Pam fod Empathiaid a Narcissistiaid yn Diweddu Mewn Perthynas?

Pa Ffilm I'W Gweld?
 

Mae'n eithaf syfrdanol sylweddoli pa mor aml y mae empathi a narcissistiaid yn y pen draw mewn perthnasoedd gyda'i gilydd.Er gwaethaf y ffaith bod y ddau fath hyn o bobl ar ddau ben y sbectrwm gofal emosiynol, mae'n ymddangos eu bod yn cael eu tynnu at ei gilydd fel gwyfynod i fflamau.

Mae'r ddau ohonyn nhw'n gwybod bod pethau'n mynd i fynd yn wael iawn, ond maen nhw ddim yn ymddangos eu bod nhw'n helpu eu hunain.

Beth Sy'n Eu Llunio Gyda'i Gilydd?

Mae hyn i raddau helaeth y codependency gwenwynig delfrydol o ran perthnasoedd. Yn y bôn, mae empathi a narcissistiaid yn ddarnau pos afiach i'w gilydd.

Yn gyffredinol, mae empathi yn unigolion hynod garedig, gofalgar sy'n ffynnu ar ddotio ar eraill. Roeddent yn aml yn cael eu cam-drin, eu hesgeuluso, a / neu eu hanwybyddu yn ystod eu hieuenctid, ac yn ceisio cynnig yr holl gariad, gofal a sylw yr oedd eu hangen yn daer ar bobl eraill ac na chawsant erioed.Yn ei dro, mae angen addoli a ffwdanu narcissistiaid. Roeddent fel arfer hefyd yn cael eu cam-drin a / neu eu hesgeuluso yn ystod eu hieuenctid, weithiau hyd yn oed yn cael eu gadael ... ond yn lle troi'r boen honno allan i ofalu am eraill, fe wnaethant ei droi tuag at gael cymaint o sylw ac anwyldeb tuag atynt eu hunain.

Gweld y cysylltiad yma?

Mae'r ddau hyn yn cael eu tynnu at ei gilydd p'un a ydyn nhw am fod ai peidio. Maent yn ymgorfforiadau o ddarnau pos gwenwynig afiach.Beth sy'n Eu Cadw Gyda'n Gilydd?

Mae'r ddau ohonyn nhw'n ffynnu ar ddrama, ond mewn gwahanol ffyrdd.

Yn eithaf aml, bydd yr empathi yn teimlo'n fwyaf cyfforddus pan fyddant yn cael eu trin yn wael, oherwydd dyna sefyllfa y maent yn ei hadnabod yn dda. Maen nhw'n teimlo fel eu bod nhw'n gwybod beth maen nhw'n ei wneud pan maen nhw'n ymdrechu'n galed i “ennill” sylw ac anwyldeb rhywun arall.

sut i ddweud yn gynnil wrth rywun rydych chi'n eu hoffi

Yn ei dro, mae streip sadistaidd y narcissist yn ffynnu ar yr ymddygiad hwn. Ar un llaw, bydd ganddyn nhw ddirmyg tuag ato. Byddant yn gweld eu partner yn wan a phathetig, ac yn chwarae gyda'u hemosiynau fel eu bod yn sugno i fyny yn gyson ac yn ceisio cael cariad a sylw.

Byddan nhw'n chwarae gêm gath a llygoden greulon lle byddan nhw'n “ bom cariad ”Yr empathi gydag ychydig o garedigrwydd i'w dal i ymgysylltu. Yna byddan nhw'n ei ddal yn ôl eto felly mae'n rhaid i'w partner sgrialu i gael gofal a chariad ganddyn nhw eto.

Ar y cyfan, mae'n barau anhygoel o afiach nad yw byth yn dod i ben yn dda.

Weithiau bydd y berthynas yn dod i ben yn gynnar, naill ai oherwydd bod y narcissist wedi diflasu neu oherwydd bod yr empath wedi cael chwalfa nerfus. Yn yr achos hwnnw, bydd y narcissist yn cerdded i ffwrdd yn y bôn a byth yn edrych yn ôl.

Mewn cyferbyniad, bydd yr empathi yn cymell ei hun am oesoedd, gan deimlo pe byddent ond wedi dangos MWY o gariad, MWY o dosturi, MWY o ofal, yna byddai'r person yr oeddent yn argyhoeddi ei hun ei fod yn ei garu wedi aros. Ac yn bwysicach fyth, byddai wedi eu caru o'r diwedd.

Mewn cyferbyniad, mae'r narcissist yn annhebygol o feddwl amdanynt o gwbl, ar ôl torri i fyny. Os gwnânt, yna mae gyda slei o ddirmyg am ba mor wan a phathetig oeddent.

Pan fydd narcissists ac empaths yn llwyddo i aros gyda'i gilydd yn y tymor hir, mae hyn fel arfer oherwydd eu bod wedi datblygu codiant cryf. Maent yn bwydo egni ei gilydd fel parasitiaid dirdro, symbiotig. Mae un yn ffynnu ar addoliad ac yn rhyddhau creulondeb, ac mae angen creulondeb ar y llall i sbarduno eu haddoliad.

Torcalonnus, onid ydyw?

Y Bond Trawma Empathig

Ydych chi'n gyfarwydd â'r term “bond trawma”? Mae'n rhywbeth sy'n aml yn datblygu mewn plant sy'n cael eu cam-drin gan eu rhieni.

Yn syml, crëir math o ymlyniad emosiynol trwy gylch o gamdriniaeth a gobaith ffug. Gadewch i ni ddefnyddio enghraifft o blentyn yn cael ei gam-drin gan riant narcissistaidd.

Bydd y plentyn yn cael ei frifo'n ddwfn gan y rhiant, fel arfer trwy greulondeb emosiynol, geiriol neu seicolegol. Byddant yn cael eu dibrisio a dywedir wrthynt pa mor ddi-werth ydyn nhw eu bod nhw'n faich, neu'n dwp, neu'n gamgymeriad. Bydd y plentyn yn cael ei chwalu'n emosiynol. Y cyfan maen nhw ei eisiau yw i'r person maen nhw wrth ei fodd ddangos ychydig bach o garedigrwydd iddyn nhw.

Bydd y plentyn yn gwneud popeth o fewn ei allu i geisio ennill darn o gariad ac anwyldeb y rhiant hwnnw. Yn ei dro, gall y rhiant fod yn oer a phell, hyd yn oed yn fwy sarhaus neu greulon, felly mae'r plentyn yn ymdrechu'n galetach fyth. Yn y pen draw, bydd y narcissist hwnnw'n troi o gwmpas ac yn caru bomio'r un bach, sydd o'r diwedd yn rhoi eiliad o gariad a diogelwch i'r plentyn tlawd hwnnw.

Hyd nes iddo gipio i ffwrdd eto, a bod y cylch niweidiol yn dechrau o'r newydd.

Mae'r hyn a ddylai fod yn gysylltiad iach, cariadus rhwng y rhiant a'r plentyn yn y pen draw yn gêm erchyll lle mae'r narcissist yn teganu gyda'r plentyn er mwyn cael y sylw a'r sycophancy y maen nhw ei eisiau.

sut i beidio â bod yn genfigennus o'ch cariad

Yn ei dro, mae'r plentyn yn datblygu gorsensitifrwydd eithafol i gyflwr emosiynol ei riant, felly byddan nhw'n gwneud bron unrhyw beth y gallant am ychydig o gariad.

Mae'r bobl fregus hyn yn dysgu sut i fondio â'r rhai sy'n ffynhonnell eu poen emosiynol a'u brad, yn syml oherwydd iddynt gael eu gorfodi i wneud hynny. Roedd yn rhaid iddyn nhw rigolio a chrwydro am garedigrwydd bach oherwydd eu bod yn gwbl ddibynnol ar eu camdrinwyr am bob agwedd ar eu cefnogaeth a'u lles.

Mae'n anochel y byddant yn ailadrodd y cylch hwn gyda chyfeillgarwch a pherthnasoedd rhamantus wrth iddynt heneiddio. Byddant yn ail-greu amgylchiadau y maent yn gyfarwydd â hwy yn y gobaith y tro hwn, byddant yn cael eu caru a'u gwerthfawrogi fel yr oeddent bob amser eisiau bod.

Mae llawer o Empathiaid yn Cydnabod hyn, A Dewis Narcissists Beth bynnag

Efallai y bydd yn syndod ichi ddarganfod bod llawer o empathi yn ymwybodol iawn o'r ymddygiad hwn, ac yn dewis mynd i lawr y ffordd honno beth bynnag.

Mae rhai yn gwrthod torri cysylltiadau â'u partneriaid narcissistaidd oherwydd eu bod yn teimlo'n rhwym iddynt allan o ymdeimlad o ddyletswydd deuluol. Efallai eu bod wedi argyhoeddi eu hunain bod eu partneriaid “wir yn eu caru yn ddwfn,” felly maen nhw'n dal i oddef camdriniaeth, er eu bod nhw'n hollol ymwybodol eu bod nhw'n cael eu difrodi.

Mewn gwirionedd, mae rhai hyd yn oed yn cracio jôcs am eu narcissist, a sut mae eu perthynas yn ddigon toredig i gadw pethau i fynd. Oherwydd mae'n debyg bod hynny'n iach?

Mae'n anodd iawn bod yn dyst i'r math hwn o sefyllfa a theimlo'n ddi-rym i'w helpu. Pan fyddwch chi'n poeni'n fawr am ffrind neu aelod o'r teulu, ac yn gweld cymaint maen nhw'n dioddef gyda phartner / priod narcissistaidd, does dim dwywaith eich bod chi am eu helpu allan o'r sefyllfa honno.

Fel arall, os mai chi yw'r empathi sy'n gwbl ymwybodol o'r ffaith eich bod chi wedi dewis bod gyda narcissist, efallai y byddwch chi'n cael eich rhwygo'n gyson rhwng gwahanol emosiynau.

Er enghraifft, efallai y byddwch yn dirmygu'n llwyr sut mae'ch partner yn eich trin chi, ond rydych chi wir eisiau eu helpu oherwydd eich bod chi'n gwybod bod eu narcissism yn deillio o le sydd wedi'i frifo'n ddwfn.

dwi ddim yn teimlo fel blaenoriaeth i'm cariad

Ond maen nhw'n eich brifo chi'n wael, ac rydych chi am i'r brifo ddod i ben, ond rydych chi'n gwybod nad yw…

… Ac felly mae'r troell yn dal i nyddu i lawr, i lawr, i lawr nes cwympo yn y pen draw.

Mae'r troell hon hefyd yn amlwg o ran empathi sy'n ymwybodol o'u dibyniaeth, ac sydd eisiau cefnogaeth yn ei chylch, ond nad ydyn nhw am weithredu i ddod â'r sefyllfa i ben.

Mae rhai pobl yn cyfeirio at y duedd hon fel “twll gofyn.” Os nad ydych chi'n gyfarwydd â'r term, mae'n sefyllfa lle bydd rhywun yn gofyn yr un cwestiwn drosodd a throsodd, yn chwilio am ymateb penodol. Os nad ydyn nhw'n cael yr un maen nhw ei eisiau, byddan nhw'n anwybyddu'r hyn sy'n cael ei ddweud ... tan y tro nesaf, pan fyddan nhw'n gofyn yr un peth yn union eto.

Maen nhw'n chwilio am sicrwydd a dilysiad, nid gwirionedd.

Felly efallai eich bod chi'n empathi sy'n cwyno'n chwerw i'ch ffrindiau ac aelodau'ch teulu am ba mor erchyll y mae'ch partner yn eu trin. Yna, pryd ac os bydd eich cylch cymdeithasol yn eich galw chi allan ar eich perthynas afiach, efallai y byddwch chi'n gandryll gyda nhw. Sut meiddiwch siarad am eich camdriniwr yn y ffordd honno?

Bydd llawer o empathi yn amddiffyn eu partner (narcissist ofnadwy o ymosodol) i uffern ac yn ôl, er nad ydyn nhw'n achosi diwedd galar iddyn nhw. Maen nhw hyd yn oed yn dweud eu bod nhw'n ymwybodol iawn bod eu partner yn ymosodol, ond mae aros gyda nhw eu dewis , a dylid ei barchu.

Yn y pen draw, maen nhw eisiau defnyddio eu cylch cymdeithasol fel ysgwyddau i wylo arnyn nhw oherwydd eu bod nhw'n cael eu trin yn erchyll, ond maen nhw eisiau i bawb anghofio popeth “drwg” maen nhw wedi'i ddweud cyn gynted ag y bydd eu syndrom Stockholm yn cychwyn yn ôl.

Waeth beth mae eu narcissist yn ei wneud iddyn nhw, bydd ganddyn nhw esboniad amdano.

“Nid yw’n golygu bod yn greulon, ond cafodd blentyndod erchyll…”

“Wrth gwrs mae angen llawer o sylw arni, mae ganddi faterion cefnu ...”

“Ie, mae'n lashes allan ac yn fy rhoi i lawr llawer, ond mae ganddo broblemau iechyd ...”

Fe fyddan nhw'n amddiffyn eu partner / camdriniwr yn ffyrnig os bydd unrhyw un arall yn dweud rhywbeth negyddol amdanyn nhw.

Cofiwch, yn anad dim arall, mai'r hyn y mae narcissistiaid ei eisiau fwyaf yn y byd hwn yw cael ei addoli. Mae cyfanswm eu natur hunan-wasanaethol, hunan-amsugnedig yn cuddio eu ansicrwydd anghredadwy. Dyma pam mae angen dilysiad ac addoliad cyson arnyn nhw gan y rhai o'u cwmpas.

Pryd ac os dônt ar draws rhywun sy'n eu casáu, na allant eu swyno, neu nad ydynt yn poeni amdanynt o gwbl, gall hynny eu clwyfo'n ddwfn iawn.

Ac felly maen nhw'n troi at eu hanifeiliaid anwes empathi, yn crio ac yn “fregus,” ac mae eu empathi yn cicio i mewn i gêr uchel i'w hamddiffyn. Maen nhw'n credu, os ydyn nhw'n amddiffyn y narcissist, yna bydd hynny'n profi iddyn nhw faint maen nhw'n eu caru, a byddan nhw'n cael eu dangos cariad yn eu tro ...

Wedi'r cyfan, gall pawb fod yn sefydlog, neu eu hiacháu, neu eu “hachub” gyda digon o gariad, gofal a thosturi, iawn?

beth i'w wneud pan fyddwch ar eich pen eich hun ac wedi diflasu

Nope.

Ni fydd y Berthynas hon yn Gwella

Os ydych chi'n empathi sydd wedi dod i ben dro ar ôl tro mewn perthnasoedd fel hyn, mae hynny i fyny ti i newid eich patrymau ymddygiad.

Ni fydd eich partner narcissistaidd yn newid, ni waeth faint o ddealltwriaeth, amynedd, cariad a defosiwn rydych chi'n ei daflu i'r twll du hwnnw.

Nid ydynt yn newid oherwydd nad ydynt yn gweld eu hymddygiad yn ymosodol. Boed trwy eneteg, cysylltiadau niwrolegol, neu eu profiadau plentyndod niweidiol eu hunain, mae eu gwifrau yn golygu eu bod yn aml yn gweld eu hunain fel dioddefwyr a merthyron.

Maent yn analluog i brofi empathi, ac yn lle hynny dim ond yn gweld eraill fel cerbydau ar gyfer diwallu eu hanghenion a'u dyheadau eu hunain.

Yn sicr, gall y rhan fwyaf o bobl newid, ond dim ond pan fydd ganddyn nhw awydd dwfn i wneud hynny y mae hynny'n digwydd. Pam fyddai rhywun yn rhoi unrhyw ymdrech i newid pan nad ydyn nhw'n onest yn credu eu bod nhw'n gwneud unrhyw beth o'i le?

Yn union: ddim yn mynd i ddigwydd.

Yn gyntaf oll, mae'n bwysig eich bod chi'n deall pam eich bod chi'n dal i gael eich tynnu at y mathau hyn o bobl. Dim ond trwy gydnabod eich stori darddiad eich hun y byddwch chi'n gallu ei newid.

dim ffrindiau i gymdeithasu â nhw

Dyma lle mae'n ddefnyddiol iawn dod o hyd i'ch hun yn therapydd da. Gallant eich tywys gyda rhai cwestiynau ac ymarferion gwych a fydd yn caniatáu ichi fynd yn ôl i'r man lle cychwynnodd eich difrod eich hun.

Pan fyddwn yn mynd i'r afael â'r hen friwiau hynny yn eu ffynhonnell, mae'n creu effaith diferu i lawr. Wnaethon ni ddim gwella'n hudol dros nos, ond mae'n frawychus sut y gall ystwyll ynglŷn â lle cychwynnodd rhai ymddygiadau effeithio arnyn nhw yn yr eiliad bresennol. Gall hyn fod yn wir hyd yn oed sawl degawd i lawr y lein.

Unwaith y bydd gan berson y math hwnnw o ystwyll, gallant dorri'r cylch.

Mewn gwirionedd, mae'n llawer haws gwneud hynny. Lle o'r blaen, efallai eich bod wedi gweld eich partner narcissistaidd fel dioddefwr i gael ei fachu ac yn ffynnon emosiynol anhygyrch i dynnu ohoni, byddan nhw nawr yn cael eu hystyried yn eglur.

Efallai bod tosturi yn bresennol o hyd, gan fod gan empathi natur mor ofalgar, ond nid ydych yn teimlo bod angen i'r un peth dderbyn cariad neu werthfawrogiad ganddynt. Ni fydd eu barbiau a'u pigiadau yn effeithio cymaint arnoch chi. Bydd fel gwylio plentyn yn taflu cerrig at fynydd mewn ymgais i gael adwaith ohono neu ei frifo.

Pan gyrhaeddwch y pwynt hwnnw, ni fydd gan y narcissist unrhyw bwer drosoch chi. Bydd gennych y gallu i ryddhau'ch hun oddi wrthynt, heb y boen hirhoedlog o feddwl tybed a allech fod wedi gwneud unrhyw beth arall o bosibl i wneud iddynt eich caru chi.

Byddwch yn gallu dechrau o'r newydd, gan wybod bod y cylch bond trawma afiach wedi dod i ben. Ac ni fydd gennych chi berthynas â narcissist byth eto.

Dal ddim yn siŵr pam eich bod chi'n cael eich denu at narcissistiaid neu sut i roi'r gorau i ddisgyn ar eu cyfer? Siaradwch â therapydd heddiw a all eich cerdded trwy'r broses. Cliciwch yma i gysylltu ag un.

Efallai yr hoffech chi hefyd: