10 Dim Bullsh * t Rhesymau Pam fod Menywod yn Gadael Dynion y Maent yn Eu Caru

Pam fyddai unrhyw un yn gadael rhywun maen nhw'n ei garu?

Mae hyn yn rhywbeth y mae llawer o bobl yn ei chael hi'n anodd ei ddeall. Mae rhai hyd yn oed yn gwrthod credu ei fod yn bosibl.

Ond p'un a yw'n gadael perthynas ar ôl neu'n gadael i deulu cyfan, cartref a bywyd a rennir, mae rhai menywod yn dewis gadael y dynion maen nhw'n eu caru.Gadewch i ni redeg trwy 10 o'r rhesymau mwyaf cyffredin pam y gallai menywod wneud hyn.

1. Mae yna ddiffyg diddordeb.

Un o'r materion mwyaf y gall unrhyw berthynas, gan gynnwys priodas, ei wynebu yw dirywiad mewn diddordeb dros amser.Mae hyn yn rhywbeth a all ddigwydd am lawer o resymau, ond anaml iawn y bydd yn colli cariad.

Mae gan bob un ohonom fywydau prysur iawn, p'un ai yw'n swyddi, plant neu hobïau. Mae bod yn brysur yn golygu bod yn rhaid i ni flaenoriaethu'r hyn rydyn ni'n ei wneud yn aml a lle rydyn ni'n treulio'r mwyafrif o'n hegni a'n hamser.

Mae llawer ohonom yn cymryd ein perthnasoedd yn ganiataol mewn rhai ffyrdd.Nid ein bod ni ddim yn poeni, dim ond ein bod ni'n teimlo y bydd ein partner yno bob amser ac mae gennym ni rywfaint o ryddid i wneud pethau eraill, gan wybod bod ein perthynas yn gyson yn ein bywydau.

Gall cymryd bod ein perthnasoedd mewn lle da arwain at fuddsoddi mwy o amser ac ymdrech mewn meysydd eraill o fywyd, gan beri inni esgeuluso'r un rydyn ni'n ei garu.

Efallai y bydd menywod yn gadael oherwydd bod eu partner yn buddsoddi'r amser a'r ymdrech hon yn rhywle arall ac maen nhw'n teimlo'n unig ac yn cael eu hesgeuluso.

Neu, efallai mai nhw yw'r rhai sydd wedi sylweddoli, er eu bod yn caru eu partner, eu bod hefyd yn mwynhau gwneud pethau eraill yn fawr.

Mae rhai perthnasoedd yn cyrraedd pwynt torri lle mae'n rhaid i bob person benderfynu beth sy'n bwysicach iddyn nhw - eu partner neu eu hunain, bron.

Pan fyddwn yn ymddiddori mewn treulio amser gydag eraill, cael ein hobïau ein hunain, a byw mwy o fywyd annibynnol, gall ein partneriaid deimlo fel ein bod yn eu gadael ar ôl.

Dyma sy'n aml yn arwain menywod i adael y dynion maen nhw'n eu caru - pa bynnag ochr o'r frwydr honno maen nhw arni, naill ai'r rhai sydd wedi'u hesgeuluso neu'r rhai sydd newydd ddod yn anturus.

2. Mae eu gŵr wedi crwydro.

Mae twyllo yn ffactor enfawr mewn dadansoddiadau perthynas.

Efallai bod yna lawer iawn o gariad at eich gilydd a'ch partner o hyd, ond nid yw hynny'n ei gwneud hi'n haws pan fydd eich partner wedi bod yn anffyddlon.

Gall aros gyda rhywun sydd wedi twyllo arnoch chi fod yn amhosibl i rai pobl, ac yn anhygoel o anodd i eraill.

Mae'n anodd gwybod sut i deimlo weithiau, er eich bod chi'n gwybod eich bod chi'n eu caru yn ddwfn. Gall y teimladau o frad ac embaras bron fod yn anoddach dod drostyn nhw na'r weithred ei hun.

Yna mae'r holl gwestiynau sydd gennych yn anochel: ai dim ond yr unwaith ydoedd, a yw'n ei charu, a oedd yn well - a pham?!

Rydych hefyd yn debygol o fod yn cwestiynu sefydlogrwydd eich perthynas o ystyried bod rhywun rydych chi'n poeni amdano newydd fynd yn groes i egwyddor graidd cyplu iach, unigryw.

nid yw fy ngŵr eisiau i mi

Mae hyn yn hollol normal, ond gallai arwain at adael y dyn rydych chi'n ei garu, gan nad oes neb eisiau bod mewn perthynas ansefydlog.

3. Mae'r cariad yno, ond mae'r atyniad wedi mynd.

Mae hwn yn un anodd iawn i geisio esbonio i rywun nad yw erioed wedi ei brofi, ond gall fod yn un o'r prif resymau pam mae menyw yn penderfynu gadael dyn y mae'n honni ei fod yn ei garu.

Mae'n hollol bosibl caru rhywun heb o reidrwydd ddal i gael ei ddenu atynt!

Gall hyn ddigwydd dros amser ac yn aml mae'n broses araf.

Efallai nad nhw yw'r person y gwnaethoch chi syrthio mewn cariad ag ef i ddechrau. Mae bywyd yn newid pob un ohonom, ac mae rhai ohonom yn newid ar wahanol gyfraddau neu mewn ffyrdd hollol wahanol i'n partneriaid.

Efallai bod eich cariad yn hynod garedig a chwrtais pan wnaethoch chi gyfarfod gyntaf a chwympo mewn cariad, ond mae bellach ychydig yn ruder ac mae ganddo foesau gwaeth.

Gall fod yn anodd gwybod sut i drin y math hwn o sefyllfa oherwydd eich bod yn dal i garu nhw yn greiddiol iddynt, ond mae'r darnau a oedd yn ddeniadol iawn ichi wedi pylu.

Yn yr un modd, efallai eich bod wedi dod at eich gilydd pan oeddech chi'n hynod o chwaraeon ac yn iach ac wedi setlo i mewn i drefn cwpl clasurol o ymlacio o gwmpas bwyta bwyta!

Wrth gwrs, nid yw sut rydych chi'n edrych a faint rydych chi'n ei bwyso yn pennu'ch gwerth, ond gall yr egwyddor y tu ôl i'r newid hwn achosi newid o ran pa mor ddeniadol y gallwch chi a'ch partner ddod o hyd i'ch gilydd.

Efallai eich bod wedi caru'ch gilydd oherwydd cymaint y gwnaethoch chi'ch dau fwynhau mynd i'r gampfa a mynd allan ar rediadau hir gyda'ch gilydd.

Gall y ffaith bod hynny wedi mynd a'ch partner ychydig yn ddiog neu hyd yn oed yn llai egnïol eu gwneud yn llai deniadol yn seiliedig ar eu personoliaeth yn fwy na'u pwysau!

Y naill ffordd neu'r llall, gall menywod sy'n gweld eu partneriaid yn llai deniadol chwarae rhan fawr ynddynt wrth gerdded i ffwrdd oddi wrth y dynion maen nhw'n eu caru.

4. Daw'r berthynas yn gyd-ddibynnol.

Gall perthnasoedd droi’n bartneriaethau cyd-ddibynnol yn gyflym iawn, sy’n afiach ac a allai fod yn wenwynig i fod ynddynt.

Mae rhai menywod yn canfod bod hyn yn ddigon o reswm i adael.

Mae rhai yn sylweddoli mai nhw yw'r rhai sy'n ddibynnol ar eu partner, tra bod eraill yn sylweddoli mai eu partner sy'n rhoi'r pwysau arnyn nhw.

Os ydych chi wedi sylweddoli, fel y fenyw yn y berthynas, eich bod chi'n rhoi pwysau ychwanegol ar eich partner i fod yn rhan o bopeth rydych chi'n ei wneud, fe allai wneud i chi fod eisiau anelu am yr allanfa.

mae angen i mi grio ond ni allaf t

Mae’n erchyll sylweddoli’n sydyn eich bod yn ‘anghenus’ neu’n ‘clingy’ ac y gallai fod gennych faterion rheoli hyd yn oed yn ymwneud â’ch partner.

Efallai y byddwch chi'n dod i weld eich bod chi'n rhy genfigennus o'u cyfeillgarwch neu'n disgwyl iddyn nhw dreulio amser gyda chi - I gyd yr amser.

Mae hwn yn sylweddoliad eithaf sbwriel a gallai arwain at ddod â'r berthynas i ben er mwyn achub y ddau ohonoch.

Nid ydych chi am barhau i fod yr unigolyn hwnnw neu chwarae'r rôl honno, ac rydych chi am gael peth amser i chi'ch hun, gan eich bod chi'n sengl, er mwyn dychwelyd i ddilysu'ch hun fel nad oes angen y gefnogaeth gyson honno arnoch chi gan eich partner.

Efallai y byddwch hefyd yn sylweddoli eich bod yn caru gormod ar eich cariad neu ŵr i’w rhoi drwy’r straen o fod yn y berthynas gyd-ddibynnol sydd wedi esblygu.

Mae'n ystrydeb ond mae mor wir - os ydych chi'n caru rhywun, gadewch iddyn nhw fynd. Weithiau mae'n well i bawb gerdded i ffwrdd, hyd yn oed os ydych chi'n eu caru, ac atal eich hun rhag eu brifo hyd yn oed yn fwy.

Yn yr un modd, efallai eich bod wedi sylweddoli mai'ch partner yw'r un sydd wedi dod yn fwy dibynnol arnoch chi dros amser.

Mae hon yn sefyllfa mor anodd ei thrin ag yr ydych chi am fod yn gefnogol, ond mae'n rhaid i chi ddod o hyd i gydbwysedd rhwng gofal a hunanofal!

Mae llawer o fenyw wedi gadael y dyn y mae hi'n ei garu oherwydd yn syml ni allant ymdopi â chael rhywun i fod mor ddibynnol arnyn nhw.

Mae perthynas ddelfrydol y rhan fwyaf o bobl yn cynnwys cydbwysedd o ryw fath - mae'r ddau ohonoch yn mwynhau treulio amser gyda'ch gilydd, ond rydych hefyd yn gwerthfawrogi, ac yn parchu, bod gan bob un ohonoch eich bywydau eich hun i fyw.

Pan fydd y cydbwysedd hwn yn awgrymu, i ba bynnag gyfeiriad, gall pethau'n gyflym fynd i lawr yr allt.

5. Materion ymddiriedaeth.

Nawr, mae hwn yn un anodd iawn, ond mae hefyd yn anhygoel o gyffredin.

Ymddiriedaeth yw un o agweddau pwysicaf perthynas ac mae'n debyg yr un fwyaf hanfodol i wneud iddo weithio.

Rydyn ni i gyd eisiau gallu ymddiried yn ein partneriaid, ond beth sy'n digwydd pan na allwn ni neu beidio?

Gall diffyg ymddiriedaeth rwystro llawer o'r rhannau gwych eraill o fod gyda rhywun - cydnawsedd, atyniad, dealltwriaeth a hwyl.

Efallai eich bod yn y berthynas freuddwydiol os gallwch wirio'r holl bethau hyn oddi ar restr, ond heb ymddiriedaeth, nid oes unrhyw sail wirioneddol i'ch cyplu.

Efallai nad ydych yn ymddiried ynddynt gydag arian ac yn poeni am eu cyllid, p'un a ydynt yn gamblo neu'n gwario arian nad oes ganddynt.

Efallai y bydd yn rhywbeth mwy emosiynol - efallai eu bod wedi gwneud sylwadau niweidiol i chi sy'n ei gwneud hi'n anodd i chi siomi'ch gwarchodwr efallai eu bod nhw hyd yn oed wedi twyllo arnoch chi yn y gorffennol.

Beth bynnag ydyw, mae llawer o fenywod yn dod â pherthnasoedd i ben oherwydd na allant ymddiried yn y dyn y maent gyda nhw.

Mae hwn yn rheswm mor drist i bartneriaeth ddod i ben, ond fel rheol dyma'r dull iachaf, aeddfed a bydd yn arbed llawer o ofid, dicter a thorcalon i'r ddau lawr.

Efallai yr hoffech chi hefyd (mae'r erthygl yn parhau isod):

6. Dirywiad mewn agosatrwydd.

Gall dirywiad mewn agosatrwydd fod yn llawer mwy difrifol nag y gallai swnio i ddechrau.

dyddiad marwolaeth lil uzi vert

Nid dim ond eich bod chi eisiau dal dwylo trwy'r amser gyda rhywun sydd ddim ond eisiau dal dwylo weithiau, mae'n golygu bod yr agosrwydd rhwng y ddau ohonoch wedi pylu.

Gall diffyg agosatrwydd deimlo fel diwedd eich perthynas mewn rhai ffyrdd fel petaech yn cael eich gwrthod, bron, trwy ddiffyg gweithredoedd sy'n dangos hoffter.

Nid yw'n anghenus nac yn bathetig eisiau rhywfaint o agosatrwydd corfforol, ac mae cyffwrdd (a rhyw) yn rhan enfawr o berthynas iach i'r mwyafrif o gyplau.

Os yw faint o gyffwrdd ac amser a dreuliwyd yn agos wedi dirywio, wrth gwrs bydd rhai clychau larwm yn diffodd yn eich meddwl.

Yn aml, bydd menywod yn dechrau poeni os yw'r newid hwn mewn arferion wedi dod o rywbeth maen nhw'n ei wneud (er enghraifft, cythruddo eu partner rywsut), rhywbeth mae eu partner yn ei wneud (er enghraifft, twyllo gyda rhywun arall), neu rywbeth sydd wedi newid amdanyn nhw eu hunain. (er enghraifft, ennill ychydig o bwysau).

Mae'r rhain i gyd yn ymatebion naturiol iawn, ond byddant yn gadael y fenyw yn pendroni beth sy'n digwydd.

Po hiraf y bydd yn digwydd, y mwyaf o fater y daw. Efallai y byddwch chi'n dechrau teimlo fel na allwch chi fynd at eich partner am gwtsh neu efallai eich bod chi'n teimlo'n lletchwith yn cychwyn rhyw.

Nid ydych chi'n gwybod sut y byddan nhw'n ymateb ac rydych chi eisoes yn poeni ei fod oherwydd unrhyw nifer enfawr o resymau, gan gynnwys y rhai a restrir uchod, felly byddwch chi'n rhoi'r gorau i geisio.

Po fwyaf y byddwch chi'n rhoi'r gorau i geisio, y lleiaf tebygol nhw yn i dechrau ceisio a chewch eich dal mewn cylch dieflig.

Yna gall y cylch hwn ddinistrio'ch hunanhyder ac, er eich bod chi'n caru'ch cariad neu'ch gŵr, byddwch chi'n cerdded i ffwrdd i achub eich hun.

7. Gwahaniaethau anghymodlon.

‘Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw cariad,’ canodd The Beatles… ond faint ohonom sy’n ei gredu mewn gwirionedd?

Mae'n feddwl gwych ac mae'n syniad sy'n cario perthynas am gyfnod byr o amser. Gallwch chi ddod trwy gwrdd â theuluoedd eich gilydd a symud i mewn gyda'ch gilydd ar y sail eich bod chi'n caru'ch gilydd ac mae hynny'n ddigon.

Ond beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n dechrau cael sgyrsiau go iawn am bethau go iawn?

Ar ryw adeg, mae un ohonoch yn debygol o godi mater plant neu briodas neu symud dramor am gyfle gwaith.

Dyma pryd yn sydyn nid yw cariad yn ddigon mwyach .

Efallai eich bod chi'n gorfforol ac yn gydnaws yn ddeallusol ac mewn cariad, ond os yw un ohonoch yn bendant nad ydyn nhw byth eisiau priodi a'r llall ei eisiau, mae gennych chi broblem.

Mae hyn yn berthnasol i wahaniaethau eraill na fydd yn newid - gall gwahaniaeth mewn crefydd, er enghraifft, deimlo fel rhywbeth i ‘feddwl amdano yn nes ymlaen’ nes bod un o’ch disgwyliadau o’ch perthynas yn newid.

Efallai nad ydych yn hoffi pa mor rhan yw eich cariad gyda'i deulu oherwydd ei grefydd neu ei ddiwylliant, efallai y bydd eich partner yn digio'ch ffydd a faint o'ch amser y mae'n ei gymryd.

Mae'r rhain yn bethau sy'n annhebygol o newid ac, weithiau, mae menywod yn gadael y dynion maen nhw'n eu caru oherwydd nad oes dyfodol go iawn gyda nhw.

8. Diffyg gwerthfawrogiad.

Rydyn ni i gyd wedi gweld digon o ffilmiau am ddadansoddiadau i wybod bod llawer o ferched yn gadael eu partneriaid oherwydd nad ydyn nhw bellach yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi.

Yn aml, mae hyn oherwydd cyfuniad o'r rhesymau uchod, ond mae'n dal i fod yn fater ynddo'i hun.

Mae menywod, yn ystrydebol ac mewn gwirionedd, yn gwneud llawer iawn o ran magu plant a gofalu am y tŷ.

Yn sicr, mae perthnasoedd cytbwys iawn lle mae'r dyn yn aros gartref tra bod y fenyw yn gweithio, mae yna berthnasoedd lle mae'r fenyw yn berffaith hapus i aros gartref, ac mae yna sefyllfaoedd sy'n gweithio i bob math o gwpl nad ydyn nhw yno i gael eu barnu. .

Wedi dweud hynny, un o'r prif resymau pam mae menywod yn gadael yw peidio â theimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi am bopeth maen nhw'n ei wneud.

Gall fod yn eithaf hawdd cymryd ein partneriaid yn ganiataol a pheidio â chydnabod cymaint y maent yn ei wneud i ni ac yn ein bywydau.

Er enghraifft, efallai y bydd moms aros gartref yn gweld eu bod yn treulio'r diwrnod gartref gyda'u babi newydd, rywsut yn llwyddo i dacluso'r tŷ a gwneud y siopa bwyd…

… Mae eu partner yn dod adref mewn pryd ar gyfer amser gwely'r babi ac yna'n treulio'r noson yn cwyno ei bod wedi cymryd llawer o'u hamser pwysig ac nad ydyn nhw nawr yn gallu gorffen eu gwaith / gwylio'r teledu / taro bar chwaraeon gyda'u ffrindiau.

Ydy, mae'n ystrydebol a rhyw iawn, ond felly hefyd fywyd go iawn - edrychwch yn ofalus ar y fforymau ar-lein ar gyfer moms a byddwch chi'n gweld digon o swyddi ynglŷn â pha mor ddi-werth maen nhw'n teimlo am bopeth maen nhw'n ei wneud.

9. Mae gormod o bwysau.

Mae hwn yn un anodd ac mae'n mynd i'r cyfeiriad arall ar sail ystrydebu rhyw y soniasom amdano uchod - rydyn ni'n hoffi bod yn deg!

Mae yna dybiaeth, os bydd unrhyw riant yn mynd i adael, y dyn yn aml.

Wrth gwrs, nid yw hynny mor wir heddiw ag y bu yn y gorffennol, ond mae canran eithaf uchel o berthnasoedd yn dod i ben o hyd oherwydd bod y dyn yn gadael.

Felly, efallai y bydd yn syndod bod rhai menywod yn cerdded allan ar eu partneriaid a'u teuluoedd. Yr hyn nad yw’n eich synnu yw bod eu rhesymu yn aml iawn yr un fath â dynion…

Gall y pwysau o fod yn fam ac yn wraig / partner gael gormod i unrhyw un ar brydiau.

Unwaith eto, mae hwn yn deimlad naturiol, yn enwedig i'r rheini sydd â phlant ifanc iawn. Mae cymaint i'w wneud a bod yn ymwybodol ohono a rhoi sylw iddo, ac mae ein byd sydd ag obsesiwn cyfryngau cymdeithasol sy'n canolbwyntio ar ddelwedd yn gwneud inni deimlo fel bod yn rhaid i ni fod yn berffaith bob amser.

Mae'n rhaid i ni gael plant hardd wedi'u gwisgo mewn gwisgoedd paru sy'n eistedd yn dawel wrth i ni fynd i'r siop trin gwallt / sba / ewinedd yn rheolaidd er mwyn aros yn edrych yn ymbincio ac yn hudolus bob amser.

Rhaid i ginio fod ar y bwrdd (gyda chanwyll a rhywfaint o win) er mwyn i'n partner gyrraedd adref.

Mae yna hefyd bwysau sy'n canolbwyntio ar yrfa ar fenywod a'r awydd i fod ar ben ein gemau.

I rai menywod, mae yna I gyd o'r pwysau hyn arnyn nhw.

Nid yw'n syndod y gall bywyd fynd yn llethol iawn, sy'n aml yn arwain at fenywod yn gadael y dynion maen nhw'n eu caru oherwydd nad ydyn nhw'n gallu ymdopi â straen eu bywydau (a rennir).

10. Torcalon yn y gorffennol.

Er ein bod i gyd yn deall pwysigrwydd yr oes sydd ohoni, mae'n anodd peidio â meddwl am y gorffennol weithiau.

Un o'r prif resymau pam mae menywod yn gadael eu partneriaid yw hanes o dorcalon neu berthnasoedd afiach.

Mae hyn yn aml oherwydd ofn pethau yn ailadrodd eu hunain gyda'u partneriaid newydd.

Efallai bod eu partner blaenorol yn ofnadwy tuag atynt ac yn eu trin yn wael.

Efallai eu bod yn cydnabod y gallant ddod yn sbeitlyd mewn perthnasoedd ac eisiau osgoi dod yn berson hwnnw eto.

Efallai ei fod o ganlyniad i chwalfa wael neu stori garu drasig a ddaeth i ben yn erchyll.

sut i ddod â chariad i ben pan nad ydych chi eisiau gwneud hynny

Y naill ffordd neu'r llall, mae llawer o ferched yn cario eu bagiau emosiynol gyda nhw ychydig yn agosach at eu calonnau na'r mwyafrif o ddynion.

Mae hynny'n golygu bod menywod yn fwy tebygol na dynion o adael allan o'r ofn o fod yn dorcalonnus.

Mae ganddyn nhw ofn aros gan nad ydyn nhw eisiau cael eu brifo a'u cynhyrfu'n emosiynol, dydyn nhw ddim eisiau teimlo bod y dyn maen nhw'n ei garu yn bradychu.