14 Rhesymau Pam Mae Bod yn Hunan (Weithiau) yn Beth Da, Ddim yn Drwg

Pa Ffilm I'W Gweld?
 

Merriam-Webster yn diffinio'r gair hunanol fel a ganlyn:Yn ymwneud yn ormodol neu'n gyfan gwbl â chi'ch hun: ceisio neu ganolbwyntio ar eich mantais, eich pleser neu'ch lles eich hun heb ystyried eraill.

Mae'n swnio'n ddrwg, onid ydyw?

Ddim yn rhywbeth nad ydych chi eisiau dyheu amdano ...Mae dwy ran o'r diffiniad sy'n gwneud y syniad o hunanoldeb “da” yn bilsen anodd ei llyncu.

Yn gyntaf, y gair “yn ormodol” sy'n disgrifio person sydd ddim ond yn meddwl amdano'i hun bob amser.

Yn ail, yr ymadrodd “heb ystyried eraill” sy'n disgrifio person nad yw'n poeni sut mae ei weithredoedd yn effeithio ar y bobl o'u cwmpas.Os ydym yn cael gwared ar y rhannau hynny, mae gennym ddiffiniad posibl o hunanoldeb “da”:

Yn ymwneud yn unig â chi'ch hun: ceisio neu ganolbwyntio ar eich mantais, eich pleser neu'ch lles eich hun.

Mae hynny ychydig yn well, onid ydyw?

Efallai nad hunanol yw'r gair iawn hyd yn oed. Efallai bod hunan-wasanaethu neu hunan-ymlaciol neu hunan-ganolog yn opsiynau gwell.

Ond fel gyda hunanol, mae’r geiriau hyn yn cael rap gwael yng nghymdeithas heddiw.

Gadewch inni siarad am pam na ddylent.

Dyma 14 rheswm pam mae bod yn hunanol yn dda - o fewn rheswm, wrth gwrs.

1. Ni allwch arllwys o gwpan wag.

Mae'n ddywediad cyffredin a ddefnyddir i hyrwyddo hunanofal, ond mae'n wir mewn gwirionedd.

Os ydych chi wedi'ch draenio'n gorfforol, yn feddyliol ac yn emosiynol, sut ydych chi'n disgwyl bod o unrhyw wasanaeth i eraill?

Gallwch geisio helpu eraill a gweithio'ch hun i'r ddaear, ond mae gwerth eich mewnbwn yn lleihau ynghyd â'ch lles personol.

Hynny yw, os nad ydych yn gofalu amdanoch eich hun, ni allwch edrych ar ôl eraill.

Felly mae hunanoldeb - y math da - yn angenrheidiol er mwyn gwneud cyfraniad cadarnhaol i gymdeithas a bywydau'r bobl o'ch cwmpas.

2. Rydych chi'n osgoi drwgdeimlad.

Sut ydych chi'n teimlo ar ôl i chi roi popeth i rywun arall?

Bydd hynny'n rhannol ddibynnol ar ba mor ddiolchgar ydyn nhw ac os ydyn nhw byth yn dychwelyd y ffafr.

Ond mae hefyd yn dibynnu a ydych chi'n gwneud hunanofal yn flaenoriaeth.

Os ydych chi wedi mynd y tu hwnt i hynny er mwyn helpu rhywun, ond rydych chi'n teimlo eich bod chi'n cael eich rhedeg i'r ddaear o ganlyniad, mae'n debygol y byddwch chi'n llawn drwgdeimlad.

Ar y llaw arall, os ydych chi'n gosod cyfyngiadau rhesymol ar y swm y gallwch chi ei roi, byddwch chi'n dal gafael ar y teimlad cynnes sy'n dod o fod o wasanaethau i eraill.

Mae rhywfaint o hunanaberth yn aml yn beth da. Peidiwch â mynd ag ef i eithafion.

3. Bydd gennych amser i weithio ar eich iechyd corfforol a meddyliol.

Rydych chi'n gwybod sut beth yw hi pan rydych chi'n rhedeg yn carpiog yn ceisio gofalu am bawb arall ... rydych chi'n gadael i'ch gofal eich hun ddioddef.

Rydych chi'n bwyta mwy o fwyd sothach, rydych chi'n ymarfer llai, ac nid ydych chi'n gwirio sut rydych CHI'n teimlo.

Cyn gynted ag y byddwch chi'n dechrau bod ychydig yn fwy hunanol, rydych chi'n creu amser a lle i weithio ar eich iechyd.

Gallwch chi wneud prydau maethlon wedi'u coginio gartref.

Gallwch ddilyn trefn ymarfer corff neu chwarae chwaraeon rydych chi'n eu mwynhau.

A gallwch chi wneud pethau sy'n maethu'ch meddwl.

4. Gallwch chi ddatblygu'ch sgiliau.

Gall gymryd amser hir i ddod yn dda am rywbeth. Mae'n cymryd ymarfer a dyfalbarhad.

Os ydych chi am byth yn ildio'ch amser i bobl ac achosion eraill, does gennych chi ddim amser i ddatblygu'r sgiliau sydd o bwys i chi.

Ni fyddwch yn gallu dysgu pethau newydd na gwella'r ffyrdd rydych chi'n gwneud rhai tasgau.

Byddwch yn ei chael hi'n anodd rhagori ar rywbeth os nad ydych chi'n gallu neilltuo peth amser i'w ymarfer.

Felly mae hunanoldeb yn angenrheidiol ar gyfer hunan-welliant.

5. Gallwch ddilyn eich nodau.

Yn yr un modd â sgiliau, nid yw nodau'n cyflawni eu hunain. Mae angen graean a phenderfyniad arnyn nhw ... ac amser.

Ni allwch ddisgwyl gwneud cynnydd tuag at eich nodau os ydych chi'n rhy brysur yn gwasanaethu anghenion pobl eraill.

Trwy ffonio cyfran o'ch amser i dreulio yn gweithio arnoch chi'ch hun, gallwch chi symud ymlaen yn gyson i gyfeiriad eich nodau a'ch breuddwydion.

Mae gan hyn fuddion eraill hefyd. Byddwch chi'n teimlo'n fwy bodlon â'ch bywyd ac yn fwy ysgogol i helpu eraill pan fyddwch chi'n gallu gweld y pethau rydych chi'n dyheu am ddod yn agosach fyth.

6. Bydd gennych fwy o amser i hunan-fyfyrio.

Mae'n bwysig cysylltu â ni'n hunain o bryd i'w gilydd er mwyn sicrhau ein bod ni'n byw'r math o fywyd rydyn ni am ei arwain.

Hunan-fyfyrio yn caniatáu inni archwilio sut rydym yn teimlo am yr hyn yr ydym yn ei wneud nawr fel y gallwn addasu ein hymdrechion i ganolbwyntio ar y pethau sydd o bwys mwy.

Gallai hyn fod yn asesu ein nodau a'n dyheadau i sicrhau eu bod yn dal i fod yn ffit da i ni.

Gallai fod yn gofyn ble y gallwn fod o'r help mwyaf i eraill fel ein bod yn treulio mwy o amser ar y pethau hynny.

Neu gallai fod yn nodi pethau nad ydym am eu gwneud mwyach.

Efallai yr hoffech chi hefyd (mae'r erthygl yn parhau isod):

7. Byddwch yn sylweddoli eich annibyniaeth.

Pan fyddwch wedi'ch lapio ym mywydau eraill, gall fod yn anodd gweld a gwerthfawrogi eich annibyniaeth eich hun.

Pan gymerwch gam yn ôl, byddwch yn sylweddoli pa mor alluog ydych chi o edrych ar ôl eich hun.

A phan gofiwch pa mor annibynnol y gallwch fod, byddwch yn ei werthfawrogi'n fwy byth.

Byddwch chi'n dechrau gofalu amdanoch chi'ch hun yn well a byddwch chi'n teimlo'n fwy hyderus yn eich galluoedd.

Fe fyddwch chi'n teimlo'n fwy cyfforddus i fod ar eich pen eich hun ac ni fyddwch yn ceisio llenwi pob eiliad deffro â datrys problemau pobl eraill.

8. Byddwch yn fwy gwydn.

Rhan o fod yn hunanol yw gofalu amdanoch chi'ch hun. Trwy wneud hynny, byddwch mewn gwell sefyllfa i ddelio â rhwystrau bywyd.

Rydyn ni i gyd yn wynebu amseroedd sydd naill ai'n boenus neu'n anodd neu'r ddau. Os ydych chi'n gorffwys yn dda, yn hapusach ar y cyfan, a bod gennych afael ar eich prif ddyletswyddau, byddwch chi'n teimlo'n well yn gallu ymdopi â rhwystrau o'r fath.

Mae hunanoldeb hefyd yn golygu eich bod yn fwy parod i ildio ymrwymiadau eraill o blaid mynd trwy'r amseroedd anodd rydych chi'n eu hwynebu.

Ni fydd cyfrifoldebau yn eich gorlwytho a bydd gennych ychydig o ystafell anadlu y gallwch ei defnyddio i fynd i'r afael â pha bynnag faterion sy'n codi.

9. Byddwch chi'n cynyddu'ch hunan-werth.

Mae cysylltiad uniongyrchol rhwng y gwerth rydych chi'n ei weld ynoch chi'ch hun a faint o amser rydych chi'n ei dreulio yn gweithio arno / i chi'ch hun.

Ac mae'n berthynas ddwyffordd.

Oes, os oes gennych chi uchel hunan-werth , rydych chi'n fwy tebygol o ofalu amdanoch chi'ch hun yn iawn.

Ond mae'r union weithred o ofalu amdanoch chi'ch hun a gwneud eich hun yn flaenoriaeth yn cynyddu eich hunan-werth hefyd.

Felly mae bod yn hunanol yn golygu cydnabod eich bod chi'n berson sy'n deilwng o'ch gofal a'ch sylw eich hun. Does dim rhaid i chi roi'r cyfan i bobl eraill.

10. Nid ydych wedi byw yn ôl disgwyliadau eraill.

Pan fyddwch chi'n hollol anhunanol, rydych chi'n rhoi rheolaeth dros y math o fywyd rydych chi'n ei arwain.

beth i'w wneud ar drothwy'r flwyddyn newydd yn unig

Rydych chi bob amser ar bigau pobl eraill ac felly rydych chi'n byw yn ôl eu disgwyliadau ohonoch chi.

Yn yr un modd, efallai na fyddwch yn dymuno siomi pobl bwysig yn eich bywyd - eich rhieni neu'ch partner yn bennaf - ac felly rydych chi'n gwneud yr hyn maen nhw am i chi ei wneud.

Rydych chi'n dilyn llwybr gyrfa maen nhw'n ei osod allan ar eich cyfer chi, rydych chi'n gwisgo sut maen nhw eisiau i chi wisgo, ac rydych chi'n gweithredu fel maen nhw eisiau i chi weithredu.

Mae ychydig o hunanoldeb yn dda yn yr achosion hyn. Yn lle cwympo yn unol ac ufuddhau i'w dymuniadau, gallwch fynd ar drywydd pethau sy'n bwysig i chi, nid nhw.

11. Byddwch yn dewis ansawdd yn hytrach na maint.

Ydych chi'n dioddef o FOMO - ofn colli allan?

Cymaint o wahoddiadau i wneud pethau a mynd i lefydd. Cymaint o bobl i gadw'n hapus.

Felly rydych chi'n dweud ie wrth bawb a phopeth oherwydd eich bod chi'n meddwl mai dyna beth ddylech chi fod yn ei wneud.

Ond hanner yr amser nid ydych chi mor awyddus â gwneud y peth neu weld y person.

Yn wir, chi dim ond eisiau aros gartref gyda llyfr neu gyfres deledu dda.

Wel, mae bod yn hunanol yn caniatáu ichi wneud hynny. Mae'n rhoi hyder i chi yn eich gallu i ddweud na.

Mae'n caniatáu ichi ganolbwyntio ar ansawdd y pethau rydych chi'n dweud ie i, fel eich bod chi'n cael y mwynhad mwyaf ohonyn nhw.

12. Bydd eich perthnasoedd yn elwa.

Fel y sefydlwyd eisoes, os ydych bob amser yn rhoi i bobl eraill, nid oes gennych lawer ar ôl i chi'ch hun.

Ac os ydych chi'n rhedeg ymlaen yn wag, ni fyddwch yn gallu cynnal y bond sydd mor hanfodol er mwyn i berthnasoedd aros yn gryf ac yn iach.

Mewn gwirionedd, rydych chi'n fwy tebygol o fachu ar eraill a bod yn flin tuag atynt ar y cyfan.

Felly, mor wrthun ag y mae'n swnio, gall ychydig o hunanoldeb fod yn dda i'ch perthnasoedd mewn gwirionedd.

Byddwch yn well cwmni i fod o gwmpas, bydd gennych yr egni i gymryd rhan mewn sgwrs briodol, a byddwch yn teimlo'n fwy gofalgar a chariadus.

13. Byddwch yn fwy cynhyrchiol.

Pan fyddwch chi'n gofalu amdanoch chi'ch hun, rydych chi mewn gwell sefyllfa i wneud yr holl bethau sydd angen i chi eu gwneud.

Pan na fyddwch chi'n ymestyn eich hun yn rhy denau gydag ymrwymiadau, gallwch chi wirioneddol ganolbwyntio ar y rhai rydych chi'n eu gwneud.

Felly byddwch chi'n fwy cynhyrchiol ym mhob peth.

Yn y gwaith, byddwch chi'n gallu bwrw ymlaen â'r swydd wrth law wrth feddwl hefyd am eich gyrfa yn y dyfodol.

Gartref, byddwch chi'n gallu gofalu am eich teulu heb esgeuluso'ch hun.

Byddwch chi mewn gwirionedd yn gwneud mwy trwy fod yn hunanol nag y byddech chi pe na byddech chi.

14. Bydd angen llai o ofal arnoch chi gan eraill.

Os treuliwch eich bywyd cyfan yn ymwneud â phryderon eraill, mae siawns dda y bydd angen rhywun arnoch i ofalu amdanoch.

Bydd llosgi'ch hun yng ngwasanaethau pobl eraill yn eich gwneud chi'n fwy agored i anhwylderau corfforol a phryderon iechyd meddwl.

O leiaf, fe welwch eich hun yn mentro'ch trafferthion a'ch rhwystredigaethau i'r rhai sy'n agos atoch chi.

Felly mae'n rhaid i chi ofyn i chi'ch hun ai dyma beth rydych chi ei eisiau. Ydych chi eisiau rhoi baich ar rywun annwyl oherwydd eich bod chi'n ymdrechu'n rhy galed i fod yn bopeth i bawb?

Yr ateb rydych chi'n edrych amdano yw “na.”

Sut I Fod Yn Hunan - Y Caredig Da

Erbyn hyn dylech fod yn argyhoeddedig bod bod yn hunanol yn dda weithiau.

Ond cofiwch ein bod ni'n anelu at y math da o hunanol.

Sut ydych chi'n gwybod a ydych chi'n ymarfer hunanoldeb da? Wel, mae'n dod yn ôl at y pethau hynny y gwnaethon ni eu tynnu o'r diffiniad gwreiddiol a ddechreuodd yr erthygl hon.

Yn gyntaf, fe wnaethon ni ddileu’r gair “yn ormodol.”

Mae hyn yn golygu y dylech fod yn hunanol o fewn cyfyngiadau rhesymol.

Nid yw diwrnod o amser “fi” fel rhiant yn beth drwg. Mae'n debyg bod cymryd wythnos o wyliau tra bod eich partner yn gofalu am y plant yn ormodol.

Mae dweud na wrth gais ffrind am help pan nad ydych chi wir yn teimlo y gallwch chi wneud yn iawn. Mae'n debyg y bydd dweud na wrth bob un o'u ceisiadau am help yn dinistrio'r cyfeillgarwch.

Yn ail, fe wnaethon ni dynnu’r ymadrodd “heb ystyried eraill.”

Mae hyn yn golygu na ddylai eich hunanoldeb niweidio eraill na rhoi disgwyliadau afresymol arnynt.

Coginio chili sbeislyd iawn oherwydd dyna sut rydych chi'n ei hoffi, pan fydd eich partner a / neu blant yn ei hoffi'n ysgafn - dyna'r math drwg o hunanol.

Arwyddo'ch plentyn i dîm pêl-droed pan mae'n well ganddyn nhw gymryd gwersi dawns - dyna'r math drwg o hunanol.

Er mwyn ymarfer y math da o hunanoldeb, y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw osgoi bod yn ormodol ag ef, a chymryd pobl eraill i ystyriaeth.

Gwnewch hynny a byddwch yn derbyn yr holl fuddion uchod.