Os ydych chi'n Teimlo'n Gwasgaredig, Dyma 10 Rheswm Pam

Rai dyddiau, rydyn ni i gyd yn teimlo ychydig allan ohono…

Efallai ein bod ni'n teimlo'n frysiog neu'n anghofus, neu rydyn ni'n hawdd ein gorlethu ac yn teimlo'n eithaf ditsi am ryw reswm.

Wel, gallai’r rheswm ‘rhywfaint’ hwnnw fod yn unrhyw nifer o bethau.

Rydyn ni wedi talgrynnu 10 achos cyffredin dros deimlo'n wasgaredig, yn ogystal â sut i fynd i'r afael â'r materion hyn a'u datrys ...

1. Rydych chi wedi llosgi allan.

Mae llosgiadau yn go iawn, cymerwch hi oddi wrthym ni!Os ydych chi'n teimlo'n wasgaredig, gallai hynny fod oherwydd eich bod chi wedi ffrio'ch ymennydd yn y bôn.

Mae'n swnio'n ddwys ond mae'n gyffredin iawn - yn enwedig y dyddiau hyn, pan rydyn ni naill ai'n gweithio 7 swydd, yn gwthio ein hunain i gael dyrchafiad cyn i ni droi'n 25 oed, neu'n cymharu ein hunain â phawb rydyn ni'n eu gweld ar gyfryngau cymdeithasol.

Ychwanegwch at hynny'r ffaith bod gwybodaeth ar gael inni ar unwaith ac yn gyson, a does ryfedd eich bod chi'n teimlo eich bod wedi'ch gorlwytho a'ch gwasgaru.Brwydro yn erbyn hyn: cyfyngu ar eich defnydd o'r rhyngrwyd a'ch defnydd o gyfryngau cymdeithasol a dechrau dweud na wrth bethau. Hepgor digwyddiad cymdeithasol a chael rhywfaint o orffwys dywedwch na wrth weithgaredd allgyrsiol yn y gwaith fel y gallwch chi ganolbwyntio'n llwyr ar yr hyn sydd wir angen ei wneud.

2. Nid ydych chi'n cysgu digon.

Mae bod yn flinedig yn gwneud popeth yn waeth. Os nad ydych chi'n cysgu digon, neu os nad ydych chi'n cysgu'n dda, mae pethau'n dechrau pentyrru.

Efallai y byddwch chi'n teimlo'n fwy anghofus neu'n hawdd ei fflwsio, efallai y byddwch chi'n mynd yn fachog neu teimlo'n bigog , neu efallai eich bod chi'n teimlo ledled y lle ac allan o bob math mewn gwirionedd.

Y naill ffordd neu'r llall, os ydych chi'n pendroni pam eich bod chi'n teimlo'n wasgaredig, gwiriwch faint o gwsg o ansawdd rydych chi wedi bod yn ei gael yn ddiweddar.

Brwydro yn erbyn hyn: gosod amser gwely i chi'ch hun a chadw ato - nid dim ond ar gyfer plant bach! Ymrwymwch i droi eich ffôn i ffwrdd a mynd i'r gwely ar yr un pryd bob nos. Mae ein cyrff a'n meddyliau'n elwa ar drefn arferol.

Sefydlu defod yn ystod y nos rydych chi'n ei chysylltu â chwsg, fel chwarae trac myfyrdod a rhoi rhywfaint o olew lafant ar eich gobennydd. Po fwyaf y byddwch chi'n ei wneud, y mwyaf y byddwch chi'n dod i'w gysylltu â gorffwys - a gorau oll y byddwch chi'n dechrau cysgu ...

3. Nid ydych yn cynllunio'ch amser yn dda iawn.

Os ydych chi'n teimlo ar hyd a lled y lle, gallai hyn fod oherwydd nad ydych chi'n gwneud defnydd gwych o'ch amser.

Mae'n haws dweud na gwneud, rydyn ni'n gwybod, ond os nad ydych chi'n cynllunio sut i dreulio'ch amser, efallai y byddwch chi'n teimlo'n frysiog ac yn bryderus ynglŷn â chwblhau tasgau mewn pryd.

Po fwyaf pryderus rydych chi'n teimlo, y lleiaf cynhyrchiol y byddwch chi, a'r hiraf y bydd yn cymryd i chi eu gorffen beth bynnag! Mae hyn yn wirioneddol yn ôl ac nid yw'n gynhyrchiol o gwbl, felly mae'n rhywbeth i fod yn ymwybodol ohono.

Brwydro yn erbyn hyn: gwnewch yr ymdrech i gynllunio allan bob dydd neu wythnos i sicrhau bod gennych chi ddigon o amser i wneud popeth. Mapiwch ddyddiadau cau, blaenoriaethwch yr hyn sydd ar frys, a chadwch at eich cynllun!

4. Rydych chi ar eich ffôn gormod.

Mae hyn yn rhywbeth mae'r mwyafrif ohonom yn euog ohono ar brydiau! Mae sgrolio difeddwl wedi dod yn gymaint o arfer i'r mwyafrif ohonom. Efallai ei fod yn ymddangos yn ddigon diniwed, ond gall ddod yn eithaf dinistriol dros amser.

Rydyn ni'n gymysgedd rhyfedd o ddiffodd a gor-ysgogi pan rydyn ni'n edrych trwy'r cyfryngau cymdeithasol, a gall ddrysu ein meddyliau.

Efallai ein bod ni'n teimlo'n gyffyrddus ac allan ohoni, ond rydyn ni hefyd yn cymryd cymaint o wybodaeth ac yn gweld cymaint o luniau a fideos 15 eiliad ar y tro.

Gall hyn adael i’n hymennydd deimlo ychydig yn ddryslyd ac wedi ei lethu, a all roi’r teimlad ‘scatterbrained’ hwnnw inni.

Brwydro yn erbyn hyn: cyfyngu faint o amser rydych chi'n ei dreulio ar eich ffôn! Mae gan rai ffonau leoliadau sy'n achosi i'r ffôn gloi ei hun ar amser penodol gyda'r nos, fel atgoffa i'w ddiffodd cyn mynd i'r gwely.

cwestiynau pwysig i'w gofyn i'ch un arwyddocaol arall

Gallwch hefyd fonitro defnydd eich ffôn a faint o amser rydych chi'n ei dreulio arno bob dydd trwy eich gosodiadau ffôn a gwahanol apiau. Gosodwch derfyn i chi'ch hun a chadwch ato - fe all ymddangos yn ddiflas ond mae am y gorau!

5. Rydych chi'n rhoi gormod o bwysau arnoch chi'ch hun.

Os mai chi yw'r math o berson sy'n caru her, mae angen i chi gymryd camau ychwanegol i sicrhau eich bod chi'n dal i edrych ar ôl eich hun.

Fel rhywun nad yw erioed wedi cael llai na 2 swydd ar y tro, ac sy'n llwyddo i ffitio mewn bywyd cymdeithasol, ymarfer yoga bob dydd, teithiau cerdded 8 milltir bob dydd, a rhywsut yn dod o hyd i amser i gysgu - mae angen i chi arafu!

Os ydych chi'n gwneud mwy nag y mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei wneud, neu fwy nag yr ydych chi wedi arfer ei wneud, mae angen i chi edrych ar ôl eich hun a rhoi'r gorau i roi cymaint o bwysau arnoch chi'ch hun i gyflawni pethau.

Nid oes angen i chi dorri'ch nodau bob dydd, beth bynnag mae'r dylanwadwr ar Instagram rydych chi'n ei ddilyn yn dweud wrthych chi.

Fe fyddwch chi yn y diwedd yn teimlo allan ohono ac wedi'ch syfrdanu neu eich gorlethu oherwydd eich bod chi o dan gymaint o bwysau.

Brwydro yn erbyn hyn: cofiwch eich bod wedi cael ymlacio a chael hwyl! Gallwch chi leddfu'ch disgwyliadau ohonoch chi'ch hun a chyflawni pethau gwych o hyd - ac nid ydych chi'n fethiant os oes angen i chi ollwng ymrwymiad neu gymryd mwy o amser i gyflawni'ch nodau.

6. Rydych chi'n cymryd gormod ar y tro.

Mae'r un hon yn debyg i'r uchod, ond mae'n ymwneud yn wirioneddol ag ymestyn eich hun yn rhy denau.

Nid dim ond y pwysau rydych chi'n ei roi arnoch chi'ch hun, ond y gwahanol ffyrdd rydych chi'n disgwyl i chi'ch hun ymddangos yn rheolaidd.

Ni allwch wneud popeth ar unwaith, ac ni allwch hefyd gymryd pwysau gan bawb ar unwaith, gan gynnwys gennych chi'ch hun.

Po fwyaf y byddwn yn gorlwytho ein hunain ac yn ceisio cael bys ym mhob pastai, po fwyaf y byddwn ar ôl yn teimlo'n wasgaredig ac yn dditsi oherwydd yn syml ni all ein hymennydd gadw i fyny â'r holl wahanol bethau sy'n digwydd.

pam mae pobl yn neis i mi

Brwydro yn erbyn hyn: gweithio allan beth agweddau ar eich bywyd gallwch weithio arno ar y tro. Gellir neilltuo rhai dyddiau i ymarfer corff, gellir neilltuo eraill ar gyfer gwaith ar dwf personol a phrosiectau.

Gofynnwch am bethau fel bod gan eich ymennydd amser i ddal i fyny ac ailosod ar gyfer pob peth newydd rydych chi'n canolbwyntio arno. Mae eich meddwl fel porwr rhyngrwyd - bydd gormod o dabiau ar agor ar y tro yn ei wneud yn chwalu.

7. Rydych chi'n gor-feddwl pethau.

Un o'r rhesymau rydyn ni'n teimlo ein bod ni'n cael ein llosgi neu eu gwasgaru yw gor-feddwl. Efallai eich bod yn ymgolli mewn ychydig o fanylion neu'n obsesiwn am bethau i raddau afiach.

Gall hyn wirioneddol danio'ch ymennydd a'i gael yn sownd mewn dolen, sy'n ei gwneud hi'n anodd canolbwyntio ar bethau eraill neu weithredu yn ogystal ag arfer.

Os ydych chi'n defnyddio'ch holl allu meddyliol i bwysleisio am un peth a'i ailchwarae drosodd a throsodd, does ryfedd eich bod chi'n teimlo'n dditsi ac yn ddryslyd.

Brwydro yn erbyn hyn: ceisiwch ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar a dysgu gadael i'r pethau bach na allwch eu rheoli fynd. Mae myfyrdod ac ioga yn ffordd wych o wneud hyn - maen nhw'n caniatáu i'ch ymennydd orffwys ychydig a gadael rhywfaint o reolaeth, a fydd o gymorth mawr i chi roi'r gorau i or-feddwl cymaint.

8. Rydych chi'n gweithio yn yr amgylchedd anghywir.

Os ydych chi'n aml yn teimlo'n wasgaredig yn y gwaith, neu pan ydych chi'n astudio, efallai na fyddwch chi yn y math iawn o amgylchedd.

Rwyf wrth fy modd yn gweithio mewn caffis prysur, swnllyd oherwydd bod y wefr gefndirol yn fy nghadw i fynd. Ni allaf sefyll yn gweithio mewn ystafell dawel gan fod fy ymennydd yn chwyddo i mewn ar unrhyw sŵn cefndir ac yn dechrau ceisio gwrando ar sgyrsiau dim ond oherwydd fy mod yn gallu clywed rhywbeth yn amwys iawn.

Os ydw i yn y math anghywir o amgylchedd, ni allaf ganolbwyntio ac nid wyf yn gwneud dim, sy'n fy ngwneud yn rhwystredig ac yn bigog ac yn aml yn gwneud i mi deimlo'n wasgaredig ac allan ohono.

Sain gyfarwydd?

Brwydro yn erbyn hyn: mae angen ichi ddod o hyd i le sy'n gweithio i chi, p'un ai yw hynny gyda'ch clustffonau ar sŵn gwyn blaring neu roc pync, neu mewn ystafell dawel gyda goleuadau llachar a sgrin gyfrifiadur enfawr.

9. Nid ydych chi'n paratoi ar gyfer pethau'n dda iawn.

“Mae methu â pharatoi yn paratoi i fethu” - mae rhieni unrhyw un arall yn drymio hyn iddynt yn ystod sesiynau adolygu arholiadau?

Os ydych chi'n teimlo'n hawdd eich gorlethu, yn bell, neu'n wasgaredig, gallai hynny fod oherwydd nad ydych chi'n sefydlu'ch hun mewn ffordd dda a defnyddiol.

Efallai y byddwch chi'n teimlo eich bod chi bob amser yn rhuthro allan y drws yn y bore, sydd wedyn yn golygu eich bod chi'n teimlo dan straen cyn i chi gyrraedd y gwaith hyd yn oed. Mae hyn wedyn yn effeithio ar eich diwrnod cyfan a gall eich gadael i deimlo hyd yn oed yn fwy ohono!

Brwydro yn erbyn hyn: gwnewch ychydig o baratoi sylfaenol cyn mynd i'r gwely bob nos. Gallwch chi gael eich gwisg yn barod, cael eich cot a'ch esgidiau wrth y drws fel nad ydych chi'n rasio o gwmpas yn ceisio dod o hyd iddyn nhw yn y bore, canolbwyntiwch eich meddwl cyn cyflwyniad trwy fynd dros eich nodiadau. Beth bynnag ydyw, gall paratoi effeithio'n aruthrol ar ba mor bresennol rydych chi'n teimlo.

10. Rydych chi'n fwrlwm o goffi.

Mae hwn yn un eithaf syml ond mae'n haeddu sylw serch hynny! Os ydych chi'n aml yn teimlo'n ditsi a ledled y lle, neu'n eithaf anghyson neu anghofus, efallai y byddwch chi'n rhy gaffeinedig.

Mae coffi yn wych ar gyfer lefelau cynhyrchiant weithiau, ond gall hefyd beri inni deimlo'n wasgaredig a bron hefyd gwifrau.

Mae hefyd yn effeithio ar ansawdd ein cwsg, a all, fel y gwyddom bellach, gael sgil-effaith enfawr….

Brwydro yn erbyn hyn: nid yw'n swnio'n wir, ond gall dŵr poeth gyda lletem lemwn wedi'i wasgu ynddo eich gwirioni! Nid yw mor hwyl â choffi, rydyn ni'n gwybod, ond mae'n eich hydradu, yn eich peryglu chi, a gall actifadu niwronau yn eich ymennydd a all arwain at lefelau mwy cynhyrchiol o waith a gweithredu.

Efallai yr hoffech chi hefyd: