11 Awgrymiadau Pwysig Os ydych chi'n Teimlo bod Eich Bywyd Yn Mynd Yn Unman

Pa Ffilm I'W Gweld?
 

A yw'n teimlo nad yw'ch bywyd yn mynd i unman?A yw'n ymddangos mai'r cyfan rydych chi'n ei wneud yw gweithio, bwyta, cysgu, ailadrodd?

Ydych chi wedi diflasu ar yr undonedd?

Nid ydych chi ar eich pen eich hun. Mae bron pawb yn teimlo fel hyn ar ryw adeg yn sownd mewn rhigol o debygrwydd a difaterwch.

Ond mae gennych chi o fewn eich hun i newid hyn. Gallwch ddarganfod cyfeiriad newydd mewn bywyd a'i gymryd.Dyma sut.

1. Gwerthfawrogi pa mor bell rydych chi eisoes wedi dod.

Y cam cyntaf wrth frwydro yn erbyn y meddwl nad yw'ch bywyd yn mynd i unman yw sylweddoli pa mor bell rydych chi eisoes wedi dod.

Edrychwch yn ôl dros eich gorffennol - ac nid y gorffennol agos yn unig, ond flynyddoedd yn ôl - a byddwch chi'n gweld bod y bywyd rydych chi'n ei arwain nawr yn wahanol i'r hyn ydoedd ar un adeg.Yr unig gasgliad y gallwch chi ddod iddo o bosibl yw nad yw'ch bywyd wedi bod yn hollol statig, llonydd, heb ei newid. Rydych chi'n mynd i rywle. Rydych chi'n datblygu, yn newid, yn tyfu.

Hyd yn oed os yw'ch bywyd yn teimlo braidd yn ailadroddus ar hyn o bryd, ni fydd hi felly am byth.

Rydych chi'n gweld, mae bywyd yn tueddu i fod yn gyfres o gyfnodau cymharol hir o sefydlogrwydd sydd wedi'u hatalnodi bob hyn a hyn gan gyfnod byrrach o newid.

Fel plentyn, rydych chi'n mynd i'r ysgol am nifer o flynyddoedd yn unig er mwyn i'r cysondeb hwnnw ddod i ben yn sydyn. Yna efallai y byddwch chi'n mynd i'r coleg a'r brifysgol lle mae pethau'n wahanol iawn, neu'n mynd yn syth i fyd gwaith lle mae bywyd hyd yn oed yn fwy gwahanol o hyd.

Efallai y byddwch chi'n aros mewn un swydd am amser hir, ond mae'n fwy tebygol y bydd gennych chi unrhyw nifer o swyddi dros y blynyddoedd. Daw'r newidiadau hyn mewn sefyllfa a / neu gwmni rhwng cyfnodau lle nad oes llawer yn digwydd yn eich bywyd gwaith.

beth ydych chi fwyaf angerddol amdano

Yna mae materion cariad, rhamant, a theulu. Partneriaid newydd, perthnasoedd hir, cyfnodau o fod yn sengl, priodi, symud i mewn gyda'i gilydd, cael plant ... mae'r rhain i gyd yn arwyddion bod eich bywyd yn mynd i rywle.

Dim ond y gall blynyddoedd fynd heibio heb i unrhyw un o'r newidiadau mawr hyn mewn bywyd ddigwydd. Dyna pryd y byddech chi'n teimlo nad yw'ch bywyd yn mynd i unman.

2. Gofynnwch sut olwg sydd ar eich bywyd.

Nawr eich bod wedi edrych yn ôl ar y gorffennol, trowch eich sylw at y dyfodol a dychmygwch fywyd y byddech chi'n hapus ac yn fodlon ag ef ar y cyfan.

Ble wyt ti? Gyda phwy ydych chi? Pa swydd sydd gennych chi? Ar beth ydych chi'n treulio'ch amser? Ar beth ydych chi'n gwario'ch arian?

Efallai eich bod chi'n byw mewn dinas fawr, rydych chi gyda phartner tymor hir, rydych chi'n gweithio swydd rydych chi'n ei mwynhau, rydych chi'n treulio'ch penwythnosau yn chwarae chwaraeon neu'n ymgolli mewn celf a diwylliant, rydych chi'n cynilo i fynd ar wyliau a theithiau rheolaidd.

Neu efallai bod eich bywyd delfrydol yn edrych ychydig yn wahanol.

Eisteddwch a meddyliwch yn ofalus am y bywyd sydd o'ch blaen. Sut ydych chi am iddo edrych?

Ond peidiwch â syrthio i'r fagl o ddelweddu sut olwg ddylai bywyd fod yn seiliedig ar ddisgwyliadau eraill neu gymdeithas yn gyffredinol. Os ydych chi am wneud rhywbeth yn wyllt wahanol i’r ‘norm’ yna gwnewch hynny - dyma eich bywyd chi, wedi’r cyfan.

A pheidiwch â meddwl na allwch newid y weledigaeth hon o'ch dyfodol wrth i chi barhau i ddatblygu cyfeiriad yn eich bywyd. Nid oes unrhyw beth byth yn aros yr un peth - nid y byd, nid yr economi, nid chi, nid eich dymuniadau a'ch dymuniadau.

Arhoswch yn hyblyg a byddwch â meddwl agored i gyfleoedd sy'n codi neu wahanol safbwyntiau ar fywyd rydych chi'n dod ar eu traws.

3. Gofynnwch beth sydd ar goll o'ch bywyd.

Gyda dyfodol mewn golwg, mae'n bryd edrych ar eich sefyllfa bresennol a gweithio allan yr hyn sydd gennych ar hyn o bryd.

Beth ydych chi'n anfodlon ag ef? Beth sydd wedi eich siomi cymaint am eich bywyd dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf? Pam ydych chi'n teimlo nad yw'ch bywyd yn mynd i unman?

Ydych chi wedi diflasu ar y cyfan?

Ydych chi'n ei chael hi'n ormod o straen?

A yw eich perthnasoedd ag eraill wedi dirywio?

Onid yw eich hobïau bellach yn dod â llawenydd i chi?

Efallai y bydd y dull hwn yn teimlo'n eithaf negyddol, ond mae'n bwysig ystyried ble a phwy ydych chi ar hyn o bryd os ydych chi am wella'ch sefyllfa.

4. Gosodwch rai nodau.

Gyda llun cliriach o ble rydych chi a ble rydych chi am fod, mae'n bryd pontio'r bwlch hwnnw.

Ac mae'r bont honno wedi'i hadeiladu o amgylch nodau.

Mae nodau'n eich helpu i fynd o A i B. Maen nhw'n darparu'r fframwaith ar gyfer y newidiadau rydych chi am eu gwneud mewn bywyd.

Felly cymerwch y bywyd hwnnw yn y dyfodol yr oeddech chi'n ei ragweld mor glir yn yr ail bwynt a'i droi yn nifer o nodau tymor hir, mawr.

Rydych chi eisiau prynu fflat yn y ddinas. Mae hynny'n nod.

Rydych chi am fod mewn perthynas iach a chariadus. Mae hynny'n nod.

Mae pob prif agwedd ar y bywyd hwnnw'n dod yn nod tymor hir.

pelydr sommer a kelly gwn peiriant

Ond pan fo'r bwlch rhwng lle'r ydych chi nawr a lle rydych chi am fod yn fawr, ni allwch ei neidio ar yr un pryd.

Dyna lle mae nodau tymor canolig a nodau tymor byr yn dod i mewn.

Meddyliwch am y rhain fel cerrig camu y mae'n rhaid i chi eu cerdded, fesul un, nes i chi gyrraedd y nod mawr ar ddiwedd y llwybr.

Rydych chi eisiau'r swydd freuddwydiol honno rydych chi'n ei mwynhau ac sy'n talu'n dda? Efallai y bydd yn rhaid i chi ennill cymwysterau pellach, cael digon o brofiad, gweithio sawl swydd gysylltiedig dros amser i gael dealltwriaeth gyflawn o'r diwydiant. Efallai y bydd angen i chi symud i ble mae llawer o'r swyddi hynny wedi'u lleoli hyd yn oed.

Rydych chi eisiau prynu tŷ? Bydd hynny'n golygu cynilo ar gyfer blaendal a allai olygu symud yn ôl i mewn gyda'ch rhieni am ychydig. Efallai y byddwch yn ymrwymo i arbed swm X y mis a fydd yn ôl pob tebyg yn cynnwys rhai aberthau o ran eich bywyd cymdeithasol a'ch gwariant cysylltiedig. Efallai y bydd yn rhaid i chi ddechrau ar ris is, rhatach o'r ysgol dai cyn gweithio'ch ffordd i fyny i le dyna'r hyn rydych chi ei eisiau, lle rydych chi eisiau.

Beth bynnag yw eich barn chi yn eich dyfodol, rhannwch ef yn ddarnau llai, maint brathiad y gallwch chi weithio arnyn nhw fesul tipyn.

Nodau yw un o'r gwrthwenwynau allweddol i fywyd nad yw'n mynd i unman. Maen nhw'n llythrennol yn diffinio i ble mae'ch bywyd yn mynd, neu o leiaf y cyfeiriad rydych chi'n gobeithio teithio ynddo.

5. Datblygu arferion cadarnhaol sy'n eich helpu chi tuag at eich nodau.

Mae arferion hyd yn oed yn llai na'r nodau lleiaf. Nhw yw'r pethau rydych chi'n eu gwneud ddydd ar ôl dydd, yn aml heb hyd yn oed fod yn ymwybodol ohonyn nhw.

A'r ffaith eich bod chi'n eu gwneud mor aml yw'r hyn sy'n eu gwneud yn arf mor bwerus wrth gyrraedd eich nodau a newid eich bywyd. Dyma effaith gyfansawdd cymaint o gamau bach sy'n troi'n ganlyniadau mor fawr.

Gadewch i ni ddweud mai un o'ch nodau tymor hir yw colli 50 pwys oherwydd eich bod chi'n gwybod eich bod chi dros bwysau ac yn dymuno bod ac yn teimlo'n iachach.

Nawr, gadewch i ni ddweud mai un o'ch arferion cyfredol yw codi byrbryd o sglodion neu siocled pryd bynnag y byddwch chi'n llenwi â nwy. Os gallwch chi newid yr arfer hwnnw fel eich bod chi'n codi afal, oren neu fanana yn lle hynny, byddwch chi'n cymryd llawer o gamau bach tuag at eich nod dros amser.

Os mai'ch nod yw cwrdd â phobl newydd a gwneud ffrindiau newydd, gallwch ddatblygu arfer o gofio enw rhywun a'u cyfarch yn ei ddefnyddio. Trwy hynny, byddant yn meddwl yn fwy cadarnhaol amdanoch chi ac mae'r tebygolrwydd y byddant yn dod yn ffrind yn cynyddu.

Edrychwch ar eich bywyd bob dydd a nodwch eich holl brif arferion. Yna gweld a oes angen addasu neu gael gwared ar unrhyw un o'r rhain er mwyn i chi sefyll gwell siawns o gyrraedd eich nodau bywyd mawr.

Gall rhoi’r arferion cywir yn eu lle eich helpu chi i adeiladu a chynnal momentwm oherwydd eu bod yn cael eu gwneud mor rheolaidd. Felly peidiwch â thanamcangyfrif eu pwysigrwydd.

6. Byddwch yn ddiolchgar am y pethau da yn eich bywyd.

Hyd yn oed pan mae'n ymddangos nad yw'ch bywyd yn mynd i unman, heb os, bydd yna bethau amdano rydych chi'n eu mwynhau.

Efallai na fyddwch yn gwerthfawrogi'r pethau hynny'n llawn ar hyn o bryd, ond os gallwch ddysgu bod yn wirioneddol ddiolchgar amdanynt, bydd yn eich helpu i deimlo'n fwy cadarnhaol am eich bywyd.

Fel y soniwyd uchod, bydd cyfnodau hir lle na fydd llawer yn newid yn eich bywyd, ac er y gall newid fod yn gyffrous ac yn adfywiol, mae'n bwysig peidio ag anwybyddu y pethau syml mewn bywyd .

Diodydd gyda ffrindiau, diwrnod allan i'r teulu yn y sw, yn mwynhau blodau'r gwanwyn yn eich gardd, hyd yn oed y llawenydd o bingio cyfres ar Netflix - yn sicr, efallai nad ydyn nhw'n cyfateb yn llwyr â'r eiliadau mwy mewn bywyd, ond maen nhw'n bwysig o hyd.

Mae diolchgarwch rheolaidd yn cadw teimladau o brinder a hiraeth yn y bae. Yn hytrach na gweld popeth nad oes gennych chi a bywyd nad yw'n mynd i unman, rydych chi'n gweld yr holl bethau rhyfeddol sydd gennych chi fywyd sy'n cyflawni yn ei ffordd ei hun.

Felly edrychwch yn ofalus a theimlo a dangos diolchgarwch ar bob cyfle.

7. Byw bywyd yn yr eiliad bresennol.

Ar hyn o bryd, efallai y byddwch chi'n benderfynol o fyw bywyd gwahanol - un sy'n fwy cyffrous a difyr na'r un rydych chi'n ei arwain nawr.

Ond mae'r gosodiad hwn yn golygu nad ydych chi'n cofleidio popeth sy'n digwydd ar hyn o bryd, o'ch cwmpas.

Mae'r meddylfryd a'r ffocws hwn yn dwyn bywiogrwydd yr eiliad bresennol i ffwrdd. Mae'n difetha'ch synhwyrau ac yn gwneud i bopeth ymddangos ychydig yn llai rhyfeddol ac ychydig yn fwy ... meh!

Y gwir yw, nid oes angen i fywyd sy'n cael ei fyw yn yr eiliad bresennol fynd i unrhyw le. Mae'n ddigon.

Nid ydych bellach yn poeni am yr hyn y dylech ‘fod’ yn ei wneud â’ch bywyd oherwydd eich bod wedi eich lapio’n llwyr wrth ei fyw.

I ddysgu sut, edrychwch ar ein herthygl ar y pwnc hwn: Sut i Fyw Yn Y Munud Presennol

8. Stopiwch gymharu'ch bywyd â bywydau eraill.

Efallai eich bod chi'n teimlo eich bod chi'n sefyll yn eich hunfan a bod eich bywyd yn mynd i unman oherwydd bod yna bobl o'ch cwmpas y mae'n ymddangos bod eu bywydau'n symud mor gyflym.

dx vs brodyr dinistr

Efallai eu bod yn cyplysu, yn cychwyn swyddi newydd, yn symud tŷ, yn priodi, yn cael plant, neu rywbeth arall yn gyfan gwbl - i gyd tra bod eich bywyd prin yn newid o gwbl.

Gall deimlo eich bod yn cael eich gadael ar ôl.

Ond mae'n werth cofio bod newidiadau mawr yn dod rhwng cyfnodau hirach o sefydlogrwydd. Felly os yw rhywun yn mynd trwy lawer o ddigwyddiadau sy'n newid bywyd ar hyn o bryd, mae'n debyg y bydd pethau'n setlo ar eu cyfer yn y dyfodol agos.

A dim ond oherwydd bod eich bywyd wedi setlo nawr, nid yw'n golygu nad yw newidiadau mawr ar eu ffordd - yn enwedig nawr eich bod wedi gosod nodau cadarn.

Felly, os gwelwch yn dda, stopiwch gymharu'ch bywyd â bywydau pobl eraill.

Nid bywyd yw bywyd, taith yw bywyd. A bydd eich taith yn mynd â chi i wahanol leoedd i deithiau eich ffrind, eich brawd neu chwaer, eich cydweithiwr, a phawb arall.

Weithiau bydd y teithiau hynny'n mynd yn gyflym ac weithiau'n mynd yn araf, ond mae'r cyflymder yn amherthnasol. Mae rhai pethau ar frys, ond nid yw'r rhan fwyaf o bethau, ac mae'n well mwynhau mwy o hyd ar gyflymder mwy hamddenol beth bynnag.

9. Stopiwch roi pwysau arnoch chi'ch hun.

Efallai eich bod yn teimlo fel nad yw'ch bywyd yn mynd i unman oherwydd eich bod yn credu y dylai fod gennych bwrpas clir ac amlwg ymdeimlad o'r hyn y dylech fod yn ei wneud a sut y dylech fod yn byw.

Efallai y byddwch chi, fel llawer o bobl eraill, hyd yn oed yn treulio llawer o amser yn myfyrio beth yw pwrpas bywyd .

Ond y broblem fawr gyda'r chwilio cyson hwn am ryw egwyddor arweiniol yw ei fod yn eich rhoi dan lawer o bwysau.

Os ydych chi'n credu bod gan fywyd bwynt penodol iddo, rydych chi'n sicr o deimlo bod eich bywyd yn brin beth bynnag yw'r pwynt hwnnw.

Pwy sy'n dweud bod yn rhaid i chi gyflawni X, Y, neu Z er mwyn i'ch bywyd olygu rhywbeth?

Pwy sy'n dweud bod yn rhaid i chi fod yn berson penodol a byw mewn ffordd benodol?

Yr ateb: neb.

Os ydych chi'n teimlo bod eich bywyd ychydig yn debyg ac nid yr hyn yr oeddech wedi'i obeithio mewn gwirionedd, dyna un peth. Peth arall yn gyfan gwbl yw cael rhai disgwyliadau mawreddog o fywyd sy'n newid yn llawn o ryw elfen gyfriniol o'r enw pwrpas.

Fel rydyn ni wedi darganfod, nid dyna sut mae bywyd yn gweithio.

Felly esmwythwch arnoch chi'ch hun a stopiwch fynnu byw bywyd sydd am byth yn foddhaus a byth yn ddiflas.

10. Cymerwch gyfrifoldeb am eich bywyd.

Ar ochr y fflips i beidio â rhoi pwysau arnoch chi'ch hun mae pwysigrwydd cymryd cyfrifoldeb am eich bywyd.

Er na allwch reoli'ch bywyd cyfan, gallwch reoli llawer.

Yn gyntaf oll, mae gennych rywfaint o reolaeth dros eich ymateb emosiynol i'r sefyllfaoedd rydych chi'n eu cael eu hunain - gan gynnwys y sefyllfa o deimlo fel nad yw'ch bywyd yn mynd i unman.

Mae hynny'n emosiwn y gellir ei herio, a dylai rhai o'r pwyntiau eraill yn yr erthygl hon eich helpu i wneud hynny.

Gallwch hefyd fod yn gyfrifol am wneud yr ymdrech i gyflawni'r nodau hynny y buom yn siarad amdanynt yn gynharach.

gadewais fy nheulu am fenyw arall

Mae cyfrifoldeb yn bwysig ac mae'n rymusol. Pan sylweddolwch fod gennych lais mawr yng nghanlyniad sefyllfa ac yn eich bywyd ehangach, cewch ymdeimlad o'r pŵer sydd yn eich dwylo.

I ddechrau, gall hynny fod ychydig yn frawychus, ond mae hefyd yn ysgogol oherwydd eich bod yn sylweddoli nad ydych yn deithiwr yn eich bywyd mwyach.

Mae cyfrifoldeb yn golygu arddangos mewn bywyd a bod yn actor ynddo, nid dim ond gwyliwr yn gwylio o bell. Mae gennych rôl, mae gennych chi lais, mae gennych chi ddylanwad sy'n ymestyn y tu hwnt i'ch swigen eich hun.

Rydych chi'n bwysig. Mae eich bywyd a sut rydych chi'n ei arwain yn bwysig. Deallwch hyn a byddwch yn dod o hyd i ffordd i wneud y newidiadau yn eich bywyd a fydd yn mynd â chi i'r man yr ydych yn dymuno bod.

11. Gweithio gyda hyfforddwr bywyd.

Mae yna lawer i'w dreulio yn yr erthygl hon a llawer o gamau i'w cymryd. Gall deimlo ychydig yn frawychus cychwyn ar y daith.

Ond does dim rhaid i chi ei wneud ar eich pen eich hun. Efallai yr hoffech chi ystyried partner atebolrwydd - ffrind neu aelod o'r teulu sydd hefyd â nod maen nhw'n gweithio tuag ato lle gallwch chi helpu i gefnogi'ch gilydd a gwthio'ch gilydd os bydd un neu'r ddau ohonoch chi'n tynnu eu llygad oddi ar y bêl.

Fel arall, fe allech chi geisio cysylltu â hyfforddwr bywyd sydd â'r arbenigedd a'r profiad i'ch helpu chi i ddarganfod pa lwybr rydych chi am ei ddilyn ac yna'ch tywys ar ei hyd.

Byddant yn eich dal yn atebol tra hefyd yn sicrhau eich bod yn symud ar gyflymder sy'n addas i chi ac i gyfeiriad rydych chi'n gyffyrddus ag ef.

Os ydych chi'n credu bod hyn yn rhywbeth yr hoffech chi ei ddilyn, cliciwch yma i ddod o hyd i hyfforddwr bywyd yn agos atoch chi, neu un a all weithio fwy neu lai gyda chi o gysur eich cartref eich hun.

Efallai yr hoffech chi hefyd: