11 Dewis Mae Pobl Gadarnhaol yn eu Gwneud yn Ddyddiol

Nid oes a wnelo gweld bywyd â rhagolwg cadarnhaol â'r sbectol lliw rhosyn a ofynnir am y rhai nad ydynt yn “gweld” realiti. Mae'n cymryd gormod o waith i fod yn gadarnhaol i ddiswyddo'r ymdrech fel Pollyannaish neu ymarfer gwadu.

Mae yna nifer o bethau allweddol y mae'r person â meddwl cadarnhaol yn eu gwneud i aros ar ochr gadarnhaol pethau.

1. Nhw Canolbwyntio Ar Y Munud

Mae bod yn bresennol yn cymryd gweithred ewyllys Herculean pan ymddengys bod pob agwedd ar fywyd bob dydd wedi'u cynllunio'n gynyddol i ddrysu a thynnu cymaint ag sy'n bosibl yn economaidd, yn wleidyddol neu'n ysbrydol.

Ac eto, er mwyn bod yn bositif, rhaid bod yn ystyriol.

Mae'r gallu i werthfawrogi'r hyn sy'n digwydd o fewn eiliad, yna'r nesaf, a'r un wedi hynny yn canolbwyntio ein dyheadau ar hap a'n meddyliau ymennydd i gyflwr ymwybyddiaeth ofalgar sy'n atal adeiladu anwireddau tebyg i blac.Mae aros yn y bôn, yn ganolog ac yn ymwybodol yn hanfodol i feddylfryd cadarnhaol.

2. Maen nhw'n Ceisio Harddwch

Roedd gan y band ffync-enaid Earth, Wind & Fire ddawn i grefftio geiriau a ymgartrefodd yn rhan gynhesaf yr enaid. “Os nad oes harddwch rhaid i chi wneud rhywfaint o harddwch” o'r gân Pawb Am Gariad yn un.

Mae'r byd yn lle hyll. Mae'n uchel, mae'n frawychus, ac yn aml iawn yn haeddu dagrau.Ond ewch am dro trwy unrhyw goedwig a byddwch chi'n gweld bod y byd yn lle hyfryd dros ben. Lle tyner. Ac os ydych chi'n digwydd croesi llwybrau gyda dieithryn yn yr un coedwigoedd hynny, efallai y byddech chi'n ffodus i sylweddoli bod y person hwnnw'n brydferth ac yn dyner hefyd.

Nid yw harddwch yn rhwystro agweddau annymunol, hyll bywyd. Nid dyna'i dasg. Mae harddwch yn dawel, yn ysgafn yn gobeithio atgoffa pawb ei fod yn bodoli ochr yn ochr â'r gwyntoedd disylw, mieri, a barbiau troellog rydyn ni'n tueddu i ganolbwyntio arnyn nhw fel bywyd “go iawn”.

Penderfynu mae gweld harddwch yn gosod harddwch o'n blaenau. Ac os nad yw wedi dod o hyd iddo ar hap, rydym yn ei wneud.

yn arwyddo nad yw dyn yn gwybod beth mae eisiau

3. Maent yn Ymgysylltu â'u Creadigrwydd

Ydych chi erioed wedi sylwi bod pobl gadarnhaol yn tueddu i fod yn greadigol?

Fe wnaeth y fodryb a oedd yn gyflym â chwerthin bobi’r pasteiod gorau’r gariad o’r coleg a wenodd gyda’i chyfanrwydd yn cael ei gwau yn sgarffiau a menig fel eu bod yn mynd allan o arddull.

Mae pobl gadarnhaol yn gwneud dewis i fod yn greadigol ar rywbeth. Byddant yn arbrofi gyda bwydydd newydd yn y gegin, neu efallai'n cymysgu concoctions diod dim ond i weld a ydyn nhw'n hoffi'r blas.

Yn aml, darllenwyr ydyn nhw, gan ddarllen mai nhw yw'r gêm eithaf o theatr feddyliol greadigol.

Gwneir y dewis i ddod o hyd i loches greadigol rhag gofynion cartref, gwaith, teulu, hyd yn oed cariad. Os na allwn ni, fel pobl, gerfio gofod i fynegi “ni,” rydym yn caledu ein hunain i lawenydd a chymryd bydysawd negyddol fel y rhoddir.

4. Maen nhw'n Wyneb Realiti

Duw grant i mi y serenity i dderbyn y pethau ni allaf newid dewrder i newid y pethau y gallaf a doethineb i wybod y gwahaniaeth.

Gwyddom hynny fel y Weddi Serenity, a ysgrifennwyd yn wreiddiol ym 1951 gan y diwinydd Reinhold Niebuhr.

Mae'n berthnasol ac yn bwysig i'r meddylfryd cadarnhaol oherwydd ei fod yn darlunio agwedd allweddol ar fyw'n bositif: mae wynebu'r byd yn creu pŵer penodol na all encilio'n fwriadol fyth.

Mae'n anodd bod yn wirioneddol gadarnhaol oni bai bod rhywun yn byw bywyd gonest. Mae'r person positif yn gwneud y dewis ymwybodol i wynebu realiti er mwyn ail-wneud y rhannau ohono y gallant er budd pawb, heb yr angst a'r euogrwydd o beidio â bod yn rhan o'r ateb i bopeth.

5. Maen nhw'n Dod o Hyd i “Ennill”

Mynd trwy swydd gopïo fawr heb jam papur sengl: ennill.

Dal yr holl oleuadau gwyrdd yn ystod dreif gymharol anghyfannedd: ennill.

Llwyddo i ddysgu'ch plentyn y cysyniadau y tu ôl i atyniad magnetig a gwrthyriad: ennill.

Mae'r person positif yn ymwybodol yn ceisio eiliadau yn ystod eu diwrnod i gyfrif fel enillion, oherwydd fel bodau dynol, mae angen y pops hynny o olau arnom i adael i ni wybod ein bod ni'n gwneud rhywbeth yn iawn.

Mae enillion mawr yn wych, ond yr enillion dyddiol llai sy'n ein cynnal.

6. They Don’t Dwell On The Past

Nid yw bod yn bositif yn golygu peidio â phrofi (neu nid ni ein hunain sy'n achosi) sefyllfaoedd negyddol.

sut i ailadeiladu agosatrwydd mewn perthynas

Yr hyn y mae'n ei olygu yw bod y person positif yn dewis peidio â thorri eu hunain yn y gorffennol hwnnw fel pryfed doomed i bapur anghyfreithlon.

Mae'r person cadarnhaol yn dewis cydnabod y gorffennol ac, os yw'n ffodus, dysgu ohono, ond mae'n tynnu sylw at y ffaith ei fod wedi'i gyfyngu.

Ni ellir canolbwyntio ar y dyfodol presennol neu hyd yn oed dyfodol uniongyrchol wrth geisio byw yn y gorffennol ar yr un pryd.

Efallai yr hoffech chi hefyd (mae'r erthygl yn parhau isod):

7. Maen nhw'n Goleufa O Olau I Eraill

Y peth rhyfedd am negyddiaeth yw ei fod yn achosi i bobl fod yn bigog wrth roi o'u hunain ond yn farus wrth wneud eu hunain yn ddiflas, gan adael bywyd cyfan rhywun yn teimlo'n araf ac yn arwain.

Ychydig o bethau sy'n fwy egniol, fodd bynnag, i'r person â meddwl cadarnhaol na gweld rhywun arall yn disgleirio, ac os dywedir y gall y person positif hwnnw daflu ei olau ei hun ar ddisgleirdeb rhywun arall, byddant yn gyffredinol.

8. Maen nhw'n Gwrando Mwy Na Maen nhw'n Siarad

Dywedwyd ein bod yn dysgu mwy gyda'n cegau ar gau nag yn agored.

Hyd yn oed ar-lein, ein hymateb cyntaf i weld rhywbeth y credwn y gallai eraill ei ystyried yw “siarad” arno. Os nad ydym yn gwneud sylwadau rywsut neu'i gilydd, mae teimlad yn ymgripiol: rydym yn pylu o fodolaeth!

