Os ydych yn ofni dilyn eich breuddwydion, darllenwch hwn

Mae gennych swydd, mae'n talu'r biliau.

Mae gennych do uwch eich pen.

Mae gennych chi gludiant. Mae gennych chi'ch teulu.

Beth arall allai fod mewn bywyd?

5 eiliad o ganeuon haf

Beth arall allai fod i'ch bywyd CHI?Rydych chi yn berffaith fodlon , iawn? Codwch bob bore, ewch i'r gwaith, dewch adref, cael cinio, gwylio ychydig o deledu, mynd i'r gwely, deffro a gwneud popeth eto.

Nid oes unrhyw beth i'w ofni yn hynny.

Ond arhoswch…Ai dyma fywyd eich breuddwydion?

Rydych chi'n gweld, eich calon yw eich gwir lais.

Dim ond oherwydd ei fod wedi'i gyflyru fel hyn, yn fwyaf tebygol o'ch genedigaeth, y bydd eich meddwl yn eich arwain ar gyfeiliorn.

Mae eich meddwl wedi cael ei gyflyru credwch nad ydych chi'n ddigon da , mai dim ond hynny yw eich breuddwydion, breuddwydion.

Bydd eich meddwl yn dweud wrthych chi i ofni beth mae'ch calon yn dyheu amdano fwyaf. Yr ofn hwn a fydd yn eich cadw rhag gwireddu'ch breuddwydion.

Ond does dim rhaid i chi boeni, oherwydd nid yw hi byth yn rhy hwyr i gychwyn ar y daith i'ch breuddwydion.

Byddwch yn pendroni pam nad ydych wedi bod yn gwneud hyn trwy gydol eich oes.

Gadewch i ni ddechrau….

Diffiniwch Eich Breuddwydion yn glir

Nawr, yr hyn rwy'n ei olygu wrth hyn yw rhoi peth amser o'r neilltu, dylai 30-45 munud fod yn ddigon.

Ysgrifennwch yr hyn sy'n dod i'ch meddwl neu'r hyn sydd wedi bod yno erioed ond rydych chi wedi bod yn anwybyddu neu wedi bod yn rhy ofnus i'w roi mewn geiriau.

Beth bynnag fo'ch breuddwyd, eich nod, eich dymuniad yw, ysgrifennwch ef i lawr .

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n treulio digon o amser ar y cam hwn oherwydd byddwch chi'n rhoi'r rhestr hon lle mae'n weladwy i chi bob un - dyma'r cam pwysicaf.

Delweddu Eich Breuddwydion

Mae hyn yn ymddangos yn eithaf hunanesboniadol, ond a ydyw mewn gwirionedd?

beth ydych chi'n ei wneud wrth ddiflasu

Ni fydd hyn yn wastraff amser, ond yn un o'r pethau pwysicaf y gallwch ei wneud wrth gyrraedd a chyrraedd eich nodau a'ch breuddwydion (felly'n ail ar y rhestr hon).

Mae'r arfer hwn (arfer yn y pen draw) yn syml ond yn ddwys a dyma beth sydd angen i chi ei wneud.

Y freuddwyd yr ydych yn dymuno fwyaf amdani, meddyliwch amdani nawr, caewch eich llygaid a rhowch eich hun yn y freuddwyd honno.

Rhowch eich hun yno yn gorfforol. Arogli'r arogleuon o'ch cwmpas, teimlo'r haul, yr awel. Gweld pob manylyn gan y bobl o'ch cwmpas, y blodau, y traeth, y strydoedd, yr anifeiliaid.

Dewch i glywed y synau, y tonnau'n chwalu, y coed yn chwythu yn yr awel, yr adar yn chirping, y gerddoriaeth yn chwarae, y glaw yn cwympo.

Beth bynnag fo'ch breuddwyd, trochwch eich hun yn llwyr yn eich senario.

Colli'ch hun yn llwyr, cymerwch 5 munud a rhoi cynnig arni nawr …….

Bydd y teimladau a'r emosiynau y byddwch chi'n eu derbyn o'r arfer hwn yn eich cymell i weithredu, a bydd gweithredu yn gwireddu'r breuddwydion hyn.

Ydych chi'n gweld pam mae hyn mor bwysig nawr?

Gweithredwch - Peidiwch â Procrastinate

Heb weithredu, nid oes unrhyw beth yn bosibl.

Yn sicr, mae siawns a siawns yn digwydd ar brydiau, ond a ydych chi wir eisiau gadael eich bywyd a'ch breuddwydion i siawns?

Y cam cyntaf y gallwch ei gymryd yr eiliad hon yw rhoi'r gorau i gyhoeddi.

Mae'n rhaid i chi roi'r gorau i ohirio tan yfory yr hyn rydych chi am ei wneud heddiw.

sut i siarad â dyn am statws perthynas

Ni allwch byth gael ddoe, yr eiliad honno, yn ôl eto.

Nid oes rhaid i'r gweithredoedd fod yn weithredoedd mawr. Gallant fod mor syml ag ysgrifennu un frawddeg, un gair neu mor fawreddog â gwerthu eich holl eiddo a theithio'r byd.

Nid cymhlethdod y weithred yw'r hyn sy'n bwysig, y weithred ei hun sy'n bwysig.

Mae gweithredu'n gyrru, mae'n cymell, mae'n ysgogi, ac mae'n eich symud un cam yn agosach at eich nodau a'ch breuddwydion.

Byddwch yn gyson - Byddwch yn ddiwyd

Dywedir yn aml mai bron yr amser y mae rhywun yn rhoi’r gorau i’w freuddwydion neu eu nodau yw’r union foment y byddai’r nodau a’r breuddwydion hynny yn dod yn realiti.

Nid yw athletwyr llwyddiannus yn hyfforddi am un diwrnod ac yn dod y gorau yn eu maes.

Gan amlaf mae'r athletwyr hyn wedi bod yn ymarfer, yn hyfforddi ac yn mireinio'u crefft ers blynyddoedd, yn aml weithiau, y rhan fwyaf o'u bywydau.

Maent yn llwyddiannus oherwydd eu bod yn gyson ac yn ddiwyd gyda'r un gweithgareddau dyddiol o ddydd i ddydd.

Felly, beth bynnag yw eich dull o “gyrraedd yno,” rhaid eu gwneud yn ddyddiol gyda'r un cysondeb a'r un diwydrwydd er mwyn iddynt ddod yn realiti.

Ni fydd yn digwydd dros nos, anaml y bydd unrhyw beth sy'n werth ei gael neu ei wneud.

Gallai gymryd blynyddoedd, ond yr allwedd yma yw i beidio byth â rhoi’r gorau iddi ni ddylai fyth fod yn opsiwn.

Byddwch chi digalonni . Pan fydd hyn yn digwydd, camwch yn ôl, cymerwch bump, deg munud neu cymerwch ddiwrnod i ddatgywasgu.

mae fy ngŵr bob amser ar ei ffôn symudol

Cymerwch ychydig o amser i chi'ch hun, gwnewch rywbeth sy'n eich llenwi â llawenydd.

Cofiwch pam y gwnaethoch ddechrau'r siwrnai hon yn y lle cyntaf ac fe welwch eich agwedd a'ch ysbryd yn newid, a chewch eich adfywio.

Byddwch yn Hyblyg

Mae yna lawer, llawer o ffyrdd o gyrraedd y lle rydych chi am fynd neu lle rydych chi am fod.

Efallai y gwelwch nad yw’n ymddangos bod set benodol o gamau yr ydych wedi dod yn gyfarwydd â’u gwneud yn ddyddiol yn sydyn yn gweithio neu nid yw’n ymddangos eu bod yn “teimlo” yn iawn mwyach.

Nid oes unrhyw reolau carreg penodol y mae'n rhaid i chi gadw atynt neu eu dilyn i fod yn llwyddiannus.

Os gwelwch nad yw rhywbeth yn gweithio mwyach, cymerwch amser i ail-werthuso beth allech chi ei wneud i'w newid .

Meddyliwch amdano o bob ongl, pob golygfa.

Cymerwch ychydig o amser i ail-addasu'ch cynllun.

Mae'n anghenraid i fod yn hyblyg ac yn rhywbeth na fyddwch yn gallu ei osgoi os ydych chi am fod yn llwyddiannus wrth gael eich breuddwydion.

I gloi

Heb sylweddoli hyd yn oed, rydych chi ar hyn o bryd yn gwasgu'r ofn sydd gennych chi wrth ddilyn eich breuddwydion.

Tra'ch bod wedi bod yn darllen hwn, ni fu ofn arnoch.

Meddyliwch am y peth…. Fe'ch adeiladwyd i ddilyn ac adeiladu eich breuddwydion.

Rydych chi'n fwy na galluog, nawr gweithredwch.

Dal ddim yn siŵr sut i roi'r gorau i deimlo ofn eich breuddwydion? Siaradwch â hyfforddwr bywyd heddiw a all eich cerdded trwy'r broses. Cliciwch yma i gysylltu ag un.

Efallai yr hoffech chi hefyd: