8 Rhesymau Pam nad yw rhai pobl byth yn ymddiheuro nac yn cyfaddef eu bod yn anghywir

A bod yn onest, ychydig iawn o bobl sy'n mwynhau cyfaddef camwedd mewn gwirionedd.

Nid oes unrhyw frwyn dopamin sy'n cyd-fynd ag ymddiheuro.

Dim carth dwfn, emosiynol wrth ddweud “Roeddwn i'n anghywir.”

Ac yn sicr dim gwarant y bydd derbynnydd yr ymddiheuriad yn ymateb yn ffafriol.

Nid yw'n syndod, felly, y bydd cymaint o bobl yn gwrthod ymddiheuro'n gyson neu'n cyfaddef mai nhw oedd ar fai.Dyma 8 rheswm pam mae pobl yn amharod i ddweud sori.

1. Maen nhw'n Ofn Cael Eu Gweld Yn Wan

Am rywbeth sy'n cymryd cymaint o ddewrder i'w gyflawni â chyfaddef camwedd neu ymddiheuro, mae cymdeithasau'r gorllewin yn treulio llawer o amser yn rhoi gwendid ar y ddeddf.

Dim ond ychydig o'r ymadroddion gwenwynig y byddech chi'n eu clywed yw “Sefwch eich tir, peidiwch â mynd yn ôl i lawr, peidiwch â bod yn pync”.Ac eto, nid yw ymddiheuro yn debyg i ymostwng i un arall, neu deimlo'r angen gor-redol, cyson i amddiffyn tendr un yn danbaid.

pa mor hen yw gwraig clai dis andrew

Mae cyfaddef eich bod wedi cam-drin rhywun yn cymryd bod yn ddigon tosturiol a pharchus ohonoch chi'ch hun a'r lleill yn eich bywyd i gyfaddef eich bod yn ymddiried ynddynt gyda phwy ydych chi.

Ni ddylid byth ystyried hyder fel yna yn wendid.

2. Maen nhw'n Ofn dial

Mae rhai pobl yn byw y tu mewn i swigen llygad-am-llygad lle mae'n sicr y bydd rhywun yn ailedrych ar unrhyw gamwedd maen nhw'n cyfaddef.

Felly'r peth olaf maen nhw am ei wneud yw agor eu hunain i opsiwn mor boenus.

Dyma'r bobl sydd ddim yn hollol wedi dysgu ymddiried mewn eraill .

Un ffordd i ddelio â nhw yw gosod ffiniau cadarn o gwmpas eich ffiniau, h.y., peidiwch â gadael iddyn nhw fynd mor agos at y pethau craidd sy'n bwysig i chi fel y byddan nhw'n gallu eich cynhyrfu.

Byddai rhywun yn gobeithio efallai y byddwn yn gallu cael y math hwn o berson i ddysgu ymddiried ynddo, ond oni bai bod gennym ni'r lle i ddofi llew gan ddefnyddio brigau, bydd eu taith i ymddiried, gonestrwydd a bregusrwydd yn un hir a llafurus.

3. Maen nhw'n Ofn Colli Rhywun

Mae rhesymeg dirdro wrth feddwl, “Rydw i wedi brifo chi, ond bydd gwneud iawn yn eich brifo ymhellach i'r pwynt y byddwch chi'n mynd i ffwrdd.”

Un o'r ofnau mwyaf bigog y tu ôl i amharodrwydd i ymddiheuro neu gyfaddef camwedd yw'r meddwl parlysu o golli rhywun neu rywbeth o'i herwydd.

Mae'r ofn hwn yn aflonyddu pobl sydd angen sicrwydd cyson, a gellir delio â nhw trwy fod mor agored a gonest â phosib.

Arwain trwy esiampl. Os gwelant nad ydym eto wedi bolltio o'u bywydau o'n camgymeriadau, gallent gyfaddef eu rhai eu hunain yn haws.

4. Maent yn ofni peidio â bod yn berffaith

Mae rhywun yn meddwl tybed faint llai o fywyd brawychus fyddai pe bai pob unigolyn yn deffro bob bore ac yn cymryd eiliad i ddweud wrthynt eu hunain, “Rwy'n ddynol.”

Rydyn ni i gyd yn gwneud camgymeriadau. Rydyn ni i gyd yn llunio barn wael. Rydyn ni i gyd yn gwneud pethau na fyddem ni'n eu gwneud o edrych yn ôl.

Mae gallu gweld hynny a gweithio i drwsio ein gwallau yn gofyn am ras a thosturi.

Mae'r rhai sy'n teimlo na ddylid byth eu gweld fel unrhyw beth llai na “perffaith” yn cuddio ofnau a ansicrwydd nad ydynt yn gwneud dim ond yn gyrru lletem rhyngddynt ag eraill.

Mae derbyn yn enfawr i'r bobl hyn. Helpwch nhw trwy adael iddyn nhw wybod eu bod nhw'n cael eu caru. Atgoffwch nhw'n ysgafn fod camgymeriadau yn anochel, a hynny hyd yn oed yn llwyr gorwedd i eraill mor ddynol ag anadlu aer.

Os ydyn nhw'n gwybod na fyddwch chi'n eu twyllo am gamgymeriad eu ffyrdd, efallai y byddan nhw'n fwy parod i gyfaddef mai nhw oedd ar fai.

Efallai yr hoffech chi hefyd (mae'r erthygl yn parhau isod):

5. Maen nhw'n Mwynhau Anhrefn

Mae yna rai sydd, am eu rhesymau warped eu hunain, mewn gwirionedd yn mwynhau llywyddu trallod.

Mae dal yn ôl a chamwedd yn eu bwydo. Mae narcissists yn ei wneud trwy'r amser. Masochistiaid hefyd.

Sut, felly, i ddelio â rhywun sy'n bwriadu creu sefyllfaoedd sy'n gofyn am ymddiheuriad?

Syml: nid yw un yn gwneud hynny.

Yn yr un modd â'r rhai nad ydyn nhw wedi dysgu ymddiried yn eraill, mae'n ddoeth cynnal ffiniau yn erbyn y bobl hyn.

Yn weithredol oherwydd byddant yn chwilio am graciau ac agennau ym mhob wal ac yn llithro i mewn mor gyflym fel y bydd y lwmp mawr o ddrama y maent yn bwriadu ei ddadlwytho yn eich dal oddi ar eich gwyliadwriaeth ac yn ddiarwybod.

Os gall arglwyddi anhrefn o'r fath eich trin i ymddiheuro eu camwedd, maen nhw wedi dychanu wrth deimlo eu bod nhw wedi ennill eu cyflog emosiynol am y diwrnod.

6. Maen nhw'n Oblivious

Gellir dal rhywun â pants i lawr, jar cwci mewn llaw, taflen twyllo wedi'i dapio i'w dalcen, ac ID ffug yn eu cyhoeddi fel Pab Clemente - a dal i lwyddo rywsut i fod y ceirw diarhebol mewn goleuadau pen pan ddaw i gael ei alw ar eu camweddau .

Beth i'w wneud â pherson anghofus? Nid yw gwyddoniaeth wedi cyfrif hynny eto.

O'i ganiatáu, mae yna lawer sy'n sociopathig neu'n byw ar sbectrwm, ac felly'n colli'r gallu i ganfod ciwiau cymdeithasol sy'n amlwg yn amlwg i fwyafrif y ddynoliaeth, ond gall anghofrwydd fynd hyd yn oed yn ddyfnach na hynny.

Y perygl gydag anghofrwydd yw y gall fod yn ymddygiad dysgedig, un sy'n cysgodi ac yn bachu'r dysgwr, gan ei gwneud hi'n anodd fel diemwnt i dorri trwyddo.

Byddant yn ymddiheuro os yw eu ymdeimlad o euogrwydd yn derbyn digon o bygio y tu allan, ond peidiwch â disgwyl i hyn ddod yn gyflym neu heb giwio sylweddol ar eich rhan chi.

7. Maen nhw'n Styfnig

Bod yn ystyfnig yn gyfuniad o'r holl ddiffygion blaenorol.

Mae pobl ystyfnig yn ymwybodol o'u swyddi, yn ymwybodol o euogrwydd, yn ymwybodol o boen eraill, ac yn ymwybodol y gall ymddiheuriad syml neu gyfaddefiad o gamwedd gymryd sefyllfa o boeth i fod yn bearable.

OND, maen nhw'n atal eu hunain rhag gwneud hynny ar egwyddor, beth bynnag yw'r egwyddor honno.

Y ffordd orau i gael rhywun ystyfnig i ymddiheuro yw trwy beidio â gadael iddyn nhw gael eu ffordd. Ffoniwch eu bluff. Byddwch yn ddiysgog yn yr angen am ddatrysiad.

Pan welant nad yw eu hegwyddorion hunan-gadwraeth yn golygu peth, byddant yn gyffredinol - er yn grintachlyd - yn dod o gwmpas.

8. Dydyn nhw Ddim eisiau Mynd yn Gyntaf

Odds ydym ni i gyd wedi cael y person hwnnw yn ein bywyd a'n cynddeiriogodd, ac roeddem ni, nhw, a phob plaid yn ymwybodol bod angen ymddiheuriad o ryw fath.

Y mwyafrif ohonom fydd y cyntaf i gynnig y gangen olewydd honno yn dafadarnol, er rhyddhad enfawr i bawb sy'n cymryd rhan.

Ond mae yna rai sy'n gwrthod cychwyn y broses iacháu.

Bydd rhai hyd yn oed yn gwrthod y cyfle i ymddiheuro ar ôl mae gan y blaid arall.

Sut allwch chi ddelio â phobl o'r fath heb fynd yn ddig na thorri cysylltiadau yn gyfan gwbl?

Cyfeiriwch nhw gyda thocio ysgafn.

Gofyn “Oeddech chi ar fin dweud rhywbeth?” yn ystod eiliad oer, mae eiliad ddiniwed yn ffordd dda o'u gwneud yn baglu tuag at ddal sefyllfa, oherwydd mae'r ymddiheuriad bob amser ar eu meddwl, dim ond byth ar ddod.

Ffordd dda arall o ddelio â'r math hwn yw mynd i'r afael â'r ymddiheuriad / derbyniad digymell yn uniongyrchol.

“Mae angen i ni siarad,” neu amrywiad ohono, yn gadael iddyn nhw wybod eich bod chi'n golygu busnes. Mae'n canolbwyntio eu meddwl ac yn atal unrhyw oedi neu wrthdyniadau pellach.