Ysgrifennodd Harlan Ellison stori fer yn niwedd y chwedegau o’r enw “I Have No Mouth And I Must Scream,” a oedd yn amgáu’r tenor presennol o 21 yn gydwybodolstbywyd y ganrif.

Mae'r unigolyn positif yn gwybod bod ganddo geg a llais, ond mae'n dewis ei eiriau'n gynnil oni bai bod ganddyn nhw rywbeth i'w ychwanegu at y drafodaeth a fydd yn cyfoethogi'r cyfan sy'n gysylltiedig y tu hwnt i orchmynion syml yr ego.

beth i'w wneud pan fyddwch chi wedi diflasu gartref

9. Nid ydynt yn Ychwanegu at Sŵn Cyffredinol Bandwagoniaeth

Ar hyd llinellau gwrando , mae'r person positif yn gweithio i osgoi'r rhan fwyaf o ffurfiau o hercian bandwagon, fel arall mae'n rhy hawdd o lawer cael eich sgubo gan don llanw o faterion a phryfed sy'n plagio'r byd heddiw, ac mae adennill tir diogel yn dod yn ddraen gyson.

Nid yw hyn i ddweud nad yw'r person positif yn gwneud i'w lais gael ei glywed nac yn ymdrechu i newid.

I'r gwrthwyneb, mae ganddyn nhw leisiau grymus yn union oherwydd nad ydyn nhw yng nghlust rhywun yn gyson, yn gwneud sylwadau ar bob post, neu'n adleisio pryderon pob mater gwely poeth.

Mae pobl sy'n gadarnhaol yn chwilio am atebion, yn dod o hyd i'r atebion hynny, ac yn rhannu'r atebion hynny yn ôl yr angen.

10. Maent yn Mwynhau'r Bywyd Corfforol gymaint â Yr Ysbrydol

Efallai nad yw’r person positif yn eich bywyd yn sbesimen o berffeithrwydd corfforol, ond mae’n bet da eu bod yn gwneud ymdrech reolaidd i gael eu cyrff i wneud mwy na dim ond eu symud o ystafell i ystafell.

Mae hefyd yn bet da eu bod yn mwynhau danteithion coginiol. Rhyw hefyd. A chymryd baddonau hir. Ac yn debygol iawn roedd llawenydd diderfyn cosi yn crafu’n dda ac yn dda.

Mae myfyrdod ac ymgysylltiad emosiynol yn hyfryd, ond, yn hytrach na gwthio yn erbyn pleserau'r cnawd, mae mwy o bositifrwydd wrth werthfawrogi'r rhyfeddodau sydd gan y biliynau o derfyniadau nerfau a derbynyddion rydyn ni'n gartref i'w cynnig.

11. Maent yn Dod â'r Atgyfnerthiadau i mewn

Gall cadernid wylo.

Er mwyn aros ar yr ochr gadarnhaol, bydd y person positif yn ailadrodd y dewisiadau hyn drannoeth, a'r diwrnod nesaf, ac ati, oherwydd nid yw'n hawdd aros yn bositif ynghanol lleisiau ymledol, ymrannol.

Rhaid iddynt hefyd ddioddef lleisiau diystyriol, oherwydd mae “positifrwydd” yn dal i fod â'r arwyddocâd anffodus o fod yn ddihangfa un rhan, naïfrwydd un rhan, ac optimistiaeth ddiarffordd un rhan.

Ond i fod yn wirioneddol gadarnhaol, rhaid i un nid yn unig gydnabod ein tywyllwch hollalluog, ond gwel yna, yna penderfynwch wthio yn ei erbyn.

Mae'r person positif yn dewis estyn allan at ffynonellau goleuni eraill pan fydd angen ail-wefru arno: ffrindiau, cariadon, athrawon, pawb sy'n cael eu hystyried yn oleuadau positif disglair yn eu ffyrdd unigryw eu hunain.

Mae bod yn bositif yn weithred o falchder, cryfder a gwasanaeth i eraill. Dyna sy'n cadw'r byd rhag bod yn ddim byd ond drain pan rydyn ni'n stopio i arogli'r rhosod. Os mai dim ond pob tusw rydyn ni'n mynd ato allai fod mor felys â hynny.