6 Cam i Wneud Penderfyniad sy'n Newid Bywyd

Angen gwneud penderfyniad sy'n newid bywyd? Yn teimlo'n bryderus ac yn ofnus amdano? Yn teimlo'n ansicr pa ddewis sydd orau i chi?

Newyddion da! Mae'r rheini i gyd yn bethau hollol normal i'w teimlo pan fyddwch chi ar fin gwneud penderfyniad sy'n newid bywyd.

Mae byw mewn cyfranogiad gweithredol bywyd yn gofyn ichi benderfynu sut i ddilyn eich bywyd a ble i gyfeirio'ch egni. Gall hynny deimlo'n llethol os nad oes gennych broses dda ar gyfer gwneud y penderfyniadau mawr hynny.

Rydyn ni'n mynd i amlinellu proses syml a fydd yn eich helpu i ddod o hyd i'ch llwybr cywir.

1. Eglurwch y penderfyniad.

I wneud y penderfyniad cywir, mae angen i chi nodi ac egluro pa benderfyniad rydych chi'n ei wneud mewn gwirionedd.Rhannwch hi yn un frawddeg sy'n cynrychioli'r newid rydych chi am ei wneud. Bydd hyn yn helpu i chwalu'r emosiynau dryslyd sy'n aml yn amgylchynu'r sefyllfaoedd hyn.

sut i ddelio â ffrind sy'n gwybod popeth

Byddwch yn benodol ac yn uniongyrchol ynglŷn â'r penderfyniad rydych chi am ei wneud. Dyma ychydig o enghreifftiau i roi syniad i chi.

- Ddylwn i symud i ddinas newydd?- Ddylwn i fynd yn ôl i'r coleg?

- Ddylwn i adael fy mhartner?

Cydiwch ddalen o bapur i chi'ch hun ac ysgrifennwch eich datganiad penderfyniad ar draws y brig. Bydd y datganiad hwn yn helpu i wasanaethu fel angor.

2. Creu rhestr o fanteision ac anfanteision y penderfyniad.

Mae rhestr manteision ac anfanteision yn ffordd wych o helpu i leihau dryswch ynghylch gwneud eich penderfyniad sy'n newid bywyd.

Ar eich dalen o bapur, ysgrifennwch golofn o fanteision ac anfanteision ochr yn ochr i lawr y papur. Rhowch bopeth y gallwch chi feddwl amdano a allai fod yn berthnasol.

Canolbwyntiwch yn ôl ar eich datganiad penderfyniad ar frig y ddalen os byddwch chi'n cael eich hun yn ymgolli mewn emosiynau neu'n teimlo bod eich ffocws yn symud o gwmpas gormod. Dyma'ch angor yn ôl i'r prosesau meddwl os byddwch chi'n drifftio.

Os ydych chi'n cael anhawster wrth gynnig manteision ac anfanteision, ystyriwch wahanol gwestiynau a allai helpu i dorri'r meddyliau hynny'n rhydd.

Defnyddiwch eiriau heblaw “pro” a “con” oherwydd nid dyna'r geiriau rydyn ni'n eu defnyddio mewn bywyd bob dydd i gyrraedd y math hwn o wybodaeth.

Yn lle hynny, ystyriwch gwestiynau fel:

- Beth yw manteision gwneud y newid hwn?

- Sut y byddaf yn teimlo os gwnaf y newid hwn?

- Sut y byddaf yn teimlo os byddaf don’t gwneud y newid hwn?

- Sut gall y penderfyniad hwn niweidio fi neu fy mywyd?

- A fyddaf byth yn cael y math hwn o gyfle eto?

3. Ystyriwch a sgoriwch bob pro a con.

Rydyn ni'n mynd i roi troelli bach ar yr hen ddull o lunio rhestr manteision ac anfanteision. Rydyn ni'n mynd i raddio pob pro a con ar raddfa o sero i bump.

Dylai sero gynrychioli eitem nad ydych chi'n teimlo'n gryf amdani neu nad ydych chi'n meddwl a fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr. Mewn cyferbyniad, dylai pump gynrychioli eitem rydych chi'n teimlo'n gryfaf amdani neu'n teimlo y bydd yn gwneud gwahaniaeth enfawr. Dylai rhifau un, dau, tri a phedwar gynrychioli dwyster gwahanol rhwng y ddau.

Adiwch gyfanswm eich colofnau manteision ac anfanteision, a bydd gennych offeryn i bwyso a mesur y penderfyniad yn well.

Bydd graddio pob un o'r eitemau hyn yn helpu i roi gwell syniad i chi o ba mor bwysig yw pob cofnod, yn hytrach na bod yn rhestr haniaethol yn unig.

Er enghraifft, efallai bod gan eich rhestr lawer o anfanteision, ond sero a rhai ydyn nhw ar y cyfan, ond mae eich rhestr o fanteision yn fyrrach gyda llawer o bedwar a phump. Efallai y bydd pwysau gwirioneddol y rhestr fanteision yn drymach na'r anfanteision, gan eich pwyso mwy tuag at wneud y penderfyniad hwnnw er bod y rhestr anfanteision yn hirach.

4. Gwnewch heddwch â'ch penderfyniad.

Mae'n werth cymryd peth amser i ystyried y potensial canlyniadau o'ch dewis.

Ond, dyma’r broblem. Yn aml, efallai y byddwn yn meddwl y bydd rhywbeth yn troi allan un ffordd, ond nid yw'r canlyniad yn ddim byd tebyg i'r hyn yr oeddem ei eisiau neu ei ddisgwyl. Efallai bod gennych chi ddyluniadau mawreddog ar gyfer eich bywyd, a dydyn nhw ddim yn gweithio allan am ba bynnag reswm.

Mae'r gwrthwyneb yn wir hefyd. Efallai y byddwch chi'n dioddef rhwystr, neu fe allai cynllun chwythu i fyny sy'n eich arwain i gyfeiriad hollol newydd nad oeddech chi'n gwybod eich bod chi ei eisiau nes i chi ei gael. Weithiau fe allai arwain at sylweddoli nad yr hyn yr oeddech chi eisiau oedd yr hyn yr oeddech chi ei eisiau mewn gwirionedd.

Yn lle canolbwyntio ar y canlyniad posib, canolbwyntiwch ar a allwch chi fod yn iawn gyda'r penderfyniad.

Mae gan bawb edifeirwch am bethau y dymunent y byddent wedi'u gwneud yn wahanol. Rydych chi eisiau bod mor sicr ag y gallwch mai eich penderfyniad chi yw'r hyn sydd orau yn eich bywyd yn eich barn chi, yn seiliedig ar y wybodaeth sydd gennych wrth law.

Ac os nad ydych chi'n teimlo bod gennych chi ddigon o wybodaeth ddefnyddiol i wneud y penderfyniad hwnnw, chwiliwch amdani.

5. Peidiwch â symud oni bai bod eich calon ynddo.

Beth mae hynny'n ei olygu?

Mae'n golygu bod hwn yn benderfyniad rydych chi'n ei wneud i chi'ch hun, sy'n atseinio gyda chi. Mae'n benderfyniad sy'n cyd-fynd â rhywbeth sy'n angenrheidiol i chi a'ch bywyd.

Oes, mae yna adegau pan fydd angen i ni wneud penderfyniadau sydd o fudd i bobl eraill drosom ein hunain. Mae hynny'n rhan fawr o fod â chyfrifoldeb.

Ond o ran gwneud penderfyniadau sy'n newid bywyd, rydych chi am fod yn hollol siŵr y gallwch chi fod yn iawn gyda'r penderfyniad rydych chi wedi'i wneud. Os na wnewch hynny, gall chwythu i fyny yn gyflym yn eich wyneb a dinistrio perthnasoedd â phobl eraill.

Gadewch imi roi enghraifft ichi, fel y gallwch ddeall yn well.

Mae Sophia a Jack wedi bod gyda'i gilydd ers tua phum mlynedd. Mae Sophia wedi bod yn gwneud cais i golegau ac yn cael ei derbyn i ysgol ei breuddwydion gydag ysgoloriaeth, ond mae hi allan o'r wladwriaeth. Nid yw Jack eisiau symud. Mae am i Sophia fynd i ysgol ger lle maen nhw'n byw neu'n aros gartref gydag ef. Nawr mae Sophia yn wynebu dewis. Ydy hi'n mynd i ysgol ei breuddwydion allan o'r wladwriaeth ac yn torri i fyny gyda Jack? Neu ydy hi'n hepgor y freuddwyd honno, aros gyda Jack, a mynd i ysgol leol?

Yn y senario hwnnw, rhaid i Sophia wneud yr hyn sy'n unol â'i dymuniad ei hun. Tybiwch nad yw hi'n mynd, a dyna beth sydd yn ei chalon. Yn yr achos hwnnw, bydd yn digio Jack yn y pen draw, a fydd yn gwenwyno ac yn erydu'r berthynas, gan ei chwalu o bosibl yn nes ymlaen. Yna does ganddi hi ddim y berthynas na'r profiad, i gyd am ddim.

Ond efallai bod aros yn iawn iddi. Efallai iddi hefyd gael ei derbyn i raglen yn lleol lle gall ddilyn ei haddysg, aros gyda'i phartner a'i theulu a'i ffrindiau sydd ganddi yn yr ardal.

Nid oes ateb cywir nac anghywir oherwydd mae'n dibynnu ar yr hyn sydd yng nghalon Sophia. Pa benderfyniad sydd orau i Sophia a'i dyfodol?

dwi'n cwympo mewn cariad yn rhy hawdd dwi'n cwympo mewn cariad yn rhy gyflym

A pha benderfyniad sydd orau i chi? Mae hynny'n fwyaf unol â'r hyn rydych chi ei eisiau allan o fywyd?

Peidiwch â gwneud symudiadau hanner calon gyda phenderfyniadau sy'n newid bywyd. Sicrhewch fod eich calon ynddo, hyd yn oed os ydych chi'n teimlo'n ofnus neu'n ansicr yn y ffordd honno, nid ydych yn difaru am y penderfyniad hwnnw ddeng mlynedd ar hugain i lawr y ffordd.

6. Gwnewch y dewis i weithredu - yna gwnewch hynny!

Ydych chi erioed wedi clywed am “barlys dadansoddi?” Mae'n ymadrodd sydd wedi arfer galw sylw at ymddygiad defnyddio ymchwil i lethu'ch hun i beidio â gwneud penderfyniad.

Efallai y bydd y person sy'n gaeth mewn parlys dadansoddi yn teimlo fel nad oes ganddo ddigon o wybodaeth i wneud y penderfyniad priodol! Rhaid bod ganddyn nhw fwy! Rhaid iddynt ystyried pob ongl a chanlyniad posibl cyn y gallant deimlo'n iawn wrth gymryd y camau y mae angen iddynt eu cymryd.

Weithiau nid oes gennym y rhyddid i hynny. Efallai y bydd dyddiad cau ar y gorwel neu bwynt terfyn caled lle mae naill ai'n gwneud y peth neu'n colli'r cyfle. Yn yr achos hwnnw, mae'n well gwneud y penderfyniad gyda digon o amser i weithio o amgylch unrhyw broblemau a allai godi.

Ond os nad oes terfyn amser, yna bydd yn rhaid i chi benderfynu drosoch eich hun pryd i weithredu. Yn gyffredinol, nid yw'n syniad da gwneud penderfyniad byrbwyll, ond nid yw'n iawn gadael iddo eistedd yn rhy hir chwaith.

Bydd angen i chi wneud y penderfyniad drosoch eich hun os nad oes unrhyw ffactorau allanol yn eich tywys. Rhowch tua mis i chi'ch hun. Bydd hynny'n rhoi digon o amser ichi ymchwilio ac ystyried eich opsiynau. Unwaith y bydd y marc trideg diwrnod hwnnw'n treiglo i mewn, mae'n bryd gwneud y penderfyniad os nad ydych chi wedi gwneud hynny eto.

Gwnewch hynny a symud ymlaen, p'un a yw hynny'n dilyn y penderfyniad hwnnw sy'n newid bywyd neu'n dod o hyd i lwybr gwahanol sy'n iawn i'ch bywyd.

7. Peidiwch â goramcangyfrif pwysigrwydd y penderfyniad.

Pan fyddwn yn siarad am wneud penderfyniadau sy'n newid bywyd, mae'n aml yn wir, er y gallai rhywbeth newid ein bywyd yn dda iawn, nid yw'r newidiadau hynny mor arwyddocaol ag y tybiwch.

Nid oes rhaid i newid gyrfa fod yn barhaol os na fydd yn gweithio allan - bydd gennych y sgiliau a'r profiad o hyd i ddychwelyd i'ch llwybr gyrfa cyfredol os ydych chi eisiau gwneud hynny neu os oes angen.

Gall dod â pherthynas i ben ymddangos yn beth enfawr ar y pryd, yn enwedig pan fu'r berthynas honno'n un hir. Ond fe fyddwch chi'n synnu pa mor gyflym y gall bywyd fynd yn ôl i normal ar ôl torri i fyny neu ysgaru.

Gall symud i ddinas newydd newid llawer o bethau am eich bywyd - ffrindiau newydd, swydd newydd, amgylchedd newydd a hobïau. Ond, unwaith eto, mae bywyd yn mynd yn ôl i normal, hyd yn oed os yw'n normal newydd, yn eithaf cyflym. A gallech chi symud yn ôl eto bob amser.

Efallai mai'r unig benderfyniad sy'n newid eich bywyd yn barhaol yw cael plant. Ni allwch fynd ag ef yn ôl unwaith y bydd wedi digwydd ac mae bywyd yn newid mewn llawer iawn o ffyrdd. Ond hyd yn oed wedyn, rydych chi'n setlo i drefn newydd ac mae bywyd yn mynd yn ei flaen.

Felly os ydych chi'n poeni am y penderfyniad, cofiwch fod beth bynnag a ddewiswch yn annhebygol o wneud hynny difetha'ch bywyd . Efallai y bydd yn golygu addasiad neu gyfnod pontio, ond byddwch chi'n iawn un ffordd neu'r llall.

Dal ddim yn siŵr sut i wneud y penderfyniad mawr hwn? Angen ei drafod gyda rhywun? Siaradwch â hyfforddwr bywyd heddiw a all eich cerdded trwy'r broses. Cliciwch yma i gysylltu ag un.

Efallai yr hoffech chi hefyd: