bod yn ymosodol yn y gorffennol gael eu sbarduno i fod yn fwy ymosodol a threisgar os ydyn nhw'n teimlo eich bod chi wedi goresgyn y marc ac wedi meiddio gwneud i eraill gredu pethau ofnadwy amdanyn nhw.

Mwy o ddarllen narcissist hanfodol (mae'r erthygl yn parhau isod):

Ni fydd unrhyw beth yn newid

Un dechneg y bydd narcissist yn ei defnyddio os yw'n fodlon cael therapi yw esgus bod yn gefnogol a chymryd cyngor y therapydd. Efallai y byddant yn dangos edifeirwch “go iawn”, yn llunio rhai straeon am eu plentyndod bach i ennyn cydymdeimlad gennych chi a'r therapydd, ac yn ymddangos fel pe baent wedi ymrwymo'n wirioneddol i wella pethau rhyngoch chi.

Unwaith eto, mae hyn yn cael yr effaith o'ch tawelu i ymdeimlad ffug o ddiogelwch. Efallai y byddan nhw'n camu i fyny ac yn newid er gwell (am ychydig), gan roi'r argraff eich bod chi wir eisiau newid i fod yn bartner rydych chi'n haeddu bod yn berson gwell i chi ac iddyn nhw eu hunain ...

… A chyn gynted ag y byddwch chi'n siomi'ch gwarchodwr ac yn dechrau ymddiried ynddyn nhw eto, hyd yn oed ychydig bach, bydd y ffasâd hwnnw'n gollwng a byddan nhw'n mynd yn ôl i'w ffyrdd eu hunain.

Pam hynny? Oherwydd na allant newid pwy ydyn nhw mwy nag y gallwch chi.

Ni allwch drawsnewid yn hudol yn bartner perffaith tebyg i chameleon a fydd yn symud ac yn symudliw i ddod yn gymar delfrydol bob tro y bydd eu mympwyon yn newid, ac ni allant ddod yn bartner dibynadwy, dibynadwy sydd mewn gwirionedd yn eich caru chi.

Gyda narcissist, rydych chi'n bodoli er eu budd, yn ôl eu hwylustod, a byddant yn ceisio eich trin i bob cyfeiriad er mwyn cael yr hyn maen nhw ei eisiau. Mae hyn yn cynnwys chwarae'r gêm therapi os yw'n eich gwneud chi'n fwy ysbeidiol yn y tymor hir.

Cymerwch Ofal amdanoch Eich Hun, Yn Gyntaf Ac yn Bennaf

Mae therapi yn amhrisiadwy. Mae'n wir, mewn gwirionedd. Nid oes yr un ohonom yn ddi-fater, ac os ydych chi wedi goroesi partneriaeth hirdymor sydd wedi eich difrodi a'ch digalonni, yna byddai o fudd i chi ddod o hyd i therapydd solet da y gallwch ymddiried ynddo.

Dros amser, gallant eich helpu i ailadeiladu eich hunan-barch a'ch cronfeydd cryfder personol, a gweithio tuag at fywyd yr ydych yn ei haeddu.

Yr allwedd yma yw i chi geisio'r therapi hwn ar ei ben ei hun .

Mae angen i chi wneud eich hun yn flaenoriaeth, a chanolbwyntio ar eich iechyd a'ch hapusrwydd eich hun. Mae'r mwyafrif ohonom wedi cael ein rhaglennu i ystyried hynny fel hunanol, ond mewn gwirionedd mae'n fater o hunan-gadwraeth a hunanofal. Dewch o hyd i therapydd sydd â phrofiad gyda phobl sydd â PTSD cam-drin narcissistic , ac ymrwymo i ganiatáu iddynt eich helpu i ddatrys eich bywyd.

Pan ddaw i berthynas ramantus â narcissist, dim ond un cam y gallwch ei gymryd a fydd yn gwarantu eich lles yn y dyfodol: rhedeg i ffwrdd, a thaflu grenadau dros eich ysgwyddau fel na allant eich dilyn.

sut i fod yn serchog gyda'ch cariad