14 Arwyddion Esgeulustod Emosiynol Mewn Perthynas

Pa Ffilm I'W Gweld?
 

Mae gan fodau dynol anghenion emosiynol cymhleth, a phan ydym mewn perthynas â rhywun, mae'n bwysig iawn bod angen diwallu'r anghenion hynny.Gall esgeulustod emosiynol fod yn anodd ei nodi mewn perthynas neu briodas, ond gall hefyd fod yn niweidiol iawn.

Gall pob un ohonom deimlo bod ein hanghenion emosiynol yn cael eu hesgeuluso nawr ac eto, ond mae'n dod yn broblem sylweddol pan fydd yn digwydd yn gyson.

Nid yn unig y gall gymryd ei doll ar eich perthynas, gall niweidio'ch hunan-barch.

Dyma gipolwg ar beth yw esgeulustod emosiynol yng nghyd-destun perthynas ramantus, sut i sylwi arno, a beth allwch chi ei wneud yn ei gylch.Beth mae esgeulustod emosiynol yn ei olygu mewn gwirionedd?

Mae esgeulustod emosiynol yn gysyniad yr ydym yn fwy cyfarwydd â chlywed amdano mewn perthnasoedd plentyn-rhiant yn hytrach na pherthnasoedd neu briodasau rhamantus.

Ond nid yw hynny'n golygu na all fod yn fater mawr rhwng partneriaid rhamantus.

Esgeulustod emosiynol yw pan fydd partner neu briod yn methu ag ystyried teimladau'r person arall yn gyson, neu'n mynd ati i anwybyddu'r teimladau neu'r emosiynau hynny. Mae'n fethiant i ymateb yn ddigonol i anghenion emosiynol partner.Gall cam-drin emosiynol fod yn anodd ei nodi gan nad yw'n ddiriaethol, ond o leiaf mae'n cynnwys rhyw fath o weithredu negyddol. Mae esgeulustod emosiynol, ar y llaw arall, yn ymwneud â diffyg gweithredu llwyr.

A ydych erioed wedi clywed rhywun yn cwyno am y modd nad yw eu partner ar gael yn emosiynol?

Os yw rhywun yn esgeulus yn emosiynol o bartner, gall deimlo fel ei fod yn cael ei waliau i fyny yn gyson. Nid ydynt yn cymryd unrhyw sylw o deimladau eu partner, ac yn bendant nid ydynt yn gwneud unrhyw beth yn eu cylch.

Os nad oes gennych y cysylltiad emosiynol â'ch partner neu'ch priod yr hoffech ei gael, gall fod yn anodd nodi'n union yr hyn y maent yn ei wneud neu ddim yn ei wneud sy'n gwneud ichi deimlo felly.

Ond nid yw hynny'n golygu nad yw'n effeithio arnoch chi. Gall wneud i chi deimlo'n ddi-gariad a chymryd ei doll ar eich hunan-barch. Mae peidio â chael eich sylwi yn anfon y neges atoch nad oes ots am eich teimladau a'ch anghenion.

rydych chi'n gwybod eich bod chi'n hyll pan

Gan ei bod mor anodd nodi esgeulustod emosiynol, rydym wedi llunio rhai arwyddion a ddylai eich helpu i sylwi arno os yw'n bresennol yn eich perthynas neu'ch priodas.

14 arwydd o esgeulustod emosiynol mewn perthynas.

1. Mae'r ffocws bob amser arnyn nhw.

Mae eu bywyd a'u hanghenion bob amser yn ganolbwynt sylw. Nid yw eich cyflawniadau neu ddyddiau gwael yn cael eu cydnabod, ond maent yn disgwyl ichi ddathlu neu gymudo gyda nhw.

Maen nhw yng nghanol eu byd eu hunain, ac rydych chi'n teimlo fel sioe ochr.

2. Nid nhw yw'r person cyntaf rydych chi am ei ddweud.

Rydych chi'n cael rhywfaint o newyddion da neu ychydig o newyddion drwg a'ch greddf gyntaf yw dweud ... eich ffrind gorau, neu'ch mam, neu'ch brawd, neu pwy bynnag ydyw.

Nid eich partner neu'ch priod yw'r person cyntaf rydych chi am ei ddweud, oherwydd rydych chi'n gwybod na chewch chi'r ymateb rydych chi'n gobeithio amdano na'r gefnogaeth sydd ei hangen arnoch chi.

3. Rydych chi'n teimlo eich bod chi ar eich pen eich hun yn y berthynas.

Eich teimlad llethol yw mai dim ond un ohonoch chi sydd yn y berthynas hon mewn gwirionedd. Nad ydyn nhw wir yn bresennol o gwbl.

Nid ydych chi'n teimlo bod gennych chi eu cefnogaeth neu fel eu bod nhw wedi ymrwymo i wneud i'r berthynas neu'r briodas weithio.

Ni allwch ysgwyd y teimlad o fod yn unig, hyd yn oed pan fyddant yn iawn nesaf atoch chi.

4. Maen nhw'n cau i lawr pan geisiwch siarad â nhw.

Os ceisiwch siarad â nhw am unrhyw faterion yn eich perthynas, maen nhw'n cau i ffwrdd.

Maen nhw'n cau i lawr, yn gwastatáu yn eich anwybyddu, neu hyd yn oed yn gadael yr ystafell wrth geisio trafod unrhyw faterion, neu'ch dyfodol gyda'ch gilydd.

Nid ydynt yn cymryd rhan mewn dadleuon gyda chi, gan y byddai hynny'n ormod fel gwaith caled a byddai'n golygu y byddai'n rhaid i'r ddau ohonoch ddatrys y gwrthdaro.

5. Maen nhw'n rhoi'r driniaeth dawel i chi.

Pan fyddant yn ddig gyda chi, nid ydynt yn gweiddi arnoch nac yn dweud wrthych beth rydych wedi'i wneud yn anghywir. Byddai hynny'n golygu rhoi gormod o ymdrech i'r berthynas.

Mae'n well ganddyn nhw roi'r driniaeth dawel i chi a gadael i chi ddioddef, gan feddwl tybed beth yn union sydd wedi eu cynhyrfu.

6. Nid oes gennych unrhyw syniad beth maen nhw ei eisiau gennych chi.

Dydych chi ddim yn siŵr beth maen nhw ei eisiau o'r berthynas neu gennych chi. Nid ydych chi'n gwybod beth maen nhw'n ei ddisgwyl gennych chi na pham maen nhw gyda chi.

Rydych chi'n teimlo eich bod chi ar y môr heb gymaint â goleudy i adael i chi wybod ble mae'r creigiau.

mae pethau'n cael eu cymryd yn ganiataol yn cael eu cymryd

7. Mae eich hunan-barch ar y lefel isaf erioed.

Rydych chi'n dechrau teimlo'n isel arnoch chi'ch hun.

Mae diffyg diddordeb eich partner ynoch chi ar ei draed, gan eich bod chi'n dechrau teimlo eich bod chi'n annheilwng o'u cariad a'u sylw. Neu, o ran hynny, cariad neu sylw unrhyw un arall.

8. Rydych chi'n atal eich teimladau.

Y neges rydych chi'n ei chael gan eich partner neu'ch priod yw nad yw'n werth talu unrhyw sylw i'ch teimladau a'u bod yn ddibwys, felly rydych chi'n dechrau credu hynny.

Nid ydych hyd yn oed yn eu cymryd o ddifrif eich hun, gan eu gwthio i lawr a'u pasio i ffwrdd fel amherthnasol neu fân.

9. Nid ydyn nhw'n treulio amser gyda chi.

Nid ydynt yn blaenoriaethu treulio amser gyda chi, ac weithiau mae'n teimlo fel eu bod yn mynd ati i'w osgoi.

Maen nhw bob amser yn brysur gydag un peth neu'r llall, a phrin yw'r amser o ansawdd gyda'i gilydd.

Nid oes gennych chi alwadau ffôn hir, hirfaith byth, gan basio'r amser o'r dydd. Maen nhw'n cadw sgyrsiau'n gryno.

10. Rydych chi'n teimlo na allwch chi fod yn chi'ch hun gyda nhw.

Ni allwch ymlacio a dadflino o amgylch eich partner, oherwydd nid ydych yn teimlo'n gyffyrddus o'u cwmpas yn unig.

Rydych chi'n gwybod nad ydyn nhw wir yn eich caru chi am bwy ydych chi, ac rydych chi wedi dysgu nad ydyn nhw'n cymryd eich emosiynau o ddifrif.

Felly, rydych chi nawr yn eu cuddio i ffwrdd a dim ond dweud wrthyn nhw beth maen nhw eisiau ei glywed.

11. Nid ydyn nhw'n gwneud ymdrech gyda'ch ffrindiau neu'ch teulu.

Nid ydynt yn gwneud yr ymdrech i gysylltu â chi ar lefel emosiynol, ac yn sicr nid ydynt yn mynd uwchlaw a thu hwnt i gysylltu â'r bobl sydd bwysicaf i chi.

cymerwyd paul logan yn fân

Maen nhw wedi ei gwneud hi'n glir nad oes ganddyn nhw ddiddordeb mewn treulio amser gyda'ch ffrindiau neu'ch teulu. A phan fyddant gyda nhw, nid ydynt yn eu cynnwys mewn sgwrs nac yn ceisio dod i'w hadnabod yn well.

12. Maen nhw'n anghofio dyddiadau pwysig.

Os nad ydyn nhw'n ymwneud yn emosiynol â'r berthynas neu'r briodas, mae'n debyg nad ydyn nhw'n rhoi unrhyw bwysigrwydd emosiynol ar y dyddiadau y mae'r rhan fwyaf o gyplau yn eu dathlu gyda'i gilydd, neu o leiaf yn eu cydnabod.

Efallai y byddan nhw'n anghofio'ch pen-blwydd, eich pen-blwydd, neu byth yn cofio'r dyddiad y bu farw rhywun pwysig i chi.

Gall hynny fod yn niweidiol iawn ac yn golygu eich bod chi'n teimlo'n ddibwys neu fel nad yw'ch llawenydd neu'ch poen yn werth ei gymryd o ddifrif.

13. Fe wnaethant ohirio cymryd camau ymlaen.

Rydych chi am i'ch perthynas symud ymlaen, gwneud cynlluniau ar gyfer y dyfodol, mynd ar anturiaethau gyda'ch gilydd, neu hyd yn oed gael plant.

Ond maen nhw'n dod o hyd i ffyrdd o gyhoeddi a gohirio. Maen nhw'n dweud wrthych nad dyma'r amser iawn, ond nid ydyn nhw'n cynnig unrhyw resymau i chi pam.

Ni allant ddeall eich angen i siarad am, gwneud cynlluniau ar gyfer, ac adeiladu dyfodol a rennir.

14. Rydych chi bob amser yn datrys problemau ar eich pen eich hun.

Rydych chi wedi dysgu nad oes diben troi at eich partner neu'ch priod am help neu gefnogaeth pan fydd pethau'n mynd yn anodd, felly erbyn hyn rydych chi ddim ond yn ei ddatrys yn awtomatig ar eich pen eich hun.

Rydych chi'n gwybod eich bod chi ar eich pen eich hun o ran datrys eich holl broblemau, mawr a bach.

Rydych chi wedi datblygu rhai mecanweithiau ymdopi solet nad ydyn nhw'n golygu gofyn i'ch partner am eu barn.

8 cam i ddelio ag esgeulustod emosiynol.

1. Myfyrio ar yr achosion sylfaenol.

Felly, rydych chi wedi sylweddoli bod esgeulustod emosiynol yn eich perthynas neu'ch priodas. Ond cyn y gallwch chi gymryd camau i ddelio ag ef mae angen i chi feddwl o ble mae'n dod.

Beth yw achos yr esgeulustod emosiynol hwn? O ble y tarddodd?

A yw’n rhywbeth sydd wedi nodweddu eich perthynas ers diwrnod un, neu a oeddent ar un adeg yn hynod gefnogol, ac mae’r esgeulustod hwn wedi datblygu dros amser?

A ddatblygodd yn ddigymell ac yn araf, neu a allwch ei olrhain yn ôl i ddigwyddiad penodol?

Weithiau, mae esgeulustod emosiynol yn ganlyniad i ddiffyg cariad mewn perthynas.

Wrth i ruthr cychwynnol cariad rhamantus angerddol ddechrau pylu, yn hytrach na chael cariad gwahanol yn ei le, fel y gwna yn y rhan fwyaf o berthnasoedd, weithiau mae'n troi'n ddifaterwch.

Ac yn hytrach na derbyn y gallai diffyg cariad sillafu diwedd y berthynas, mae'r ddau bartner yn setlo am ddeinameg afiach yn unig.

Ond nid yw hyn yn wir bob amser. Gall esgeulustod emosiynol mewn perthnasoedd ddigwydd os yw un partner yn mynd trwy amser anodd ac yn canolbwyntio cymaint ar ei drafferthion ei hun nes ei fod yn anghofio ystyried ei bartner.

Maent yn cymryd cefnogaeth eu partner yn ganiataol ac maent mor canolbwyntio ar eu brwydrau eu hunain nes eu bod yn rhoi’r gorau i ddychwelyd y gefnogaeth honno.

Gall mynd trwy amser anodd eich hun olygu na allwch fod yr un mor gefnogol i'ch partner neu'ch priod dros dro , ac mae hynny'n iawn. Mewn perthnasoedd a phriodasau tymor hir, bydd yn rhaid i'r ddau bartner gefnogi ei gilydd ar wahanol adegau.

Y broblem yw pan fydd rhywun yn gweld eu materion eu hunain fel esgus dilys dros esgeuluso emosiynau eu partner yn y tymor hir.

Dylai perthynas fod yn bartneriaeth gyfartal ac ni allwch ddisgwyl i rywun fod yn graig ichi bob amser os na fyddwch byth yn rhoi unrhyw beth yn ôl.

2. Ystyriwch therapi.

Gall esgeulustod emosiynol mewn perthynas neu briodas fod yn rhywbeth sy'n anodd iawn ei drwsio heb gymorth proffesiynol.

Gallai dod o hyd i'r therapydd cywir roi'r lle i chi'ch dau fynegi'ch teimladau, cael rhywfaint o bersbectif, a dod o hyd i'ch ffordd yn ôl i'ch gilydd.

Rydym yn argymell yn fawr y gwasanaethau cwnsela perthynas ar-lein a ddarperir gan. Gallwch drafod y mater dan sylw gyda gweithiwr proffesiynol trwy sgwrs fideo o gysur eich cartref eich hun a chael y gefnogaeth sydd ei hangen ar y ddau ohonoch i droi eich perthynas o gwmpas a'i gwneud yn iach unwaith eto.

i sgwrsio â rhywun ar hyn o bryd a / neu i drefnu apwyntiad ar-lein yn ddiweddarach.

3. Cymryd camau cadarnhaol.

Os ydych chi am i'ch perthynas ffynnu ac yn para, ni allwch eistedd yn ôl ac aros i'ch partner newid neu sylweddoli'r ffordd y maent wedi bod yn ymddwyn.

does gen i ddim ffrind sengl

Bydd yn rhaid i chi dderbyn y sefyllfa a gwneud rhywbeth i wneud gwahaniaeth i'ch perthynas.

Yn hytrach na chwyno am eu hymddygiad yn unig, i bobl eraill neu iddyn nhw, mae angen i chi ddechrau myfyrio ar sut y gall y ddau ohonoch drwsio hyn.

Er mai nhw yw'r un sy'n eich esgeuluso'n emosiynol, ni allwch ddisgwyl iddynt gymryd yr holl gyfrifoldeb am newid pethau.

4. Eisteddwch i lawr am sgwrs.

Mae llawer o bobl yn ceisio osgoi eistedd i lawr am sgyrsiau difrifol am eu perthynas neu briodas, ond nid yw hyn yn rhywbeth a fydd yn sefydlog gyda sgwrs gyflym.

Mae angen i chi ddewis eiliad dda i'r ddau ohonoch, pan nad oes cyfyngiadau amser ac nad ydych chi wedi goddiweddyd, yn llwglyd na dan straen. Codwch y problemau yn eich perthynas sy'n cael eu hachosi gan eu hesgeulustod emosiynol.

dyfynbris dyn priod mewn cariad â dynes arall

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dod yn y sgwrs hon o le cariad a dealltwriaeth, yn hytrach na bod yn ddig ac yn gyhuddol o'r dechrau, gan nad yw hynny'n eich cael chi i unrhyw le.

5. Peidiwch â chwarae'r dioddefwr.

Mae'n ddigon posib bod y ffaith bod eich partner neu'ch priod wedi esgeuluso'ch anghenion emosiynol wedi achosi llawer o friw i chi, ond os ydych chi am wella pethau'n rhyngoch chi, ni ddylai'r brifo hwnnw fod yn ganolbwynt i'ch sgwrs.

Gan ganolbwyntio ar sut maen nhw wedi brifo ni fyddwch ond yn eu gwneud yn amddiffynnol.

Os ydych chi am wneud i hyn weithio, yna mentro am eu hymddygiad at ffrind dibynadwy ar bob cyfrif, ond nid i wyneb eich partner.

Yn lle hynny, gadewch iddyn nhw wybod eich bod chi am gyrraedd gwaelod hyn fel bod gan eich perthynas ddyfodol iach.

Sôn am yr hyn y gallwch chi y ddau gwnewch i wneud gwahaniaeth a chreu deinameg iachach rhyngoch chi.

6. Treuliwch amser o ansawdd gyda'i gilydd.

Awgrymwch i'ch partner neu'ch priod fod y ddau ohonoch yn treulio mwy o amser o ansawdd yn canolbwyntio ar eich gilydd i geisio cael y wreichionen honno yn ôl .

Archebwch wyliau, ewch allan i gwrdd â ffrindiau gyda'i gilydd, rhoi cynnig ar rywbeth newydd, neu fynd ar ddyddiadau rhamantus.

Meddyliwch am yr hyn a ddenodd chi at eich gilydd yn gyntaf a gwnewch yr hyn a allwch i ailgynnau hynny.

7. Byddwch yn onest â chi'ch hun.

Yn anffodus, nid yw esgeulustod emosiynol mewn perthynas yn rhywbeth y gellir ei osod bob amser. Gallai fod yn symptom o graciau sy'n rhedeg mor ddwfn fel na allant fod yn glytiog.

Os gallwch chi ddweud yn onest eich bod chi wedi gwneud popeth o fewn eich gallu i achub eich perthynas ac nad yw wedi gweithio, yna efallai ei bod hi'n bryd ystyried a fyddai'r ddau ohonoch chi'n well eich byd ar wahân.

Does dim pwynt aros mewn perthynas sy'n gwneud y ddau ohonoch chi'n anhapus, felly byddwch yn onest â chi'ch hun os yw'r amser wedi dod i adael iddo fynd.

8. Byddwch yn amyneddgar.

Cofiwch bob amser na fydd problemau fel y rhain byth yn cael eu datrys dros nos. Mae'n mynd i gymryd llawer o waith caled gan y ddau ohonoch i cael eich perthynas yn ôl ar y trywydd iawn .

Ond, os ydych chi'n amyneddgar ac yn barod i roi'r gwaith hwnnw i mewn, mae pob siawns y byddwch chi'n dychwelyd i le o gefnogaeth emosiynol a hapusrwydd i'r ddwy ochr.

Dal ddim yn siŵr beth i'w wneud os ydych chi'n teimlo eich bod wedi'ch esgeuluso'n emosiynol gan eich partner neu'ch priod?Rydyn ni newydd grybwyll therapi ym mhwynt # 6 uchod a byddem ni wir yn eich cynghori i'w ystyried o leiaf, p'un ai gennych chi'ch hun neu fel cwpl. Beth sy'n rhaid i chi ei golli?Beth am sgwrsio ar-lein ag arbenigwr perthynas o Hero Perthynas a all eich helpu i ddarganfod pethau. Yn syml.

Efallai yr hoffech chi hefyd: